Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 003061 21326782 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla księgowych i kadrowych w jsfp - ebook/pdf
Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla księgowych i kadrowych w jsfp - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-661-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najbardziej aktualna książka na rynku dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego. Wszystkie zmiany przepisów w jednym miejscu Komentarze ekspertów Tabelaryczne zestawienia Publikacja to jedyne na rynku, unikalne zestawienie wszystkich zmian w przepisach z komentarzami ekspertów. W Przewodniku znajdą się ujęte w przejrzystych tabelach, opatrzone komentarzami ekspertów zmiany, które w IV kwartale 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać jednostki sektora finansów publicznych. Omówione zostaną zmiany z zakresu: rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W publikacji wskazano również zmiany, jakie zajdą w zakresie przepisów branżowych: - w pomocy społecznej m.in.: dotyczące superwizji pracy socjalnej, obowiązkowej asysty Policji podczas pracy w terenie, możliwości prowadzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez gminy; - w oświacie: zmiany dotyczące Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych, nowe zasady bezpiecznego wypoczynku, SIO – gromadzenie danych dotyczących jednostek, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe; oraz: umowy na czas określony w jednostkach samorządowych i służbie cywilnej po zmianach przepisów Kodeksu pracy, finansowanie związków metropolitalnych, zmiany związane z wprowadzeniem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

R E K O M E N D U J E Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 Dla księgowych i kaDrowych z sEkTora PUBliczNEgo przepisy  komentarze ekspertów  przejrzyste tabele R E K O M E N D U J E Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 Dla księgowych i kaDrowych z sEkTora PUBliczNEgo przepisy  komentarze ekspertów  przejrzyste tabele Dyrektor Centrum Rynku Finansów Publicznych Agata Eichler Opracował zespół Sławomir Biliński, Joanna Dmowska, Bożena Goliszewska, Agnieszka Grodek, Magda Grotkiewicz, Tomasz Kowalski, Agnieszka Oleksiak, Agata Pinzuł, Marek Skałkowski, Ewa Sławińska, Joanna Stolarska, Katarzyna Wojciechowska Sekretarz redakcji Elżbieta Marszalik Korekta Irena Biśta-Kanciała Mirosława Jasińska-Nowacka Katarzyna Szol Redaktor graficzny Monika Rodziewicz Druk: Mazowieckie Centrum Poligrafii © Copyright by INFOR PL S.A., Warszawa 2015 INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666 faks: 22 212 07 32 e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-7440-656-7 Spis treści: RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) ........................................................................................................................................ 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1954) ............................................................................................................... 44 Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1511) ................................................. 54 Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1470) ................................................................................................................................................................................................ 61 FINANSE PUBLICZNE Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1854) ............................................................................................................................. 83 OŚWIATA Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1640) ....................................................................................................................... 95 Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 45; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1607) ................................................................................................................ 137 Ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 572; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) .................................................................................................................... 146 Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 406; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1505) .............................................................. 149 POMOC SPOŁECZNA Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) ..................................................................................................................................... 153 Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 332, ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) ................................................................................. 172 SAMORZĄDY Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1890) ................................................................................................................................. 178 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1890) ..................................................................................................................... 187 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1890) .................................................................................................................... 196 Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 513; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1890) ............................................................................ 198 Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1893) ..................................................................................................... 203 Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1793) ................................................................................... 211 Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) ........................................................................................................................................................... 217 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1274) ........................................................................................... 239 Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) .................................................................................. 240 PRAWO PRACY Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) .......................................................................................................................................... 267 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) .............................................................................. 295 3 4 Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 192; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 308 Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) ......................................................................................................... 310 Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) ................................................................................................ 311 Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1269) ...................................................................................................................................... 312 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1418) ..................................................................................................................................... 314 Ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 572; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) .................................................................................................................... 319 Ustawa z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 79, poz. 430; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) ................................. 322 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1886) ......... 323 Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1144; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ............. 334 Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1385) .............................................................. 335 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121; ost.zm. Dz.U z 2014 r. poz. 1161) ............................................................................................... 336 Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 581; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1491) ................................. 346 Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242) ....................................................................... 356 Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 357 Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) ........................................................... 383 Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 114; ost.zm. Dz.U z 2015 r. poz. 1830) ..................................................................................................................... 385 PODATKI Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) .............................................................................................................................. 401 Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) ..................................................... 489 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) ...................................................................................................... 493 Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1932) ............................................................................................. 504 Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 626; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1322) ............................................................................................. 510 Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1890) ............................................................................................................. 516 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – przepisy wykonawcze ...................................................................................................................................................................................................................... 529 Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) ..................................................................................................................................... 530 Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 465; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) ................................................................................................................................ 535 Ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269) .............................................................................................................................................................................................. 537 Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 553; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) .................................................................................................................................. 539 Ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 186; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1855) ......................................................................................................................... 543 Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 783; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1893) .................................................................................................................................. 549 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) ............................................................................................................... 552 USTAWA z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1333)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone: – ustawą z 28 listopada 2014 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), – ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), – ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045), – ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1166), – ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Art. 2. [Zakres podmiotowy] Brak odpowiednika Art. 2. [Zakres podmiotowy] (…) 5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie. Komentarz: W ramach uproszczeń dla niektórych organizacji pozarządowych nowe przepisy dają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotyczy to organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem (na podstawie nowego art. 10a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) że: 1) działają w sferze następujących zadań publicznych: ■ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ■ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; ■ działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; ■ działalności charytatywnej; ■ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ■ działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ■ ochrony i promocji zdrowia; ■ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ■ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; ■ działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; ■ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; ■ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; ■ działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; ■ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ■ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; www.infor.pl  5 ustawa o RaCHuNKowoŚCI 6 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji ■ wypoczynku dzieci i młodzieży; ■ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ■ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ■ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ■ turystyki i krajoznawstwa; ■ porządku i bezpieczeństwa publicznego; ■ obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; ■ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ■ ratownictwa i ochrony ludności; ■ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; ■ upowszechniania i ochrony praw konsumentów; ■ działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ■ promocji i organizacji wolontariatu; ■ pomocy Polonii i Polakom za granicą; ■ działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; ■ promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; ■ działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; ■ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ■ działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. Są osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o sto- sunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, które działają w zakresie wcześniej wymienionych zadań; 2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego; 4) osiągają przychody wyłącznie z: a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach; 5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprze- kraczającej 100 000 zł – jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Wprowadzony do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 10a wskazuje przy tym, że: ■ zakresu wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność, ■ o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie to dotyczy także lat następnych, przy czym jednostka musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w spra- wach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o: ■ rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji; ■ niespełnianiu warunków pozwalających na dalsze prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewiden- cję, zostaną określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 32) pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczegól- ności koszty i przychody związane: a) z działalnością socjalną, b) c) d) e) f) g) h) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niemate- rialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i praw- nych zaliczonych do inwestycji, z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych za- liczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz war- tości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę ryn- kową bądź inaczej określoną wartość godziwą, z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieścią- galnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów, z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z opera- cjami finansowymi, z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpi- sów obciążających koszty finansowe, z odszkodowaniami i karami, z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny akty- wów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzeda- ży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych; Brak odpowiednika (…) 32) pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczegól- ności koszty i przychody związane: a) b) z działalnością socjalną, ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niemate- rialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i praw- nych zaliczonych do inwestycji, z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych za- liczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz war- tości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę ryn- kową bądź inaczej określoną wartość godziwą, z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieścią- galnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów, z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z opera- cjami finansowymi, z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpi- sów obciążających koszty finansowe, c) d) e) f) g) z odszkodowaniami i karami, h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny akty- wów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzeda- ży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych, i) ze zdarzeniami losowymi; Komentarz: Katalog pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych został poszerzony o kategorię zysków i strat nadzwyczajnych. Poszerzenie tego katalogu jest wynikiem usunięcia zdarzeń losowych jako oddzielnych kategorii wykazywanych w sprawozdaniach finansowych większości jednostek. Zdarzenia nadzwyczajne jako oddzielna kategoria wykazywana w spra- wozdawczości dotyczy obecnie jedynie tych zdarzeń występujących w następujących jednostkach gospodarczych: ■ banki, ■ zakłady ubezpieczeń, www.infor.pl  7 ustawa o RaCHuNKowoŚCI 8 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji ■ zakłady reasekuracji, ■ spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 33) stratach i zyskach nadzwyczajnych – rozumie się przez to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia; Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 33) zyskach i stratach nadzwyczajnych – rozumie się przez to zyski i straty powstające w bankach, zakładach ubezpieczeń, zakładach reasekuracji oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na skutek zdarzeń trudnych do przewidze- nia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia; Komentarz: Zmienia się brzmienie pkt 33 w art. 3 ust. 1 definiującego „zyski i straty nadzwyczajne”, które według nowej definicji dotyczą wyłącznie banków, zakładów ubezpieczeń i zakła- dów reasekuracji oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z uwagi na charakter ich działalności zbliżony do banków, a także nadzór sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Natomiast pozostałe jednostki nie wyodrębniają w księgach rachunkowych i nie prezentują w rachunku zysków i strat informacji dotyczących zysków i strat nadzwyczajnych. W informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego wszystkie te jednostki będą natomiast ujawniać kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 36) znaczącym wpływie na inną jednostkę – rozumie się przez to niemającą znamion sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez: a) udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, b) zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, c) przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, d) udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla (…) 36) znaczącym wpływie na inną jednostkę – rozumie się przez to niemającą znamion sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez: a) udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty lub b) zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub c) przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, lub d) udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, jej działalności, lub e) możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub admi- e) możliwość powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nad- nistrujących; Brak odpowiednika zorujących lub administrujących, lub f) posiadanie nie mniej niż 20 ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej jednostki; Komentarz: Zmiana w definicji „znaczącego wpływu” częściowo ma charakter techniczny (dostosowujący ustawę o rachunkowości do regulacji dyrektywy 2013/34/UE). Aktualna definicja została rozszerzona o dodatkowy podpunkt (lit. f), który wskazuje, że posiadanie nie mniej niż 20 głosów w organie stanowiącym jednostki jest równoznaczne z wywieraniem znaczącego wpływu. Zasady liczenia głosów na potrzeby tej definicji zostały określone oddzielnie, w dodanym do ustawy o rachunkowości art. 3 ust. 1f (patrz komentarz do tego artykułu na str. 11). Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] (…) 1a. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są: 1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały przedsię- biorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek zamierzają- cych ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz jednostek sektora finan- sów publicznych – jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozda- nie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty; Art. 3. [Definicje] (…) 1a. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są: 1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały przedsię- biorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty; Komentarz: Zmiana ta ma charakter techniczny. Jej celem jest wykazanie i ujednolicenie katalogu wyłączeń w kategorii mikro i małych jednostek (których definicja została wprowadzona w nowym, odrębnym przepisie ustawy o rachunkowości, tj. w art. 3 ust. 1e). Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] Brak odpowiednika Art. 3. [Definicje] (…) 1c. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są: 1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obroto- wym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadze- nie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, www.infor.pl  9 ustawa o RaCHuNKowoŚCI 10 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji 2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spół- ki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 – w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5. Komentarz: Do ustawy o rachunkowości została wprowadzona nowa kategoria jednostek, tzw. jednostki małe (poprzez dodanie do art. 3 ust. 1c i 1d). W stosunku do zapisów dyrektywy 2013/34/UE definicja „jednostek małych” została rozszerzona (o osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie). Powoduje to, że dość duża grupa podmiotów może zostać uznana za jednostkę małą i skorzystać z określonych dla tych jednostek uproszczeń. W definicji jednostek małych wskazane zostały kryteria, które te jednostki muszą spełnić (art. 3 ust. 1c), aby zostały zaliczone do jednostek małych. W przepisie zawarto także dodatkowy warunek, wskazujący, że do uznania za jednostkę małą nie wystarczy spełnienie opisanych kryteriów. Konieczne jest także podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający o sporządzaniu sprawozdania finansowego przy zastosowaniu któregoś z przepisów przewidzianych dla jednostki małej. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] Brak odpowiednika Art. 3. [Definicje] (…) 1d. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1c, które: 1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 oraz 2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku po- przedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 wielkości. Komentarz: Dodany do art. 3 ust. 1d wskazuje na sytuacje, gdy jednostki, które uzyskały status jednostki małej, nadal będą mogły korzystać z uproszczeń przewidzianych przepisami usta- wy o rachunkowości, mimo że w jednym roku obrotowym przekroczą wskazane w ustawie (a dokładnie w art. 3 ust. 1c) kryteria. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] Brak odpowiednika Art. 3. [Definicje] (…) 1e. Przepisów ust. 1a i 1c nie stosuje się do: 1) jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3; 2) jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykony- wanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3; 3) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubie- gać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulo- wanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 4) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym syste- mie obrotu; 5) krajowych instytucji płatniczych; 6) instytucji pieniądza elektronicznego; 7) jednostek sektora finansów publicznych. Komentarz: Wprowadzony do art. 3 ust. 1e określa katalog jednostek wyłącznych z kategorii mikro i małych podmiotów. Do tych jednostek nie mają zastosowania przepisy art. 3 ust. 1a i 1c, tzn. mimo spełnienia warunków zaliczenia do kategorii mikro lub małych jednostek nie mogą one korzystać z uproszczeń przewidywanych ustawą dla tych kategorii. Są to tzw. jednostki zainteresowania publicznego. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] Brak odpowiednika Art. 3. [Definicje] (…) 1f. Na potrzeby ust. 1 pkt 36 lit. f oraz pkt 37 lit. a–d prawa głosu oraz prawa powo- ływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących lub administru- jących należące do dowolnej innej jednostki zależnej, a także prawa należące do osób działających w imieniu własnym, ale na rzecz jednostki dominującej lub innej jednostki zależnej, są sumowane z odpowiednimi prawami jednostki dominującej. Prawa te są po- mniejszane o prawa związane z udziałami posiadanymi: 1) w imieniu osoby, która nie jest jednostką dominującą ani jej jednostką zależną, lub 2) tytułem zabezpieczenia, jeżeli przedmiotowe prawa są wykonywane zgodnie z otrzyma- nymi instrukcjami, lub 3) w związku z udzielaniem pożyczek w ramach zwykłej działalności, jeżeli prawa głosu są wykonywane w interesie osoby dostarczającej zabezpieczenia. Komentarz: W dodanym do art. 3 ust. 1f wprowadzona została zasada liczenia praw głosu oraz praw powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących. Jest ona potrzebna, by określić, czy dana jednostka wywiera znaczący wpływ na inną jednostkę (art. 3 ust. 1 pkt 36) oraz czy jednostkę można uznać za jednostkę domi- nującą sprawującą kontrolę (art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–d). Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] Brak odpowiednika www.infor.pl  Art. 3. [Definicje] (…) 1g. Na potrzeby ust. 1 pkt 36 lit. f oraz pkt 37 lit. a, b i d łączne prawa głosu udzia- łowców w jednostce zależnej są pomniejszane o prawa głosu związane z udziałami posia- danymi przez tę jednostkę zależną, jej jednostkę zależną lub osobę działającą w imieniu własnym, ale na rzecz tych jednostek. 11 ustawa o RaCHuNKowoŚCI 12 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Komentarz: Nowy ust. 1g dodany do art. 3 ma na celu określenie sposobu liczenia prawa głosu na potrzeby wywierania znaczącego wpływu oraz ustalenia kontroli jednostki dominującej niższego szczebla, jednostki dominującej wyższego szczebla oraz zaangażowania kapitałowego. Dotychczasowe przepisy ustawy nie określały w sposób kompleksowy zasad liczenia praw głosu oraz praw powoływania i odwoływania należących do dowolnej innej jednostki zależnej, a także praw należących do osób działających w imieniu własnym, ale na rzecz jednostki dominującej lub innej jednostki zależnej. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] (…) 3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Art. 3. [Definicje] (…) 3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Komentarz: Nowe brzmienie ust. 3 w art. 3 dotyczy ustalenia, czy jednostka od następnego roku obrotowego podlega przepisom ustawy o rachunkowości. Według dotychczasowych zasad wielkość przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przeliczało się według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z 30 wrześ- nia poprzedniego roku obrotowego. Zgodnie z nowymi zasadami przeliczenie następuje według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października. Taką zasadę przyjęto już w wielu przepisach podatkowych, jak np. w art. 5a pkt 20 i art. 22k ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 4a pkt 10 i art. 16a ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy art. 2 pkt 25 i art. 46 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Zasady wynikające z tego przepisu mają zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015 r. Art. 3. [Definicje] (…) 6. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1, to może on dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować ust. 4 i 5. Art. 3. [Definicje] (…) 6. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 1e, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować prze- pisów ust. 4 i 5. Komentarz: Na mocy zmienionego ust. 6 w art. 3 rozszerzono katalog jednostek, które mogą kwalifikować umowy leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych. Zatem nie tylko jednostki, które mają status jednostek mikro i małych, mogą skorzystać z tego uproszczenia, ale także wszystkie inne jednostki, które nie przekraczają wielkości proponowanych dla jednostek małych w art. 3 ust. 1c. Zatem wszystkie jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły: 1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – oraz jednostki samorządu terytorialnego (niezależnie od wymienionych kryteriów) będą mogły kwalifikować umowy leasingu podatkowo. Z tych uproszczeń nie będą mogły skorzystać jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1e, tj.: ■ jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; ■ jednostki zamierzające ubiegać się albo ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1; ■ emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego; ■ emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; ■ krajowe instytucje płatnicze; ■ instytucje pieniądza elektronicznego; ■ jednostki sektora finansów publicznych. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 4. [Zakres rachunkowości] Brak odpowiednika Art. 4. [Zakres rachunkowości] (…) 1a. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka jest obowiązana przedstawiać wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w informacji dodatkowej. Komentarz: Dodany do art. 4 ust. 1a wskazuje, że w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka jest obowiązana przed- stawiać wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w informacji dodatkowej. Wprowadzenie tego zapisu podyktowane było chęcią podkreślenia przez usta- wodawcę, że jeżeli dane wykazywane w księgach i sprawozdaniach finansowych jednostek nie pokazują w sposób wystarczająco szczegółowy lub przejrzysty (bez niedomówień) obrazu sytuacji majątkowej firmy to, aby nie wprowadzać w błąd ewentualnych odbiorców, wszelkie informacje w tym zakresie należy przedstawić w informacji dodatkowej. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 4. [Zakres rachunkowości] Brak odpowiednika Art. 4. [Zakres rachunkowości] (…) 1b. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach stosowanie określonego przepisu ustawy nie pozwoliłoby na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jednostka nie stosuje tego przepisu, a w informacji dodatkowej uzasadnia przyczyny jego niezastosowania oraz określa wpływ, jaki niezastosowanie przepisu wywiera na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jed- nostki. Komentarz: Dodany do art. 4 ust. 1b wskazuje, że w wyjątkowych przypadkach, gdy zastosowanie danego przepisu ustawy nie zapewniałoby rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jednostka ma prawo odstąpić od zastosowania takiego przepisu. Jednocześnie jednostka powinna ujawnić ten fakt w informacji dodat- kowej do sprawozdania finansowego wraz ze stosownym uzasadnieniem i określeniem wpływu na sytuację majątkową i finansową jednostki oraz wynik finansowy. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. www.infor.pl  13 ustawa o RaCHuNKowoŚCI 14 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Art. 4. [Zakres rachunkowości] Brak odpowiednika Art. 4. [Zakres rachunkowości] (…) 4a. Stosując przepisy ustawy, jednostka kieruje się zasadą istotności. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finanso- wym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podob- nym charakterze łącznie uznaje się za istotne. Komentarz: Dodany do art. 4 ust. 4a definiuje pojęcie „istotności”. Przyjęto, że informację należy uznać za istotną, jeżeli jej pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje po- dejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych danej jednostki. Istotność poszczególnych pozycji ocenia się w kontekście innych podobnych pozycji. Zatem nie można uznać kilku pozycji za nieistotne, jeżeli łącznie stanowią one pozycję istotną. Zasada istotności nie ma zastosowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych – księgi rachunkowe mają być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, gdyż wszystkie zdarzenia gospodarcze muszą być w nich ujęte. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 4. [Zakres rachunkowości] (…) 5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w za- kresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzial- ności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Art. 4. [Zakres rachunkowości] (…) 5. Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpo- wiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunko- wości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę po- winno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność po- noszą wszyscy członkowie tego organu. Komentarz: Wprowadzenie przez ustawodawcę zwrotu „o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej” wynika z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i nie- których innych ustaw. Zgodnie z tą ustawą przyznana została gminom możliwość zapewnienia wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, niektórym jednostkom gminnym, a co się z tym wiąże – odpowiedzialność za rachunkowość tych podmiotów. Zatem w przypadku zorganizowania przez gminę takiej wspólnej obsługi, odpowiedzial- ność za rachunkowość będzie spoczywała nie na kierowniku danej jednostki, ale na kierowniku jednostki obsługującej. Zmiana wprowadzona w ustawie o rachunkowości może być także interpretowana jako możliwość ponoszenia odpowiedzialności za rachunkowość przez inną osobę niż kierownik jednos- tki, o ile oczywiście w innej ustawie niż ustawa o rachunkowości takie wskazanie zostanie zawarte. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Art. 4a. [Obowiązki kierownika jednostki] 1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w niniejszej ustawie. Art. 4a. [Obowiązki kierownika jednostki] 1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie. Komentarz: Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 1 w art. 4a kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki będą zobowiązani do zapew- nienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania prze- widziane w ustawie o rachunkowości. Rozszerzono zakres stosowania dotychczasowego przepisu odpowiednio o skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 8. [Zasady rachunkowości] (…) 2. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić do- tychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Zmiana dotychczas stoso- wanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporzą- dzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie. W przypadku takim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić po- równywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian. Art. 8. [Zasady rachunkowości] (…) 2. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić do- tychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Zmiana dotychczas sto- sowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie. W przypadku ta- kim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku po- przedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian. Skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych. Komentarz: Zmiany w treści ust. 2 w art. 8 mają na celu ujednolicenie przepisów z rozwiązaniem przyjętym w KSR 7. Rozszerzono ten przepis i zgodnie nim skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości odnosi się na „kapitał (fundusz) własny” i wykazuje jako „zysk (stratę) z lat ubiegłych”. Zmiana weszła w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 11. [Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych ] (…) 2. Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o któ- rym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 z późn.zm.). Art. 11. [Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych] (…) 2. Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych: 1) przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 z późn.zm.); 2) w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – innej jednostce sektora finan- sów publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Komentarz: Zmiana wynika z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw. Oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych mogą przekazać prowadzenie ksiąg rachunkowych innej jednostce sektora finansów publicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Tymi odrębnymi przepisami są: ■ art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, art. 6b ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 8d ust. 2 ustawy o samorządzie województwa – w odniesieniu do jednostek bez osobo- wości prawnej; ■ art. 10b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 6b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 8d ust. 3 ustawy o samorządzie województwa – w odniesieniu do osób prawnych. www.infor.pl  15 ustawa o RaCHuNKowoŚCI 16 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Zmiana jest wynikiem przyznania gminom możliwości zapewnienia wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, organizacyjnej i finansowej (w tym także prowadzenia rachunkowości). Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. Art. 12. [Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych] (…) 3. Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku: Art. 12. [Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych] (…) 3. Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku: 1) przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także 1) przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową; spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową; 2) połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łącze- 2) połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łącze- nia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki; 3) ogłoszenia upadłości jednostki z możliwością zawarcia układu. nia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki; 3) (uchylony). Komentarz: Zmiana wynika z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 918). Prawo restrukturyzacyjne dotyczy postę- powań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w przypadku: ■ postępowania o zatwierdzenie układu; ■ przyspieszonego postępowania układowego; ■ postępowania układowego; ■ postępowania sanacyjnego. Uchylenie pkt 3 w art. 12 ust. 3 oznacza, że w przypadku wymienionych postępowań restrukturyzacyjnych wymaga się zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych. Dotychczasowe przepisy odnosiły się do postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. W takim przypadku jednostka nie miała obowiązku zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych. Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. Art. 26. [Zakres, termin i metody inwentaryzacji] (…) 5. Można odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji: Art. 26. [Zakres, termin i metody inwentaryzacji] (…) 5. Można odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji: 1) w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 3 jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych; 2) w przypadku połączenia lub podziału jednostek, z wyjątkiem spółek kapitałowych, jeżeli strony w drodze umowy pisemnej odstąpią od przeprowadzenia inwentaryzacji; 1) (uchylony); 2) w przypadku połączenia lub podziału jednostek, z wyjątkiem spółek kapitałowych, jeżeli strony w drodze umowy pisemnej odstąpią od przeprowadzenia inwentaryzacji; 3) w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3b jednostka nie zamy- 3) w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3b jednostka nie zamy- ka ksiąg rachunkowych. ka ksiąg rachunkowych. Komentarz: Zmiana wynika z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 918). Prawo restrukturyzacyjne dotyczy postę- powań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w przypadku: ■ postępowania o zatwierdzenie układu; ■ przyspieszonego postępowania układowego; ■ postępowania układowego; ■ postępowania sanacyjnego. Uchylenie pkt 3 w art. 12 ust. 3 oznacza, że w przypadku wymienionych postępowań restrukturyzacyjnych wymaga się zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych. W przypadku przeprowa- dzenia postępow
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla księgowych i kadrowych w jsfp
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: