Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 005249 22562780 na godz. na dobę w sumie
Język polski. Tablice gimnazjalisty - ebook/pdf
Język polski. Tablice gimnazjalisty - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-373-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Potrzebujesz korepetycji z polskiego? Szybkiej pomocy przed klasówką? Język polski. Tablice gimnazjalisty to idealna powtórka z polskiego dla gimnazjalistów w formie wygodnych i przejrzystych tablic.

 

 

Seria 'OLDSCHOOL - stara dobra szkoła' została przygotowana przez doświadczonych korepetytorów i metodyków, a wszystkie publikacje są konsultowane z nauczycielami i poddawane testom przez samych gimnazjalistów.

 

Główne zalety tablic OldSchool:

- wszystkie istotne zagadnienia gimnazjalne w pigułce

- informacje o języku, częściach mowy i słowotwórstwie

- formy wypowiedzi, środki stylistyczne, rodzaje i gatunki literackie

- nowoczesna szata graficzna, ilustracje

- prezentacja treści ułatwiająca zapamiętywanie

 

 

Wiesz, jak jest. Egzamin gimnazjalny tylko z OLDSCHOOL!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Opracowanie tablic: Anna Książkowska, Kaja Mikoszewska, Paweł Pokora Redaktor serii: Marek Jannasz Ilustracje: Magdalena Wójcik Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Projekt makiety i opracowanie graficzne: Kaja Mikoszewska Tablice opracowano z wykorzystaniem materiałów z książki „Język polski. Korepetycje gimnazjalisty” autorstwa Małgorzaty Białek, Wydawnictwo Lingo, Warszawa 2016 r. © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2016 www.gimtestOK.pl ISBN: 978-83-7892-373-2 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-475-3 Skład i łamanie: Kaja Mikoszewska 3 Drodzy Gimnazjaliści! Przygotowaliśmy dla Was pomoc z języka polskiego w formie wygodnych i przejrzystych tablic. Znajdziecie tu wszystkie istotne zagadnienia w pigułce, dzięki czemu będziecie mogli przypomnieć sobie najważniejsze informacje, a także zrobić szybką powtórkę przed egza­ minem gimnazjalnym. Zależało nam na tym, aby nauka z naszej książki była nie tylko pożyteczna, ale także przyjemna – zadbaliśmy zarówno o dobór tematów, jak i o nowoczesny układ graficzny z ilustracjami. Wierzymy, że „Tablice gimnazjalisty” z serii OldSchool przydadzą się Wam na każdym etapie nauki, a także że będą dla Was skuteczną pomocą do powtórki przed egzaminem gimnazjalnym z polskiego. Z życzeniami powodzenia autorzy i redaktorzy Lingo WWW.GIMTESTOK.PL WSTĘP 4 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK POLSKI Część 1. Kształcenie językowe O języku Komunikaty i środki językowe Słownictwo o ograniczonym zasięgu Odmiany stylistyczne i stylizacja językowa Związki frazeologiczne Części mowy Odmienne części mowy Odmienne części mowy – rzeczownik Odmienne części mowy – czasownik Odmienne części mowy – przymiotnik Odmienne części mowy – liczebnik Odmienne części mowy – zaimek Nieodmienne części mowy Nieodmienne części mowy – przysłówek Nieodmienne części mowy – przyimek Nieodmienne części mowy – spójnik Nieodmienne części mowy – partykuła Nieodmienne części mowy – wykrzyknik Rozbiór gramatyczny zdania Części zdania Orzeczenie Podmiot Przydawka Dopełnienie Okolicznik Rozbiór logiczny zdania 9  10 10 11 12 13 15 15 16 17 19 19 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 STARA DOBRA SZKOŁA SPIS TREŚCI 5 Rodzaje wypowiedzeń Zdanie pojedyncze Zdanie złożone Wykres zdania podrzędnie złożonego Słowotwórstwo Budowa wyrazu Rodzina wyrazów Skróty Skrótowce Fonetyka Głoski Zjawiska fonetyczne Akcent Część 2. Formy wypowiedzi Formy wypowiedzi pisemnych Charakterystyka Curriculum vitae Życiorys Opis Opowiadanie Sprawozdanie List Rozprawka Przemówienie Podanie Dedykacja Ogłoszenie Zaproszenie Recenzja WWW.GIMTESTOK.PL 30 30 31 32 34 34 35 36 36 37 38 38 40 41  42 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 54 55 55 55 6 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK POLSKI Część 3. Środki stylistyczne Zasady analizy tekstu literackiego Środki stylistyczne Część 4. Rodzaje i gatunki literackie Rodzaje literackie Epika Liryka Dramat Gatunki synkretyczne Publicystyka Część 5. Tematy literackie Tematy literackie Marzenia i marzyciele Przyjaźń Miłość Dom i rodzina Dojrzewanie Wędrówka Lekcja życia Samotność Przemijanie Wina i kara Wpływ wojny na człowieka 57  58 59 63  64 65 67 69 71 72 75  76 80 82 83 90 97 98 103 105 108 113 117 STARA DOBRA SZKOŁA SPIS TREŚCI 7 Etos rycerski Patriotyzm Wierność ideałom Tradycja Władza Poszukiwanie sensu życia Skąd przychodzimy? Jak żyć, aby być szczęśliwym Rola literatury w życiu człowieka W krzywym zwierciadle 123 127 133 135 137 141 143 146 152 154 WWW.GIMTESTOK.PL 8 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK POLSKI STARA DOBRA SZKOŁA CZĘŚĆ 1. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 10 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK POLSKI O JĘZYKU zbiór środków służących porozumiewaniu się JĘZYK składa się ze słownika i gramatyki nadawca dobiera środki językowe w zależności od celu (intencji) wypowiedzi dwie odmiany: język ogólny (używany w mowie i piśmie) i gwarowy PODZIAŁ JĘZYKA JĘZYK MÓWIONY JĘZYK PISANY • stosowany w sytuacjach oficjalnych (upodabnia się wówczas do języka pisanego) i nieoficjalnych (bardziej przypomina język potoczny) • nadawca posługuje się własnym głosem (intonacją), mimiką i gestem • wypowiedzenia (zdania, równoważniki zdań) nie są uporządkowane, pojawiają się powtórzenia i wykrzyknienia; wypowiedzi bywają urwane • w sytuacjach oficjalnych: staranny, przemyślany, z bezbłędną fleksją i składnią, unika się powtarzania słów • w sytuacjach nieoficjalnych (fora internetowe, czaty, blogi, komunikatory): zawiera elementy języka mówionego Komunikaty i środki językowe JAK SIĘ POROZUMIEWAMY TERMIN DEFINICJE komunikat treść przekazywana za pomocą: • słów (komunikacja werbalna) • mimiki i gestów (komunikacja niewerbalna) komunikacja językowa proces porozumiewania się ludzi za pomocą znaków językowych (graficznych lub dźwiękowych) ‹ Poniższy wykres przedstawia proces komunikacji: kontekst (okoliczności) komunikat (wypowiedź) NADAWCA ODBIORCA kontakt kod (język) STARA DOBRA SZKOŁA 11 SPOSOBY REALIZOWANIA INTENCJI NADAWCY CEL WYPOWIEDZI ŚRODKI JĘZYKOWE informacja • zdania oznajmujące, równoważniki zdań perswazja i manipulacja • apostrofa, czasowniki w 1. os. l. mn., partykuły, przymiotniki i przysłówki w stopniu najwyższym, pytania retoryczne, słownictwo zawierające zachętę (np.: dołącz do nas, no to lu), tryb rozkazujący, wykrzyknienia, zdrobnienia, zgrubienia wyrażanie uczuć, poglądów • wyrazy nacechowane emocjonalnie • przymiotniki i przysłówki w stopniu najwyższym • zdania wykrzyknikowe, pytające • partykuły • wulgaryzmy nawiązanie, podtrzymanie, zakończenie kontaktu • wykrzykniki (halo, hej, siema, czołem) • zwroty typu: jak się masz, jak leci, co tam, do zobaczenia wywołanie u odbiorcy przeżyć estetycznych • metafory, porównania, epitety i inne środki stylistyczne Słownictwo o ograniczonym zasięgu PODZIAŁ SŁOWNICTWA ZE WZGLĘDU NA ZASIĘG TERYTORIALNY TERMIN PRZYKŁAD DEFINICJA regionalizmy wyrazy, formy gramatyczne itp. charakterystyczne dla danego regionu kraju krakowskie „wyjść na pole” – „wyjść na dwór” dialektyzmy język ludności wiejskiej zamieszkującej dany region kraju, np. dialekt małopolski, śląski dialekt śląski: gruba – kopalnia gwara ludowa język ludności wiejskiej z niewielkiego regionu, np. gwara podhalańska gwara podhalańska: gazda – gospodarz, dudki – pieniądze PODZIAŁ SŁOWNICTWA ZE WZGLĘDU NA ZASIĘG ŚRODOWISKOWY TERMIN PRZYKŁAD DEFINICJA gwary środowiskowe specyficzne słownictwo, którym posługuje się jakieś środowisko, np. uczniowie, studenci gwary zawodowe słownictwo typowe dla danej grupy zawodowej buda – szkoła, bania – ocena niedostateczna język żołnierzy: bażant – podchorąży, iść na lewiznę – nielegalnie opuścić koszary WWW.GIMTESTOK.PL KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 12 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK POLSKI Odmiany stylistyczne i stylizacja językowa SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA WYPOWIEDZI TERMIN DEFINICJE styl wypowiedzi • sposób wypowiadania się • rozróżnia się style ze względu na nadawcę oraz ze względu na cel wypowiedzi (style funkcjonalne) stylizacja • świadome kształtowanie języka i stylu wypowiedzi w taki sposób, by upodobnić go do języka innej epoki, stylu innego dzieła literackiego lub języka używanego w danym środowisku czy regionie • może dotyczyć całego tekstu lub jego części • obejmuje słownictwo, fleksję, składnię, słowotwórstwo i fonetykę STYLE WYPOWIEDZI ZE WZGLĘDU NA NADAWCĘ PODZIAŁ OPIS styl indywidualny typowy dla danego autora styl typowy charakterystyczny dla grupy osób, np. epoki styl gatunku literackiego charakterystyczny dla danego gatunku, np. styl poematu RODZAJE STYLIZACJI JĘZYKOWYCH RODZAJ ŚRODKI archaizacja archaizmy, głównie leksykalne, ale też składniowe, fleksyjne, fonetyczne CEL/FUNKCJA upodobnienie do języka innej epoki stylizacja biblijna paralelizmy składniowe, długie, wielokrotnie złożone zdania i metafory uzyskanie podniosłego nastroju, nadanie metaforycznego sensu stylizacja środowiskowa słownictwo charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, używane np. w dialogach dialektyzacja słownictwo typowe dla danego dialektu, np. nazwy strojów, potraw; odpowiednia fleksja i składnia np. scharakteryzowanie postaci charakterystyka bohaterów, także zbiorowych pastisz parodia wyolbrzymienie cech innego utworu przeważnie: żart naśladowanie cech innego dzieła, by je wykpić i ośmieszyć funkcja satyryczna STARA DOBRA SZKOŁA 13 STYLE WYPOWIEDZI ZE WZGLĘDU NA CEL – FUNKCJONALNE PODZIAŁ OPIS potoczny naukowy popularno­ naukowy publicystyczny urzędowy język podobny do mówionego, słownictwo o nacechowaniu emocjonalnym, urwane zdania, pytania, równoważniki zdań, wykrzyknienia słownictwo charakterystyczne dla danej dziedziny wiedzy, terminy naukowe, definicje, zdania zazwyczaj podrzędnie złożone odmiana stylu naukowego, ale język przystępniejszy dla zwykłego odbiorcy język komunikatywny i obrazowy m.in. dzięki związkom frazeologicznym, porównaniom i urozmaiconej składni; słownictwo z różnych dziedzin wiedzy treść zwięzła, ujęta schematycznie, często w formie punktów; nadawca zwraca się bezosobowo do odbiorcy, stosuje czasowniki w stronie biernej, zdania bezpodmiotowe, charakterystyczne formuły; przywoływane są przepisy prawne, powołuje się na odpowiednie paragrafy ustaw itp. artystyczny retoryczny bogate i obrazowe słownictwo, stosuje się liczne środki stylistyczne; styl zróżnicowany w zależności od gatunku literackiego, stylu epoki i autora język kwiecisty i obrazowy, podniosły styl, stosuje się wiele środków wzmacniających ekspresję Związki frazeologiczne ‹ Związek frazeologiczny (frazeologizm) to utarte połączenie dwóch lub więcej wyrazów, którego znaczenie nie jest dosłowne i nie wynika ze znaczenia poszczególnych wyrazów, lecz jest zwyczajowo utrwalone w języku. ‹ Poniższe dwie tabele przedstawiają podziały związków frazeologicznych: PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ ŁĄCZLIWOŚCI RODZAJ DEFINICJA związki stałe (idiomy) ich skład jest nienaruszalny, zmiana powoduje błąd frazeologiczny i utratę sensu PRZYKŁAD łabędzi śpiew związki łączliwe wyrazy nie są ściśle powiązane, można wymienić któryś element odnieść zwycięstwo, odnieść sukces związki luźne wyrazy nie są ze sobą związane na stałe murowany dom, dom nad rzeką WWW.GIMTESTOK.PL KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 14 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK POLSKI PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ GRAMATYCZNĄ RODZAJ DEFINICJA wyrażenia • związki wyrazowe bez czasownika PRZYKŁAD pies ogrodnika zwroty • związki wyrazowe zawierające czasownik unieść się honorem frazy • połączenia wyrazów o budowie zdania lub równoważnika zdania • przysłowia i sentencje • skrzydlate słowa klamka zapadła, co rok to prorok, przyjaźń nie wymaga słów ŹRÓDŁA ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH POCHO DZENIE PRZYKŁADOWE ZWIĄZKI Biblia mitologia historia i literatura egipskie ciemności – absolutna ciemność; hiobowe wieści – smutne, tragiczne wieści; manna z nieba – niespodziewany dar, pomoc (zwykle niezasłużona); plagi egipskie – nieszczęścia; salomonowy wyrok – mądry, sprawiedliwy wyrok; umywać ręce – zrzucać z siebie odpowiedzialność; jabłko niezgody – źródło sporów; nić Ariadny – wskazówka, pomoc; pięta Achillesa – słaba strona; puszka Pandory – źródło nieszczęść, chorób, kłopotów; stajnia Augiasza – bałagan, bezład być albo nie być – rozterka, konieczność dokonania wyboru; dantejskie sceny – sceny drastyczne, okrutne; kości zostały rzucone – nieodwracalna decyzja; polegać jak na Zawiszy – ufać komuś całkowicie; pójść do Canossy – upokorzyć się, przyznać do błędu; pyrrusowe zwycięstwo – sukces okupiony wielkimi stratami; z tarczą lub na tarczy – zwyciężyć lub zginąć życie codzienne grać na nerwach – denerwować kogoś; nabrać wody w usta – milczeć, nie chcieć się wypowiadać; obiecywać gruszki na wierzbie – obiecywać rzeczy niemożliwe do spełnienia; porywać się z motyką na słońce – zamierzać dokonać czegoś niemożliwego STARA DOBRA SZKOŁA 15 CZĘŚCI MOWY ODMIENNE CZĘŚCI MOWY NIEODMIENNE CZĘŚCI MOWY rzeczownik i zaimek rzeczowny • czasownik • • przymiotnik i zaimek przymiotny • liczebnik i zaimek liczebny • przysłówek i zaimek przysłowny • przyimek • spójnik • partykuła • wykrzyknik Odmienne części mowy ODMIENNE CZĘŚCI MOWY CZĘŚCI MOWY ZASTOSOWANIE ODMIANA FUNKCJA W ZDANIU rzeczownik nazywa rzeczy, osoby, miejsca, rośliny, zwierzęta, zjawiska i pojęcia abstrakcyjne • przez przypadki i liczby (podlega deklinacji) • stały rodzaj podmiot; także: dopełnienie, przydawka, okolicznik, orzecznik w orzeczeniu imiennym czasownik nazywa czynności i stany • przez: osoby, liczby, rodzaje, tryby i czasy (podlega koniugacji) • określa się stronę i aspekt orzeczenie (orzeczenie czasownikowe i łącznik w orzeczeniu imiennym); także: dopełnienie i podmiot przymiotnik nazywa cechy istot żywych, przedmiotów i pojęć abstrakcyjnych; jest określeniem rzeczownika • przez przypadki, liczby i rodzaje (dostosowuje formę do określanego rzeczownika) • podlega stopniowaniu (nie stopniujemy przymiotników, które nazywają stałą cechę, np.: roczny, drewniany) przydawka; także: podmiot i orzecznik w orzeczeniu imiennym WWW.GIMTESTOK.PL KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 16 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK POLSKI ODMIENNE CZĘŚCI MOWY CZĘŚCI MOWY ZASTOSOWANIE liczebnik oznacza liczbę, ilość lub kolejność ODMIANA FUNKCJA W ZDANIU • przez przypadki (z wyjątkiem liczebników pół i półtora), liczby i rodzaje podmiot, przydawka, dopełnienie, orzecznik w orzeczeniu imiennym w zależności od tego, jaką część mowy zastępuje zaimek zastępuje inne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek • odmiana zaimka zależy od tego, jaką część mowy zastępuje • zaimek przysłowny jest nieodmienny Odmienne części mowy – rzeczownik PRZYKŁAD L. POJEDYNCZA L. MNOGA ODMIANA RZECZOWNIKÓW PRZYPADEK PYTANIE Mianownik kto? co? Dopełniacz kogo? czego? (nie ma) nóż noża Celownik komu? czemu? (się przyglądam) nożowi Biernik kogo? co? (widzę) Narzędnik z kim? z czym? (idę) Miejscownik o kim? o czym? (mówię) Wołacz o! nóż nożem nożu nożu noże noży nożom noże nożami nożach noże ELEMENTY DEKLINACJI DEFINICJA TERMIN temat część wyrazu, która pozostaje po oddzieleniu końcówki PRZYKŁAD książka – temat: książk­ końcówka część wyrazu ulegająca zmianie podczas odmiany przez przypadki książka – końcówka: ­a oboczność wymiana głosek w temacie podczas odmiany książce – temat: książc­; końcówka: ­e; oboczność: k:c STARA DOBRA SZKOŁA 17 RZECZOWNIKI O NIETYPOWEJ ODMIANIE CECHA występujące tylko w liczbie pojedynczej odmienne tylko w liczbie mnogiej PRZYKŁAD młodzież, gniew trofeum, gimnazjum mające różne tematy w liczbie pojedynczej i mnogiej rok – lata, człowiek – ludzie odmieniające się różnie w liczbie mnogiej w zależności od znaczenia oko, ucho mające dwie dopuszczalne formy odmiany mające formę dawnej liczby podwójnej odmieniające się jak przymiotniki nieodmienne ręka, oko skrzypce, plecy służący, poborowy menu, kiwi Odmienne części mowy – czasownik ‹ Odmiana czasowników przez rodzaje: liczba pojedyncza liczba mnoga • męski – rósł, mógłby • żeński – rosła, mogłaby • nijaki – rosło, mogłoby • męskoosobowy – rośli, mogliby • niemęskoosobowy – rosły, mogłyby TRYBY CZASOWNIKÓW PODZIAŁ OPIS PRZYKŁAD oznajmujący (orzekający) • występuje we wszystkich czasach: • piszę, pisał, będziesz pisał, teraźniejszym, przeszłym, przyszłym (prostym i złożonym) napiszesz przypuszczający • odmienia się przez liczby i rodzaje • pisałaby, pisalibyśmy rozkazujący • • formy proste formy złożone • pisz • niech napisze WWW.GIMTESTOK.PL KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 18 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK POLSKI STRONY CZASOWNIKÓW PODZIAŁ OPIS czynna bierna podmiot jest wykonawcą czynności podmiot podlega czynności (czasowniki mające stronę bierną ­ przechodnie; czasowniki niemające strony biernej ­ nieprzechodnie, np. iść) PRZYKŁAD gotuję jest gotowana zwrotna podmiot jest jednocześnie wykonawcą czynności i jej odbiorcą gotować się ASPEKTY CZASOWNIKÓW PODZIAŁ OPIS PRZYKŁAD niedokonany • nazywa czynność, która nie została zakończona, trwa tańczyć lub będzie trwać w przyszłości dokonany • nazywa czynność, która się zakończyła lub zakończy się zatańczyć w przyszłości • nie występuje w czasie teraźniejszym FORMY NIEOSOBOWE PODZIAŁ CECHA bezokolicznik podstawowa forma czasownika zakończona na ­ć lub ­c PRZYKŁAD latać, wlec formy zakończone na ­no, ­to imiesłowy nieosobowe konstrukcje w czasie przeszłym mówiono, zdjęto imiesłowy czynne i bierne są odmienne, odmieniają się według deklinacji przymiotnikowej czytającego, przeczytanemu ‹ Poniższa tabela prezentuje przykłady imiesłowów: CZASOWNIK W FORMIE PODSTAWOWEJ IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY CZYNNY WSPÓŁCZESNY UPRZEDNI BIERNY czytać przeczytać iść czytający czytany czytając – – idący przeczytany – – idąc przeczytawszy – STARA DOBRA SZKOŁA 19 Odmienne części mowy – przymiotnik ‹ Odmiana przymiotników przez rodzaje: liczba pojedyncza liczba mnoga • męski – zielony • żeński – zielona • nijaki – zielone • męskoosobowy – czerwoni • niemęskoosobowy – czerwone ‹ Poniższa tabela prezentuje przykłady stopniowania przymiotników: STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW PODZIAŁ STOPIEŃ RÓWNY STOPIEŃ WYŻSZY STOPIEŃ NAJWYŻSZY proste regularne gruby proste nieregularne zły grubszy gorszy najgrubszy najgorszy opisowe śliski bardziej śliski najbardziej śliski Odmienne części mowy – liczebnik ‹ Odmiana liczebników przez rodzaje: liczba pojedyncza liczba mnoga • męski – jeden • żeński – jedna • nijaki – jedno • męskoosobowy – dwóch • niemęskoosobowy – dwoje WWW.GIMTESTOK.PL KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 20 TABLICE GIMNAZJALISTY JĘZYK POLSKI ‹ Liczebniki dzielimy ze względu na ich budowę lub znaczenie: PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ RODZAJ PRZYKŁAD PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZNACZENIE RODZAJ PRZYKŁAD proste złożone cztery, sześć główne pięć, sto pięćdziesiąt trzy porządkowe siódmy, dwunasta zbiorowe ułamkowe mnożne nieokreślone troje ćwierć podwójny kilkanaście ODMIANA TRUDNIEJSZYCH LICZEBNIKÓW LICZEBNIK PRZYKŁADY zero jeden dwa cztery sześć co? zero; czego? zera; czemu? zeru; co? zero; z czym? zerem; o czym? zerze rodzaj męski: jeden kot; rodzaj żeński: jedna kotka; rodzaj nijaki: jedno kocię rodzaj męski: co? dwa psy; czego? dwóch/dwu psów; czemu? dwóm/dwom/dwu psom; z czym? dwoma/dwu psami; o czym? dwóch/dwu psach rodzaj żeński: z kim? dwoma/dwiema kobietami kto, kogo, co? cztery kobiety/koty/dania, czterech mężczyzn (nie ma) sześciu kobiet/mężczyzn, sześciorga dzieci trzydzieści, czterdzieści kto, kogo, co? trzydziestu, czterdziestu mężczyzn, trzydzieści, czterdzieści kobiet/kotów/dań tysiąc czego? tysiąca złotych; komu? czemu? tysiącowi (kogo, czego? ludzi) STARA DOBRA SZKOŁA 21 Odmienne części mowy – zaimek ‹ Zaimki dzielimy ze względu na znaczenie lub ze względu na to, jaką część mowy zastępują: PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA TO, JAKĄ CZĘŚĆ MOWY ZASTĘPUJĄ ZAIMEK FUNKCJA W ZDANIU PRZYKŁAD rzeczowny nic, co, kto, nikt podmiot, dopełnienie, orzecznik w orzeczeniu imiennym przymiotny czyj, jaki, swój, każdy przydawka, orzecznik w orzeczeniu imiennym liczebny trochę, mało przydawka przysłowny tam, tędy, zawsze okolicznik PODZIAŁ ZAIMKÓW ZE WZGLĘDU NA ZNACZENIE ZAIMEK PRZYKŁAD osobowe pytające ja, ty, on, mnie, mi, jego, go kto? co? kogo? czego? jaki? czyj? ile? jak? gdzie? kiedy? wskazujące ten, ta, to, ów, tyle, tutaj dzierżawcze mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich nieokreślone ktoś, coś, czyjś, ileś, iluś, gdzieś, kiedyś przeczące względne zwrotny nikt, nic, niczyj, żaden, nigdy, nigdzie kto, co, który, jaki, ile, jak, gdzie, kiedy się WWW.GIMTESTOK.PL KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język polski. Tablice gimnazjalisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: