Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 003542 24070911 na godz. na dobę w sumie
Terminarz rachunkowo - sprawozdawczy 2015 - ebook/pdf
Terminarz rachunkowo - sprawozdawczy 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-406-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja stanowi kalendarium dla jednostek sektora finansów publicznych. Zawiera terminy „sztywne” wynikające z ustawy o finansach publicznych, dla których było możliwe ustalenie konkretnych dat w kalendarzu 2015 r. oraz dni wolne i dni ustawowo wolne od pracy z oznaczeniem dni tygodnia.

W kalendarium znajdują się również wszystkie terminy dotyczące:

i inne ważne terminy, w tym wynikające z aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.

W kalendarium znajdują się również inne terminy, które obligują jednostki sektora finansów publicznych do składania określonych dokumentów.

W publikacji znajdują się terminy wynikające łączenie z ponad 20 aktów prawnych m.in. z:

 1. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 2. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 3. ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 4. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 5. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 6. ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych
 7. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 8. ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 9. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 10. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 11. ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 12. ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
 13. rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 14. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju
 15. rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa po nowelizacji z 5 października 2014 r.
 16. rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
 17. rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych po nowelizacji z 19 września 2014 r.
 18. rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 19. rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
 20. rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 21. rozporządzenia Ministra Finansów z 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
 22. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

pioTr wieczorek Terminarz rachunkowo- -sprawozdawczy 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych WSTĘP Publikacja ta stanowi kalendarium dla jednostek sektora finansów publicznych. Zawiera ter- miny „sztywne” (tj. moment, kiedy upływa obowiązek wykonania określonych czynności przez te jednostki) wynikające z ustawy o finansach publicznych, dla których było możliwe ustalenie konkretnych dat w kalendarzu 2015 r. Oprócz tego w Terminarzu wskazano dni wol- ne i dni ustawowo wolne od pracy (dla każdego miesiąca w formie „macierzowej” i w ukła- dzie chronologicznym) z oznaczeniem dni tygodnia. Należy pamiętać, że w pięciodniowym systemie pracy dniem wolnym od pracy jest sobota i niedziela, a ponadto dni ustawowo wolne są określone ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. W publikacji można znaleźć również terminy dotyczące: ●● sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu), w tym kontrowersyjny termin zamknięcia ksiąg rachunkowych samorządo- wych jednostek budżetowych, ●● sprawozdań budżetowych – po zmianach z 16 stycznia 2014 r. oraz w układzie zadanio- wym, ●● sprawozdań z operacji finansowych – po nowelizacji z 25 października 2013 r., ●● gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – po nowelizacji z 19 września 2014 r., ●● szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa – po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. i inne ważne terminy, w tym wynikające z aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych. Istotne jest, że sama ustawa o finansach publicznych nie wprowadza zasady, że gdy termin przypada na dzień wolny od pracy, to wykonuje się określoną czynność w kolejnym pierw- szym dniu roboczym. Natomiast nie zawsze jest ona konsekwentnie stosowana w aktach wykonawczych, ponieważ np. tylko do niektórych terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa ma zastosowanie zasada, że gdy wskazany dzień przekazania środków jest dniem wolnym od pracy – za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Z kolei za- sadę tę konsekwentnie stosuje się w sprawozdawczości budżetowej z wyjątkiem sprawozdań Rb-Z-PPP i WSa oraz WSb. W publikacji znajdują się również inne terminy, które obligują jednostki sektora finansów publicznych do składania określonych dokumentów, przy czym jest to grupa terminów z wy- branych aktów prawnych wymienionych w wykazie skrótów. Terminarz ten zapewni głównemu księgowemu oraz pracownikom służb finansowo-księ- gowych wypełnianie nałożonych na nich obowiązków we właściwym czasie. Zapraszamy do korzystania z Terminarza w codziennej pracy. SPIS TREŚCI Terminarz rachunkowo-sprawozdawczy 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych STYCZEŃ 2015 r. ............................................................................................................................ 5 LUTY 2015 r. ................................................................................................................................. 25 MARZEC 2015 r. ........................................................................................................................... 45 KWIECIEŃ 2015 r. ....................................................................................................................... 63 MAJ 2015 r. ................................................................................................................................... 83 CZERWIEC 2015 r. ....................................................................................................................... 97 LIPIEC 2015 r. .............................................................................................................................. 113 SIERPIEŃ 2015 r. ......................................................................................................................... 133 WRZESIEŃ 2015 r. ...................................................................................................................... 149 PAŹDZIERNIK 2015 r. ................................................................................................................ 165 LISTOPAD 2015 r. ....................................................................................................................... 185 GRUDZIEŃ 2015 r. ...................................................................................................................... 201 2 Skróty zastosowane w Terminarzu: uofp – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1626) uor – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1100) ustawa o dochodach JST – ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial- nego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1115; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1644) ustawa o rehabilitacji oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o re- habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1457) ustawa o systemie oświaty – ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662) updof – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662) Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1644) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal- nych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849) ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wyna- grodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1144) ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662) ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1198) ustawa o funduszu sołeckim – ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 538) ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie – ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont – rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorzą- dowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżeto- wych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289) rozporządzenie w sprawie oceny zgodności planowanych inwestycji – rozporządzenie Ministra Roz- woju Regionalnego z 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju (Dz.U. Nr 150, poz. 1009) rozporządzenie w sprawie wykonania budżetu państwa – rozporządzenie Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 82; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1425) 3 rozporządzenie w sprawie operacji na rachunkach bankowych dla obsługi budżetu państwa – roz- porządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz.U. Nr 249, poz. 1667; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 87, poz. 485) rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakła- dów budżetowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowa- dzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1280) rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej – rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119) rozporządzenie w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) rozporządzenie o sprawozdawczości zadaniowej – rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766) rozporządzenie w sprawie zwrotu wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydat- ków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot (Dz.U. z 2014 r. poz. 916) rozporządzenie w sprawie udziału JST we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1693) rozporządzenie w sprawie zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty – rozporządzenie Mini- stra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniej- szania emerytury i renty (Dz.U. Nr 58, poz. 290; ost.zm. Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) rozporządzenie w sprawie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349) 4 Terminarz rachunkowo-sprawozdawczy 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych STYCZEŃ 2015 r. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela 30 6 13 20 27 31 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 1 29 5 12 19 26 Notatki: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 5 Terminarz rachunkowo-sprawozdawczy 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych 1 stycznia (czwartek) NOWY ROK – dzień ustawowo wolny od pracy Początek roku budżetowego i roku obrotowego 2015, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podstawy prawne ff art. 109 ust. 4 uofp ff § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont W przypadku gdy ustawa budżetowa na 2015 r. albo ustawa o prowizorium budżetowym nie zostaną ogłoszone przed 1 stycznia 2015 r., to do czasu ogłoszenia odpowiedniej ustawy: f● f● podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi odpowiedni projekt ustawy budże­ towej (uchwalany przez Radę Ministrów) lub projekt ustawy o prowizorium budżetowym przed­ łożony Sejmowi do 30 września 2014 r., obowiązują stawki należności budżetowych oraz składki na państwowe fundusze celowe w wyso­ kości ustalonej dla 2014 r. Zasadę tę stosuje się w sytuacji, gdy podstawą gospodarki finansowej państwa jest ustawa albo projekt ustawy o prowizorium budżetowym, a przed upływem terminu obowiązywania ustawy o prowizo­ rium budżetowym nie zostanie ogłoszona ustawa budżetowa. Podstawa prawna ff art. 145 uofp W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania (przyjęte w polityce rachunkowości) na inne, przewidziane ustawą. Zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji uzupełniającej (pod bilansem, rachunkiem zy­ sków i strat, zestawieniem zmian w funduszu) wpływu tych zmian na sprawozdanie finansowe wy­ magane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym rozwiązania te uległy zmianie. W takim przypadku w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w któ­ rym zmiany te nastąpiły, należy: f● f● f● podać przyczyny zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy, zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzające­ go rok obrotowy, w którym dokonano zmian. Informacje te nie mogą być zawarte w informacji dodatkowej, zgodnie z wymogami uor, ponieważ jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe nie sporządzają informacji dodatkowej, dlatego zakres istotnych informacji, w celu zapewnienia wiarygodności sprawozdania, należy zawrzeć w informacjach uzupełniających przy poszczególnych formularzach sprawozdania finansowego. Podstawy prawne ff art. 8 ust. 2 uor ff § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 2 stycznia (piątek) Zakup lub budowa nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej wymaga zgody mi­ nistra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Istotne jest, że zaplanowanie wydatków na inwestycje 6 Terminarz rachunkowo-sprawozdawczy 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: 1) agencji wykonawczych; 2) instytucji gospodarki budżetowej; 3) innych państwowych osób prawnych, dla których zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy; 4) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odrębnej ustawy; 5) w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym; 6) wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania: f● własne, f● z zakresu administracji rządowej; 7) związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi o wartości kosztorysowej przekraczającej 300 000 tys. zł wymaga uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpo­ wiednimi strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Odstępstwem od tej reguły jest zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane oraz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji fi­ nansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozu­ mienia o Wolnym Handlu (EFTA), które nie wymaga uzyskania ww. opinii. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dokonuje oceny na pisemny wniosek dysponenta części budże­ towej, który składa wniosek do 2 stycznia roku, w którym planuje uwzględnienie planowanej inwestycji w materiałach do projektu ustawy budżetowej w wersji papierowej oraz elektronicz­ nej w formacie .xls lub .ods. Podstawy prawne ff art. 135 ust. 1, 2 i 3 uofp ff § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie oceny zgodności planowanych inwestycji Środki znajdujące się na rachunku prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu wypłat na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środ­ ków europejskich, w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej, niewykorzystane do godziny 14.30, państwowa jednostka budżetowa zwraca na rachunek bie­ żący wydatków do końca dnia operacyjnego. Dotyczy to również środków znajdujących się na rachunku pomocniczym w Banku Gospodarstwa Krajowego lub Narodowym Banku Polskim przeznaczonym dla środków europejskich na współfinansowanie projektów państwowych jedno­ stek budżetowych. Podstawy prawne ff art. 192 ust. 4 uofp ff § 10 ust. 5 i § 15 rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu państwa 5 stycznia (poniedziałek) Instytucja, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu (instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca), przekazuje dysponentowi części budżetowej lub do zarządu woje­ wództwa, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, zbiorcze harmonogramy wydatków wynika­ jących z podpisanych umów o dofinansowanie (projektów), zawieranych między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą w ramach progra­ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIER- NIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 7 Terminarz rachunkowo-sprawozdawczy 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych mów operacyjnych (EFS, EFRR) albo Agencją Rynku Rolnego w ramach projektów związanych z Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym lub między ARR a organizacjami partnerskimi albo umów o dofinansowanie przedsięwzięć sektora rybackiego z udziałem Euro­ pejskiego Funduszu Rybackiego czy też decyzjami o dofinansowanie albo z umów zawieranych z wnioskodawcami o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projek­ tu, o którym mowa w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146). Podstawa prawna ff art. 191 ust. 1 uofp Urzędy obsługujące organy podatkowe i państwowe jednostki budżetowe przekazują pobrane docho­ dy według stanu środków na ostatni dzień danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca na odpo­ wiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodza­ ju wpływów, z zastrzeżeniem podatku od towarów i usług odprowadzanego do 25 dnia następnego miesiąca, środków z tytułu programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju i sta­ nowiących refundację wydatków poniesionych z budżetu państwa na realizację projektów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, a ponadto z zastrzeżeniem środków odprowadzanych do 8, 9, 12, 15, 20, 25, 31 stycznia. Podstawa prawna ff § 4 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu państwa Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową przekazują środki z wydzielo­ nego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, które pozostały na tym rachunku na dzień 31 grudnia 2014 r., na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawa prawna ff art. 223 ust. 4 uofp Uwaga! W ww. przepisie ustalono zasadę przekazywania tych środków do 5 stycznia – w przypadku tego terminu nie można zastosować zasady dotyczącej następnego pierwszego dnia roboczego, po- nieważ dotyczy ona przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych. Upływa termin przekazania deklaracji za grudzień 2014 r. w programie PŁATNIK i przelewu składek do ZUS przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Podstawa prawna ff art. 47 ustawy systemowej Środki znajdujące się na rachunku prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu wy­ płat na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków eu­ ropejskich, w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej, niewykorzy­ stane do godziny 14.30, państwowa jednostka budżetowa zwraca na rachunek bieżący wydatków do końca dnia operacyjnego. Dotyczy to również środków znajdujących się na rachunku pomocniczym w Banku Gospodarstwa Krajowego lub Narodowym Banku Polskim przeznaczonym dla środków europejskich na współfinansowanie projektów państwowych jednostek budżetowych. Podstawy prawne ff art. 192 ust. 4 uofp ff § 10 ust. 5 i § 15 rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu państwa 6 stycznia (wtorek) ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI – dzień ustawowo wolny od pracy 8 Terminarz rachunkowo-sprawozdawczy 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych 7 stycznia (środa) Środki znajdujące się na rachunku prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu wy­ płat na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej, niewy­ korzystane do godziny 14.30, państwowa jednostka budżetowa zwraca na rachunek bieżący wy­ datków do końca dnia operacyjnego. Dotyczy to również środków znajdujących się na rachunku pomocniczym w Banku Gospodarstwa Krajowego lub Narodowym Banku Polskim przeznaczonym dla środków europejskich na współfinansowanie projektów państwowych jednostek budżetowych. Podstawy prawne ff art. 192 ust. 4 uofp ff § 10 ust. 5 i § 15 rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu państwa 8 stycznia (czwartek) Na dwa dni robocze przed pierwszym dniem kolejnej dekady miesiąca dysponent części budżetowej zobowiązany jest zaktualizować dzienne zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe dotyczące tej dekady. Podstawa prawna ff § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu państwa Pobrane do 31 grudnia (od 21 grudnia) dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje odpowiednio na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową – do 8 stycznia roku nastę­ pującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie. Podstawa prawna ff art. 255 ust. 2 uofp Do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym zalicza się na rachunki bankowe roku ubieg­ łego, z wyjątkiem rachunków bankowych państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: f● f● f● dochody pobrane do 31 grudnia przez kasy jednostek budżetowych i inkasentów, dochody wpłacone do 31 grudnia do kas banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i izb celnych, rozliczone dochody paragrafu klasyfikacji budżetowej „Wpływy do wyjaśnienia”, f● f● wydatki z tytułu przyjętych do 31 grudnia przez banki lub za pośrednictwem operatora publiczne­ go lub innego operatora w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) instytucje finansowe i placówki handlowe czeków rozrachunkowych, zwroty wydatków dokonanych z rachunków bieżących wydatków do 31 grudnia oraz zwroty środ­ ków sum na zlecenie, zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych. W przypadku gdy wyznaczony dzień jest dniem wolnym od pracy – za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Podstawa prawna ff § 22 ust. 2 i 12 rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu państwa f● STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIER- NIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 9 Terminarz rachunkowo-sprawozdawczy 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych Środki znajdujące się na rachunku prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu wy­ płat na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej, niewy­ korzystane do godziny 14.30, państwowa jednostka budżetowa zwraca na rachunek bieżący wy­ datków do końca dnia operacyjnego. Dotyczy to również środków znajdujących się na rachunku pomocniczym w Banku Gospodarstwa Krajowego lub Narodowym Banku Polskim przeznaczonym dla środków europejskich na współfinansowanie projektów państwowych jed nostek budżetowych. Podstawy prawne ff art. 192 ust. 4 uofp ff § 10 ust. 5 i § 15 rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu państwa 9 stycznia (piątek) Upływa termin, w którym dysponent części budżetowej jest obowiązany zaktualizować dzienne zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe dotyczące drugiej dekady stycznia z wykorzy­ staniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa z podpisem elektronicznym przez uprawnione osoby. Podstawa prawna ff § 8 ust. 5 oraz § 17 ust. 1 i § 18 rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu państwa Urzędy obsługujące organy podatkowe i państwowe jednostki budżetowe przekazują pobrane docho­ dy według stanu środków na 5 dzień miesiąca do 10 dnia danego miesiąca na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z za­ strzeżeniem podatku od towarów i usług odprowadzanego do 25 dnia następnego miesiąca, środków z tytułu programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju i stanowiących refundację wydatków poniesionych z budżetu państwa na realizację projektów w ramach celu Europejska Współ­ praca Terytorialna oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, a ponadto z zastrzeże­ niem środków odprowadzanych do 8, 9, 12, 15, 20, 25, 31 stycznia. Podstawa prawna ff § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu państwa Minister Finansów przekazuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do ob­ sługi płatności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym pomocniczym do obsługi finansowej dochodów budżetu środków europejskich, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, na rachunek dysponenta części budżetowej 19 – „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca (za grudzień 2014 r.). Podstawa prawna ff § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu państwa W terminie do 10 stycznia roku następnego z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa pod­ legają przekazaniu na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień (stanowiące różnicę między kwotą z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wpłynęła na rachunek urzędu skarbo­ wego w grudniu, a kwotą zaliczki). Podstawa prawna ff art. 11 ust. 3 ustawy o dochodach JST 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Terminarz rachunkowo - sprawozdawczy 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: