Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 005228 22562809 na godz. na dobę w sumie
Psychologia eventów - ebook/pdf
Psychologia eventów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Stageman Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-928702-2-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak należy zbudować wizerunek eventu, jak zastosować w swojej pracy kaizen, jak planować event i jak radzić sobie z grupami, to jest to e-book właśnie dla Ciebie. Oprócz definicji i typologii eventów, autor proponuje też czytelnikom bogatą literaturę na temat profesjonalnej branży eventowej, która jest wynikiem wieloletnich poszukiwań i gromadzenia materiałów. 'Psychologia eventów' jest publikacją przełomową także dlatego, że jest to pierwszy polski tytuł na rynku wydawniczym, dotyczący w całości właśnie tej dziedziny. Zachęcamy do lektury nie tylko eventowców, ale też animatorów i działy HR oraz PR w firmach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oddaj(cid:261)c j(cid:261) w twoje r(cid:266)ce mam (cid:286)wiadomo(cid:286)ć, (cid:298)e twoja przygoda z eventami ju(cid:298) si(cid:266) rozpocz(cid:266)ła – bardzo dobrze! Ksi(cid:261)(cid:298)ka jest skierowana przede wszystkim do praktykówŚ do event managerów, animatorów eventowych, działów HR i PR korporacji i firm, do wykładowców akademickich i dziennikarzy. Nie da si(cid:266) z niej „nauczyć pracy eventowej”, ale mo(cid:298)na poznać mechanizmy oparte na psychologii, które z du(cid:298)ym prawdopodobie(cid:276)stwem przewiduj(cid:261) wiele sytuacji. Je(cid:286)li wi(cid:266)c chcesz dowiedzieć si(cid:266) jak psychologia wspiera bran(cid:298)(cid:266) eventow(cid:261), zach(cid:266)cam do lektury. Zwróć jednak uwag(cid:266), (cid:298)e ksi(cid:261)(cid:298)ka nie dostarcza gotowych scenariuszy działania, a tylko pokazuje badania i refleksje, jak w praktyce tworzyć eventy doskonałe – takie, o których pami(cid:266)ta si(cid:266) wiele lat. Musisz sam zdecydować, drogi czytelniku, jak t(cid:261) wiedz(cid:266) wykorzystasz i czy w twoim konkretnym przypadku b(cid:266)dzie ona cenna i wa(cid:298)na. Zach(cid:266)cam wi(cid:266)c do odnoszenia wszelkich opisywanych tu teorii do własnych do(cid:286)wiadcze(cid:276). To ułatwi transfer wiedzy i pozwoli ci w przyszło(cid:286)ci wykorzystać to, co udało mi si(cid:266) przedstawić w tej publikacji. (cid:297)ycz(cid:261)c powodzenia, mam szczer(cid:261) nadziej(cid:266), (cid:298)e wkrótce w kraju pojawi si(cid:266) poka(cid:296)na biblioteka opracowa(cid:276) na temat eventów – dla osób pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cych, czy takich, które przechodz(cid:261) w tej bran(cid:298)y kryzys, mo(cid:298)e to być solidy bodziec do działania, inspiracja cenniejsza ni(cid:298) niejedno zlecenie biznesowe! Zapraszam na swoje szkolenia z psychologii eventów (odbywaj(cid:261) si(cid:266) regularnie na terenie całego kraju) i zach(cid:266)cam do lektury ksi(cid:261)(cid:298)ki – nie ma sensu bowiem wywarzać drzwi, które od dawna s(cid:261) ju(cid:298) otwarte! Autor Stageman Polska - ul. Truchana 49/5, 41-(cid:1009)(cid:1004)(cid:1004) C(cid:346)(cid:381)(cid:396)(cid:460)(cid:383)(cid:449) NIP: 547-192-01-16 REGON: 214098950 www.stageman.pl / biuro@stageman.pl / 796 666 609 3 a n o r t S WPROWADZENIE TEORETYCZNE, CZYLI CO TO S(cid:260) EVENTY? Moje zafascynowanie eventami rozpocz(cid:266)ło si(cid:266) kiedy miałem około 25 lat. Byłem ju(cid:298) w tym czasie do(cid:286)wiadczonym animatorem i nie obce były mi wyjazdy zagraniczne i prowadzenie zaj(cid:266)ć grupowych, ale ci(cid:261)gle poszukiwałem adrenaliny i nowych rzeczy w tej bran(cid:298)y. Tak trafiłem na agencje eventowe i zacz(cid:261)łem z nimi współpracować. Jak ju(cid:298) wspominałem w swojej poprzedniej ksi(cid:261)(cid:298)ce, animacja czasu wolnego wci(cid:261)(cid:298) jeszcze w Polsce raczkuje, za to eventy maj(cid:261) si(cid:266) bardzo dobrze i bran(cid:298)a eventowa w naszym kraju jest stosunkowo dobrze rozwini(cid:266)ta. Oprócz tego, znacznie lepiej zarabia si(cid:266) pracuj(cid:261)c na eventach, ni(cid:298) w typowej animacji czasu wolnego. Kiedy zacz(cid:261)łem szukać literatury na temat eventów w polskich bibliotekach okazało si(cid:266), (cid:298)e nie jest to takie łatwe. Brakuje fachowych monografii, drukowanych czasopism po(cid:286)wi(cid:266)conych i ekspertów, na których mo(cid:298)na by si(cid:266) wzorować. Z reguły o eventach wspomina si(cid:266) tylko w publikacjach na temat marketingu, PR czy turystyki. To wielka szkoda, (cid:298)e tak rozwini(cid:266)ta bran(cid:298)a nie doczekała si(cid:266) jeszcze rozbudowanej literatury i prawd(cid:261) jest, (cid:298)e wiele działa(cid:276) w tym obszarze wykonuje si(cid:266) intuicyjnie. Ja te(cid:298) na pocz(cid:261)tku pracowałem intuicyjnie, obserwowałem, pytałem, dochodziłem do wniosków. Liczne wyjazdy zagraniczne dały mi jednak mo(cid:298)liwo(cid:286)ć si(cid:266)gania po literatur(cid:266) na temat eventów w obcych j(cid:266)zykach – przede wszystkim w j(cid:266)zyku angielskim, ale tak(cid:298)e po niemiecku, włosku, czesku czy słowacku (co do(cid:286)ć smutne, bior(cid:261)c pod uwag(cid:266) wielko(cid:286)ć naszego kraju, a np. Słowacji). Nierzadko napotykałem na teorie, których wcze(cid:286)niej nie znałem, ale zgodnie z którymi intuicyjnie post(cid:266)powałem. Wierz(cid:266), (cid:298)e kilka z nich, opisanych w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce, mo(cid:298)e si(cid:266) okazać bardzo przydatnych i porz(cid:261)dkuj(cid:261)cych wiedz(cid:266). Prowadz(cid:261)c szkolenia z zakresu „Psychologii eventów” czasami spotykam si(cid:266) z opini(cid:261), (cid:298)e kwestie, które poruszam, s(cid:261) w gruncie rzeczy tematyce tej Stageman Polska - ul. Truchana 49/5, 41-(cid:1009)(cid:1004)(cid:1004) C(cid:346)(cid:381)(cid:396)(cid:460)(cid:383)(cid:449) NIP: 547-192-01-16 REGON: 214098950 www.stageman.pl / biuro@stageman.pl / 796 666 609 4 a n o r t S do(cid:286)ć klarowne i logiczne, ale faktycznie, mało kto w Polsce o tym mówi, a ju(cid:298) na pewno nie traktuj(cid:261) o nich polskie, bardzo teoretyczne studia. Prawdopodobnie wi(cid:266)c, niniejsza ksi(cid:261)(cid:298)ka jest pierwszym praktycznym podr(cid:266)cznikiem dla wszystkich tych, którzy pracuj(cid:261) w eventach. T(cid:261) jej cz(cid:266)(cid:286)ć chciałbym rozpocz(cid:261)ć od pewnych ustale(cid:276) teoretycznych, by pó(cid:296)niej przej(cid:286)ć do aspektów bardziej praktycznych. Omówi(cid:266) w niej definicje poj(cid:266)cia „event”, rozwój tego(cid:298) poj(cid:266)cia w czasie oraz rodzaje eventów. B(cid:266)dzie to podstawa do przedstawienia koncepcji, które w znacznym stopniu decyduj(cid:261) o sukcesach eventu (rozdział 2). EVENT – PRÓBA DEFINICJI POJ(cid:265)CIA Samo słowo „event” jest w Polsce coraz cz(cid:266)(cid:286)ciej u(cid:298)ywane przy rozmaitych okazjach. Mam czasami wr(cid:266)cz wra(cid:298)enie, (cid:298)e si(cid:266) go nadu(cid:298)ywa. Z drugiej strony, wci(cid:261)(cid:298) spotykam si(cid:266) jeszcze z osobami, które nie wiedz(cid:261) co ten termin oznacza. Szczególnie jest to zaskakuj(cid:261)ce, kiedy osoby z bran(cid:298)y hotelarskiej czy nauczyciele akademiccy pytaj(cid:261) mnie, co to wła(cid:286)ciwie jest (zdarzyło mi si(cid:266) nawet parokrotnie usłyszeć wymow(cid:266) dosłown(cid:261) tego słowa, czyli „ewent” zamiast „iwent”). Oczywi(cid:286)cie do nikogo nie mo(cid:298)na mieć pretensji, (cid:298)e nie rozumie znaczenia tego słowa – nikt z nas nie jest alf(cid:261) i omeg(cid:261), ale… skoro poj(cid:266)cie to jest tak cz(cid:266)sto stosowane w mediach i w kr(cid:266)gach turystycznych, animacyjnych i innych, warto bli(cid:298)ej przyjrzeć si(cid:266) temu terminowi. Dosłowne tłumaczenie słowa „event” z j(cid:266)zyka angielskiego oznacza „wydarzenie”, „zdarzenie” lub „okazja”. Nie jest to jednak wystarczaj(cid:261)ca informacja, by dookre(cid:286)lić zakres znaczeniowy. Owszem, event jest pewnym wydarzeniem, ale wydarzeniem mo(cid:298)e być te(cid:298) wizyta go(cid:286)cia z zagranicy w naszym domu, wyj(cid:286)cie na zakupy czy wizyta u fryzjera – te sytuacje niewiele jednak maj(cid:261) wspólnego z eventami. Pojawia si(cid:266) wi(cid:266)c pierwszy czynnik, który ułatwi stworzenie definicji – event to wydarzenie, które wykracza poza codzienne do(cid:286)wiadczenia. Je(cid:286)li jeste(cid:286)my uczestnikami paintballa i strzelamy kulkami z farb(cid:261) do innych biznesowych, medialnych, hotelarskich, Stageman Polska - ul. Truchana 49/5, 41-(cid:1009)(cid:1004)(cid:1004) C(cid:346)(cid:381)(cid:396)(cid:460)(cid:383)(cid:449) NIP: 547-192-01-16 REGON: 214098950 www.stageman.pl / biuro@stageman.pl / 796 666 609 5 a n o r t S uczestników gry, to mamy do czynienia z eventem, poniewa(cid:298) jest to wydarzenie, którego na co dzie(cid:276) nie mo(cid:298)emy praktykować. Jest ono wyj(cid:261)tkowe i nietypowe (niepowszechne). Kolejnym czynnikiem jest fakt, (cid:298)e eventy to wydarzenia, które maj(cid:261) okre(cid:286)lony cel ze strony organizatora czy sponsora. Niektóre firmy mog(cid:261) organizować eventy by wzmocnić sprzeda(cid:298) swoich produktów. S(cid:261) firmy, które b(cid:266)d(cid:261) chciały wprowadzić now(cid:261) usług(cid:266) na rynek i posłu(cid:298)(cid:261) si(cid:266) w tym celu eventem. Spotkamy wreszcie firmy, które za pomoc(cid:261) eventu chc(cid:261) zintegrować swoich pracowników i nauczyć ich współpracy w grupie. źventy stosowane mog(cid:261) wi(cid:266)c być w marketingu, działaniach PR czy po prostu w zarz(cid:261)dzaniu zasobami ludzkimi i jest to jedna strona medalu. Drug(cid:261) stron(cid:266) stanowi(cid:261) eventy na mniejsz(cid:261) skal(cid:266) i o mniejszych zazwyczaj bud(cid:298)etach, których celem jest dobra zabawa czy te(cid:298) o(cid:298)ywienie atmosfery. We(cid:296)my na przykład zorganizowanie urodzin dla dzieci z klaunem, czy pokaz sztucznych ogni na zako(cid:276)czenie roku szkolnego – to te(cid:298) eventy, w ko(cid:276)cu s(cid:261) wydarzeniami spoza codziennych do(cid:286)wiadcze(cid:276) i maj(cid:261) swój cel – integracj(cid:266), budowanie relacji, o(cid:298)ywianie, roz(cid:286)mieszanie, zbli(cid:298)anie ludzi do siebie czy budowanie lojalno(cid:286)ci i przywi(cid:261)zania. ich szeroki wachlarz skomplikowania sprawiaj(cid:261), (cid:298)e trudno o jedn(cid:261) definicj(cid:266) tego poj(cid:266)cia. Nie jest łatwe porównanie eventu dla 10 dzieci w czasie urodzin jednego z nich z eventem dla kilku tysi(cid:266)cy ludzi, którego zwie(cid:276)czeniem jest koncert (cid:286)wiatowej gwiazdy pop. Znacznie łatwiej zdefiniować jest poj(cid:266)cie „event marketing”, które kojarzy si(cid:266) z organizacj(cid:261) imprez w celu promocji firm, marek i idei. źvent marketing skupia si(cid:266) najcz(cid:266)(cid:286)ciej na otoczeniu zewn(cid:266)trznymŚ klienci, dostawcy, kontrahenci czy opinia publiczna. Rzadziej stosowany jest wewn(cid:266)trznie, np. w stosunku do pracowników. Jest wa(cid:298)nym elementem całej strategii marketingowej firmy i mo(cid:298)na go opisać jako „organizacja imprez promocyjnych”. My jednak chcemy to poj(cid:266)cie potraktować szerzej – nie tylko w odniesieniu do biznesu, ale tak(cid:298)e z uj(cid:266)ciem innych dziedzin (cid:298)ycia, w których pojawiaj(cid:261) si(cid:266) eventy. Podejmuj(cid:261)c prób(cid:266) sformułowania słowa „event” bior(cid:266) pod uwag(cid:266) wiele czynników. Pierwszym z nich jest fakt, i(cid:298) słowo to ewidentnie weszło Ró(cid:298)norodno(cid:286)ć eventów i Stageman Polska - ul. Truchana 49/5, 41-(cid:1009)(cid:1004)(cid:1004) C(cid:346)(cid:381)(cid:396)(cid:460)(cid:383)(cid:449) NIP: 547-192-01-16 REGON: 214098950 www.stageman.pl / biuro@stageman.pl / 796 666 609 6 a n o r t S ju(cid:298) do u(cid:298)ytku codziennego Polaków i nie ma sensu go spolszczać (choć niekiedy zdarza si(cid:266), (cid:298)e dziennikarze u(cid:298)ywaj(cid:261) słowa „iwent”, jak miało to miejsce w artykule Mirosława P(cid:266)czka w „Polityce” z 17.10.2007 roku). Po drugie, słowo to jest na tyle popularne i powszechne, (cid:298)e warto w ko(cid:276)cu podać jego jednolit(cid:261) definicj(cid:266), która byłaby wyznacznikiem rozwoju tego poj(cid:266)cia na przyszło(cid:286)ć. Oczywi(cid:286)cie nara(cid:298)a mnie to na pewn(cid:261) krytyk(cid:266), (cid:298)e nie uj(cid:261)łem w definicji wszystkich najwa(cid:298)niejszych elementów eventu, ale z drugiej strony… od czego(cid:286) trzeba zacz(cid:261)ć! Po trzecie wreszcie, event to poj(cid:266)cie szerokie, warto wi(cid:266)c mieć (cid:286)wiadomo(cid:286)ć, (cid:298)e niektóre jego formy b(cid:266)d(cid:261) si(cid:266) wymykały definicji. My(cid:286)l(cid:266) jednak, (cid:298)e warto spróbować… EVENT – to niecodzienne i wyj(cid:261)tkowe, aczkolwiek zaplanowane, wydarzenie dla ludzi, które ma za pomoc(cid:261) okre(cid:286)lonego bud(cid:298)etu i nakładów pracy ludzkiej, dostarczyć prze(cid:298)yć i emocji, b(cid:266)d(cid:261)cych celem organizatora, przy czym cel ten mo(cid:298)e mieć znaczenie w aspekcie marketingowym, PR-owym, politycznym, społecznym, rekreacyjnym, kulturalnym, dobroczynnym lub psychologicznym. Do definicji tej warto podać przykłady konkretnych eventów, które mog(cid:261) dopełnić obrazu tego zjawiska. Zanim jednak podam i omówi(cid:266) przykłady eventów w podrozdziale 1.3, chciałbym po(cid:286)wi(cid:266)cić troch(cid:266) uwagi rozwojowi słowa „event” w Polsce. ROZWÓJ POJ(cid:265)CIA EVENT W POLSCE Samo słowo „event” jest poj(cid:266)ciem stosunkowo nowym w polskim słowniku. Powszechne jego u(cid:298)ycie w Polsce pojawiło si(cid:266) dopiero po 2000 roku, przy czym najcz(cid:266)(cid:286)ciej podawana jest data 2004 jako pocz(cid:261)tek masowego u(cid:298)ywania tego terminu (głównie w odniesieniu do event marketingu). Moje do(cid:286)wiadczenia wskazuj(cid:261) jednak na to, (cid:298)e ju(cid:298) w latach 2000 – 2004 organizowane były w Polsce eventy, jakie znamy obecnie i wielu managerów tego wła(cid:286)nie poj(cid:266)cia ju(cid:298) wtedy u(cid:298)ywało. Stageman Polska - ul. Truchana 49/5, 41-(cid:1009)(cid:1004)(cid:1004) C(cid:346)(cid:381)(cid:396)(cid:460)(cid:383)(cid:449) NIP: 547-192-01-16 REGON: 214098950 www.stageman.pl / biuro@stageman.pl / 796 666 609 7 a n o r t S Je(cid:286)li wi(cid:266)c przyjmiemy, (cid:298)e słowo to pojawiło si(cid:266) na stałe w mowie u(cid:298)ywanej przez Polaków około roku 2000, to zwraca uwag(cid:266), jak bardzo jest to termin w naszym kraju młody. „Młodo(cid:286)ć” terminu nie oznacza jednak „młodo(cid:286)ci” idei. Ju(cid:298) wcze(cid:286)niej organizowane były wszelkiego rodzaju festyny, koncerty, imprezy czy wyst(cid:266)py. Znajd(cid:261) si(cid:266) równie(cid:298) tacy, którzy uznaj(cid:261), (cid:298)e jednym z pierwszych wielkich eventów były staro(cid:298)ytne Igrzyska Olimpijskie z 776 roku p.n.e. Trzeba przyznać, (cid:298)e nawet taka opinia wpisuje si(cid:266) w nasz(cid:261) definicj(cid:266) eventu, bo Igrzyska były wydarzeniem niecodziennym, wyj(cid:261)tkowym, zaplanowanym i miały swój cel społeczny z okre(cid:286)lonym bud(cid:298)etem i nakładem pracy ludzkiej. Z drugiej strony, historycy mogliby doszukać si(cid:266) jeszcze starszych eventów. Nie chodzi mi jednak o to, który event mo(cid:298)emy uznać za pierwszy, tylko o to, (cid:298)e wydarzenia, które dzi(cid:286) mogliby(cid:286)my nazwać eventami, do 2000 roku w Polsce były nazywane dziesi(cid:261)tkami innych terminów. Słowo event, ze wzgl(cid:266)du na bardzo szeroki zakres znaczeniowy, jest wi(cid:266)c pewnym uproszczeniem. Pojawiło si(cid:266) w Polsce nie bez przyczyny – rozwi(cid:261)zywało bowiem wiele problemów definicyjnych. Żaktycznie jest to poj(cid:266)cie szerokie i faktycznie ułatwia w wielu sytuacjach komunikacje. W pewnym sensie, słowo to prowadzi do uproszczenia porozumiewania si(cid:266). Z drugiej jednak strony, szeroki zakres semantyczny tego słowa powodować mo(cid:298)e wiele problemów. Widać to na przykładzie „agencji eventowych”. Wcze(cid:286)niej (przed 2000 rokiem) tego typu firmy najcz(cid:266)(cid:286)ciej nazywały si(cid:266) inaczejŚ agencje reklamowe, agencje koncertowe czy te(cid:298) funkcjonowały pod szyldem „organizacja imprez”. Teraz słowo event rozwi(cid:261)zuje spraw(cid:266) – agencja eventowca mo(cid:298)e bowiem zorganizować (przynajmniej teoretycznie) i koncert, i bal, i imprez(cid:266), i… (tu mo(cid:298)emy wymieniać). Kolejn(cid:261) kwesti(cid:261) jest to, (cid:298)e słowo „event” zast(cid:261)piło kilka innych, „starszych” słów, które mog(cid:261) si(cid:266) negatywnie lub choćby neutralnie kojarzyć. Przykładami takich słów mo(cid:298)e być „festyn” (cz(cid:266)sto stosowane w latach 70. ubiegłego stulecia, dzi(cid:286) słowo kojarzone z bazarami, PRL-em, przekupkami i być mo(cid:298)e nawet kiczem) czy „impreza” (słowo szczególnie popularne w latach 90., stosowane do dzi(cid:286), niektórym jednak kojarz(cid:261)ce si(cid:266) Stageman Polska - ul. Truchana 49/5, 41-(cid:1009)(cid:1004)(cid:1004) C(cid:346)(cid:381)(cid:396)(cid:460)(cid:383)(cid:449) NIP: 547-192-01-16 REGON: 214098950 www.stageman.pl / biuro@stageman.pl / 796 666 609 8 a n o r t S RODZAJE EVENTÓW Nie opracowano dotychczas w Polsce (cid:298)adnej klasyfikacji czy typologii eventów, która zostałaby powszechnie przyj(cid:266)ta. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, (cid:298)e słowo „event” jest na tyle szerokie, (cid:298)e mo(cid:298)na by wymienić kilkadziesi(cid:261)t jego rodzajów, a to z kolei nie sprzyjałoby czytelno(cid:286)ci klasyfikacji. Pojawiały si(cid:266) jednak klasyfikacje, które ze wzgl(cid:266)du na okre(cid:286)lone kryteria dzieliły eventy na kilka rodzajów. Mimo i(cid:298) nie jestem zwolennikiem tego typu wylicze(cid:276), bo moim zdaniem niewiele wnosz(cid:261) one do praktyki, poni(cid:298)ej podaj(cid:266) kilka przykładowychŚ 1. Podział ze wzgl(cid:266)du na kryterium odbiorców eventu a) źventy wewn(cid:266)trzne b) źventy zewn(cid:266)trzne a) źventy zamkni(cid:266)te b) Eventy otwarte a) Eventy jednodniowe b) Eventy wielodniowe c) Eventy etapowe 2. Podział ze wzgl(cid:266)du na kryterium dost(cid:266)pno(cid:286)ci eventu 3. Podział ze wzgl(cid:266)du na kryterium czasu trwania eventu 4. Podział ze wzgl(cid:266)du na kryterium miejsca eventu a) Eventy stacjonarne (w 1 miejscu) b) źventy objazdowe (w wielu miejscach, zwane te(cid:298) Roadshow) Tego typu klasyfikacje, choć ciekawe z punktu widzenia teorii, nie przedstawiaj(cid:261) ostatecznych produktów eventowych. Wydaj(cid:266) mi si(cid:266) wi(cid:266)c, (cid:298)e dla praktyków, bardziej przydatne b(cid:266)dzie wymienienie konkretnych wydarze(cid:276), które spotyka si(cid:266) powszechnie, a które z pewno(cid:286)ci(cid:261) mo(cid:298)emy okre(cid:286)lić słowem „event”. W tym zakresie mo(cid:298)emy wyliczyć bardzo liczne 0 1 a n o r t S Stageman Polska - ul. Truchana 49/5, 41-(cid:1009)(cid:1004)(cid:1004) C(cid:346)(cid:381)(cid:396)(cid:460)(cid:383)(cid:449) NIP: 547-192-01-16 REGON: 214098950 www.stageman.pl / biuro@stageman.pl / 796 666 609
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychologia eventów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: