Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00253 006925 20266225 na godz. na dobę w sumie
Laboratoryjne badania gruntów i gleb - ebook/pdf
Laboratoryjne badania gruntów i gleb - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2524-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> geologia i geografia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Trzecie, zaktualizowane wydanie popularnego podręcznika, w którym omówione zostały:
- teoretyczne podstawy badań gruntów budowlanych oraz gleb,
- aparatura laboratoryjna,
- metody przeprowadzania pomiarów i badań laboratoryjnych,
- sposoby pomiarów parametrów: gęstości, porowatości, wilgotności, spójności, zagęszczenia, pęcznienia, pojemności wymiany jonowej, zawartości żelaza i innych właściwości gruntów i gleb oraz wytrzymałości, ściśliwości gruntów,
- klasyfikacja gruntów wraz z charakterystyką wybranych typów gruntów,
- klasyfikacja gleb i charakterystyka gleb Polski.

Podręcznik adresowany jest do studentów wszystkich polskich wyższych uczelni, w których prowadzone są kierunki geologia lub gleboznawstwo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRZEDMOWA Wyczerpanie się poprzedniego wydania książki Laboratoryjne badania gruntów i gleb (2010), zmobilizowało autorkę do przygotowania kolejnego. Wydanie to jest uzupełnione o treść zapowiadanych od kilku lat Specyfikacji technicznych PKN-CEN ISO/TS 17892 dotyczących badań laboratoryjnych gruntów. Książka Laboratoryjne badania gruntów i gleb jest poświęcona badaniom laborato- ryjnym, jakimi zajmuje się gruntoznawstwo w najszerszym pojęciu oraz gleboznawstwo. Gruntoznawstwo jest dyscypliną, której przedmiotem są badania właściwości grun- tów budowlanych. Stanowi ono dział geologii inżynierskiej. Przedmiotem badań grunto- znawstwa są właściwości fizyczne, właściwości mechaniczne oraz fizykochemiczne grun- tów i ocena ich zmienności w zależności od składu mineralnego, chemicznego, struktury i tekstury oraz chemizmu wody porowej i powietrza porowego. Zależą one od genezy, warunków sedymentacji, diagenezy i wywieranych na grunty obciążeń. Tradycyjnie grun- toznawstwo zajmuje się badaniem właściwości gruntów nieskalistych. Badaniami właści- wości gruntów skalistych natomiast zajmuje się mechanika skał. Istnieje ścisłe powiązanie gruntoznawstwa z takimi działami geologii inżynierskiej, jak geodynamika inżynierska, regionalna geologia inżynierska, mechanika gruntów, a także geotechnika. Wyniki badań gruntoznawczych są wykorzystywane do projektowania i wykonawstwa obiektów budow- lanych oraz prognozy zmian właściwości gruntów przy zmianie środowiska geologicznego w trakcie wykonywania tych obiektów. Dlatego też bardzo często gruntoznawstwo było i nadal jest mylnie utożsamiane, głównie przez inżynierów budowlanych, z geotechniką, zwłaszcza w części dotyczącej bezpośrednio badań fizycznych i mechanicznych gruntów. Gruntoznawstwo jako nauka przyrodnicza jest powiązane z innymi dyscyplinami, m.in. z hydrogeologią, mineralogią, petrografią, chemią, a także gleboznawstwem. Gleboznaw- stwo i gruntoznawstwo zajmują się podobnymi, sąsiadującymi ze sobą ośrodkami (gleba– grunt), a metodyka badań wielu parametrów, zwłaszcza fizycznych i fizykochemicznych, jest identyczna w obydwu dyscyplinach. Gleboznawstwo jest nauką o glebach, ich genezie, ewolucji, właściwościach fizycz- nych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, klasyfikacji gleb (w tym systema- tyce genetycznej), a także geografii gleb. W zakres badań gleboznawstwa wchodzą także problemy związane z zanieczyszczaniem, ochroną i polepszaniem gleb. Włączenie do poprzedniego wydania książki także opisu badania gleb możliwe było przede wszystkim z uwagi na bardzo podobny charakter obydwu środowisk. Obydwa śro- dowiska są układami trójfazowymi, w których fazy stała, ciekła i gazowa mają podobny, 13 Labor_4-138.indd 13 27.10.2016 22:45 czasami nawet identyczny skład (zwłaszcza faza stała i ciekła). Podstawową różnicę stano- wi niezbędna obecność w fazie stałej gleb substancji organicznej, podczas gdy w gruntach występuje ona tylko w określonych przypadkach (p. podział gruntów: grunty organiczne). Pewnym przykładem powiązania obydwu dyscyplin jest terminologia angielska, w której termin „soils” oznacza zarówno gleby, jak i grunty. W języku polskim także dość popu- larne jest stosowanie pojęcia „grunty orne” do określenia gleb rozpatrywanych dla celów rolniczych. Gleboznawstwo i gruntoznawstwo zajmują się podobnymi, sąsiadującymi ze sobą ośrodkami (gleba–grunt), a metody oznaczania wielu parametrów, zwłaszcza fizycz- nych i fizykochemicznych, są prawie identyczne. Historia badań stosowanych w obydwu dyscyplinach wskazuje wyraźnie, że bardzo często metody różnych oznaczeń były nawza- jem „zapożyczane”, m.in. definicję granic konsystencji, stosowaną do dziś w gruntoznaw- stwie, podał dla celów rolniczej klasyfikacji gleb, w 1911 r. szwedzki uczony, A. Atterberg, zajmujący się mechaniką gruntów. Wiele opisów badań właściwości fizycznych i fizy- kochemicznych znajdujących się w poprzednich wydaniach tej książki i zamieszczonych w obecnym dotyczy także badań utworów glebowych. Są to m.in. oznaczenia wilgotności, składu granulometrycznego, gęstości, porowatości, granic konsystencji, skurczu, pęcznie- nia, współczynnika filtracji, zawartości i charakteru substancji organicznej, odczynu (pH). Inny jest natomiast sposób oceny uzyskiwanych wyników badań gruntów dla celów bu- dowlanych i badań gleb dla celów rolniczych. Inne też są w wielu przypadkach wartości otrzymywanych parametrów. Jeśli oznaczenie dotyczy wyłącznie badania gruntów, zostało to zaznaczone w tytule rozdziału. Odpowiednie rozdziały są także uzupełnione podsumowaniami, dotyczącymi utworów glebowych, i danymi liczbowymi oraz nawiązaniem do nowych norm z zakresu glebo- znawstwa, w wielu przypadkach już międzynarodowych (PN-ISO). Rozdziały lub podrozdziały dotyczące budowy gleb, klasyfikacji (systematyki, klasy- fikacji bonitacyjnej), charakterystyki gleb w Polsce oraz oznaczeń niektórych właściwości gleb i gruntów (zawartość żelaza, właściwości sorpcyjne) napisali moi młodsi koledzy: Pani dr hab. Ewa Falkowska i Pan dr Paweł Rydelek, za co im serdecznie dziękuję. Część rozdziału XVI dotyczącą podziału substancji próchnicznych na frakcje, już dla poprzed- nich wydań, napisał Pan mgr Adam Stępień. W częściach dotyczących badań i oceny gruntów budowlanych zostały dokonane po- prawki wynikające z wprowadzanych nowych norm. Od 1 stycznia 1998 r. przestała obowiązywać norma PN-86/B-02480 (Grunty budow- lane – określenia, symbole, podział i opis gruntów), jednak, wobec braku nowej normy, zwyczajowo jest ona nadal stosowana, zwłaszcza w odniesieniu do klasyfikacji gruntów (p. rozdz. I). Część treści tej normy Symbole i określenia gruntów zawiera już nowa norma PN-B-02481:1998 (też wycofana). Zakończone są prace, prowadzone przez Polski Ko- mitet Normalizacyjny (PKN) i Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), nad ustale- niem nowej klasyfikacji gruntów na podstawie dwóch ostatnich propozycji Międzynaro- dowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), w myśl Porozumienia Wiedeńskiego z 1991 r. o współpracy technicznej tych organizacji. Rezultatem tych działań jest opublikowanie przez PKN norm: PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfiko- wanie gruntów, część 1: Oznaczanie i opis oraz PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechnicz- ne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów, część 2: Zasady klasyfikowania. Obie normy są odpowiednikiem Norm Europejskich (EN ISO 14688-1:2002 i EN ISO 14688-2:2002) i mają status Polskiej Normy. Do tej pory nie ma jednoznacznej korelacji między klasyfi- 14 Labor_4-138.indd 14 27.10.2016 22:45 kacjami gruntów zawartymi w Polskich Normach PN-86/B-02480 oraz PN-B-02481:1998 (praktycznie nie obowiązującymi, ale jeszcze stosowanymi w niektórych laboratoriach, a zwłaszcza przywoływanymi w literaturze), a normami zawartymi w PN-EN ISO 14688- 1,2. W związku z tym w podręczniku przedstawione są wszystkie podstawowe wersje tych klasyfikacji (p. rozdział I Klasyfikacje). Kolejno zostały wydane w języku polskim dwie następne normy tzw. Eurokody 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997-1:2009, część 1: Zasady ogólne oraz PN-EN 1997-2:2009, część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego). Zawierają one m.in. wykaz niektórych pojęć, skrótów i symboli oraz ogólne wymagania dotyczące badań la- boratoryjnych gruntów, Zasadniczą zmianą w tym wydaniu podręcznika jest uwzględnie- nie zasad badań i opisu gruntów niektórymi metodami wprowadzonymi i opublikowany- mi przez Polski Komitet Normalizacyjny. Są to Specyfikacje techniczne, które stanowią „polskie tłumaczenie – bez jakichkolwiek zmian – angielskich wersji Specyfikacji tech- nicznych: CEN ISO/TS 17892 i mają statut Specyfikacji technicznych PKN”. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC, do ogłoszenia wydanych specyfikacji zo- stało zobowiązanych wiele krajowych jednostek normalizacyjnych 28 państw europej- skich, w tym Polska. CEN ISO/TS 17892 pod ogólnym tytułem „Badania geotechniczne – Badania labora- toryjne gruntów” zawiera 12 części, z których w podręczniku uwzględniono części 1–6 i 12 (p. literatura). W tekście są one cytowane w skrócie jako Specyfikacja technicz- na, cz... Większość procedur badań laboratoryjnych przedstawionych w książce oparta jest na obowiązującej i stosowanej w laboratoriach gruntoznawczych normie PN-88/B-04481 (rozdziały II–XI, XIII, XIV). W takich przypadkach nie zaznaczono tego w tytułach roz- działów. Powołanie na Specyfikacje techniczne w tytułach rozdziałów oznacza, że całe procedury laboratoryjne są na nich oparte. W innych przypadkach w tekście zaznaczono tylko odniesienia do fragmentów zaczerpniętych z tych norm. Autorka pragnie podzię- kować pracownikom Zakładu Geotechniki i Fundamentowania Instytutu Techniki Bu- dowlanej Panu doktorowi Stanisławowi Łukasikowi, a zwłaszcza Pani mgr Małgorzacie Wszędyrówny-Nast za współpracę przy interpretacji Specyfikacji technicznych w ramach wspólnej pracy badawczej. Warszawa 2016 Labor_4-138.indd 15 27.10.2016 22:45
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Laboratoryjne badania gruntów i gleb
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: