Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00197 007350 20463795 na godz. na dobę w sumie
Zaburzenia mowy u dzieci - ebook/pdf
Zaburzenia mowy u dzieci - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2866-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest zbiorem doniesień rozproszonych w mało dostępnym piśmiennictwie medycznym, pisanych przede wszystkim z nadzieją, że zwrócą one uwagę lekarzy, psychologów i logopedów na problemy dzieci z zaburzonym w różnym stopniu, nieprawidłowym porozumiewaniem się językowym. Autorce zależało szczególnie na wskazaniu faktu oczywistego, iż rozwój języka i mowy nie rozpoczyna się w określonym momencie życia i rozwoju dziecka, a trwa od jego początku. Przyjęcie takiej zasady ujmowania rozwoju mowy przez lekarzy w zdecydowany sposób zmieni charakter pracy logopedów z korekcyjnej na stymulująco-korygującą oraz włączy ich do zespołów niezbędnych specjalistów zajmujących się dzieckiem od urodzenia.

Publikacja spełni swoje zadanie, jeżeli zachęci lekarzy i logopedów do wyjścia z zaklętego kręgu pozornych nieważności problemów, niemożności działań i małej wiary w swoje możliwości. Obecne wydanie zawiera materiały już opublikowane w niewielkim nakładzie, jednakże ze względu na duże zainteresowanie nimi logopedów oraz lekarzy drukuje je po raz wtóry, z pewnymi zmianami, jednocześnie dodając dwa rozdziały. Informacje płynące od logopedów i rodziców o tym, że stosują proponowane ćwiczenia, widzą ich skuteczność oraz czekają na dalsze, są nieocenionym bodźcem w żmudnej pracy i zachętą do ciągłych poszukiwań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ELŻBIETA STECKO ZABURZENIA MOWY U DZIECI - wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ELŻBIETA STECKO ZABURZRENIA MOWY U DZIECI - wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== str Religijnosc jako styl zycia.indd 5 4/26/16 2:46 PM Redaktor Jadwiga Dreger Redaktor techniczny Elżbieta Czajkowska Korektor Elżbieta Michniewicz © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2002 ISBN 978-83-235-2866-1 (PDF) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 http://www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl Dział Handlowy: tel. (0 48) 22 55 31 333, e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: http:/www.wuw.pl/ksiegarnia Wydanie II ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Pamiêci Rodziców moich poœwiêcam ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treœci Od autorki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział I: U Ÿródeł rozwoju mowy dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział II: Wpływ zaburzeñ mowy na kształtowanie siê osobowoœci dziecka . . . . . . . . . . . . . . 23 Rozdział III: Wczesna stymulacja rozwoju mowy dzieci w pierwszym roku ¿ycia . . . . . . . . . . . . 27 Rozdział IV: Wpływ dysfunkcji jêzykowej na wady wymowy i zgryzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozdział V: Badanie słuchu odró¿niaj¹ce alaliê sensoryczn¹ od niedosłuchu . . . . . . . . . . . . . . 34 Rozdział VI: Zaburzenia mowy u dzieci z chorob¹ Louis-Bar (ataxia teleangiectasia) . . . . . . . . 40 Rozdział VII: Histydynemia a zaburzenia mowy u dzieci. Próba wyjaœnienia przyczyn. . . . . . . . 44 Rozdział VIII: J¹kanie uwarunkowane defektem metabolicznym (obni¿on¹ aktywnoœci¹ histydazy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rozdział IX: Czynnoœci przygotowuj¹ce niemowlêcy narz¹d artykulacyjny do mówienia . . . . 61 Rozdział X: Rehabilitacja logopedyczna dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym . . . . . . . 68 Rozdział XI: Wpływ analizatora ruchowego na opóŸnione dojrzewanie funkcji słuchowych (wyznacznik zakresu profilaktyki logopedycznej) . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Rozdział XII: Rola pediatry w profilaktyce logopedycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Słownik u¿ytych terminów i skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Od autorki Oddawana do r¹k Czytelników ksi¹¿ka jest zebraniem doniesieñ roz- proszonych w mało dostêpnym piœmiennictwie medycznym, pisanych przede wszystkim z nadziej¹, ¿e zwróc¹ one uwagê lekarzy, psychologów i logope- dów na problemy dzieci z zaburzonym w ró¿nym stopniu, nieprawidłowym porozumiewaniem siê jêzykowym. Zale¿ało mi szczególnie na wskazaniu faktu oczywistego, i¿ rozwój jêzyka i mowy nie rozpoczyna siê w okreœlonym momencie ¿ycia i rozwoju dziecka, a trwa od jego pocz¹tku. Przyjêcie takiej zasady ujmowania rozwoju mowy przez lekarzy w zdecydowany sposób zmieni charakter pracy logopedów z korekcyjnej na stymuluj¹co-koryguj¹c¹ oraz wł¹czy ich do zespołów niezbêdnych specjalistów zajmuj¹cych siê dzieckiem od urodzenia. Publikacja spełni swoje zadanie, jeœli zachêci lekarzy i logopedów do wyjœcia z zaklêtego krêgu pozornych niewa¿noœci problemów, niemo¿noœci działañ i małej wiary w swoje mo¿liwoœci. Obecne wydanie zawiera materiały ju¿ opublikowane w niewielkim nakładzie, jednak¿e ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie nimi logopedów oraz lekarzy oœmielam siê drukować je po raz wtóry, z pewnymi zmianami, jednoczeœnie dodaj¹c dwa rozdziały. Informacje płyn¹ce od logopedów i rodziców o tym, ¿e stosuj¹ proponowane ćwiczenia, widz¹ ich skutecznoœć oraz czekaj¹ na dalsze, s¹ nieocenionym bodŸcem w ¿mudnej pracy i za- chêt¹ do ci¹głych poszukiwañ. Szczerze wdziêczna Im za stymulacjê pozostajê otwarta na uwagi krytyczne i dyskusjê. El¿bieta Stecko ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstêp Logopeda — specjalista zajmuj¹cy siê zaburzeniami mowy, w aspekcie ich patogenezy, diagnozy i prognozy, oraz usprawnianiem porozumiewania siê jêzykowego — takie samookreœlenie siê determinuje przedmiot, obszar i zakres zainteresowañ, wybór dziedzin i ich specjalnoœci, których poznanie staje siê niezbêdne do osi¹gniêcia celów, jakie stoj¹ przed logoped¹. Oczy- wista jest mo¿liwoœć okreœlenia patologii tylko w odniesieniu do normy, której znajomoœć jest podstaw¹ jej (patologii) rozumienia oraz postawienia diagnozy logopedycznej. Formułowanie podstaw teorii logopedii jako nauki i jej metodologii nie wyznaczy w sposób dyrektywny problemów i zagadnieñ niezbêdnych do zgłêbienia przez logopedê. Czyni to przedmiot a raczej podmiot (pacjent), który wyznacza cel poczynañ logopedycznych. Wielk¹ otwartoœć logopedów na problemy pacjenta potwierdzać mog¹ dokumento- wane czynnoœci diagnostyczno-terapeutyczne, które tworz¹ rozliczne studia przypadków, niestety nie publikowane. Brak w piœmiennictwie logopedycz- nym potwierdzenia koniecznoœci znajomoœci problemów dziedzin pokrew- nych jest jednym z przejawów nieprawidłowej sytuacji niemal we wszystkich sferach ¿ycia zawodowego logopedy. Optymalne jest wejœcie, z całym baga- ¿em wiedzy niemedycznej, w œrodowisko medyczne. Stwarza to koniecznoœć zapoznawania siê z kolejnymi specjalnoœciami medycznymi. Ka¿dy kolejny pacjent wyznacza nowe zagadnienie do przestudiowania. Zajêcie siê bowiem pacjentem bez znajomoœci jego problemów, tak psychologiczno-pedagogicz- nych, jak i zdrowotnych (medycznych), tworzy dla logopedy ju¿ na wstêpie barierê trudn¹ do sforsowania. Niniejsza praca jest udokumentowaniem mo¿liwoœci, koniecznoœci i wyników współpracy logopedy z lekarzami-neurologami, psychiatrami, specjalistami chorób metabolicznych, psychologami klinicznymi, ortodonta- mi i biochemikami. Współpraca jest mo¿liwa tylko i wył¹cznie w sytuacji prawidłowego porozumienia siê osób współpracuj¹cych. Niezbêdna do tego jest znajomoœć okreœlonych dyscyplin i ich przedmiotów. Logopeda powinien 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zaburzenia mowy u dzieci
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: