Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 004849 22596879 na godz. na dobę w sumie
Urzędnicy, biznesmeni, artyści - ebook/pdf
Urzędnicy, biznesmeni, artyści - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2333-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> sztuka >> architektura
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowatorskie i oryginalne ujęcie problematyki sektora kultury we współczesnej Azji w perspektywie kontaktów Instytutu Adama Mickiewicza ze strategicznymi krajami tego kontynentu: Chinami, Republiką Korei, Japonią, Indiami oraz Hongkongiem, Singapurem, Makau i Tajwanem. Każdy z autorów prezentuje nieco inne spojrzenie na temat badań. Jest to wynikiem specyfiki branży kulturalnej w omawianych państwach oraz ogromnych różnic politycznych, ekonomicznych, społecznych i historycznych między nimi. Sektor kultury w Azji ciekawi Polaków coraz bardziej, jednak istniejące publikacje z reguły nie obejmują wiedzy o współczesnej kulturze i jedynie w niewielkim stopniu mogą przygotować twórców, menedżerów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji kulturalnych do rozszerzania i pogłębiania polskiej obecności w Azji. Niniejsza książka ma służyć przede wszystkim temu celowi.

Autorami tekstów są członkowie zespołu Projektu Azja, realizowanego w Instytucie Adama Mickiewicza. Dzięki kierunkowemu wykształceniu i wieloletniemu doświadczeniu codziennej współpracy z lokalnymi partnerami zdobyli unikalną wiedzę i kompetencje, które – poparte naukowymi opracowaniami i źródłami branżowymi – pozwoliły zaprezentować Czytelnikom publikację wyjątkową. Zawarte w niej teksty stanowią dogłębne studium sektorów kultury i aspektów współpracy kulturalnej z krajami Azji, celem zaś jest przede wszystkim możliwie obiektywna charakterystyka oraz próba ukazania czynników i uwarunkowań specyficznych dla danego kraju czy regionu.

Książkę polecamy zarówno analitykom, jak i praktykom kultury, zainteresowanym Azją i wiążącym z tym regionem swoje plany zawodowe. Zachęcamy też do sięgnięcia po nią wszystkich, których Azja i kultury azjatyckie intrygują.

Współwydawcą książki jest Instytut Adama Mickiewicza
www.iam.pl
www.asia.culture.pl
academia

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego i bezprecedensowego wzrostu kontaktów na polu kultury między polskimi artystami, organizacjami i instytucjami a ich odpowiednikami w Azji, szczególnie Azji Wschodniej i In- diach. Wynika to z wielu czynników, wśród których można wymienić postępującą globalizację, ekonomiczny rozwój Polski, stosunkowo rozbudowane instrumenty wspierania i finansowania kultury oraz aktywne działania instytucji, organizacji i osób prywatnych. Globalizacja w polskiej kulturze przejawia się postępującą łatwością w nawią- zywaniu kontaktów międzynarodowych między artystami i promotorami z Polski i zagranicy. Pole, które dawniej niemal w pełni zmonopolizowane było przez insty- tucje państwowe, takie jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziś jest obszarem niezwykle zdywersyfiko- wanych działań. Szczególnie w ostatnich pięciu latach obserwujemy coraz większą aktywność środowisk twórczych w bezpośrednim budowaniu relacji z partnerami azjatyckimi. Aktywni są poszczególni artyści, zespoły muzyki aktualnej i klasycz- nej, teatry, muzea. Polska nie jest już zamkniętym krajem gdzieś na uboczu, ale aktywnie uczestniczy w międzynarodowym obiegu kultury. Stało się to możliwe nie tylko dzięki procesom globalnym czy dzięki dyna- micznemu rozwojowi ekonomicznemu naszego kraju po wejściu do Unii Europej- skiej. Częściowo odpowiedzialny jest za to również system finansowania kultu- ry, który – choć poddawany jest zażartej krytyce – umożliwia stabilne wspieranie współpracy międzynarodowej naszych twórców. Wiele osób wskazuje na liczne wady i ułomności systemu, który funkcjonuje obecnie, jednak w porównaniu z realiami w wielu innych krajach świata polskie nakłady na kulturę, od poziomu wojewódzkiego i miejskiego, po poziom mini- sterstw i instytucji bezpośrednio im podległych, wydają się stosunkowo wyso- kie. Co najważniejsze, stwarzają szansę na działania warunkowane nie tylko przez mechanizmy rynkowe. Nasze sale koncertowe czy festiwale są w stanie realizo- 8 Wstęp wać ambitne programy obejmujące prezentacje dzieł nowych lub mało znanych, których na próżno by szukać w ofertach podobnych organizacji głównego nurtu kultury amerykańskiej, chińskiej czy japońskiej. Sprzedaż biletów nie jest bowiem jedynym ani nawet głównym kryterium, jakim kierują się dyrektorzy polskich or- ganizacji kulturalnych, nadal ważne jest kryterium artystyczne oraz spójny pro- fil programowy danej instytucji czy festiwalu. Ta ogromna wartość, wynikająca z publicznego systemu finansowania, jest na świecie zauważana. Docenia się ją szczególnie w Azji, gdzie mechanizmy rynkowe bardzo silnie wpływają na kształt sektora kultury. Parę lat temu niewielu przedstawicieli branży kultury w krajach azjatyckich orientowało się w tym, co dzieje się w Polsce i co nasz kraj ma do zaoferowania w tej dziedzinie. Poza Chopinem i tańcami ludowymi nasz kraj często nie kojarzył im się z niczym. Dziś jest już zupełnie inaczej. Największe azjatyckie festiwa- le i czołowe sale koncertowe czy muzea znają polską ofertę i chętnie zapraszają naszych artystów. Do Azji intensywnie jeżdżą polskie teatry, a nasi muzycy kla- syczni walczą o udział w tamtejszych rynkach. Artyści obecni są na wystawach, filmowcy na najważniejszych festiwalach, ceniony jest polski jazz i design. Nasza współczesna kultura okazała się tak atrakcyjna, a relacje z polskimi partnerami tak udane, że coraz więcej prezenterów azjatyckich decyduje się na kontynuowanie tej współpracy. Bardzo dużo zmieniło się w Polsce, jeśli chodzi o aktywność najważniejszych instytucji sektora kultury w Azji. Instytut Adama Mickiewicza (IAM), który od- grywa tu zdecydowanie najważniejszą rolę, od 2009 roku aktywnie buduje polską obecność w rejonie. W 2010 roku specjalnie do tego celu powołano Projekt Azja. Najważniejszymi kierunkami działań Instytutu są niezmiennie Chiny, ale również Japonia (od 2011 r.), Republika Korei i Hongkong (od 2012 r.), Indie (od 2014 r.) oraz Singapur, Tajwan i Makau. Aktywność IAM obejmuje następujące działania: identyfikację najważniejszych potencjalnych partnerów (prestiżowe festiwale i sale, środowiska twórcze otwarte na współpracę z polskimi artystami), budo- wanie bezpośrednich relacji z tymi partnerami i zapoznawanie ich z dorobkiem kulturalnym naszego kraju, zapraszanie na wizyty studyjne do Polski w celu wy- boru najbardziej interesujących ich dzieł i artystów, współrealizację prezentacji tych dzieł i artystów w Azji, budowanie większych programów polskich sezonów, przeglądów i fokusów. W celu rozwijania wiedzy ogólnej IAM wydaje tam również publikacje o charakterze przekrojowym (współpraca z wydawnictwami lokalnymi) i prowadzi intensywne działania komunikacyjne (Internet, portale społecznościo- we, media tradycyjne). Dofinansowuje wiele działań i projektów realizowanych przez inne polskie organizacje i instytucje, a które zgodne są ze strategią IAM w regionie. Na koniec, poprzez ministerialny program Kultura Polska na Świecie rozdziela granty mobilnościowe dla polskich artystów za granicą, z których co rok coraz więcej realizuje działania właśnie w Azji. Drugą instytucją o kluczowym znaczeniu jest Ministerstwo Spraw Zagranicz- nych, które od 2012 roku do dziś uruchomiło w Azji trzy Instytuty Polskie, reali- zujące zadania w dużej części pokrywające się ze strategią IAM. Są to placówki Wstęp 9 w New Delhi, Tokio oraz Pekinie (obecnie Instytut pekiński wciąż nie jest oficjal- nie uznawany przez Chiny za osobną placówkę, lecz jedynie za Wydział Kultury Ambasady RP). Każda z nich ma około 5–6-osobowy zespół, czyli podobny do tego, jakim dysponuje Projekt Azja IAM. Dzięki wypracowanym przez IAM i In- stytuty Polskie relacjom roboczym instytucje te w dużym stopniu wspierają się i uzupełniają. IAM dysponuje większymi budżetami i działa z Warszawy, mając bliskie kontakty ze środowiskami twórczymi w Polsce, Instytuty Polskie pracują na miejscu, zatrudniają współpracowników lokalnych i są w stanie realizować wie- le działań organicznych oraz wspierać IAM przy większych prezentacjach. Obec- nie zdecydowana większość projektów IAM w Azji realizowana jest w bliskiej współpracy z Instytutami Polskimi. W różnym stopniu aktywne na polu kultury są również inne placówki dyplomatyczne MSZ w regionie. Tu wiele zależy od za- interesowań, motywacji i wiedzy osób, które w tych instytucjach pracują. Niektóre Ambasady i Konsulaty RP prowadzą intensywne działania, mimo niewielkich lub prawie żadnych budżetów na kulturę, z kilkoma z nich blisko współpracuje IAM. Poza IAM i placówkami MSZ, w Azji aktywne są również inne polskie instytu- cje kultury. Wymienić tu można przede wszystkim Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Książki, Filharmonię Narodową, Teatr Wielki – Operę Narodo- wą, Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz- dowski, Muzeum Sztuki w Łodzi, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu i jego festiwal Jazztopad czy Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wiele innych czołowych organizacji kulturalnych realizuje długofalową współpracę z partnerami azjatyc- kimi. Z największych są to Sinfonia Varsovia, Stowarzyszenie im. Ludwika von Beethovena, Warszawski Festiwal Filmowy, Festiwal Warszawska Jesień, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, Festiwal Boska Komedia, 13 Muz (Szczecin), Transetnika, Nowy Teatr (Warszawa), Teatr Polski we Wrocławiu, Opera Bałtycka (Gdańsk) i wiele, wiele innych. Jest też coraz więcej polskich artystów, którzy zyskali w Azji renomę i często zapraszani są tam w celu realizacji projektów artystycznych i na występy, są też tacy, którzy samodzielnie i bardzo aktywnie poszukują tam partne- rów do współpracy. W tym miejscu, aby nikogo istotnego nie pominąć, należałoby wymienić kilkadziesiąt nazwisk. Jak widać, obraz jest dziś bardzo złożony i urozmaicony. Jest to zdecydowanie nowa jakość w relacjach kulturalnych między Polską a krajami Azji. Na koniec można nadmienić, że środowiska twórcze coraz aktywniej i lepiej korzystają z fun- duszy centralnych i samorządowych, dostępnych nierzadko dopiero po pomyślnie zakończonych długotrwałych procedurach aplikacyjnych i konkursowych. Najważ- niejszym programem tego typu jest Promesa MKiDN, w której kraje Azji rokrocz- nie wpisywane są w priorytety geograficzne i dzięki której artyści mogą niekiedy uzyskać dość wysokie dofinansowanie. Daleko Polsce do pełnej efektywności i przejrzystości inwestowania środków państwowych w kulturę, chcę jednak podkreślić, że możliwości istnieją i mimo wszelkich ograniczeń są one coraz lepiej wykorzystywane, również w kierun- kach azjatyckich. W tę część świata inwestują zarówno te organizacje, które, tak jak IAM, opracowały długofalowe strategie rozwoju i rozpoznają w krajach tego 10 Wstęp regionu ważnych partnerów na nadchodzące lata, jak i twórcy, którzy widzą w Azji potencjalny rynek i ciekawe pole do własnych działań. Ponieważ sektor kultury w Azji ciekawi Polaków coraz bardziej, istnieje po- trzeba popularyzacji wiedzy w tej dziedzinie. Choć na rynku księgarskim jest dziś bardzo dużo różnych publikacji o tym regionie, a szczególnie o Chinach, z re- guły nie obejmują one wiedzy o współczesnej kulturze i jedynie w niewielkim stopniu mogą przygotować twórców, menedżerów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji kulturalnych do dalszego rozszerzania i pogłębiania polskiej obec- ności w Azji. Niniejsza publikacja ma służyć przede wszystkim temu celowi. Au- torami poszczególnych części są członkowie zespołu Projektu Azja IAM. Osoby te władają płynnie językami krajów, w których przyszło im działać, są wykształ- cone kierunkowo i dzięki wieloletniemu doświadczeniu codziennej współpracy z partnerami lokalnymi posiadają wyjątkową wiedzę, która być może dla wielu osób okaże się pomocna. Wierzymy, że jako przedstawiciele narodowej instytucji kultury mamy obowiązek dzielenia się wiedzą zdobytą w toku naszej pracy. Stąd pomysł, by te cenne doświadczenia, poparte opracowaniami naukowymi i źródła- mi branżowymi, zaprezentować czytelnikom jako jedyny w swoim rodzaju zbiór tekstów przedstawiających dogłębne studium sektorów kultury i aspektów współ- pracy kulturalnej z krajami Azji. Niniejsza publikacja nie przybliża działań IAM w regionie. Jej celem jest przede wszystkim możliwie obiektywna charakterystyka sektora oraz próba ukazania czynników i uwarunkowań specyficznych dla danego kraju czy regionu. Książka składa się z sześciu części. Pięć z nich jest poświęconych strategicz- nym z perspektywy IAM krajom regionu Azji: Chinom, Republice Korei, Japonii, Indiom oraz, zbiorczo, Hongkongowi, Singapurowi, Makau i Tajwanowi. W ostat- niej części przedstawiono charakterystykę dziedziny sztuk wizualnych we wszyst- kich tych kierunkach azjatyckich, dlatego w pozostałych tekstach o sztukach wi- zualnych napisano stosunkowo niewiele. Autor każdej części prezentuje nieco inne podejście do tematu badań. Wynika to częściowo ze specyfiki sektora kultury w każdym z omawianych krajów, a czę- ściowo z ogromnych różnic politycznych, ekonomicznych, społecznych i histo- rycznych między tymi państwami. Mamy nadzieję, że różnorodność podejść pre- zentowanych przez autorów niniejszej publikacji okaże się jej zaletą, a czytelnik w pełni odczuje, jak wielkie są różnice między omawianymi krajami, choć z per- spektywy polskiej mogą się one na pierwszy rzut oka wydawać do siebie podobne. Żywimy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej publikacji okażą się po- mocne zarówno dla analityków, jak i praktyków kultury zainteresowanych Azją i wiążących z tym regionem swoje plany zawodowe. Mamy też nadzieję, że będzie interesująca dla wszystkich, których Azja i kultury azjatyckie intrygują. Marcin Jacoby
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urzędnicy, biznesmeni, artyści
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: