Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 002647 22741355 na godz. na dobę w sumie
Sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w 1993 i 2004 roku w Polsce - ebook/pdf
Sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w 1993 i 2004 roku w Polsce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: AWF Warszawa Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89630-12-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zasadniczymi celami tej pracy jest poznanie charakteru zmian jakie zaszły w budowie ciała oraz sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną badanych w 1993 roku i w 2004 roku. Dotychczas nie było rzetelnych i zweryfikowanych opracowań naukowych tych zagadnień. Fediuk (1988) w swoich pracach podkreśla głównie różnice między populacjami osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Waldemar Skowroński Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa 2006 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Komitet redakcyjny Przewodniczący Sekretarz Członkowie – Jerzy Kosiewicz – Tomasz Gabryś – Krzysztof Klukowski Andrzej Kosmol Jerzy Nowocień Anna Pawlikowska−Piechotka Studia i Monografie nr 111 ISBN−10: 83−89630−12−5 ISBN−13: 978−83−89630−12−4  Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione Redakcja i korekta techniczna – Joanna Kłyszejko Projekt okładki – Waldemar Dorcz Wydawnictwo AWF Objętość 4,3 a.w. Warszawa 2006 Nakład 2000 egz. (druk w seriach) Wydanie I Format B−5 Skład, łamanie, druk Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski 01−142 Warszawa, ul. Sokołowska 12A tel./fax: (0−22) 632 83 52 fax: (0−22) 631−49−40 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3 Spis treści Od Autora..............................................................................................................5 Wstęp (cele pracy).................................................................................................7 Niepełnosprawność intelektualna .......................................................................13 Sprawność motoryczna........................................................................................19 Modyfikacja baterii testów „Eurofit” dla potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie..................................................................................................23 Udział osób niepełnosprawnych w badaniach ...................................................27 Sposób analizy danych ....................................................................................28 Charakterystyka somatyczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na tle populacji młodzieży pełnosprawnej .......................................................31 Charakterystyki somatyczne młodzieży niepełnosprawnej z 2004 roku w porównaniu do badań z 1993 roku...............................................................37 Sprawność motoryczna młodzieży niepełnosprawnej z 2004 roku w porównaniu do badań z 1993 roku...............................................................45 Omówienie wyników badań ................................................................................57 Podsumowanie i wnioski .....................................................................................65 Bibliografia...........................................................................................................67 Summary and conclusions...................................................................................73 Aneks.....................................................................................................................75 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Waldemar SKOWROŃSKI ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 5 Od Autora Do podjęcia badań nad sprawnością motoryczną i jej znaczeniem na prze− strzeni lat u osób niepełnosprawnych intelektualnie skłonił mnie brak informacji na ten temat w dostępnym piśmiennictwie. Na moją decyzję wpłynął także fakt, że od wielu dekad badania takie prowadzone są w populacji pełnosprawnej młodzieży polskiej, a ich ostatni autorzy (Przewęda, Dobosz 2003) wskazują na potrzebę badania zmian charakterystyki somatycznej i motorycznej młodego pokolenia. Inną ważną przesłanką są bogate doświadczenia osobiste w pracy nad kształ− towaniem sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, datują się one od 1989 roku. Jestem trenerem olimpiad specjalnych, wielokrotnie byłem kierownikiem reprezentacji Polski na europejskie i światowe igrzyska olim− piad specjalnych. Prezentowana monografia powstała na bazie wyników przedstawionych w pra− cy „Sprawność motoryczna i budowa somatyczna osób z lekkim, umiarkowanym oraz znacznym upośledzeniem umysłowym w wieku od 10,5 do 17,5 lat” oraz badań ogólnopolskich wykonanych w 2004 roku. Zawiera ona analizę zmian spraw− ności motorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną na przestrzeni lat 1993−2004. Istotną nowością w pracy jest uwzględnienie postulatów środowiska, aby określenie zjawiska upośledzenia umysłowego było mniej piętnujące i dyskrymi− nujące dla osób niepełnosprawnych pod względem intelektualnym. W pracy zastą− piono zatem termin „upośledzenie umysłowe” terminem „niepełnosprawność inte− lektualna”. Dodatkowo należy wspomnieć, że współczesne definicje wskazują na odchodzenie od administracyjnego klasyfikowania osób z niepełnosprawnością intelektualną na rzecz precyzyjnego określania zakresu niezbędnej pomocy w róż− nych obszarach życia. Praca powstała w oparciu o moje wcześniejsze opracowania, konsultowane z p. prof. Ryszardem Przewędą, którego uwagi zostały uwzględnione w tej publika− cji. Pragnę wyrazić wdzięczność za konstruktywne uwagi. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 Waldemar SKOWROŃSKI Składam wyrazy wdzięczności nauczycielom, trenerom i innym osobom, dzięki którym możliwe było wykonanie w 2004 roku badań w całej Polsce. Wdzięczny jestem także pracownikom Działu Nauki AWF Warszawa za spra− wne wykonanie obsługi administracyjnej w czasie akcji przeprowadzania badań. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==   7 Wstęp (cele pracy) Niepełnosprawni intelektualnie (termin wprowadzony w 1997 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną) są pełnoprawnymi członkami swoich społeczności i mają taką samą godność, a także prawa, jak wszyscy inni obywatele. Mają także szczególne (spe− cjalne) potrzeby, które należy zaspokajać w miarę możliwości społeczeństwa. W dziewiętnastym wieku zaczęto głosić potrzebę humanitarnego traktowania osób z dysfunkcjami intelektualnymi, jednak dopiero lata siedemdziesiąte dwudziestego wieku przyniosły bardziej dynamicznie zmiany w podejściu do kształcenia i roz− wijania ich zdolności oraz umiejętności (Eichstaedt, Lavay 1992). W przeszłości znacznie zaniżano ocenę możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Z po− znawczego punktu widzenia wiele problemów związanych z różnymi obszarami ich funkcjonowania nie zostało jeszcze wyjaśnionych. Jedną z takich ważnych kwestii jest ich specyficzna motoryczność.Sprawność motoryczna jest fundamen− tem, na którym buduje się wiele podstawowych, życiowo ważnych funkcji. Jest najczęstszą formą kontaktu z otoczeniem. Charakteryzuje się znaczną zmiennością w populacji. Sprawność motoryczna może ulegać różnego rodzaju zaburzeniom pod wpły− wem czynników wywołujących niepełnosprawność intelektualną. Większość auto− rów wskazuje na opóźnienia w rozwoju motorycznym niepełnosprawnych w sto− sunku do osób pełnosprawnych intelektualnie (Wiśniowski, Woyciechowska 1965; Bogdanowicz 1962, 1968; Różycka 1959,1968; Strzyżewski, Iwanowski 1971; Olszowski 1973; Halkowicz 1975; Dziedzic 1968; Dziedzic i wsp. 1978; Pańczyk 1974, 1975, 1976, 1979, 1992; Sękowska 1981, 1985; Hayden 1982; Pąchalski, Czerner 1988; Nowak 1989; Zosgórnik 1989, 1989a; Maszczak 1991; Ślężyński 1991; Ślężyński, Gawlik 1997). Zainteresowania badaczy były skierowane przeważnie na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej (Halkowicz 1975; Pańczyk 1974, 1975, 1976, 1979, 1992; Jędrzejczak 1981; Ślężyński i inni 1983) i tylko nieliczne badania obejmowały osoby umiarkowanie niepełnosprawne (Pąchalski i Czerner 1988; Pańczyk 1992; Maszczak 1994). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Waldemar SKOWROŃSKI Wiele prac badawczych z zakresu sprawności motorycznej, a szerzej aktyw− ności fizycznej, utwierdzało przekonanie, że osoby niepełnosprawne intelektualnie są zdolne jedynie do uczestniczenia w adaptowanych do ich możliwości formach aktywności ruchowej (Dziedzic 1988). Długo uważano, że dzieci z niepełnospraw− nością intelektualną charakteryzują się patologicznymi zachowaniami, które jednak można wyrównać poprzez celową aktywność w różnych sferach życia (Gałkowski 1979; Hulek 1981; Bilska 1989; Borzyszkowska 1973, 1985, 1987; Doroszewska 1981; Carr 1984; Ivar Lovas 1993; Cunningham 1994; Maszczak 1994; Mrugalska 1995; Ziemilska 1997; Dykcik 1998; Polkowska 1998; Czapiga, Małkiewicz 1999; Marchewka 1999a; Olechnowicz 1991, 1994, 1999). Największe efekty eduka− cyjne i wychowawcze uzyskano poprzez aktywność fizyczną. Obecnie nie da się przecenić korzyści, jakie przynoszą osobom z dysfunkcją umysłową uprawiane długofalowo ćwiczenia fizyczne. Nagromadzona dotychczas wiedza z różnych dziedzin nauki (np. pedago− giczna, psychologiczna, medyczna i inna) oraz doświadczenia praktyczne w pracy z grupą osób niepełnosprawnych nie są jeszcze dostatecznie spopularyzowane i wykorzystywane w życiu codziennym. Osoby niepełnosprawne intelektualnie różnią się między sobą stopniem nasi− lenia nieprawidłowości w sferze umysłowej, fizycznej i społecznej. Każda z nich jest inna, gdyż różny i niepowtarzalny jest jej defekt genetyczny, stopień uszko− dzenia układu nerwowego, a także zakres potrzebnej pomocy psychologiczno− pedagogicznej. Nie dysponujemy jeszcze dostatecznie pewnymi narzędziami pozwalającymi dokładnie określić stopień tych uszkodzeń i wpływy innych czyn− ników. Dlatego też wymagane jest stosowanie zindywidualizowanych badań, dla postawienia w miarę precyzyjnej diagnozy, która mogłaby wpłynąć na dostarczenie prawidłowej opieki i ukierunkowanej rehabilitacji. Potrafimy natomiast dosyć dokładnie ocenić sprawność motoryczną jednostki. Sama znajomość stanu zdolności motorycznych nie pozwala oczywiście na pełne przewidywanie zachowań motorycznych w konkretnych sytuacjach życiowych. Próby motoryczne, uzupełnione kontrolą budowy ciała, mogą być traktowane jako jeden z wielu mierników zdrowia a także przystosowania do życia społecznego. Kontrola sprawności motorycznej ma także służyć rozbudzeniu świadomości osoby niepełnosprawnej intelektualnie i rozwijać jej pozytywną postawę wobec ciała. Specjalistom pracującym na rzecz niepełnosprawnych zaś ułatwiać programowanie i zaplanowanie typu oraz charakteru zindywidualizowanej aktywności fizycznej. Zmiany poziomu motoryczności obserwowane na przestrzeni dekady mogą wskazywać na takie jej elementy, które w skali społecznej ulegają po− prawie albo regresowi. Wnioski z tych badań powinny stać się silnym impul− sem do działań prozdrowotnych indywidualnych i społecznych. Efekty kontroli stanu motoryczności mogą być pretekstem do tego, aby zmie− niać np. programy szkolne, ale też edukować niepełnosprawnych intelektualnie, jak ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w 1993 i 2004 roku w Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: