Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01834 007190 23357400 na godz. na dobę w sumie
Ocena reakcji organizmu na wysiłek fizyczny metodą obrazowania termograficznego - ebook/pdf
Ocena reakcji organizmu na wysiłek fizyczny metodą obrazowania termograficznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: AWF Warszawa Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61830-57-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Postęp w sporcie jest w coraz większym stopniu związany z wykorzystaniem nowych osiągnięć techniki, zwiększających możliwości skutecznego, wszechstronnego wspierania sportowca. Obecnie zakres posiadanej wiedzy na temat diagnozowania efektów treningu jest na tyle szeroki, że posiadamy wiele szczegółowych narzędzi pozwalających na monitoring treningu zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych. Są to jednakże rozwiązania bardzo szczegółowe, obrazujące zazwyczaj niewielki obszar oceny efektów treningu. Szczególnego znaczenia nabieraj zatem rozwiązania kompleksowe – pozwalające na szybkie i skuteczne gromadzenie informacji. W aspekcie poznawczym jako ogólny cel pracy postawiono próbę określenia możliwości zastosowania termografii do oceny gotowości wysiłkowej sportowców oraz osób nietrenujących. W aspekcie aplikacyjnym, celem badań było stworzenie metodycznych podstaw badań z wykorzystaniem termografii, dla oceny gotowości wysiłkowej. Cele szczegółowe dotyczyły czterech zagadnień: 1. Oceny wpływu różnych form rozgrzewki na zdolność wysiłkową; 2. Określenia typowych reakcji termalnych organizmu poddanego wysiłkowi fizycznemu o różnej objętości, intensywności i charakterze pracy; 3. Możliwości zastosowania termografii jako nieinwazyjnej metody oceny szybkości i skuteczności regeneracji po wysiłku o intensywności maksymalnej; 4. Poszukiwania relacji pomiędzy portretem termalnym sportowca a poziomem jego wydolności tlenowej oraz oceny skuteczności mechanizmów termoregulacji za pomocą termowizji. W realizacji badań oparto się na podstawowych założeniach wyjściowych, że reakcja termiczna organizmu na podjęty wysiłek fizyczny jest zależna od treści ćwiczeń, charakteru i intensywności pracy oraz pozwala na weryfikację gotowości wysiłkowej. Jak również, że jest ona związana z wydolnością oraz sprawnością mechanizmów termoregulacji. W toku badań oceniających możliwości monitorowania treningu przy pomocy obrazowania termograficznego wzięło udział 109 osób, wśród których znalazły się grupy nietrenujących mężczyzn i kobiet, a także sportowcy: wioślarze, zawodniczki piłki ręcznej i piłki siatkowej. W badaniach dla oceny reakcji termicznych organizmu wykorzystano metodę obrazowania termograficznego. Uzyskane wyniki wykazały, że zależność pomiędzy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Jakub Grzegorz Adamczyk OCENA REAKCJI ORGANIZMU NA WYSIŁEK FIZYCZNY METODĄ OBRAZOWANIA TERMOGRAFICZNEGO Warszawa 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Przewodniczący Członkowie Komitet Redakcyjny - Czesław Urbanik Monika Guszkowska Grażyna Lutosławska Ewa Kozdroń Andrzej Kosmol Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kosmol dr hab. prof. UM Elżbieta Rostkowska Studia i Monografie nr 144 ISBN 978-83-61830-57-3 @ Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione. Redakcja i korekta techniczna – Joanna Kłyszejko Projekt okładki – Waldemar Dorcz AWF Warszawa Nakład 2000 egz., druk w seriach Warszawa 2013 Wydanie I Format B-5 Skład, łamanie, druk: ESUS Tomasz Przybylak ul. Południowa 54, 62-064 Plewiska k/Poznania tel. 61 835 35 36, www.esus.pl ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Streszczenie ....................................................................................................................................... Abstract ............................................................................................................................................. 1. Wstęp – zarys termografii procesów ustrojowych ................................................................ 1.1. Rozgrzewka jako faza podnoszenia gotowości wysiłkowej – efekty i możliwości monitorowania ....................................................................................................................... 1.2. Termoregulacja ...................................................................................................................... 1.3. Termografia – zasady funkcjonowania .................................................................................. 1.3.1. Błędy obrazowania termograficznego ....................................................................... 1.4. Ocena możliwości wysiłkowych z zastosowaniem termografii ............................................ 2. Cele pracy, pytania badawcze oraz założenia wyjściowe....................................................... 2.1. Materiał i metody badań ........................................................................................................ 2.1.1. Grupy badane ............................................................................................................. 2.1.2. Metody oraz instrumentarium badań ......................................................................... 2.1.3. Analiza statystyczna .................................................................................................. 3. Wyniki badań ................................................................................................................... 3.1. Zależność pomiędzy temperaturą mięśnia czworogłowego uda a rodzajem rozgrzewki i mocą mierzoną wysokością wyskoku pionowego ............................................................... 3.1.1. Materiał i metody ....................................................................................................... 3.1.2. Wyniki ........................................................................................................................ 3.1.3. Dyskusja ..................................................................................................................... 3.1.4. Podsumowanie i przesłanki aplikacyjne .................................................................... 3.2. Zdolność wysiłkowa w wyskoku pionowym w zależności od rodzaju rozgrzewki i temperatury skóry na powierzchni mięśnia czworogłowego uda ........................................ 3.2.1. Materiał i metody ....................................................................................................... 3.2.2. Wyniki ........................................................................................................................ 3.2.3. Dyskusja ..................................................................................................................... 3.2.4. Podsumowanie i przesłanki aplikacyjne .................................................................... 3.3. Zmiany termoemisji powierzchni ciała pod wpływem ćwiczeń o różnej treści i intensywności ...................................................................................................................... 3.3.1. Materiał i metody ....................................................................................................... 3.3.2. Wyniki ........................................................................................................................ 3.3.3. Dyskusja ..................................................................................................................... 3.3.4. Podsumowanie i przesłanki aplikacyjne .................................................................... 5 9 13 15 20 25 30 32 39 41 41 43 47 49 49 49 51 55 58 59 59 61 63 65 66 66 69 71 73 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Jakub G. ADAMCZYK 3.4. Ocena skuteczności rozgrzewki z wykorzystaniem ćwiczeń plyometrycznych i z oporem progresywnym na wybrane parametry biomechaniczne i fizjologiczne kończyn dolnych ... 3.4.1. Materiał i metody ....................................................................................................... 3.4.2. Wyniki ........................................................................................................................ 3.4.3. Dyskusja ..................................................................................................................... 3.4.4. Podsumowanie i przesłanki aplikacyjne .................................................................... 3.5. Termograficzna ocena stężenia mleczanu we krwi kapilarnej po wysiłku o maksymalnej intensywności ........................................................................................................................ 3.5.1. Materiał i metody ....................................................................................................... 3.5.2. Wyniki ........................................................................................................................ 3.5.3. Dyskusja ..................................................................................................................... 3.5.4. Podsumowanie i przesłanki aplikacyjne .................................................................... 3.6. Relacje pomiędzy portretem termalnym a wydolnością tlenową – ocena skuteczności mechanizmów termoregulacji za pomocą termowizji ........................................................... 3.6.1. Materiał i metody ....................................................................................................... 3.6.2. Wyniki ........................................................................................................................ 3.6.3. Dyskusja ..................................................................................................................... 3.6.4. Podsumowanie i przesłanki aplikacyjne .................................................................... 4. Podsumowanie i wnioski końcowe ..................................................................................... Piśmiennictwo ................................................................................................................................... 73 74 78 80 83 84 84 86 89 91 92 92 95 99 102 105 113 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Streszczenie Postęp w sporcie jest w coraz większym stopniu związany z wykorzystaniem nowych osiągnięć techniki, zwiększających możliwości skutecznego, wszechstron- nego wspierania sportowca. Obecnie zakres posiadanej wiedzy na temat diagno- zowania efektów treningu jest na tyle szeroki, że posiadamy wiele szczegółowych narzędzi pozwalających na monitoring treningu zarówno w warunkach laboratoryj- nych, jak i terenowych. Są to jednakże rozwiązania bardzo szczegółowe, obrazu- jące zazwyczaj niewielki obszar oceny efektów treningu. Szczególnego znaczenia nabierają zatem rozwiązania kompleksowe – pozwalające na szybkie i skuteczne gromadzenie informacji. W aspekcie poznawczym jako ogólny cel pracy postawiono próbę określenia możliwości zastosowania termografii do oceny gotowości wysiłkowej sportowców oraz osób nietrenujących. W aspekcie aplikacyjnym, celem badań było stworzenie metodycznych podstaw badań z wykorzystaniem termografii, dla oceny gotowości wysiłkowej. Cele szczegółowe dotyczyły czterech zagadnień: 1. Oceny wpływu różnych form rozgrzewki na zdolność wysiłkową; 2. Określenia typowych reakcji termalnych organizmu poddanego wysiłkowi fi- zycznemu o różnej objętości, intensywności i charakterze pracy; 3. Możliwości zastosowania termografii jako nieinwazyjnej metody oceny szybko- ści i skuteczności regeneracji po wysiłku o intensywności maksymalnej; 4. Poszukiwania relacji pomiędzy portretem termalnym sportowca a poziomem jego wydolności tlenowej oraz oceny skuteczności mechanizmów termoregula- cji za pomocą termowizji. W realizacji badań oparto się na podstawowych założeniach wyjściowych, że reakcja termiczna organizmu na podjęty wysiłek fizyczny jest zależna od treści ćwi- czeń, charakteru i intensywności pracy oraz pozwala na weryfikację gotowości wy- siłkowej. Jak również, że jest ona związana z wydolnością oraz sprawnością mecha- nizmów termoregulacji. W toku badań oceniających możliwości monitorowania treningu przy pomocy obrazowania termograficznego wzięło udział 109 osób, wśród których znalazły się ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 Jakub G. ADAMCZYK grupy nietrenujących mężczyzn i kobiet, a także sportowcy: wioślarze, zawodniczki piłki ręcznej i piłki siatkowej. W badaniach dla oceny reakcji termicznych organizmu wykorzystano metodę obrazowania termograficznego. Uzyskane wyniki wykazały, że zależność pomiędzy powierzchniową temperatu- rą mięśni a ich zdolnością wysiłkową nie jest liniowa, jednak wraz z postępującym przygotowaniem do wysiłku na skutek rozgrzewki, w większości przypadków daje się zaobserwować tendencję do obniżania się temperatury powierzchni ciała. Efekt ten nie dotyczy rąk, w sytuacji ich bezpośredniego zaangażowania w pracę. Fakt ob- niżania się temperatury powierzchni ciała pod wpływem wysiłku jest związany z po- ceniem się i odparowywaniem potu z powierzchni skóry, co świadczy o skutecznym oddawaniu ciepła. Zaobserwowanie obniżania się temperatury skóry może zatem pośrednio informować o podwyższonej gotowości organizmu do wysiłku. Zjawisko to powinno przybierać na sile wraz z wydłużającym się czasem i rosnącą intensyw- nością wysiłku. Największy wpływ na zwiększanie gotowości wysiłkowej na skutek podjętych ćwiczeń przygotowawczych, mają takie rodzaje ćwiczeń, których struktura ruchu, energetyka wysiłku bądź wymagania dotyczące koordynacji nerwowo–mięśniowej są zbliżone do mającego nastąpić zasadniczego wysiłku. W zespole piłki ręcznej kobiet (rozdział 3.1) jedyna istotna statystycznie za- leżność pomiędzy temperaturą, a wysokością uniesienia środka masy ciała zaistnia- ła w warunkach spoczynku (r=0.60 ; p 0.05), kiedy to przy wyższej temperaturze powierzchni skóry na wysokości mięśnia czworogłowego odnotowywano wyższe wyniki wyskoku pionowego (CMJ - countermovement jump). W kolejnych pomia- rach zawodniczki poprawiały swój wynik w wyskoku pionowym, a w większości przypadków największą wartość osiągnęły w ostatnich próbach. Może to świadczyć o prawidłowej adaptacji neuromięśniowej na skutek rozgrzewki. Jedyna istotna sta- tystycznie poprawa wysokości CMJ (z 26.2 cm na 29.9 cm; p=0.002) w stosunku do poprzedniego pomiaru, nastąpiła po pierwszej fazie rozgrzewki co sugeruje, że dla adaptacji wysiłkowej niezwykle istotne znaczenie mają działania podjęte bezpośred- nio po rozpoczęciu wysiłku. W grupie nietrenujących mężczyzn (rozdział 3.2) nie stwierdzono istnienia li- niowej zależności pomiędzy temperaturą powierzchni skóry na obszarze mięśnia czworogłowego uda a mocą wyrażoną wysokością wyskoku. Bez względu na rodzaj zastosowanej rozgrzewki badani poprawiali swoje wyniki w próbie CMJ, jednak nie zaobserwowano takiej prawidłowości dotyczącej wzrostu temperatury na powierzchni ciała. W rozgrzewce dynamicznej niższa temperatura powierzchni skóry na wysoko- ści mięśnia czworogłowego oznaczała wyższą wartość wyskoku pionowego (r=0.64 ; p 0.05). Rozgrzewka ta okazała się być najskuteczniejsza w przygotowaniu do wysiłku. W zespole siatkówki kobiet (rozdział 3.3) nie wykazano istotnych statystycznie zależności pomiędzy reakcją termiczną na podejmowane wysiłki o różnym rodzaju, a wysokością i masą ciała, wskaźnikiem BMI (body mass index) oraz procentową ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Streszczenie 7 zawartością tkanki tłuszczowej (p 0.05). Gra treningowa okazała się jedynym ro- dzajem ćwiczenia, który spowodował jednakową reakcję organizmu, wyrażoną spadkiem temperatury powierzchni ciała u wszystkich badanych. Z kolei ćwiczenia plyometryczne były jedyną formą aktywności, która spowodowała wzrost średniej temperatury ciała w stosunku do pomiaru początkowego. Analiza wpływu ćwiczeń plyometrycznych (PLYO) i z oporem progresywnym (EB) na siłę i moc w grupie nietrenujących kobiet pozwoliła stwierdzić, że podjęte przez grupę EB ćwiczenia doprowadziły do statystycznie istotnego (p=0.007) ob- niżenia temperatury powierzchni ciała na obszarze mięśni czworogłowych. Zmian takich nie zaobserwowano w grupie PLYO. Wzrost wysokości wyskoku w stopniu istotnym statystycznie zaobserwowano tylko w grupie PLYO (p=0.03). Odnotowano ponadto wzrost aktywności bioelektrycznej mięśnia prostego uda podczas skurczu izometrycznego w obu grupach (EB p=0.047; PLYO p=0.03). Maksymalny moment siły wzrósł tylko w grupie PLYO (p=0.03). Po analizie uzyskanych wyników ćwicze- nia plyometryczne należy uznać za skuteczniejsze w przygotowaniu do wygenerowa- nia maksymalnej mocy i siły kończyn dolnych. W badaniu związków pomiędzy temperaturą powierzchni kończyn dolnych a stężeniem mleczanu po wysiłku o maksymalnej intensywności (rozdział 3.5) wzięli udział nietrenujący mężczyźni. Analiza izoterm wykazała silną zależność pomiędzy temperaturą przedniej i tylnej powierzchni kończyn dolnych (r=0.79; p 0.05). Bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń temperatura kończyn dolnych spa- dła średnio o 1.92°C (przód) i 1.32°C (tył) (p 0.001), a następnie podczas 30 mi- nut okresu odpoczynku wzrosła niemal do wartości spoczynkowych. Odnotowano istotną odwrotną korelację (r= -0.34 ; p 0.05) pomiędzy temperaturą powierzch- ni kończyn dolnych i powysiłkowym stężeniem mleczanu we krwi kapilarnej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wysiłkowi beztlenowemu towa- rzyszy istotny statystycznie spadek temperatury na powierzchni zaangażowanych w pracę mięśni a spadek ten, jest proporcjonalny do wzrostu stężenia mleczanu we krwi kapilarnej. Podwyższaniu temperatury w okresie odpoczynku towarzyszy eliminacja mleczanu. W badaniu relacji między maksymalną zdolnością pochłaniania tlenu a portre- tem termalnym (rozdział 3.6) nie stwierdzono zależności między wielkością BMI, HR i procentową zawartością podskórnej tkanki tłuszczowej ( FAT) a wielkością maksymalnego pochłaniania tlenu (VO2max) i zmianami temperatury powierzchni cia- ła pod wpływem wysiłku testowego (p 0.05). Wśród ogółu badanych odnotowano istotną statystycznie zależność pomiędzy poziomem VO2max, a obniżeniem się tem- peratury powierzchni przedniej części tułowia (p= –0.44 ; p 0.05). Podział zawodni- ków ze względu na poziom wydolności pozwolił na wyodrębnienie czynników ma- jących istotny związek z wielkością Vo2max. Dla grupy o wyższym Vo2max (powyżej 55 ml/kg/min) – niższa powysiłkowa temperatura przedniej części przedramienia i tyl- nej powierzchni uda były silnie związane z wielkością maksymalnego pochłaniania ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Jakub G. ADAMCZYK tlenu (r= –0.93). Dla grupy mniej zaawansowanych wioślarzy statystycznie istotna korelacja zaistniała tylko dla wyższej temperatury rąk (r=0.78). Zaobserwowano relacje pomiędzy reakcjami termicznymi a poziomem wydol- ności tlenowej mierzonej zdolnością maksymalnego pochłaniania tlenu (VO2max). Uprawniają one do stwierdzenia, że wyższa wydolność organizmu przekłada się na większą sprawność termoregulacji, co z kolei w obrazie termowizyjnym powoduje większe powysiłkowe obniżenie temperatury powierzchni ciała. Biorąc to pod uwagę można stwierdzić, że termografia jest skuteczną metodą pośredniej oceny wydolno- ści. O jej wyższym poziomie świadczą tutaj sprawniejsze mechanizmy termoregu- lacji, wyrażające się skuteczniejszym oddawaniem nadmiaru ciepła przez pracujące mięśnie u osób lepiej wytrenowanych. Warunkiem takiej oceny jest zastosowanie wysiłku o wystarczająco długim czasie trwania, który przełoży się na istotne podnie- sienie temperatury wewnętrznej. Metody obrazowania termograficznego mogą być wykorzystywane w monitoro- waniu treningu i określaniu gotowości wysiłkowej. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Abstract Progress in sport is more and more connected with the utilization of new tech- nological achievements, enlarging possibilities of efficient and many-sided support- ing of a sportsman. At present the range of possessed knowledge on diagnosing the subject of training effects is so wide that we have many detailed tools letting training monitoring be held both in laboratory conditions as well as in outdoor ones. These are however very detailed solutions, picturing usually not very large area of estimation of training effects. Complex solutions gain therefore the special meaning – allowing a quick and efficient gathering of information. In a cognitive aspect, as an overall goal of the work, one set the qualification at- tempt of possibility of the use of thermography for estimation of the conative readiness of athletes and non-training subjects. In the application aspect, the aim of research was the creation of methodical bases of research with the utilization of thermography, for the estimation of the conative readiness. Detailed aims referred to four problems: 1. Estimation of the efficiency of various forms of the warming up on the conative ability; 2. Qualification of typical thermal reactions of the organism on the physical effort of various workload, intensity and character; 3. Possibility of the use of thermography as the non-invasive method of the esti- mation of speed and efficiency of the regeneration after the effort of maximum intensity; 4. Research of the relation between the thermal portrait of the sportsman and the level of his oxygenic efficiency and the estimation of the efficiency of ther- moregulation mechanisms by the means of thermo vision; The realization of the research one based on baseline assumptions that the ther- mal reaction of the organism on undertaken physical effort is dependent on the con- tent of the exercises, character and the intensity of the work and it makes verification of the conative readiness possible, as well as that it is connected with the efficiency and condition of thermoregulation mechanisms. Totally 109 people partook in the research evaluating the possibilities of training monitoring by means of thermographic imaging. Among those people were groups ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Jakub G. ADAMCZYK of non-training men and women as well as sportsmen: rowers, female handball and volleyball players. In the research for the evaluation of the thermic reactions of the organism a method of thermographic imaging was used. The obtained results showed that the dependence between the superficial tem- perature of muscles and their conative ability was not lineal, however together with the progressive preparation for the effort, as a result of the warming up, in most cases one can observe the tendency of reducing the superficial body temperature. This ef- fect does not refer to hands in the situation of their direct engagement into the work. The fact of reducing of the superficial body temperature due to the effort is connected with the perspiration and evaporation of the sweat from the surface of the skin, what proves the efficient rendition of the warmth. Observing of the reducing of skin tem- perature can therefore indirectly indicate the elevated readiness of the organism for the effort. This occurrence should increase together with lengthening time and grow- ing intensity of the effort. The greatest influence on increasing the conative readiness as the result of un- dertaken preparatory exercises, have exercises which have the structure of the move- ment, the energetics of the effort or the requirements concerning the neuromuscular co-ordination similar to the following essential effort. In the team of female handball players (chapter 3.1) the only essential depend- ence between the temperature and the rise of the barycentre of the body came into being during the rest (r=0.60 ; p 0.05), when at the higher superficial body tempera- ture of the quadriceps of the thigh one noted higher CMJ (counter movement jump) results. In following examination the players improved their own result in the coun- termovement jump, and in most cases, the greatest value was reached in last tests. This can prove the existence of the correct neuromuscular adaptation as the result of warming ups. The only statistically essential improvement of the CMJ height (with 26.2 cm by 29.9 cm; p=0.002) with the relation to the previous testing, succeeded after the first phase of the warming up, which suggests that for the conative adapta- tion the activities undertaken directly after the beginning of the effort have a really essential meaning. In the group of non-training men (chapter 3.2) one did not ascertain the existence of the lineal dependence between the surface muscle temperature of the quadriceps of a thigh and the power expressed with the height of the jump. Regardless of the kind of applied warming up the examined improved their own results in the CMJ test, however one did not observe such regularity concerning the temperature rise on the surface of the body. In the dynamic warming up the lower temperature of the surface of the skin of the quadriceps meant the higher value of the countermovement jump (r=0.64 ; p 0.05). This warming up proved to be most efficient in the preparation for the effort. In the team of female volleyball players (chapter 3.3) one did not show essential dependences among the thermal reaction on undertaken efforts of various kinds and ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Abstract 11 the height and the body mass, the BMI (body mass index) coefficient and the propor- tional content of the adipose tissue (p 0.05). The training-game proved to be only a kind of exercises which caused the similar reaction of the organism, expressed with the fall of superficial body temperature at all examined persons. In turn the plyomet- ric exercise was only a form of the activity which caused the rise of the average body temperature with relation to the first examination. The analysis of the influence of plyometric exercises (PLYO) and those with the progressive resistance (EB) on power and strength in the group of non-training wom- en permitted to ascertain that the exercises undertaken by the EB group had led to the essential (p=0.007) reduction of the temperature of the quadriceps surface. Such changes one did not observe in the PLYO group. The rise of the height of the jump in the essential degree one observed only in the PLYO group (p=0.03). One also noted the increase of the bioelectric activity of the simple thigh muscle during the isometric contraction in both groups (EB p=0.047; PLYO p=0.03). The maximum moment of force increased only in the PLYO group (p=0.03). After the analyses of the obtained results, plyometric exercises were found more efficient in the preparation for generat- ing the maximum power and the strength of the lower limbs. Non-training men took part in the examination of relationships between the sur- face temperature of lower limbs and the concentration of the lactate after the effort of the maximum intensity (chapter 3.5). The analysis of isotherms showed the strong dependence between the temperature of the front and back surface of lower limbs (r=0.79 ; p 0.05). Directly after the end of exercises, the temperature of lower limbs dropped averagely by 1.92°C (the front) and 1.32°C (the back) (p 0.001), and then during 30 minutes of the rest period increased almost to rest values. One noted the essential negative correlation (r= -0.34 ; p 0.05) between the surface temperature lower limbs and the post conative concentration of the lactate in capillary blood. On the ground of the obtained results one ascertained that the anaerobic effort is ac- companied by the essential fall of the temperature on committed to work surfaces of muscles, and this fall is proportional to the rise of the concentration of the lactate in capillary blood. The increasing of the temperature within a period of the rest is fol- lowed by the elimination of the blood lactate. In the examination of the relation between the aerobic capacity and the thermal portrait (chapter 3.6) one did not observe the dependence between the BMI and adi- pose tissue level ( FAT) and the amount of VO2max and the changes of the body sur- face temperature after the test-effort (p 0.05). Among the majority of the examined, there was noted the essential dependence between the VO2max level, and the decrease of the superficial temperature of the forepart of the torso (p= –0.44; p 0.05). The partition of competitors according to the level of efficiency allowed the separation of the factors with the essential relationship with the VO2max volume. For the group of higher VO2max (above 55 ml/kg/min) – the lower post conative temperature of the forepart of the forearm and the back surface of a thigh were strongly connected ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12 Jakub G. ADAMCZYK with magnitude of the maximum oxygen absorption (r= –0.93). For the group of less advanced rowers, the essential correlation came into being only for the higher tem- perature of hands (r=0.78). One observed relations between the thermal reactions and the level of the aero- bic capacity measured with the ability of the maximum oxygen absorption (VO2max). They enable us to ascertain that the higher efficiency of the organism translates into the greater efficiency of the thermoregulation, what in turn in the thermovision image causes the greater post effort temperature reduction of the body surface. Taking this under consideration one can ascertain that the thermography is an efficient method of the indirect estimation of the efficiency. More efficient mechanisms of the ther- moregulation, expressing themselves with the more efficient rendition of the warmth excess by working muscles at better trained persons, prove its higher level. The con- dition of such estimation is the use of the effort of sufficiently long duration which will translate itself into essential increase of internal temperature. Methods of thermo graphic imaging can be used in the monitoring of the training and in qualifying the effort readiness. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ocena reakcji organizmu na wysiłek fizyczny metodą obrazowania termograficznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: