Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 005131 22987712 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2017. Targi, instytucje, media - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2017. Targi, instytucje, media - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-95-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> raporty i analizy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom zawiera zestawienie najważniejszych instytucji i organizacji związanych z książką, a także wykaz mediów branżowych. W tomie podsumowujemy sytuację w sektorze targów książki, zamieszczamy również szczegółowy przegląd wszystkich najważniejszych imprez targowych w Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2017 TARGI INSTYTUCJE MEDIA Patronat medialny ISBN 978-83-63879-90-7 Cena: 40,00 zł ISBN 978-83-63879-95-2 9 788363 879952 9 788363 879907 2017 Piotr Dobrołęcki, Daria Dobrołęcka Warszawa 2017 © Copyright by Piotr Dobrołęcki, Daria Dobrołęcka, 2017 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Ewa Tenderenda-Ożóg Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: TYPO2 Jolanta Ugorowska Opracowanie graficzne i łamanie: TYPO2 Jolanta Ugorowska Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze IBook White 60 gram vol 1,6 dystrybuowanym przez Igepa Polska Okładkę wydrukowano na materiale Surbalin Linea 5111 diamantweiss firmy Peyer Graphic Publikację zamknięto do druku 30.11.2017 ISBN 978-83-63879-95-2 Wydanie I Warszawa 2017 Tom XC w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel. +48 22 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki SPiS treści Część Czwarta Targi, insTyTucje, media Wprowadzenie ................................................................................................ 9 Rozdział pierwszy Targi książki .................................................................................................... 13 Rozdział drugi Festiwale ........................................................................................................... 75 Rozdział trzeci Instytucje kultury .......................................................................................... 99 Rozdział czwarty Organizacje ..................................................................................................... 203 Rozdział piąty Fundacje ........................................................................................................... 313 Rozdział szósty Szkolnictwo wyższe ........................................................................................ 333 Rozdział siódmy Nagrody ............................................................................................................ 367 Rozdział ósmy Media ................................................................................................................ 459 Rozdział dziewiąty Agencje literackie ........................................................................................... 493 Indeks ............................................................................................................... 505 część czwarta Targi, insTyTucje, media Wprowadzenie świat wokół książki Przewodnik i adresownik Zgodnie z tytułem tom ten obejmuje podstawowe informacje o najważ- niejszych targach książki, instytucjach oraz mediach, ale jest uzupełniony jeszcze o wykaz festiwali literackich, szkół wyższych prowadzących studia edytorskie i pokrewne oraz instytuty naukowe, a poza tym o agencje lite- rackie oraz blogi książkowe, a także zawiera obszerny dział poświęcony nagrodom – głównie literackim i edytorskim. Targi książki są tematem, który jest niezwykle żywy i żywo dyskutowa- ny w naszym środowisku, bo – jak wiadomo – każdy się na tym zna. Ich liczba w ostatnim czasie znacząco wzrosła i pojawił się problem kolizji ter- minów. Tak było w 2017 roku w przypadku Targów Książki Historycznej w Warszawie i odbywających się w tym samym czasie na przełomie listo- pada i grudnia Wrocławskich Targów Dobrych Książek. Podobna sytuacja będzie też w roku 2018. Z tym samym problemem zderzyli się organizatorzy Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku, bo niespodziewanie w ich kwietniowy termin wpisała się zapowiadana wcześniej na luty nowa impreza w podwarszawskim Nadarzynie, organizowana przez działającą z dużym rozmachem w innych branżach firmę Ptak Warsaw Expo. O targach więc żywo się dyskutuje, a jednym z tematów jest ich hierar- chia – a więc dyskusja o wyższości Warszawy nad Krakowem lub odwrot- nie. A kto trzeci na tej liście? Chyba Wrocław. Ale o tym szerzej piszemy we wstępie do rozdziału o targach książki. Tutaj tylko dodajmy, że generalnie przemysł targowy w ostatnich latach niezwykle się rozwija w naszym kra- ju. Jak wynika z raportu Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w 2016 roku liczba zwiedzających wzrosła o 7,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzed- nim, a liczba wystawców o 1,7 proc. Rok 2016 był najlepszy w branży targo- wej od 2008 roku, czyli od czasu światowego kryzysu finansowego. Warto tutaj podkreślić, że Warszawskie Targi Książki od lat mieszczą się w ścisłej w P r o w a D z e n e i 9 czołówce imprez targowych pod względem liczby wystawców na jednym wydarzeniu – w konkurencji z imprezami we wszystkich innych branżach. Z tymi sukcesami w parze idzie coraz lepsza kondycja warszawskiego Sta- dionu Narodowego. Jest to o tyle ważne, bo po dość rewolucyjnym prze- niesieniu targów książki z niefunkcjonalnych przestrzeni w Pałacu Kultury i Nauki na niesprawdzony teren, jakim jest wielki stadion sportowy, istniały uzasadnione obawy, że spółka zarządzająca obiektem upadnie i organiza- torzy WTK będą mieli nieoczekiwane kłopoty. Jednak Jakub Opara, prezes spółki PL 2012+, która jest operatorem stadionu, podsumowując 2017 rok zapowiedział osiągnięcie 7 mln zł zysku. Jesteśmy ewenementem na skalę światową. Mało jest tego typu obiektów, które są w stanie zarobić same na siebie – z wyraźną dumą powiedział prezes spółki w wypowiedzi dla tele- wizyjnego portalu „Rzeczpospolitej” 7 grudnia 2017. O warszawskie targi możemy być więc spokojni, więcej oczekiwań jest od spółki Targi w Krakowie, gdzie uczestnicy imprezy książkowej (ale też i innych wydarzeń) dotkliwie odczuwają ciągle nierozwiązany „węzeł” ko- munikacyjny, w który zawiązują się uczestnicy przy wjeździe i wyjeździe z targowego kompleksu. I jeszcze konieczność zwiększenia powierzchni targowej, co wstępnie zarząd spółki już zapowiada, planując rozbudowę mniejszej hali targowej. Targi Książki w Krakowie dzięki skutecznemu marketingowi wpadły w pułapkę „klęski urodzaju”, bo – jak słyszymy – mogą sprzedać każdą powierzchnię z uwagi na ogromne zaintereso- wanie wystawców. Chociaż, nie ma co ukrywać, nie wszystkie duże wy- dawnictwa są na tych targach obecne. Zadanie na przyszłość – skutecznie rozwiązać te problemy. Czego serdecznie życzymy, bo pomimo wszyst- kich mankamentów krakowskie targi mają swoich wielkich zwolenni- ków i przyjaciół, również wśród czytającej publiczności, co oczywiście dla nas wszystkich jest najważniejsze. Więcej o sytuacji w sektorze tar- gów książki piszemy na następnych stronach – we „Wstępie” do kolejne- go rozdziału. Drugą zasadniczą częścią naszej publikacji jest rozdział o instytucjach i organizacjach rynku książki. Wybraliśmy tu i opisaliśmy przede wszyst- kim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego wpływ na kształtowanie sytuacji w obszarze kultury jest znaczący. Ministerialne pro- gramy wspierające czytelnictwo i edytorstwo są najważniejszą formą wspar- cia ze strony państwa w sektorze książki. Od lat realizowane są poszczegól- ne segmenty Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a rok 2017 był pierwszym rokiem nowego i bardzo oczekiwanego programu wsparcia dla księgarzy, a także bibliotekarzy. Biblioteki wsparcie otrzymywały już od lat, ale księgarze byli tego pozbawieni. Dlatego zainaugurowany niedawno pro- gram „Partnerstwo dla książki” był entuzjastycznie przyjęty w księgarskim 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 10 środowisku. W jego wyniku zaktywizowało się wielu księgarzy, głównie z młodszego i bardzo obiecującego pokolenia, odbyło się szereg spotkań autorskich, kiermaszy, warsztatów, a także niezwykle przydatnych szkoleń branżowych. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że program „Partnerstwo dla książki” będzie kontynuowany w 2018 roku. Niestety nie jest zapewniona przyszłość innej niezwykle cennej mini- sterialnej inicjatywy, czyli Polskiej Akademii Księgarstwa, którą w dwóch edycjach ukończyło już 70 księgarzy, głównie młodych i głównie z ośrod- ków pozawarszawskich, co jest szczególnie ważne dla przyszłości tej bran- ży w skali całego kraju, bo – jak dobrze wiadomo – najbardziej zagrożone upadkiem są księgarnie w mniejszych miejscowościach. W naszym zestawieniu całkowicie pominęliśmy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdyż resort ten całkowicie odcina się od wspar- cia książki naukowej i akademickiej, do czego powinien być zobligowany. I nie jest to sytuacja z ostatnich dwóch lat, lecz trwa już znacznie dłużej, a obecna ekipa przejęła tylko katastrofalną politykę swych poprzedników w tym zakresie. Podobnie jak w latach poprzednich umieściliśmy w zestawieniu Mini- sterstwo Edukacji Narodowej – z uwagi na konieczność współpracy sektora książki szkolnej z tym resortem. Zauważamy pewne odejście od aroganc- kiego stylu z poprzedniej kadencji, co częściowo przywraca rolę wydaw- ców edukacyjnych, chociaż nikt nie wyrówna poniesionych przez nich strat w wyniku fatalnego sposobu wprowadzania tzw. bezpłatnego podręcz- nika. Niestety, nie można oczekiwać, że przywrócona zostanie rola księ- garń w dystrybucji podręczników dla szkół podstawowych, co jest jednym z głównych, a może i najważniejszym czynnikiem zagrożenia bytu księ- garstwa, w wyniku czego doszło do upadku i likwidacji kilkuset placówek księgarskich w całym kraju. Spośród instytucji rządowych kluczową pozycję dla rynku książki zaj- muje oczywiście Instytut Książki, który reprezentuje resort kultury w tym sektorze i realizuje programy wspierające. Bardzo liczymy, że w dalszym ciągu Instytut będzie pełnił tę rolę, współpracując z organizacjami bran- żowymi i innymi podmiotami z tego obszaru. Lista organizacji branżowych jest niezwykle długa, chociaż niektóre z nich nie przejawiają dużej aktywności. Zdecydowanie najważniejszą po- zycję zajmuje Polska Izba Książki ze wszystkimi inicjatywami, jakie podej- muje i realizuje. Inne organizacje wydawców, a także organizacje księgarzy nie są równie czynne, chociaż oczekiwania wobec nich są czasem bardzo duże. Z pewnością problemem jest brak aktywnych działaczy, którzy spo- łecznie chcą się angażować w pracochłonne i skomplikowane czasem dzia- łania, ale cała nadzieja w młodszym pokoleniu, które – miejmy nadzieję w P r o w a D z e n e i 11 – przejmie ster w tych organizacjach. Mamy taką nadzieję po tym, jak po raz pierwszy odnotowaliśmy powstanie nowych inicjatyw wydawniczych i księgarskich. Daria Dobrołęcka Piotr Dobrołęcki Dalszą część tego tomu zajmują tradycyjne zestawienia mediów bran- żowych z uwzględnieniem mediów elektronicznych i społecznościowych, a także wykazy uczelni prowadzących kierunek edytorski, jak też firm dzia- łających w otoczeniu rynku książki. Jak zwykle przy takich okazjach przepraszamy za wszelkie braki i nie- dociągnięcia, pominięcia i pomyłki, i tradycyjnie zachęcamy wszystkich czytelników do przekazywania nam swoich uwag i uzupełnień, które z pew- nością przyczynią się do podniesienia poziomu kolejnej edycji naszej pu- blikacji. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 12 Rozdział pierwszy targi książki w kiermaszach siła! Targi książki w Polsce w 2017 roku to generalnie stabilny rozwój. I nie- zła perspektywa. Organizatorzy dwóch największych imprez, czyli War- szawskich Targów Książki i Międzynarodowych Targów Książki w Kra- kowie ogłosili sukcesy, również imprezy lokalne spotkały się z wysokim zainteresowaniem tak ze strony wystawców, jak i przede wszystkim pu- bliczności. Złą wiadomością było odwołanie najstarszej imprezy targowej w sekto- rze książki naukowej i akademickiej, czyli Wrocławskich Targów Książki Naukowej, co jest kolejnym potwierdzeniem kryzysu w tym sektorze wy- dawniczym. interesująca perspektywa Rok 2018 zapowiada się bardzo interesująco, głównie za sprawą rywalizacji nie tylko między Warszawą a Krakowem, ale między tymi dwiema impreza- mi a nową inicjatywą, jaką jest zapowiadany w lutym festiwal Warsaw Book Show na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnego w podwarszawskim Nadarzynie. Organizatorem tego wydarzenia jest niezwykle aktywna fir- ma Ptak Warsaw Expo, wchodząca przebojem nie tylko do sektora książki, ale na cały rynek targowy, obejmujący niemal wszystkie dziedziny ekspo- zycyjne i coraz skuteczniej konkurująca z takimi potęgami targowymi jak Międzynarodowe Targi Poznańskie czy Targi Kielce, a przy tym również ze spółkami Murator Expo i Targi w Krakowie. Z informacji, jakie zostały już opublikowane, wygląda jednak, że impre- zę w Nadarzynie należy zaliczyć raczej do kategorii festiwali literackich, a nie targów książki, bo nawet sami organizatorzy zrezygnowali z pierwot- nie promowanej nazwy Polskie Targi Książki na rzecz angielskiego termi- nu Book Show. t a r g i k S ą ż k i i 15 Impreza jeszcze się nie odbyła, a już zdążyła podzielić środowisko na jego zwolenników, którzy zgłosili akces do udziału w tym nowym przedsięwzięciu, i na zagorzałych przeciwników, którzy mniej lub bar- dziej oficjalnie sugerują bojkot tej imprezy. Faktem jest, że kilka innych imprez w nowym Centrum w Nadarzynie przyniosło sukces zarówno organizatorom jak i wystawcom, ale pojawiło się pytanie – za jaką cenę? Dlatego chyba całe środowisko książki oczekuje pierwszej edycji w Nadarzynie i dopiero po jej zakończeniu będzie można dokonać oceny, czy inicjatywa ta jest korzystna dla książki i czytelnictwa, czy też przyniesie straty – organizatorom i wystawcom – oraz czy spotka się z większym zainteresowaniem publiczności. Od paru miesięcy trwa akcja medialna organizatorów Warsaw Book Show, których wspierają niektórzy wydawcy i dystrybutorzy. Targi organizowane w Warszawie dotychczas były skierowane głównie do grupy czytającej dużo, hard userów, przede wszystkim dlatego, że jest tam szansa książki kupić taniej1 – stwierdził Maciej Makowski, prezes zarządu wydawnictwa Prószyński Me- dia. Rozwiązaniem, jakie ma przyciągnąć osoby, które czytają mniej, albo nie czytają w prawie w ogóle2, ma być właśnie Warsaw Book Show. Kristof Zorde, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Dom Książki, właściciel sieci księgarń BookBook, na pytanie o rolę targów książki w biznesie księ- garskim odpowiedział: W biznesie księgarskim chyba tylko taka, że popula- ryzuje tytuły. Targi książki przyciągają klientów. To ułatwia sprawę, mamy wtedy całą ofertę skoncentrowaną w jednym miejscu i łatwiej sobie wyro- bić zdanie na temat tego, co się chce czytać. I to ma wpływ na księgarnie, bo w trakcie targów następuje koncentracja poglądów na to, co się czyta lepiej. To przekłada się na nasze działania. My też tworzymy sobie pogląd na to, co potencjalni klienci chcą czytać. Wtedy zamawiamy książki i odpowiednio dostosowujemy ofertę3. Z zadowoleniem należy przyjąć, że targowa mapa stale się rozszerza. Oprócz wspomnianych największych imprez w Warszawie i Krakowie mamy Poznań ze zgrupowanymi na wiosnę dwiema imprezami (książka dla dzieci i młodzieży oraz książka naukowa i akademicka), wspartymi przez profesjo- nalnego organizatora, jakim są Międzynarodowe Targi Poznańskie, a także stolicę Dolnego Śląska z odrodzoną po latach stagnacji, organizowaną obec- nie z dużym rozmachem imprezą, która do tego zmieniła nazwę z Wrocław- skich Promocji Dobrych Książek na Wrocławskie Targi Dobrych Książek. „ 1. „Warsaw Book Show” – „Gazeta Wyborcza” z 22 września 2017 roku. „ 2. Ibidem. „ 3. Ibidem. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 16 targi książki w 2017 roku nazwa targów XVi Poznańskie spotkania Targowe – książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców XXi Poznańskie Targi książki naukowej i Popularnonaukowej XXii Targi Wydawców katolickich V Międzynarodowe Targi książki w Białymstoku 7. Warszawskie Targi książki 21. Międzynarodowe Targi książki w krakowie 3. Śląskie Targi książki w katowicach Vii salon ciekawej książki w Łodzi. Targi nowej książki 26. Targi książki Historycznej w Warszawie 26. Wrocławskie Targi Dobrych książek termin 24-26.03.2017 24-26.03.2017 30.03-2.04.2017 21-23.04.2017 18-21.05.2017 26-29.10.2017 10-12.11.2017 17-19.11.2017 30.11-3.12.2017 30.11-3.12.2017 Liczba wystawców Liczba odwiedzających 40 40 160 82 794 698 144 – – – 32 tys. * – 30 tys. 22 tys. 75 tys. 70 tys. 34 tys. – – 60 tys. * Razem z Targami Edukacja oraz Poznańskimi Targami Książki Naukowej i Popularnonaukowej targi książki w 2018 roku nazwa targów Gdańskie Targi książki XVii Poznańskie spotkania Targowe – Pegazik XXii Poznańskie Targi książki naukowej i Popularnonaukowej XXiV Targi Wydawców katolickich Vii Międzynarodowe Targi książki w Białymstoku 9. Warszawskie Targi książki Xii Targi książki Akademickiej i naukowej Academia 8. Targi książki dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu Dobre strony 22. Międzynarodowe Targi książki w krakowie 4. Śląskie Targi książki w katowicach Viii salon ciekawej książki w Łodzi. Targi nowej książki 27. Targi książki Historycznej w Warszawie 27. Wrocławskie Targi Dobrych książek termin 16-18.03.2018 23-25.03.2018 23-25.03.2018 12-15.04.2018 20-22.04.2018 17-20.05.2018 17-20.05.2018 25-27.05.2018 25-28.10.2018 Jesień 2018 23-25.11.2018 29.11-2.12.2018 29.11-2.12.2018 Poza tymi największymi imprezami rośnie liczba spotkań lokalnych, a niezbędną ich atrakcją jest udział najbardziej popularnych, ale też i nieco mniej znanych autorów. Na spotkaniach potrafi być po kilkaset osób, jeżeli oczywiście organizatorzy dysponują odpowiednimi pomieszczeniami. Do- wodem popularności są też długie kolejki po autografy i – coraz bardziej popularne – wspólne fotografie. Jest to zjawisko ze wszech miar pożyteczne i trzeba tylko zapewnić odpowiednie warunki, bo często zdarza się, że je- den wspaniały autor potrafi swoją obecnością i zgromadzonym wokół niego tłumem uprzykrzyć życie w swojej okolicy, blokując dostęp do sąsiednich stoisk. Nieźle ten problem próbowali rozwiązać organizatorzy krakowskich 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 18 targów, zapraszając wielkie nazwiska do oddzielnych sal, gdzie popularni twórcy mogli się spotkać ze swymi wielbicielami. Miejsca profesjonalne i miejsca dziwne Ciekawe jest zestawienie obiektów, w jakich są obecnie organizowane targi książki. Po latach bardzo skromnych, gdy targi mieściły się czasem w bar- dzo dziwnych miejscach, mamy dzisiaj do czynienia z coraz bardziej pro- fesjonalnymi przestrzeniami. Starsi uczestnicy rynku pamiętają, że były targi organizowane na… klatce schodowej (tak!) i przyległych salach Do- mu Wojska Polskiego w Warszawie (Targi Książki Historycznej), a także w szkolnej sali gimnastycznej (Targi Wydawców Katolickich). Na szczęście obie te imprezy znalazły swoje funkcjonalne miejsce w klimatycznych Ar- kadach Kubickiego w kompleksie Zamku Królewskiego w Warszawie, ale dzisiaj, po ich corocznym rozwoju powstał nowy problem. W obu przypad- kach brakuje już miejsca i prowizorycznym rozwiązaniem są dostawiane namioty, ale nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Najbardziej profesjonalne i obszerne przestrzenie są na terenie Między- narodowych Targów Poznańskich, ale tam mamy do czynienia z wyda- rzeniami targowymi średniego wymiaru, co powoduje, że potencjał tego miejsca nie jest wykorzystany. Podobnie jest w przypadku Targów w Kiel- cach, która to spółka w listopadzie tego roku w sposób niezwykle okazały świętowała jubileusz 25-lecia, ale największe targi edukacyjne w kraju zo- stały zawieszone w 2016 roku z uwagi na kryzys w sferze podręcznikowej i nie zanosi się na ich reaktywację w najbliższym czasie. Trzeci profesjonalny ośrodek targowy jest w Krakowie, ale tu dla od- miany – jak było to dotkliwie widać podczas zeszłorocznej i tegorocznej edycji – okazuje się, że jest już za mały dla potrzeb rynku książki, cho- ciaż nie wszyscy czołowi wydawcy biorą udział w tym wydarzeniu, ale tutaj jest miejsce na analizę przyczyn takiego stanu rzeczy. W każdym razie krakowscy organizatorzy mają problem z deficytem miejsca i za- pewnieniem w miarę swobodnego przejścia przez targi dla tych tysięcy miłośników książek i wielbicieli ich autorów, jacy w halach przy ul. Ga- licyjskiej corocznie się stawiają i do tego kupują książki! Rozwiązaniem może być – o czym nieoficjalnie słyszymy – dostawienie obszernego na- miotu, jak to ma miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie, a było to już praktykowane w Krakowie, gdy targi odbywały się w poprzedniej lokalizacji. Gdy padła nazwa ul. Galicyjskiej, to nie sposób pominąć problemu, o którym wszyscy mówią – zarówno wystawcy, jak i targowi goście. Jest to t a r g i k S ą ż k i i 19 oczywiście niezwykle uciążliwy problem dojazdu i wyjazdu, który ozna- cza długie i nerwowe oczekiwanie w korkach. Podobno w przyszłym roku do targowego obiektu ma prowadzić nowa ulica i problem ma być chociaż częściowo rozwiązany, czego zarówno uczestnikom targów, jak i ich orga- nizatorom z całego serca życzymy. Wspomniane już Wrocławskie Targi Dobrych Książek zadomowiły się od zeszłego roku w monumentalnej, a przez to trochę przytłaczającej swą architekturą, słynnej Hali Stulecia. Po latach kolejnych przeprowadzek – z Filharmonii przez galerię artystyczną, muzeum w pomieszczeniach poklasztornych, a nawet dworzec kolejowy (bardzo udane dwie edycje!), a także pawilon wystawowy przy Hali Stulecia – teraz już w tym wielkim budynku mogą przyjąć ogromną rzeszę czytelników, chociaż po edycji zeszłorocznej pojawiły się głosy protestu, że frekwencja była zawyżona przez organizatorów. Kolejna edycja pozwoli na zweryfikowanie tych in- formacji. Z nietypowych rozwiązań, ale w tym wypadku bardzo trafionych, wy- mieńmy jeszcze … restaurację! Targi Książki Kulinarnej organizowane przez Martę Gessler, właścicielkę Qchni Artystycznej na Zamku Ujazdow- skim w Warszawie, tam właśnie znalazły swoje miejsce, bo o lepsze dla tej smakowitej tematyki byłoby trudno. Aktywne działania w innych miastach, z czego cieszymy się oczywi- ście, w wielu przypadkach sprowadzają się często do poszukiwania miejsc targowych w różnych obiektach, z reguły jednak nie przewidzianych dla celów ekspozycyjnych i przy dużej grupie odwiedzających. Targi (nazwa- ne na wyrost chociaż perspektywicznie Międzynarodowymi) w Białym- stoku odbywają się we wnętrzu Opery i Filharmonii Podlaskiej, pięknym i chwalonym za swą architekturę budynku, ale ich dotychczasowy sukces spowodował wyraźny deficyt miejsca, co powinno być rozwiązane jeszcze przed zbliżającą się edycją. Natomiast pierwsza edycja Festiwalu Książki w Opolu odbyła się podobnie jak w Białymstoku – we wnętrzu miejscowej Do profesjonalnych pomieszczeń wrócił łódzki Salon Ciekawej Książ- ki, który przez dwie poprzednie edycje zagościł w efektownych, ale niezbyt funkcjonalnych dla celów targowych, postindustrialnych wnętrzach Mu- zeum Włókiennictwa. Podobnie w bardzo profesjonalnym wnętrzu odbyły się trzy dotych- czasowe edycje Śląskich Targów Książki – w nowym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Miejsce jest już więc sprawdzone, funkcjonalne, a do tego na tyle obszerne, że w tym roku mogły się równo- legle odbyć dwie imprezy, bo z książką sąsiadowała imponująca ekspozy- cja jachtów, łódek i wszystkiego, co ma związek z żeglarstwem, na targach „Wiatr i woda”. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 20 Filharmonii, ale z podobnych powodów jak w stolicy Podlasia, już druga została zorganizowana w plenerze – w namiotach ulokowanych w poblis- kim parku, ale było to możliwe z uwagi na jej termin – w czerwcu, gdy tem- peratura pozwalała na takie rozwiązanie. Taka sama koncepcja z sukcesem jest realizowana przez spółkę Mura- tor w przypadku letnich imprez plenerowych – w Gdyni, Szczecinie i od tego roku w Warszawie. Oczywiście, zawsze istnieje niebezpieczeństwo załamania się pogody, co w tym roku dotkliwie odczuli uczestnicy szcze- cińskiej imprezy, a na mniejszą skalę również w Warszawie, ale pomysł na letnie kiermasze połączone z serią spotkań autorskich wyraźnie się spraw- dza. Dowodem na to niech będzie zakrojony na mniejszą skalę, ale bardzo sympatyczny kiermasz – cykl spotkań autorskich organizowany przez wy- dawnictwo Zysk i S-ka, w tym roku w Łebie, Szczyrku, Ustroniu i w Mi- kołajkach. Dodajmy jeszcze, że inne ośrodki optymistycznie podchodzą do idei im- prez kiermaszowych czy nawet targowych. Pod koniec roku zapowiedziano reaktywację zorganizowanych już jeden raz targów w Rzeszowie, tym ra- zem pod nazwą Świąteczne Targi Książki, a odbędą się znowu w nietypo- wym miejscu, bo w galerii handlowej Millenium Hall. I jeszcze Pomorze, ale tam pierwsze Gdańskie Targi Książki mają się odbyć w marcu przyszłego roku, więc dzisiaj jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na komentarz. tylko kiermasze Postawmy jednak sprawę jasno – w Polsce nie mamy żadnej profesjonalnej imprezy targowej i wielu uczestników rynku uważa, że nie ma u nas tar- gów, a są tylko kiermasze i literackie festiwale. Tych jest coraz więcej, co z zadowoleniem odnotowujemy, i są organizowane z coraz większym roz- machem. Dlatego po raz pierwszy w naszej publikacji omawiamy je w od- dzielnym rozdziale. Faktem jest, że żadna z polskich imprez nie jest wyłącznie spotkaniem branżowym – bez dostępu publiczności, jak to się dzieje na najważniejszych targach światowego przemysłu książki – we Frankfurcie, Londynie czy Bo- lonii. Jeżeli na tych imprezach dopuszcza się dni otwarte dla czytelników, to jednak bez sprzedaży książek na stoiskach. Wprawdzie na targach w Warszawie i w Krakowie przez dwa pierwsze dni program profesjonalny wypełniony jest wieloma spotkaniami, i to często ciekawymi i pouczającymi, to jednak cały czas na stoiskach sprze- dawane są książki i pojawiają się autorzy, ale najliczniej w targowe sobo- ty i niedziele, gdy publiczności z natury rzeczy jest najwięcej. W naszych t a r g i k S ą ż k i i 21 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R warunkach jest bardzo mało wydawców, którzy zdecydowaliby się na rezygnację ze sprzedaży książek ze stoisk, bo kondycja większości firm na taki luksus nie pozwala. Niemałe koszty udziału w targach muszą być wynagrodzone przez skuteczną sprzedaż, a najlepiej jak przyniesie ona do- datkowy przychód, bo o zysku raczej trudno w tym przypadku mówić. Ze sprzedażą na stoiskach wiąże się też sprawa konkurencji, a nawet wo- jen cenowych, czego najlepszym przykładem są krakowskie targi, gdzie na kilku stoiskach sprzedawane są najbardziej popularne tytuły – ale w róż- nych cenach. Tak się dzieje, bo przecież nie mamy ustawy o jednolitej cenie książki i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. a może kongres? Może jednak znajdzie się formuła, która pozwoli na spotkania branży książkowej bez tej całej kiermaszowej obudowy i bez spotkań z autorami, a zwłaszcza z coraz liczniejszymi na targach celebrytami. Może wzorem będzie kongres branży poligraficznej zatytułowany „Art of Color – No- wy wymiar druku”, jaki na początku listopada tego roku zorganizowały Międzynarodowe Targi Poznańskie, przesuwając na rok przyszły kolejną edycję targów „Poligrafia”. W poznańskim kongresie uczestniczyło blisko 400 przedstawicieli branży poligraficznej, w tym wielu drukarń dzieło- wych, ale niestety zabrakło na nim właśnie wydawców, chociaż w progra- mie była sesja skierowana zarówno do drukarzy, jak i wydawców. Może projekt Kongresu Książki, zainicjowany przez Polską Izbę Książki, stanie się takim rozwiązaniem i będzie organizowany – powiedzmy – co dwa la- ta w innym mieście. Nie traćmy nadziei i optymistycznie patrzmy w przyszłość, bo – jak przedstawiamy w tej książce – przemysł targowy ma się dobrze i do tego sukcesywnie się rozwija, obejmując – co jeszcze raz z wielkim zadowole- niem powtarzamy – coraz więcej miast w Polsce. Piotr Dobrołęcki 22 Odpowiednie materiały okleinowe dla każdej książki! Peyer Graphic to najszerszy wybór materiałów okleinowych najwyższej klasy. Peyer Graphic jest zaufanym partnerem z nieza- wodnym serwisem i kreatywnymi pomysłami. _SURBALIN, papier barwiony w masie z bogatą fakturą na okładki, obwoluty i wyklejki _Białe papiery na okładki i obwoluty _Kartony na broszury i foldery _Płótna _CABRA - materiał skórzany _materiały powlekane _Wzorniki, katalogi _Folder druków offsetowych z naszymi materiałami _Inspirationsfinder – wyszukiwacz materiałów okleinowych on-line peyer graphic gmbh | Mollenbachstr. 33–35 | D 71229 Leonberg Jirka Zlámaný | Sázavská 323 | CZ 28167 Stříbrnà Skalice E-Mail: paperex.eu@gmail.com | Web: www.peyergraphic.de | Tel: +420 608 941 444 najważniejsze imprezy targowe XVii Poznańskie Spotkania targowe – książka dla Dzieci, Młodzieży i rodziców Termin: 23-25 marca 2018 Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14 organizatorzy: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polskie Towarzystwo Wydawców książek, centrum kultury Zamek Biuro targów: 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, tel. (61) 869 21 38, 503 349 953 www.ksiazka.mtp.pl, www.targiksiazki.pl, e-mail: ksiazka@mtp.pl Prezes – Przemysław Trawa Dyrektor projektu – Zofia strzyż komisarz targów – katarzyna kamińska Patronat Honorowy: Agata kornhauser-Duda, małżonka prezydenta RP Poznańska impreza jest największym w kraju wydarzeniem poświęco- nym promocji książek dla najmłodszych i dorastających czytelników, które łączy zabawę z popularyzacją czytelnictwa kształtującego dziecięcą wyobraźnię, rozwój intelektualny i wrażliwość. Impreza pomyślana ja- ko polski odpowiednik największych na świecie targów książki dla dzie- ci w Bolonii. Do 2015 roku wydarzenie nosiło nazwę: Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, ale od 2016 roku organizatorzy rozszerzyli formułę programową i w związku z tym zmienili jej nazwę na Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców. Po raz pierwszy Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży zorganizowane zostały w 2002 roku, głównie siłami Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i dzięki uporowi Olchy Sikorskiej, a tak- że jej współpracowniczek z PTWK. Pierwsze trzy edycje odbyły się na po- znańskim Zamku. W 2005 roku uzyskano wsparcie największego polskie- go organizatora targowego, czyli Międzynarodowych Targów Poznańskich i Spotkania przeniesiono na profesjonalny teren targowy, łącząc je z istnieją- cymi już Targami Edukacyjnymi, które są przeglądem ofert szkół i uczelni, 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 24 głównie wielkopolskich, oraz z Salonem Wyposażenia Szkół. Spotkania za- chowały jednak samodzielny charakter i specyficzną atmosferę. Targom to- warzyszy interesujący program wystaw, dyskusji i spotkań autorskich. Od 2017 roku w tym samym terminie oraz na tej samej powierzchni na terenie MTP odbywają się jeszcze Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej. Wystawcami na poznańskiej imprezie są głównie polskie wydawnictwa specjalizujące się w publikacjach dla dzieci i młodzieży, ale także insty- tucje kulturalne oraz miasta partnerskie Poznania: Brno (Czechy), Györ (Węgry) i Glostrup (Dania). Lista obecności w Poznaniu ustabilizowała się w ostatnich latach niestety na niskim poziomie, co zdecydowanie nie zado- wala organizatorów, którzy dokładają wiele starań, aby tę sytuację zmienić w przyszłości. Natomiast wysoka liczba odwiedzających obejmuje wszyst- kie trzy odbywające się równolegle imprezy i wynika przede wszystkim z wysokiego zainteresowania głównie młodzieży ofertami szkół i uczelni w ramach Targów Edukacyjnych. Szesnasta edycja Targów odbyła się w dniach 24-26 marca 2017 roku. Ofertę przedstawiło ponad 40 wydawnictw m.in.: Adamada, Akapit Press, Dwie Siostry, Ezop, Grupa Wydawnicza Foksal, Książkowe Klimaty, Me- dia Rodzina, Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydaw- nictwo Literackie, Publicat, Dom Wydawniczy Rebis, Zakamarki. Łącznie odbyło się 56 spotkań z 30 autorami, wśród których byli: Małgorzata Mu- sierowicz, Bohdan Butenko, Grzegorz Kasdepke, Andy Griffiths i Dorota Sumińska. Targom towarzyszyły wystawy znanych oraz początkujących, ale wyróżniających się twórców grafiki książkowej, a wśród nich wystawa nagrodzonych prac Czeskiej Sekcji IBBY oraz cykl „Mistrz Ilustracji” z pre- zentacją twórczości Elżbiety Wasiuczyńskiej. Cztery odbywające się równolegle imprezy targowe, czyli XVI Tar- gi Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, XXI Targi Edukacyjne oraz 21. Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej, a także Targi Technolo- gii i Wyposażenia dla Edukacji Edutec połączone z Ogólnopolskim Kon- gresem Oświatowym odwiedziło 32,8 tys. osób. Razem w obu imprezach książkowych czyli w XVI Targach Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców oraz w 21. Targach Książki Naukowej i Popu- larnonaukowej zaprezentowało się 80 wystawców z całej Polski, a targowy program obejmował 50 spotkań z autorami i ilustratorami, 27 warsztatów dla dzieci, 20 konferencji, prelekcji i spotkań merytorycznych oraz 7 wystaw. To jest wspaniałe połączenie oferty dla czytelników na różnych etapach życia. Nawet naukowcy mogą znaleźć coś ciekawego na targach książki dla dzieci, jeśli nie dla siebie, to dla swoich wnuków4 – powiedział podczas „ 4. „Bliźniacze targi w Poznaniu” – „Biblioteka Analiz” nr 6/17. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 26 wspólnego otwarcia obu imprez Rafał Skąpski, prezes Polskiego Towarzy- stwa Wydawców Książek, współorganizatora poznańskiej ekspozycji książ- ki dla najmłodszych. Bohaterką całego wydarzenia była Olcha Sikorska, wiceprezes PTWK i inicjatorka oraz niestrudzona organizatorka wszystkich szesnastu edy- cji targów dziecięcych jako ich komisarz, a przy tym członek komitetu organizacyjnego targów książki naukowej. Po pełnym emocji i wzruszeń wystąpieniu oficjalnie przekazała następstwo w organizacji targów Kata- rzynie Kamińskiej, dyrektorce Wydawnictwa Miejskiego Posnania i człon- kini zarządu głównego PTWK. Przez prezydenta Poznania Olcha Sikor- ska została uhonorowana najwyższym miejskim wyróżnieniem – Srebrną Pieczęcią miasta Poznania, którą wręczył wiceprezydent Jędrzej Solarski. Otrzymała też szereg innych nagród, dyplomów i upominków, nie licząc oczywiście wielkich bukietów kwiatów. Jednym z wyróżnień był dyplom przyznany przez Polską Izbę Książki, która zasłużonej promotorce książki i czytelnictwa przyznała swoje najwyższe wyróżnienie, czyli tytuł „Przy- jaciela Książki”. Poznańskim Spotkaniom Targowym towarzyszy nagroda w postaci sta- tuetki Pegazika, przyznawana wybitnym twórcom i przyjaciołom książki, która w 2017 roku została przyznana po raz trzynasty. W kategorii „Twór- ca książki dla dzieci i młodzieży” nagrodę otrzymał Grzegorz Kasdepke „za książki, które młodego czytelnika tak pięknie uczą, bawią i wzruszają”. W kategorii „Przyjaciel książki dla dzieci i młodzieży” nagrodę otrzymała Lucyna Kończal-Gnap „za stworzenie w Nowym Tomyślu biblioteki, która dla dziecięcych i młodocianych czytelników stała się miejscem szczególnie bliskim, atrakcyjnym i przyjaznym”. Targi książki dziecięcej i młodzieżowej zdobyły już swoją liczną publicz- ność i to we wszystkich grupach wiekowych, przez co na dobre zadomowiły się w świadomości poznańskiej i regionalnej publiczności. Poznańskie Spotkania targowe – książka dla Dzieci, Młodzieży i rodziców Lata liczba wystawców liczba odwiedzających 2008 50 2009 40 2010 40 2011 60 2012 56 2013 50 2014 49 2015 58 2016 30 2017 40 50 tys. 40 tys. 40 tys. 45 tys. 30 tys. 37 tys. 40 tys. 32 tys. 29 tys. 32,8 tys. t a r g i k S ą ż k i i 27 XXii targi edukacyjne w Poznaniu Termin: 23-25 marca 2018 Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14 organizatorzy: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Poznaniu Biuro targów: 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, tel. (61) 869 22 95, www.edukacja.mtp.pl Prezes – Przemysław Trawa Dyrektor projektu – Zofia strzyż Patronat honorowy: Minister edukacji narodowej, Minister nauki i szkolnictwa Wyższego, kolegium Rektorów Miasta Poznania Poznańskie Targi Edukacyjne wraz z towarzyszącym im Salonem Wypo- sażenia Szkół to największe wydarzenie targowe w branży edukacyjnej w Polsce. Co roku uczestniczą w nim szkoły wszystkich szczebli z regio- nu Wielkopolski oraz szkoły wyższe z całego kraju i zagranicy. Targi stały się areną prezentacji możliwości studiów za granicą. Informacji udzielali przedstawiciele zagranicznych uczelni z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii czy Finlandii. Szczególną prezentację przygotował British Council. Ofertę targów dopełniają instytucje oświatowe, samorządy, organizatorzy zajęć pozalekcyjnych oraz firmy oferujące technologie informacyjno-komunika- cyjne dla szkół, pomoce dydaktyczne, meble, wyposażenie świetlic i placów zabaw. Ekspozycja wystawców i towarzyszące jej atrakcje zaaranżowane są w sposób pozwalający na interaktywny kontakt pomiędzy wystawcami a publicznością. Oprócz młodzieży i rodziców targi są licznie odwiedza- ne przez pedagogów, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów, dla których przygotowywany jest bogaty program interesujących konferencji i warsztatów metodycznych. Blok Targów Edukacyjnych, Targów Książki dla Dzieci, Młodzieży i Ro- dziców oraz Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej, jaki odbył się w dniach 24-26 marca 2017 roku, odwiedziło ponad 32 tys. zwiedzających. Łącznie z imprezami towarzyszącymi – PKO Półmaraton i Sport Expo – Mię- dzynarodowe Targi Poznańskie odwiedziło wówczas 58.107 osób! W Targach 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 28 Edukacyjnych prezentowało się ponad 200 szkół i uczelni z 9 państw, odbyły się dziesiątki seminariów. Program Targów Edukacyjnych, odbywających się pod hasłem „Wiedza zaczyna się od pytań”, obejmował występy kół szkolnych, peruwiańską mu- zykę, koncerty rockowe, a także spektakl teatralny „Imperium Dobrawa – Chrzest”. W Alei Zawodów zaprezentowano pracę kucharza, mechani- ka samochodowego, kosmetyczki, masażysty czy fryzjera oraz pokazano, jak obsługiwać drony, oscyloskop, a nawet broń wojskową na bezpiecznej strzelnicy laserowej. Można było także zaprogramować grę, poznać tajniki robotyki i druku 3D, samemu złożyć komputer. W strefie EkoForum młod- si uczestnicy targów mogli przyjrzeć się zwierzętom oraz poznać działanie mikroskopu czy lunety obserwacyjnej. Podczas warsztatów dzieci plotły wiklinowe koszyki, lepiły z gliny i szyły własne ekopluszaki. W osobnym pawilonie – specjalnie dla maturzystów – bogatą ofertę edu- kacyjną prezentowało 15 szkół policealnych i 75 szkół wyższych, a w tym ponad 20 zagranicznych – z Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Peru, Szwecji i Włoch. targi edukacyjne w Poznaniu Lata liczba wystawców liczba odwiedzających 2010 412 2011 388 2012 410 2013 300 2014 250 2015 340 2016 260 2017 37 tys. 44,7 tys. 27,4 tys. 37 tys. 32 tys 32 tys. 29 tys. 32 tys. t a r g i k S ą ż k i i 29 XX Poznańskie targi książki naukowej i Popularnonaukowej Termin: 23-25 marca 2018 Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14 organizatorzy: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. oraz Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we współpracy z współorganizatorami: Polskim Towarzystwem Wydawców książek oraz stowarzyszeniem Wydawców szkół Wyższych  Biuro targów: 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, tel. (61) 869 22 95 Prezes – Przemysław Trawa Dyrektor projektu – Zofia strzyż Dyrektor Wydawnictwa naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Marzena lendzion-Markowska Patronat honorowy: Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Andrzej lesicki, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania komitet Honorowy: Marzena ledzion-Markowska, dyrektor Wydawnictwa UAM; krzysztof lewandowski, dyrektor generalny ZAiks; Anna Zielińska-krybus, przewodnicząca stowarzyszenia Wydawców szkół Wyższych; Rafał skąpski, prezes PTWk; Włodzimierz Albin, prezes Pik oraz Piotr Dobrołęcki, red. naczelny „Magazynu literackiego książki” Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej organizowane są od 1997 roku początkowo pod nazwą Poznańskie Dni Książki Naukowej, a od 2013 roku Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej, kiedy orga- nizatorzy rozszerzyli formułę targów i zaprosili do udziału większą liczbę wydawców książek popularnonaukowych. Do 2016 roku Targi odbywały się w październiku lub listopadzie każde- go roku. W roku 2017 zmieniono tradycyjny termin jesienny na wiosenny i po raz pierwszy zorganizowano je na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, równolegle z innymi imprezami targowymi: Targami Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców oraz Targami Edukacyjnymi. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 30 Impreza ceniona jest szczególnie przez wydawców uczelnianych oraz śro- dowiska akademickie i oświatowe – gromadzi liczne grono wydawców ksią- żek naukowych i popularnonaukowych, a także wydawnictwa artystyczne oraz multimedialne. Stanowi ponadregionalny odpowiednik organizowa- nych w Warszawie Targów Academia, które są ogólnopolskim przeglądem książki akademickiej i naukowej. Interesujący program towarzyszący wy- kracza zazwyczaj poza tematykę książkową, odbywają się wydarzenia fil- mowe i muzyczne. W programie są również spotkania branżowe, promocje nowości wydawniczych i spotkania z autorami. Program obejmuje wiele interesujących imprez towarzyszących, m.in.: panele dyskusyjne na temat szeroko pojętego prawa autorskiego, efektywnej komunikacji naukowej, spotkania autorskie, promocje książek, a także stu- dencki kiermasz „Książka za książkę” oraz tradycyjnie Forum Wydawców, w którym uczestniczą przedstawiciele Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i Polskiej Izby Książki oraz wydawcy uczestniczący w Targach. W odróżnieniu od równolegle odbywających się targów książki dzie- cięcej i młodzieżowej, Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularno- naukowej po przeniesieniu w nowe miejsce i zmianie terminu (poprzed- nio obywały się na jesieni – w październiku lub listopadzie) będą musiały dopiero zapracować na nowych czytelników, których w przyszłości trzeba jeszcze bardziej aktywnie zapraszać na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przy wysokiej frekwencji w części dziecięcej i na spotka- niach towarzyszących wydawcy naukowi i popularnonaukowi odczuwali wyraźny niedosyt i znaczący spadek sprzedaży w porównaniu z poprzed- nią lokalizacją w szacownym gmachu Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznańskie targi książki naukowej i Popularnonaukowej Lata liczba wystawców 2008 60 2009 58 2010 55 2011 62 2012 60 2013 66 2014 60 2015 60 2016 58 2017 40 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 32 XXiii wrocławskie targi książki naukowej Termin: 15-17 marca 2017 (nie odbyły się) Miejsce: Politechnika Wrocławska, Bibliotech, ul. Janiszewskiego 8 organizator: oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej we współpracy z „Forum Akademickim” oraz stowarzyszeniem Wydawców szkół Wyższych Biuro targów: centrum kongresowe Politechniki Wrocławskiej, 50-372 Wrocław, ul. Janiszewskiego 8, tel. (71) 320 23 04, tel./faks (71) 328 29 40 e-mail: oficwyd@pwr.wroc.pl Dyrektor: Halina Dudek Rzeczniczka targów: Wiesława Wilczyńska-koper Protektorat: Minister nauki i szkolnictwa Wyższego oraz Prezes Wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii nauk Patronat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Rektor Politechniki Wrocławskiej Zaplanowana w dniach 15-17 marca 2017 roku XXIII edycja Wrocławskich Targów Książki Naukowej nie odbyła się i nic nie wskazuje na to, żeby w naj- bliższym czasie udało się je zorganizować. Było to tradycyjne i najstarsze na polskim rynku spotkanie wydawców akademickich, rozpoczynające sezon targowy w tym segmencie rynku. Od- bywały się w dużej mierze dzięki uporowi i konsekwentnym działaniom ich liderki, jaką jest Halina Dudek, dyrektor uczelnianego wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej. W 2015 roku Wrocławskie Targi Książki Naukowej odbyły się w nowym miejscu – w najbardziej nowoczesnym budynku w kampusie Politechniki Wro- cławskiej, nazwanym Bibliotech, w którym mieści się Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki. W 2016 roku w targach uczestniczyło 42 wydawców i firm pokrewnych na samodzielnych stoiskach oraz na stoisku zbiorczym. wrocławskie targi książki naukowej Lata liczba wystawców 2009 60 2010 60 2011 56 2012 53 2013 50 2014 60 2015 43 2016 42 t a r g i k S ą ż k i i 33 Vii Międzynarodowe targi książki w Białymstoku Termin: 22-24 kwietnia 2018 Miejsce: opera i Filharmonia Podlaska, ul. odeska 1 organizatorzy: Fundacja sąsiedzi oraz opera i Filharmonia Podlaska – europejskie centrum sztuki Prezes Fundacji sąsiedzi – Andrzej kalinowski Biuro targów: tel. 606 442 122, e-mail: fundacja.sasiedzi@gmail.com, Piotr Bubela, tel. 512 053 168, e-mail: pbubela@mosir.bialystok.pl Współpraca: Piotr Brysacz, Beata szymaniuk Główni patroni: Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Miasta Białegostoku Targom towarzyszy Festiwal literacki „na pograniczu kultur” W zamyśle organizatorów targi mają być „wydarzeniem transgranicznym, prezentującym dorobek wydawniczy i kulturalny Polski, Rosji, Litwy, Bia- łorusi i Ukrainy oraz zaproszonych innych krajów”. Atutami białostockiej imprezy są: wybitna architektura budynku Opery i Filharmonii Podlas- kiej – Europejskiego Centrum Sztuki, interesujący program towarzyszą- cy, wysoka frekwencja czytelników i przede wszystkim zapał i entuzjazm organizatorów. Pierwsze w Białymstoku targi książki odbyły się w 2012 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28, od dru- giej edycji obywają się w nowej Operze i Filharmonii Podlaskiej – Euro- pejskim Centrum Sztuki. Trzecia edycja literackiego festiwalu, w którym uczestniczyło 21 auto- rów, przyjęła zobowiązującą nazwę Międzynarodowe Targi Książki , co jest wyrazem dążeń organizatorów, aby stolica Podlasia stała się centrum kul- turalnym wschodniej Polski. Międzynarodowy charakter targów potwierdzała obecność kilku biało- ruskich wydawców, z których najbardziej znane jest wydawnictwo Arche, oraz zagranicznych autorów. W przyszłości pojawić się mają również wy- dawcy z Litwy i Ukrainy, a białostockie targi nabiorą zapowiadanego cha- rakteru targów przygranicznych. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 34 MIĘDZYNARODOWE 7. TARGI KSIĄŻKI W BIAŁYMSTOKU 20-22 kwietnia 2018 r. PIĄTEK 10.00-18.00 · SOBOTA 10.00-18.00 · NIEDZIELA 10.00-17.00 FESTIWAL LITERACKI FESTIWAL LITERACKI „NA POGRANICZU KULTUR” „NA POGRANICZU KULTUR” www.fundacja-sasiedzi.org.pl www.fundacja-sasiedzi.org.pl 668 871 777 668 871 777 targibialystok@gmail.com targibialystok@gmail.com W 2017 roku w Targach wzięło udział łącznie 82 wydawców. Gwiaz- dą był Grzegorz Kasdepke, a spotkanie w wielkiej sali białostockiej opery, z nim i jego gośćmi, zgromadziło kilkusetosobową zróżnicowaną wiekowo publiczność. Bohaterami spotkań byli autorzy książek dla młodszych (ale i starszych): Joanna Olech, Anna Onichimowska oraz Daniel Mizieliński, współautor (z żoną Aleksandrą) bestsellerowych „Map” (Dwie Siostry). Po- dobny sukces odniósł Mariusz Szczygieł, który promował książkę Kami- la Bałuki „Wszystkie dzieci Louisa” (Dowody na Istnienie) oraz wystąpił z koncertem (!) do książki „Projekt: Prawda”. Tłumnie też pojawili się wielbiciele Katarzyny Bondy, liczną publiczność miała też Aneta Prymaka-Oniszk, autorka książki „Bieżeństwo 1915. Za- pomniani uchodźcy” (Czarne), za którą otrzymała prestiżową dla regionu Nagrodę Literacką Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. W Targach uczestniczyli też: Piotr Zychowicz, Filip Springer, jak też ob- chodzący 90. urodziny Andrzej Strumiłło, malarz, grafik, rzeźbiarz, sce- nograf, fotograf, podróżnik, pisarz i poeta, a przy tym jedna z najbarw- niejszych osobowości Podlasia, honorowy obywatel Suwałk i honorowy ambasador województwa podlaskiego, człowiek wyjątkowy dla budowania kultury województwa podlaskiego. Regionalne, ale bardzo istotne znaczenie miało wręczenie nagród lau- reatom II edycji Konkursu na Najlepsze Wydawnictwa Turystyczne Wo- jewództwa Podlaskiego, którego organizatorem jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Po latach rozwoju prawdziwym problemem dla białostockiej imprezy jest teraz zbyt mała powierzchnia ekspozycyjna w gmachu Opery i Filharmo- nii Podlaskiej, co powoduje, że nie wszyscy chętni wydawcy mogą uczest- niczyć w tym wydarzeniu. Międzynarodowe targi książki w Białymstoku Lata liczba wystawców liczba zwiedzających 2012 50 7 tys. 2013 44 18 tys. 2014 60 15 tys. 2015 60 17 tys. 2016 78 20 tys. 2017 82 22 tys. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 36 XXiV targi wydawców katolickich Termin: 12-15 kwietnia 2018 Miejsce: Arkady kubickiego, Zamek królewski – Muzeum, Plac Zamkowy 4 organizator: stowarzyszenie Wydawców katolickich (sWk) 03-775 Warszawa, ul. kawęczyńska 53, tel. 501 027 218 www.swk.pl, e-mail: swk@swk.pl Dyrektor – ks. Roman szpakowski sDB Impreza zdobyła ugruntowaną pozycję w środowisku książki katolickiej i co roku gromadzi stałą i wierną publiczność. Z początku odbywała się w pomieszczeniach kościelnych Księży Marianów na warszawskich Steg- nach, następnie została przeniesiona do pobliskiej szkoły, a konkretnie do szkolnej sali gimnastycznej, która co roku „pękała w szwach”, nie miesz- cząc wszystkich chętnych do wystawiania książek do sprzedaży, jak i od- wiedzających, więc dostawiano do niej obszerne namioty. W 2009 roku, w związku ze zmianą prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, któ- rym został szef Wydawnictwa Salezjańskiego, ulokowanego po drugiej stro- nie Wisły – na warszawskiej Pradze, również główna uroczystość targowa została przeniesiona na Pragę, do monumentalnej salezjańskiej Bazyliki przy ul. Kawęczyńskiej. Spowodowało to spekulacje, że może w 2010 roku również całe targi przeniosą się na drugą stronę rzeki. Jednak ostateczna decyzja w roku 2010 była inna, dla wielu zaskakująca, ale bardzo trafna. Targi przeniosły się do wspaniałych Arkad Kubickiego na Zamek Królew- ski i uzyskały nową jakość. Wraz z targami odbywa się szereg imprez w ramach bogatego progra- mu towarzyszącego, w tym debaty, w których organizatorzy nie unikają poruszania najbardziej trudnych i aktualnych tematów dla polskiego Ko- ścioła katolickiego. Kluczowym elementem każdej edycji Targów jest ogłoszenie i wręcze- nie Nagród Feniks, które Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznaje najlepszym publikacjom o tematyce religijnej, wydawanym przez oficyny kościelne, zakonne i świeckie specjalizujące się w tego typu produkcji wy- dawniczej. Wręczana jest również nagroda Małego Feniksa dla dziennika- rzy promujących treści religijne. Uroczystość wręczenia nagród ma impo- nującą oprawę i połączona jest z koncertem wybitnych artystów. W edycji 2009 przyznano nagrodę specjalną – Feniksa Diamentowe- go, którą otrzymał ks. Marek Otolski MIC w dowód wdzięczności za trud t a r g i k S ą ż k i i 37 stworzenia targów książki religijnej – jak mawiał nieżyjący już bp Ignacy Jeż – „jedynych takich na świecie” i za rozwijanie ich nierzadko na prze- kór ludziom i okolicznościom. Ks. Marek Otolski zorganizował czternaście poprzednich edycji i w tym okresie przez cały czas pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. W 2008 roku został przeniesiony do Lublina, gdzie pełni inne ważne funkcje zakonne. Od 30 marca do 2 kwietnia 2017 roku trwała 23. edycja Targów Wy- dawców Katolickich z udziałem ponad 160 wystawców, którzy przez czte- ry targowe dni zaprezentowali bogatą ofertę wydawniczą, liczącą ponad 10 tys. tytułów. Targi Wydawców Katolickich to inicjatywa zmierzająca do ubogacenia kultury i budowania dobra w naszym kraju. By ocenić wartość publikacji katolickich, trzeba mieć przed oczami rzeczywistość otaczającego nas świa- ta, która stawia pytania o zasady funkcjonowania w tym świecie. Celem wy- dawnictw autentycznie katolickich jest publikowanie książek, które są praw- dziwie przyjaciółmi ludzi. Książka dziś wydawana buduje przyszłość, oby te książki były dobrym budulcem5– mówił w swoim przesłaniu do uczestni- ków Targów podczas uroczystości ich otwarcia kard. Zenon Grocholewski, nagrodzony Diamentowym Feniksem w tej edycji Targów. Bogata oferta oraz program imprez towarzyszących, na który złożyło się ponad 250 wydarzeń – spotkań autorskich, dyskusji i debat tematycz- nych – zaowocowały frekwencją, która podobnie jak w roku poprzednim przekroczyła liczbę 30 tys. odwiedzających Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody Feniks w tej edycji przyznano łącznie w 16 kategoriach, w tym jednej premierowej: „literacka”, „sztuka”, „nauki kościelne”, „eseistyka”, „historia”, „duchowość”, „świadectwo”, „edytorska”, „książka dla dzieci”, „książka dla młodzieży”, „książka autora zagranicznego”, „tłumacz”, „seria wydawnicza/dzieła zebrane”, „publicystyka religijna”, „multimedia” i „mu- zyka chrześcijańska”. Wśród nagrodzonych oficyn znalazły się: Wydawnic- two AA, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, Wydawnictwo Teologii Politycznej, Biały Kruk, Narodowe Centrum Kultury, Episteme, Edycja Świętego Pawła, Wydawnictwo M, Instytut Wydawniczy PAX, Wy- dawnictwo Sióstr Loretanek, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwer- sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kuria Archidiecezji Warmińskiej, Towa- rzystwo Przyjaciół Sopotu, Wydawnictwo Sic!, Hajdasz Production, Polskie Radio oraz Musica Sacra Edition. Cieszę się, że nasze Święto Dobrej Książki, które koncentruje się przede wszystkim na publikacjach religijnych i katolickich, ciągle rozwija się i otwiera „ 5. „30 tys. odwiedzających” – „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 4/17. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 38 t a r g i k S ą ż k i i 39 także na inne formy przekazu, na nowe media, jak film czy gry planszowe. Wydawcy katoliccy codziennie wypełniają misję nieustannej ewangelizacji, niezmiennie borykając się z ekonomicznymi i biznesowymi trudami funkcjo- nowania na rynku wydawniczym. To zainteresowanie Targami potwierdza stale rosnące zainteresowanie mediów oraz liczba odwiedzających6 – mó- wił ks. Roman Szpakowski SDB, dyrektor Targów i prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. targi wydawców katolickich 2010 137 10 tys. liczba wystawców liczba zwiedzających Lata 2011 140 14 tys. 2012 140 18 tys. 2013 140 18 tys. 2014 160 24 tys. 2015 160 21,4 tys. 2016 180 30 tys. 2017 160 30 tys. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich organizuje we współpracy z Ka- tolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II również Targi Wydawców Katolickich w Lublinie. Ich XX edycja trwała od 15 do 17 listopada 2017 roku w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W ostat- nim dniu Targów odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. „ 6. Ibidem. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 9. warszawskie targi książki (wtk) Termin: 17-20 maja 2018 Miejsce: stadion PGe narodowy, al. Poniatowskiego 1 organizator: Targi książki sp. z o.o. organizator wykonawczy: Murator expo sp. z o.o. 00-075 Warszawa, ul. senatorska 13/15 Biuro targów: 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6 tel. (22) 829 66 86, faks (22) 829 66 81 www.targi-ksiazki.waw.pl, www.book-expo.pl, www.muratorexpo.pl Prezes zarządu spółki Targi książki – Rafał skąpski, wiceprezes – Jacek oryl, członek – sonia Draga Przewodniczący Rady nadzorczej: Zbigniew czerwiński (prezes Porozumienia Wydawców książki Historycznej), zastępca przewodniczącego: Andrzej Janicki (prezes zarządu Drukarni Wydawniczej im. W. l. Anczyca s.A.), sekretarz Rady: ks. Roman szpakowski (prezes stowarzyszenia Wydawców katolickich), członkowie Rady: Zbigniew Benbenek (przewodniczący Rady nadzorczej Murator eXPo sp. z o.o.) i Jacek olesiejuk (wiceprezes i współwłaściciel spółki Firma księgarska olesiejuk) Prezes spółki Murator expo i dyrektor Warszawskich Targów książki – Jacek oryl Dyrektor handlowy: Tomasz sałkowski, tel. 602 636 134, 22 829 66 69, e-mail: tsalkowski@muratorexpo.pl Dyrektor ds. marketingu: Agnieszka Ziemiańska, tel. 22 829 66 96, 660 448 591 e-mail: aziemianska@muratorexpo.pl Marketing: Dorota sadowińska-Rzepka, tel. 22 829 66 65, 662 109 574 e-mail: dsadowinska@muratorexpo.pl Dział handlowy: Teresa Wieczorek, tel. 22829 66 86, 696452 741 e-mail: twieczorek@muratorexpo.pl koordynator PR: Małgorzata kanownik, tel. 22 829 66 72, 505 245 837 e-mail: mkanownik@muratorexpo.pl 40 Założycielami spółki Targi Książki, powołanej w marcu 2010 roku, są: Wydawnictwo Bellona, Wydawnictwo Bosz, Agencja Edytorska Ezop, Wydawnictwo Jeden Świat, Firma Księgarska Olesiejuk, Wydawnictwo Poligraf, Oficyna Wydawnicza Rytm, Wydawnictwo Salezjańskie, Wy- dawnictwo Sonia Draga, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Na- ukowych Universitas, Wydawnictwo Zysk i S-ka oraz spółka Murator Expo. t a r g i k S ą ż k i i Gość honorowy 2015: Francja Gość honorowy 2016: Węgry, gość specjalny 2016: Barcelona i literatura katalońska W 2016 roku w ramach Targów zorganizowano Salon Frankofonia, któ- rego organizatorem był Instytut Francuski w Warszawie, oraz Salon Lite- racki Ukraina. Gość honorowy 2017: Niemcy Komitet Honorowy (2017): Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego; Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego; Marek Michalak, rzecznik praw dziecka; prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN; dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodo- wej; Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki; Adam Struzik, marsza- łek województwa mazowieckiego i Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy. W 2010 roku odbyła się pierwsza edycja nowej imprezy targowej – konku- rencyjnej wobec organizowanych od 1956 roku Międzynarodowych Tar- gów Książki. Jej organizatorem jest spółka, którą tworzy grupa wydawców oraz firma wyspecjalizowana w organizacji targów w różnych branżach – Murator Expo. Dokonane w 2013 roku odważne przeniesienie targów z Pałacu Kultury i Nauki na nowoczesny Stadion Narodowy – pomimo wielu obaw – oka- zało się pełnym sukcesem, czego najlepszym potwierdzeniem była rekor- dowa frekwencja, która plasuje warszawskie targi pod tym względem na czele krajowej listy rankingowej. Warszawskie Targi Książki to nie tylko festiwal literacki, ale wielkie święto książki! Chcemy wprowadzić modę, że »tu wypada być«! I myślę, że niedługo frekwencja sięgnie 100 tys. osób!7 – „ 7. „Uwaga na ptaki” – „Biblioteka Analiz” nr 11/13. 41 powiedział po zakończeniu Targów w 2014 roku Jacek Oryl, prezes firmy Murator Expo i wiceprezes zarządu spółki Targi Książki. Warszawskie Targi Książki zostały w 2013 roku włączone do międzynaro- dowego grona organizatorów największych imprez targowych na świecie, które to miejsce kiedyś zajmowały – i straciły – Międzynarodowe Targi Książki. Od 2014 roku Warszawskie Targi Książki uczestniczą w zagranicznych targach książki w Tajpej, Budapeszcie, Moskwie i we Frankfurcie. W 2015 roku w WTK uczestniczyło 860 wystawców, w tym ponad 600 polskich oraz blisko 250 zagranicznych z 28 krajów i obszarów kultu- rowych (rok wcześniej w WTK uczestniczyło 120 wystawców zagranicz- nych) z  Francji, Armenii, Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chin (Tajwanu), Czech, Grecji, Hiszpanii, Indii, Iraku (Kurdystanu), Kanady, Li- twy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz przedstawicielstwa Walonii i Brukseli. W 2016 roku w WTK uczestniczyło 815 wystawców z 25 krajów, 1017 au- torów i ponad 70 tys. zwiedzających. Targi odwiedziło dwa razy więcej niż przed rokiem zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – 7054 osoby z 241 szkół, przedszkoli i innych placówek dydaktycznych. Targi odwie- dziło też 496 blogerów. Nagrody w 2016 roku: Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za re- portaż literacki; nagrody w Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydaw- ców Książki na „Najpiękniejsze Książki Roku”; Nagroda Sezonu Wydaw- niczo-Księgarskiego IKAR; Nagroda Magellana za najlepsze publikacje turystyczne ustanowiona przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”; Nagro- da im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów dla tłumaczy naukowych; nagro- da Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa”; Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej książki w świecie; nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury „Lew Hieronima” dla wydawcy najbardziej przyjaznego tłumaczom; nagro- da My Company Polska Choice; nagrody w Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych „Wydawcy wybierają Drukarnie” miesięcznika „Wydawca”, Sekcji Poligrafów SIMP i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na najlepszą drukarnię dziełową; jak też nominacje do Nagrody Literackiej Gdynia i do Nagrody Literackiej Nike oraz Ogólnopolskiej Nagrody Li- terackiej dla Autorki Gryfia. W 2017 roku w WTK uczestniczyło blisko 800 wystawców z 32 krajów: Argent
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2017. Targi, instytucje, media
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: