Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 004036 21765475 na godz. na dobę w sumie
Słownik synonimów języka niemieckiego - ebook/pdf
Słownik synonimów języka niemieckiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-407-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

 

 

Drodzy Czytelnicy! Oferujemy Wam pozycję nową i szczególną. Jest ona nietypowa dla polskiego rynku wydawniczego, jednak w wielu przypadkach potrzebna, a czasem nawet niezbędna. Nauka języków obcych jest w polskich szkołach już od wielu lat obowiązkowa. Uczniowie szybko dochodzą do takiego poziomu znajomości obcej mowy, na którym nie wystarczą już zwykłe słowniki dwujęzyczne. Gdy przestajemy przekazywać treści jedynie za pomocą najprostszych słów, bardzo użyteczny staje się słownik synonimów. Pomaga nie tylko wzbogacić naszą wypowiedź, lecz również uczynić ją bardziej interesującą stylistycznie. Sprawne i płynne wykorzystywanie, w mowie i piśmie, wyrazów bliskoznacznych powiększa także moc i siłę naszych słów, wywołuje pozytywne odczucia i wrażenia u odbiorcy. Im większym zasobem słów dysponujemy, tym większą przyjemnością staje się dla innych rozmowa z nami czy też czytanie naszych listów, prac, referatów. Język niemiecki jest w Polsce mową bardzo popularną. Płynnie włada nią coraz większa liczba osób, dlatego tak istotnym staje się już nie tylko to, co przekazujemy za jej pomocą, lecz również, w jaki sposób to robimy. Nasz nowy Słownik synonimów języka niemieckiego jest znakomitym środkiem, za pomocą którego możemy poszerzyć swój zasób leksykalny języka niemieckiego. Pozwala on uatrakcyjnić oraz wzbogacić teksty i wypowiedzi. Mamy nadzieję, że będzie on Państwu służył pomocą oraz towarzyszył w częstych zmaganiach z obcą mową.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykaz skrótów 1. polskojęzyczne: austr. – austriacki med. – medyczny metaf. – metaforyczny myśliw. – myśliwski podn. – podniosły poet. – poetyczny pot. – potoczny przest. – przestarzały reg. – regionalny rzad. – rzadki szwajc. – szwajcarski żart. – żartobliwy 2. niemieckojęzyczne: f – femininum jmdm. – jemandem (D) jmdn. – jemanden (Ak) m – maskulinum n – neutrum Pl. – Plural 9 10 A Abänderung (f) – zmiana; dern Änderung Aas, Äser (n) – padlina; Ka daver, Luder (myśliw.), Toter, Tierleiche aasen – trwonić, marnować; verschwenden abändern – zmieniać; än- Abart (f) – wariant; Varian- te, Abweichung abartig – odchylenie; per- vers, anormal, abnorm, atypisch, anders Abartigkeit (f) – zwyrodnie- nie; Abweichung, Perver- si tät Abbau, -e (m) – rozbiórka, redukcja; Zerlegung, De- mon tage abbauen – rozbierać, redu- kować; abmontieren, ent- lassen, zerlegen abbeißen – odgryzać; kau- en, mitteilen A abblasen abbekommen – oderwać, otrzymać, dostać; erhal- ten, bekommen abbestellen – cofać zamó- wie nie; kündigen, absa- gen, annullieren abbezahlen – spłacać; zah- len, abzahlen abbiegen – odbiegać, zba- czać, skręcać; abschwen- ken, abdrehen, einbiegen, einschwenken, umkehren Abbiegung (f) – skręt, za- kręt; Kurve, Biegung Abbild, -er (n) – obraz, wi- zerunek; Bild abbilden – przedstawiać, tworzyć; abformen, nach- bilden, nachformen, ab gie- ßen, nachgießen, re pro du- zieren, darstellen Abbildung, -en (f) – rycina, ilustracja; Abguss, Bild, Ab bild abbinden – wiązać, pod- wią zywać; ausziehen, ein dicken abbitten – prosić o przeba- cze nie; entschuldigen (sich) abblasen – odwoływać, wy- puszczać, wydmuchiwać; absagen, ausfallen 11 A abblättern abblättern – odłupywać; lö sen (sich) abblenden – przysłaniać, przy gaszać; verdunkeln, abschirmen abblitzen – odejść z kwit- kiem, nic nie załatwić; ab lehnen abbrechen – ułamać, zer- wać, zburzyć; abmachen, beenden, niederreißen, pflüc ken abbremsen – zahamować; bremsen, hemmen abbrennen – spalać, spło- nąć; verbrennen abbringen – odwodzić, od- radzać; abraten, entwöh- nen, ausreden abbrocken – odkruszyć; ab- pflücken Abbruch, -(ü)e (m) – roz- biórka, strata; Einschnitt, Entwöhnung, Zerlegung, Auflösung abbrühen – parzyć; blan- chieren, sieden abbrummen – odsiadywać (karę); abbüßen, einsitzen abbürsten – wyszczot ko- wać; bürsten, säubern 12 abbüßen – odpokutować; eine Strafe verbüßen, ein- sitzen, absühnen Abc (n) – abecadło, Alpha- bet Abc-Schütze (m) – pierw- szak; Schulanfänger, Erst- klässler (szwajc.) abdämmen – otaczać; ab- schwächen abdampfen – odjechać, od- płynąć; weggehen abdanken – podawać się do dymisji; abtreten, den Dienst quittieren Abdankung, -en (f) – dy- mi sja, abdykacja; Kündi- gung, Trauerfeier abdecken – odkrywać, zdej- mować; abziehen, bedec- ken, verhängen Abdecker (m) – rakarz; Schinder abdrehen – ukręcać, zamy- kać, nakręcać (film), koń- czyć; abstellen, filmen, tö ten Abdruck, -(ü)e (m) – od bi- cie, odcisk; Abguss, Au ge, Druck, Spur abdrucken – wydrukować; edieren, publizieren abdrücken – odciskać, od- gniatać; liebkosen abecelich – alfabetyczny; alphabetisch, abeceweise Abend, -e (m) – wieczór; Abendstunde, Abendzeit, Dämmerstunde, Tages- en de Abendblatt, -(ä)er (n) – dzien nik wieczorny; Zei- tung Abendbrot, -e (n) – ko la cja; Abendessen, Abend mahl- zeit, Abendtafel (podn.) Abendland (n) – Zachód; Europa, der Westen, die Alte Welt abendländisch – zachodni; europäisch, okzidental, west lich abendlich – wieczorny; all- abendlich Abendmahl, -e – wiecze rza, komunia; Kommunion, Abend mahlsfeier, Altarsa- kra ment, Eucharistie, Kon- firmation, Sakrament abends – wieczorem; am Abend, des Abends (podn.), allaben dlich Abenteuer (n) – przygoda; Ereignis, Eskapade, Lie- be lei A aberkennen Abendteuerfilm, -e (m) – film przygodowy; Kino- film abenteuerlich – awanturni- czy, pełen przygód; außer- gewöhnlich, gefährlich, ri skant Abenteuerlust (f) – żądza przygód; Erlebnishunger, Erlebnisgier, Unter neh- mungs lust, Unter neh- mungs geist Abenteuerroman, -e (m) – powieść przygodowa; Roman Abenteurer (m) – poszuki- wacz przygód, awantur- nik; Glücksritter, Glücks- jäger, Hasardeur aber – ale, lecz, zaś; jedoch, doch, indes, dabei, min- destens, dagegen, aller- dings, freilich, indessen Aberglaube (m) – przesąd, zabobon; Ein bil dung, Köh- lerglaube, Volks glaube, Gei ster glaube, Wunder- glau be, Wahrvorstellung aberkennen – pozbawiać; ab sprechen, entziehen, ab streiten, einstellen (szwajc.) 13 A Aberkennung Aberkennung, -en (f) – po- zbawienie; Entzug, Ent zie- hung, Absprechung abermalig – ponowny; noch- malig, wie der holt, mehr- ma lig, er neut abermals – znowu; wieder, wiederum, noch einmal, noch mals abfahren – odwozić, odjeż- dżać, odprawiać; abgehen, abnutzen, abreisen, fort- schaf fen Abfahrt (f) – odjazd, odpły- nięcie; Abwärtsfahrt, Piste, Start Abfahrtslauf, -(ä)e (m) – bieg zjazdowy; Skirennen Abfahrtsläufer (m) – zjaz- dowiec; Skifahrer Abfall, -(ä)e (m) – odpady, resztki; Kehricht, Müll, Un rat, Altmaterial, Mist (austr.) abfallen – odpadać, odstę- pować; sich lösen, untreu werden abfallend – spadzisty; ab- schüssig, schräg abfällig – ujemny, negatyw- ny; abschätzig abfärben – farbować; Farbe verlieren/abgeben 14 abfassen – układać, spo rzą- dzać; aufschreiben, ergrei- fen, verfassen abfegen – zmiatać; säubern abfeilen – odpiłowywać, piłować; absehen, glätten abfertigen – obsługiwać, od prawiać; ablehnen, be- die nen Abfertigung, -en (f) – od- pra wa, obsługa; Ver sand- abteilung abfeuern – strzelać; schie- ßen abfinden – zaspokoić, po go- dzić się; sich anfreunden, sich gewöhnen an, abgel- ten, vergüten Abfindung, -en (f) – rekom- pensata, odprawa; Beloh- nung, Nachzahlung, Pau- scha le, Ent schädigung, Er satz abfließen – spływać, ście- kać; ablaufen, abtropfen, abrieseln, abströmen, ab- rin nen abfragen – wypytywać, prze słuchiwać; abhören Abgabe (f) – oddawanie, opła ta; Tribut, Zoll, Ge- bühr, Steuer, Taxe A Abgas, -e (n) – gazy, spali- ny; Auspuffgas, Emission, Gas, Giftgas abgeben – oddawać, skła- dać; geben, aushändigen, überstellen, abliefern, rausrücken (pot.) abgelegen – odległy, odda- lony; entlegen, einsam, entfernt, fern abgenutzt – zużyty, znisz- czo ny; abgegriffen, abge- wetzt, abgetragen, durch- gewetzt (pot.) Abgeordneter, -n (m/f) – po seł, deputowany; Fun- ktio när, Vertreter, Dele- gier ter, Repräsentant abgestanden – nieświeży, zwietrzały; schal, fad, fa- de, labberig Abgrund, -(ü)e (m) – ot- chłań, przepaść; Klafter, Spal te abhalten – powstrzymy- wać, trzymać z daleka, za- trzymywać; veranstalten, hindern, abwehren Abhang, -(ä)e (m) – zbo cze, stok; Hang, Bö schung, Hal de abhauen – odciąć, odrąbać; abmachen, ablösen, ab- abmachen schla gen; verschwinden, weggehen/-fahren, sich fortmachen Abitur (n) – matura, eg za- min dojrzałości; Rei fe prü- fung, Abiturienten examen, Abi turium, Abi (pot.) Abkommen (n) – pochodze- nie, zwolnienie się, ugoda; Abmachung, Vereinbarung Abkunft (f) – pochodzenie; Herkommen, Herkunft, Ge burt, Abstammung Ablauf, -(ä)e (m) – upływ; Verlauf, Vorgang, Ausguss ablaufen – upływać, prze mi- jać; verfallen, auslaufen, abfließen ableben – umrzeć; sterben ablehnen – odmawiać, od- rzucać, odpierać; ausschla- gen, zurückweisen, miss- billigen, desavouieren ableiten – odprowadzić, od- wieść; ablenken ablichten – sporządzać foto- kopię; lichtpausen, foto- kopieren, xerokopieren abliefern – oddać, wydać, do stawić; abgeben, über- brin gen abmachen – zdjąć, odjąć, załatwić; absprechen, 15 A abmessen ausmachen, festlegen, ver- abreden abmessen – odmierzać, wy- mierzać; ermitteln, mes- sen, feststellen abmühen (sich) – męczyć się; sich abplagen, sich anstrengen Abnahme, -n (f) – zdjęcie, odbiór; Absatz, Verkauf abnehmen – zdejmować, od bierać, amputować; weg nehmen, schwinden, abmachen, nachlassen Abneigung, -en (f); odra- za, niechęć; Antipathie, Ekel, Feindschaft, Hass, Widerwille abonnieren – prenumero- wać; bestellen abordnen – wydelegować, odkomenderować; dele- gieren, deputieren, schi- cken, entsenden abraten – odradzać; ausre- den, warnen vor abreisen – odjeżdżać, wy- jeżdżać; abfahren, abge- hen, wegfahren Abriss, -e (m) – szkic, plan; Zusammenfassung, Über- sicht 16 Absage (f) – odmowa; Ab kehr, Ablehnung, Nach- spann, Widerruf Absatz, -(ä)e – zbyt, ustęp, odcinek; Verkauf, Umsatz, Teil, Stück, Abschnitt abschaffen – znieść, pozbyć się; aufheben, beseitigen abschalten – wyłączać, od- łączać; abstellen, abdre- hen, ausmachen abschätzig – pogardliwie, lekceważąco; abfällig, pe- jorativ, ehrlos Abschaum, -(ä)e (m) – szu- mowiny, męty; Auswurf, Abhub, Bodensatz Abschirmung, -en (f) – os łona, ekranowanie; Schutz, Verdunkelung abschlagen – odbijać, ści- nać, odpierać, odmawiać; ablehnen, abmachen, ab- schüt teln abschließen – zamykać, za kańczać; zusammenfas- sen, resümieren, schlie- ßen, zuma chen Abschluss, -(ü)e (m) – zam- knię cie, zakoń cze nie; Ende, Schluss, Absprache, Verab redung, Abmachung Abschnitt, -e (m) – odci- nek, okres; Absatz, Etap- pe, Pa ragraph, Stück Abschrift (f) – odpis; Zweit- s chrift, Duplikat, Doppel, Kopie abschütteln – strząsać, po- z bywać się, pozostawiać; abschlagen, abklopfen, runterschütteln abseits – na uboczu, z boku; außerhalb absenden – nadawać; sen- den, ab schic ken, schic ken Absender (m) – nadawca; Briefschreiber absetzen – zdejmować, od- stawiać, usuwać, składać; ausziehen, entlassen, ab- nehmen, hinstellen, ent- wöh nen Absetzung, -en (f) – usu nię- cie; Entlassung, Ope ration Absicht (f) – zamiar, in ten- cja, cel; Ziel, Plan, Be str- ebungen, Vorhaben, Pro- jekt, In tention, Zweck, Vor satz absichtlich – umyślny, roz- myślny; bewusst, vorsätz- lich A Absturz absolut – absolutny, bez- względny; vollkommen, ganz komplett, völlig Absprache, -n (f) – umo wa, układ; Abkommen, Ab ma- chung, Verabredung, Über- ein kunft absorbieren – absorbować, wchłaniać; aufsaugen, be- anspruchen Absorption (f) – absorpcja; Aufnahme, Aufsaugung, Ansaugen Abstand, -(ä)e (m) – odleg- łość, odstęp, różnica; Dis- tanz, Zwischenraum abstechen – zarzynać; tö- ten, schlachten abstellen – odstawiać, odsu- wać, wyłączać; absetzen, hinstellen Abstimmung, -en (f) – dopa- sowanie, uzgodnienie; An- passung, Wahl abstinent – wstrzemięźli- wy; enthaltsam Abstinent (m) – abstynent; Antialkoholiker Absturz, -(ü)e (m) – spa- dek, upadek, przepaść; Fall 17 absuchen A absuchen – przeszukiwać, przetrząsać; ablaufen (pot.), abklappern (pot.) Abteilung, -en (f) – podział, achten – szanować, powa- żać; Acht geben, anerken- nen achtlos – niedbały, nieu waż- przegródka; Bereich, Zweig, Sachgebiet abtrennen – oddzielić, od- łączyć; ablösen, abmachen Abtrennung, -en (f) – od- łą czenie, odcięcie; Tren- nung, Teilung, Spaltung abtreten – przekazywać, ustępować, odstępować; abgeben, abnutzen, abdan- ken abwandern – wyemigro- wać, wywędrować; weg- ge hen, aus wandern, weg- ziehen abwärts – na dół, na bok; bergab, herunter, hinunter abwaschen – obmyć, umyć; abspülen, säubern, spülen abwertend – ujemny, nega- tywny; abfällig, pejorativ, abschätzig abwesend – nieobecny; feh- lend, fort, weg abwiegeln – bagatelizować, uspokajać; abschwächen, bagatellisieren, beruhigen abzüglich – po potrąceniu; minus, ohne 18 ny; unachtsam Achtung, -en (f) – uwaga; Vorsicht Acker, -(Ä) (m) – rola, po- le; Feld, Feldstück, Boden Ackermann (m) – rolnik; Bauer Adaptation (f) – adaptacja, dopasowanie (się); An pas- sung adaptieren – adaptować (się), dopasowywać (się); anpassen Ader, -n (f) – żyła, żyłka; Gabe, Begabung, Talent adjustieren – adjustować; (Werkstücke) zurichten, eichen, fein einstellen administrativ – administra- cyjny; bürokratisch, be- hörd lich Adressat, -en (m) – adresat, odbiorca; Empfänger Adresse (f) – adres; An- schrift ung Affekt, -e (m) – afekt; Erreg- Afrika (f) – Afryka; Schwar- z er Erdteil, Schwarz afrika
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik synonimów języka niemieckiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: