Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 003698 21318101 na godz. na dobę w sumie
Ordynacja podatkowa. Komentarz - ebook/pdf
Ordynacja podatkowa. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1547
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5468-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W komentarzu przedstawiono wszystkie najnowsze zmiany do omawianej ustawy, w tym dotyczące:

W opracowaniu uwzględniono najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powołano również najnowsze pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

Adresaci:
Komentarz adresowany jest do pracowników urzędów skarbowych i urzędów celnych, inspektorów kontroli skarbowej, płatników, sędziów, a także doradców podatkowych oraz osób przygotowujących się do wykonywania tego zawodu. Będzie również stanowić ważną pomoc dla naukowców i dla studentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SpiS treści Wykaz skrótów ....................................................................................................... Wprowadzenie ........................................................................................................ USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35) .................................................................................................................... Art. 1. art. 2. art. 3. art. 3a. art. 3b. Art. 3c. art. 3d. Dział i PrzePiSy Ogólne ........................................................................................... [Przedmiot regulacji] ................................................................... [zakres przedmiotowy, wyłączenia] ............................................ [Słowniczek] ................................................................................. [Składanie deklaracji w formie elektronicznej] ............................ [Warunki składania deklaracji w formie elektronicznej] ............. (uchylony) ..................................................................................... [Możliwość składania deklaracji w formie elektronicznej w przypadku podatków lokalnych] ............................................... [Obowiązek podatkowy] ............................................................... [zobowiązanie podatkowe] .......................................................... [Normatywne pojęcie podatku] .................................................... [Podatnik] ..................................................................................... [Płatnik] ........................................................................................ [Inkasent] ...................................................................................... [Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania] ........................... [Rok podatkowy] .......................................................................... [Obliczanie terminów] .................................................................. art. 4. art. 5. art. 6. Art. 7. art. 8. Art. 9. art. 10. Art. 11. Art. 12. Dział ii Organy pOdatkOwe i ich właściwOść ............................................ Rozdział 1 Organy podatkowe ............................................................................................ [Organy podatkowe] ..................................................................... Art. 13. 25 29 31 32 32 33 45 62 66 67 67 68 73 75 79 90 95 96 98 100 108 108 108 5 Spis treści art. 13a. Art. 14. [Nadawanie uprawnień organów podatkowych w sprawach wyjątkowych] ............................................................................... [Nadzór ogólny w sprawach podatkowych] ................................. Art. 14h. Art. 14a. Art. 14b. art. 14c. Art. 14d. Art. 14e. art. 14f. Art. 14g. Rozdział 1a interpretacje przepisów prawa podatkowego................................................. [Ogólne interpretacje prawa podatkowego] .................................. [Indywidualne interpretacje prawa podatkowego] ....................... [Przedmiot interpretacji indywidualnej i jej zaskarżalność do sądu administracyjnego] .......................................................... [Termin wydania interpretacji indywidualnej] ............................. [Zmiana wydanej interpretacji ogólnej i indywidualnej] ............. [Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej] .......................... [Pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia] ........................................................................... [Odpowiednie stosowanie przepisów o.p. do interpretacji indywidualnej] .............................................................................. [Publikacja interpretacji ogólnych i indywidualnych oraz przekazywanie interpretacji indywidualnych organom podatkowym i organom kontroli skarbowej] ................................ [Wydawanie interpretacji indywidualnych przez samorządowe organy podatkowe pierwszej instancji]......................................... [zasada nieszkodzenia i wąski zakres jej zastosowania] .............. [Skutki prawne zastosowania się do interpretacji przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej] .......................................................... Art. 14m. [Szeroki zakres zastosowania zasady nieszkodzenia] .................. art. 14n. [zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed powstaniem spółki lub oddziału bądź przedstawicielstwa] .......... [Skutki niewydania interpretacji indywidualnej w terminie] ....... [Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 1a] ..................... Art. 14o. art. 14p. Art. 14i. art. 14j. art. 14k. art. 14l. art. 15. art. 16. art. 17. art. 17a. Rozdział 2 właściwość organów podatkowych ................................................................. [Przestrzeganie właściwości] ........................................................ [Właściwość rzeczowa] ................................................................ [Właściwość miejscowa] .............................................................. [Właściwość miejscowa w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej] ......................................................................................... [zmiana właściwości miejscowej w trakcie okresu rozliczeniowego] ........................................................................... [zmiana właściwości miejscowej po zakończeniu roku podatkowego lub rozliczeniowego] .............................................. [Właściwość miejscowa w dniu wszczęcia postępowania] .......... [Spory o właściwość] .................................................................... [Czynności organu do czasu rozstrzygnięcia sporu]..................... art. 18b. art. 19. art. 20. art. 18a. art. 18. 6 117 119 121 121 137 168 189 191 197 199 202 204 206 209 212 213 215 217 219 220 220 222 230 238 240 242 244 245 248 Spis treści Art. 20a. Art. 20b. art. 20c. art. 20d. Dział iia pOrOzumienia w Sprawach uStalenia cen tranSakcyjnych .......................................................................................... [Porozumienia jednostronne] ........................................................ [Porozumienia dwustronne i wielostronne] .................................. [Transakcje objęte porozumieniem] ............................................. [Brak zgody na porozumienie ze strony zagranicznej władzy podatkowej] .................................................................................. [Konsultacje w sprawie zawarcia porozumienia] ......................... Art. 20e. [Obowiązki wnioskodawcy] ......................................................... art. 20f. [Procedura wyjaśniania wątpliwości] ........................................... art. 20g. [Zmiana propozycji wnioskodawcy] ............................................ Art. 20h. [Decyzja w sprawie porozumienia] .............................................. Art. 20i. [Termin załatwienia sprawy dotyczącej porozumienia] ............... art. 20j. [Zmiana lub uchylenie decyzji w sprawie porozumienia] ............ Art. 20k. art. 20l. [Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji] ............................................. art. 20m. [Opłaty] ......................................................................................... art. 20n. [Opłata uzupełniająca] .................................................................. [Przeznaczenie opłat] .................................................................... art. 20o. [Koszty postępowania] ................................................................. art. 20p. [Stosowanie przepisów] ................................................................ Art. 20q. Art. 20r. [Odpowiednie stosowanie] ........................................................... Dział iii zObOwiązania pOdatkOwe ..................................................................... art. 21. art. 21a. art. 21b. art. 22. Art. 23. art. 23a. Rozdział 1 powstawanie zobowiązania podatkowego ....................................................... [Powstawanie zobowiązania podatkowego] ................................. [Potwierdzenie braku zaległości podatkowych] ........................... [Decyzja ustalająca wysokość dochodu] ...................................... [zaniechanie poboru podatków i zwolnienie płatnika z jego obowiązków] ................................................................................. [Oszacowanie podstawy opodatkowania] ..................................... [Określenie wysokości zaliczek przy oszacowaniu podstawy opodatkowania] ............................................................................. [Określenie wysokości straty przez organ podatkowy] ................ (uchylony) ..................................................................................... (uchylony) ..................................................................................... (uchylony) ..................................................................................... art. 24. Art. 24a. Art. 24b. Art. 25. Rozdział 2 Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta ........................................ [Odpowiedzialność podatnika] ..................................................... [Wyłączenie odpowiedzialności podatnika] ................................. (uchylony) ..................................................................................... Art. 26. art. 26a. Art. 27. 250 250 254 257 258 261 262 265 267 268 272 273 275 276 278 278 279 279 279 281 281 281 287 289 290 302 310 312 314 314 314 314 314 316 318 7 Spis treści art. 28. art. 29. art. 30. art. 31. art. 32. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta] .......................................... [Odpowiedzialność a małżeńska wspólność majątkowa] ............. [Odpowiedzialność płatnika i inkasenta] ...................................... [Wyznaczenie osób do wykonywania czynności płatnika i inkasenta] .................................................................................... [Przechowywanie dokumentów przez płatnika i inkasenta] ......... Rozdział 3 zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych .................................. art. 33. art. 33a. art. 33b. art. 33c. art. 33d. art. 33e. art. 33f. art. 33g. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. art. 38. art. 39. Art. 40. Art. 41. art. 42. art. 42a. Art. 43. Art. 44. art. 45. Art. 45a. Art. 46. [zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności lub przed wydaniem decyzji] ........................................ [Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu] ...................................... [zabezpieczenie na majątku innych podmiotów niż podatnik] .... [zabezpieczenie odsetek za zwłokę oraz innych zaległości] ........ [Sposoby zabezpieczenia należności podatkowych] .................... [Gwarant lub poręczyciel zobowiązania podatkowego] ............... [Wybór formy zabezpieczenia] ..................................................... [Postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia dobrowolnego] .............................................................................. [Hipoteka przymusowa] ................................................................ [Powstanie hipoteki przymusowej] ............................................... (uchylony) ..................................................................................... (uchylony) ..................................................................................... [Tryb zakładania księgi wieczystej] ............................................. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych] ...................... (uchylony) ..................................................................................... [Zastaw skarbowy] ........................................................................ [Powstanie i wygaśniecie zastawu skarbowego] .......................... [Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych] ................ [Rejestry zastawów skarbowych] ................................................. [Wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych] .... [Spis rzeczy ruchomych i praw majątkowych] ............................. (uchylony) ..................................................................................... [Wypis z rejestru zastawów skarbowych] ..................................... art. 47. Art. 48. Rozdział 4 terminy płatności .............................................................................................. [Termin płatności podatku] ........................................................... [Odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego] ............................................................................... [Termin zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku] ..... [Upoważnienie Ministra Finansów do przedłużania terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego] .................... art. 49. art. 50. 8 318 323 326 334 335 337 337 350 353 355 357 364 366 367 367 375 381 381 381 383 387 387 392 399 402 403 405 405 405 408 408 413 417 420 Spis treści Rozdział 5 zaległość podatkowa ......................................................................................... [zaległość podatkowa] .................................................................. [Przypadki zrównane z zaległością podatkową] ........................... art. 51. art. 52. Rozdział 6 Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna ....................................................... [Naliczanie odsetek za zwłokę] .................................................... [Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę] .................... [Nienaliczanie odsetek za zwłokę] ............................................... [Wpłacanie odsetek za zwłokę] .................................................... [Stawka odsetek za zwłokę] .......................................................... [Opłata prolongacyjna] ................................................................. [zobowiązanie Ministra Finansów do określenia szczegółowych zasad naliczania odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej] ...... art. 53. art. 53a. art. 54. art. 55. art. 56. art. 57. art. 58. art. 59. art. 60. art. 61. art. 61a. art. 62. art. 62a. Rozdział 7 wygaśnięcie zobowiązań podatkowych ........................................................... [Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych] ......................... [Określenie terminu zapłaty podatku] .......................................... [Obowiązek zapłaty podatku w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych] ......................................................................... [zapłata kartą płatniczą] .............................................................. [zasady zaliczania wpłat podatków] ............................................ [zapłata podatku a środki pieniężne przyjęte jako zabezpieczenie] ............................................................................. [zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatków] ........... [Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa] ............................................... [Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika wobec gminy] ............................................................... [Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych] ............ (uchylony) ..................................................................................... art. 63. art. 64. art. 65. art. 66. Art. 67. art. 67a. art. 67b. art. 67c. Rozdział 7a ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych ......................................................... [Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatku] .................. [Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców] ...... [Ulgi w spłacie należności płatników, inkasentów, spadkobierców oraz osób trzecich] ............................................... [Ulgi udzielane z urzędu] .............................................................. [Delegacja do wydania aktu wykonawczego] .............................. art. 67d. Art. 67e. Rozdział 8 Przedawnienie .................................................................................................... [Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego] art. 68. 422 422 426 430 430 435 437 444 446 452 456 457 457 461 465 468 469 472 472 475 481 482 486 486 486 496 518 519 520 521 521 9 Spis treści art. 69. art. 70. art. 70a. Art. 70b. art. 71. [Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego w razie utraty prawa do ulgi] ........................................................ [Przedawnienie zobowiązania podatkowego] ............................... [zawieszenie biegu terminu przedawnienia w związku z uzyskiwaniem informacji od organów innego państwa]............ (uchylony) ..................................................................................... [Przedawnienie należności płatników i inkasentów] .................... Rozdział 9 nadpłata ............................................................................................................. art. 72. [Pojęcie nadpłaty] ......................................................................... art. 73. [Określenie wysokości nadpłaty] .................................................. art. 74. [Termin powstania nadpłaty] ........................................................ art. 74a. [Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy] ........... art. 75. [Postępowanie z nadpłatą] ............................................................ art. 76. [zwrot nadpłaty] ........................................................................... art. 76a. [zaliczenie nadpłaty] .................................................................... art. 76b. [Tryb zwrotu nadpłaty] ................................................................. art. 76c. [Nadpłata zaliczek] ....................................................................... art. 77. [Terminy zwrotu nadpłaty] ........................................................... art. 77a. [zwrot nadwyżki zaliczek na podatek dochodowy] ..................... art. 77b. [zwrot nadpłaty] ........................................................................... art. 77c. [Nadpłata a korekta zeznania na podatek dochodowy] ................ [Oprocentowanie nadpłaty] .......................................................... art. 78. [zwrot części nadpłaty] ................................................................ art. 78a. art. 79. [Ograniczenie i wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty] ............................................................... [Wygaśnięcie prawa do zwrotu i zaliczenia nadpłaty] ................. art. 80. Rozdział 9a Podpisywanie deklaracji ................................................................................... [Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji] ............................ [Skutki podpisania deklaracji przez pełnomocnika] ..................... art. 80a. art. 80b. Rozdział 10 Korekta deklaracji............................................................................................. (uchylony) ..................................................................................... [Zawieszenie uprawnienia do korekty deklaracji] ........................ (uchylony) ..................................................................................... Art. 81a. Art. 81b. Art. 81c. Rozdział 11 informacje podatkowe ...................................................................................... [Sporządzanie i przekazywanie informacji podatkowych] ........... [informacje dotyczące nierezydentów] ......................................... art. 82. art. 82a. 525 527 539 540 540 541 541 547 550 552 559 570 572 574 576 576 581 582 584 584 591 591 593 595 595 596 598 601 602 604 604 604 609 10 Spis treści art. 83. art. 84. art. 85. art. 86. [zobowiązanie Ministra Finansów do określenia zakresu i trybu przekazywania informacji podatkowych przez organy i jednostki MON i MSWiA] ........................................................................... [Sporządzanie i przekazywanie informacji podatkowych przez sądy, komorników sądowych i notariuszy] ................................... [Upoważnienie Ministra Finansów do określania obowiązków w zakresie składania deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ksiąg podatkowych] ...................................................................... [Przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów] ................ Rozdział 12 rachunki ............................................................................................................ [Obowiązek wystawiania rachunków] .......................................... [Numerowanie rachunków i przechowywanie ich kopii] ............. (uchylony) ..................................................................................... (uchylony) ..................................................................................... art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Rozdział 13 Odpowiedzialność solidarna ............................................................................. Art. 91. art. 92. [Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe] ... [Przesłanki objęcia solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe] ............................................................ Rozdział 14 prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych ................................................................... art. 93. art. 93a. art. 93b. art. 93c. art. 93d. art. 93e. art. 94. art. 95. art. 96. art. 97. [Następstwo prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych] ........................................................................... [Następstwo prawne przy przekształceniach] ............................... [Następstwo prawne związane z łączeniem lub przekształceniem komunalnych zakładów budżetowych] ......................................... [Następstwo prawne związane z przejęciem lub podziałem osoby prawnej] ........................................................................................ [Następstwo w zakresie praw i obowiązków wynikających z decyzji] ....................................................................................... [Wyłączenie zastosowania art. 93–93d] ....................................... [Następstwo prawne przy komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych] ..................................................... [Ograniczenie odpowiedzialności następców prawnych komercjalizowanych i prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych] ............................................................................... [Naliczanie odsetek za zwłokę i oprocentowanie zwrotu podatku następcom prawnym komercjalizowanych i prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych] ..................................................... [Następstwo prawne spadkobierców podatnika] .......................... 610 611 612 613 614 614 617 618 618 618 618 626 631 631 634 639 640 644 644 646 648 649 651 11 Spis treści Art. 97a. art. 98. Art. 99. art. 100. art. 101. art. 102. Art. 103. art. 104. art. 105. art. 106. (uchylony) ..................................................................................... [Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców] .......................... [Zawieszenie biegu terminów wobec spadkobierców] ................. [Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców] ............. [Naliczanie spadkobiercy odsetek za zwłokę i oprocentowania zaliczek na podatek od towarów i usług] ...................................... [Przesłanki stosowania art. 100 i 101] .......................................... [Zawiadomienie spadkobierców o sytuacji procesowej podatnika] ..................................................................................... [Postępowanie wobec spadkobiercy podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych] ............................................... [Oprocentowanie nadpłat i zwrotów podatków należnych spadkobiercom] ............................................................................. [Odpowiedzialność zapisobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy] ............................................................................... art. 107. art. 108. art. 109. Rozdział 15 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich ................................................... [zakres odpowiedzialności osób trzecich] .................................... [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej] ............................. [Przepisy mające zastosowanie do odpowiedzialności osób trzecich] ........................................................................................ [Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika] .......... [Odpowiedzialność członka rodziny podatnika] .......................... [Odpowiedzialność nabywcy majątku podatnika] ........................ art. 110. art. 111. art. 112. art. 112a. [Odpowiedzialność nabywcy w postępowaniu egzekucyjnym art. 113. oraz upadłościowym] .................................................................... art. 112b. [Odpowiedzialność jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną] ........ [Odpowiedzialność firmującego działalność gospodarczą podatnika] ..................................................................................... [Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika wieczystego za zaległości podatkowe użytkownika] ................................................................................ art. 114. art. 114a. [Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości art. 115. art. 116. podatnika] ..................................................................................... [Odpowiedzialność wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej] ........................................................................................ [Odpowiedzialność członków zarządów spółek z o.o. i akcyjnych] .................................................................................. art. 116a. [Odpowiedzialność członków organów zarządzających innych osób prawnych] ............................................................................. art. 117. [Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej] ......... art. 117a. [Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela] ........................... [Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności art. 118. osoby trzeciej] ............................................................................... 12 657 657 664 665 670 671 674 677 682 685 687 687 691 699 700 702 707 713 713 714 717 720 723 729 740 743 745 747 Spis treści Art. 119. [Waloryzacja kwot podanych w ordynacji podatkowej] ............... 750 Dział iV pOStępOwanie pOdatkOwe ...................................................................... Rozdział 1 zasady ogólne .................................................................................................... [zasada legalności i praworządności] ........................................... Art. 120. art. 121. § 1. [zasada postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, zasada udzielania informacji] ................. art. 121. § 2. [zasada udzielania informacji] ................................................. Art. 122. [Zasada prawdy obiektywnej] ....................................................... art. 123. [zasada czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania] ............................................................................... [Zasada przekonywania stron] ...................................................... [zasada szybkości i prostoty postępowania] ................................ [zasada pisemności] ..................................................................... [zasada dwuinstancyjności] .......................................................... [zasada trwałości decyzji ostatecznych] ...................................... [zasada jawności postępowania] .................................................. Art. 124. art. 125. art. 126. art. 127. art. 128. art. 129. Rozdział 2 wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego ................................................................................. art. 130. [Przesłanki wyłączenia pracownika organu podatkowego] .......... art. 131. [Przesłanki wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego] .............. Art. 131a. [Wyłączenie naczelnika urzędu celnego] ...................................... Art. 131b. [Forma wyznaczenia organu podatkowego] ................................. Art. 132. [Przesłanki wyłączenia wójta, burmistrza, prezydenta] ............... Rozdział 3 Strona.................................................................................................................. Art. 133. [Definicja funkcjonalna strony] .................................................... Art. 133a. [Działanie organizacji społecznej w sprawie podatnika] .............. Art. 134. (uchylony) ..................................................................................... Art. 135. [zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych] ................ Art. 136. [Działanie strony przez pełnomocnika] ........................................ Art. 137. [Pełnomocnik i tryb jego ustanowienia] ....................................... Art. 138. [Wyznaczenie przedstawiciela, ustanowienie kuratora] ............... Rozdział 4 załatwianie spraw ............................................................................................. [Terminy załatwiania spraw] ........................................................ [Przekroczenie terminu do załatwienia sprawy] ........................... [Ponaglenie na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie] .... [Odpowiedzialność pracownika organu podatkowego] ................ Art. 139. Art. 140. Art. 141. art. 142. 752 752 752 758 761 763 766 770 772 774 775 778 780 781 781 790 792 792 792 794 794 802 809 809 813 815 822 825 825 832 834 841 13 Spis treści art. 143. [Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw] ...................... 842 Rozdział 5 doręczenia .......................................................................................................... Art. 144. [Doręczanie pism] ......................................................................... Art. 144a. [Doręczenia drogą elektroniczną] ................................................. [adresaci pism w postępowaniu podatkowym] ............................ art. 145. [Obowiązek zawiadomienia organu o zmianie adresu] ................ art. 146. art. 147. [Pełnomocnik do spraw doręczeń] ................................................ Art. 147a. [Pełnomocnik do spraw doręczeń w postępowaniu przed 849 849 859 864 868 871 874 876 880 885 890 892 893 897 900 902 904 906 907 908 908 913 914 916 917 920 922 922 922 928 929 Art. 150. art. 148. art. 149. organami celnymi] ........................................................................ [Miejsce doręczenia pism osobom fizycznym] ............................. [Doręczanie pism w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu] ............................................................................... [Postępowanie w przypadku niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 148 § 1 lub art. 149] ..................... [Doręczanie pism osobom prawnym i jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej] ........................................ Art. 151a. [Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia] .... Art. 152. [Potwierdzanie odbioru pism] ....................................................... Art. 152a. [Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji Art. 151. art. 153. art. 154. elektronicznej] .............................................................................. [Odmowa przyjęcia pisma] ........................................................... [Doręczanie pism kuratorowi, przedstawicielowi oraz przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym] .................... Art. 154a. [Wniosek o doręczenie pisma organu podatkowego przez władze państwa członkowskiego UE] ....................................................... Art. 154b. [Stosowanie przepisów] ................................................................ Art. 154c. [Stosowanie przepisów i zasada wzajemności] ............................ Rozdział 6 Wezwania ........................................................................................................... [Przesłanki wzywania] .................................................................. [Ograniczenie obowiązku osobistego stawienia się] .................... [Pomoc prawna] ............................................................................ [Obowiązek osobistego stawienia się] .......................................... [Treść wezwania] .......................................................................... [Szczególne formy wezwań] ......................................................... art. 155. art. 156. Art. 157. art. 158. art. 159. art. 160. Rozdział 7 przywrócenie terminu ....................................................................................... (uchylony) ..................................................................................... [Przywrócenie uchybionego terminu] ........................................... [Postanowienie w sprawie przywrócenia terminu] ....................... [Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia] ................. Art. 161. Art. 162. Art. 163. Art. 164. 14 Spis treści Rozdział 8 wszczęcie postępowania ................................................................................... Art. 165. [Wszczęcie postępowania (inicjatywa, forma, data)] ................... Art. 165a. [Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania] ................. Art. 165b. [Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej] .................................................................................. art. 166. [Współuczestnictwo formalne] ..................................................... Art. 166a. [Stosowanie przepisów] ................................................................ Art. 167. [Rozszerzanie zakresu żądania strony] ......................................... Art. 168. [Wnoszenie podań] ....................................................................... Art. 169. [Braki formalne podania] .............................................................. Art. 170. [Przekazanie podania według właściwości] ................................. art. 171. [Rozpatrywanie podań dotyczących kilku spraw] ........................ rozdział 9 metryki, protokoły i adnotacje ......................................................................... art. 171a. [Obowiązek prowadzenia metryki sprawy] .................................. art. 172. [Czynności wymagające sporządzenia protokołu] ....................... [Treść i sposób sporządzania protokołu] ...................................... art. 173. [Protokół przesłuchania] ............................................................... art. 174. [zeznanie na piśmie oraz inne dokumenty] .................................. art. 175. art. 176. [Skreślenia i poprawki w protokole] ............................................. [adnotacje urzędowe] ................................................................... art. 177. 930 930 943 946 953 956 956 959 965 971 973 976 976 985 988 990 992 993 994 Rozdział 10 udostępnianie akt .............................................................................................. 995 [Prawo strony wglądu do akt] ....................................................... 995 [Wyłączenie prawa strony do wglądu do akt] ............................... 1000 art. 178. art. 179. art. 180. Art. 181. art. 182. Art. 183. Rozdział 11 Dowody ............................................................................................................... 1004 [zasady postępowania dowodowego] ........................................... 1004 [Dowody z deklaracji, informacji oraz innych dokumentów] ...... 1013 [Dowody z informacji instytucji finansowych] ............................ 1021 [Wezwanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego do udzielenia informacji przez instytucję finansową] ..... 1025 [Warunki, jakim powinno odpowiadać żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego udzielenia informacji przez instytucje finansowe] ......................................... 1026 [Warunki odmowy udzielenia informacji przez instytucje finansowe] ..................................................................................... 1029 (uchylony) ..................................................................................... 1029 [zakres i sposób zbierania oraz rozpatrywania materiału dowodowego] ............................................................................... 1030 [Żądanie strony przeprowadzenia dowodu] .................................. 1039 [Wezwanie strony do przedstawienia dowodu] ............................ 1042 art. 188. Art. 189. Art. 184. Art. 185. Art. 186. Art. 187. 15 Spis treści art. 190. Art. 191. art. 192. Art. 193. [Prawo strony do udziału w czynnościach dowodowych] ............ 1042 [Zasada swobodnej oceny dowodu] .............................................. 1045 [Warunki uznania okoliczności faktycznej za udowodnioną] ...... 1053 [Księga jako dowód w postępowaniu (rzetelność i niewadliwość ksiąg)] ........................................................................................... 1055 art. 194. [Dowód z dokumentów urzędowych] ........................................... 1061 Art. 194a. [Poświadczenie odpisów dokumentów] ....................................... 1069 [Wyłączenie świadków] ................................................................ 1075 art. 195. art. 196. [Prawo odmowy zeznań lub odmowy odpowiedzi na pytania] .... 1078 Art. 197. [Powołanie i wyłączenie biegłego] ............................................... 1084 [Dowód z oględzin] ...................................................................... 1091 art. 198. Art. 199. [Dowód z przesłuchania strony] ................................................... 1093 Art. 199a. [Ustalenie treści czynności prawnej przez organ podatkowy] ...... 1097 art. 200. [Prawo strony do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji] ....................... 1106 Rozdział 11a rozprawa ........................................................................................................... 1111 1111 art. 200a. [Przesłanki przeprowadzenia rozprawy] ....................................... 1111 art. 200b. [Przesłanki przeprowadzenia rozprawy] ....................................... art. 200c. [Przesłanki przeprowadzenia rozprawy] ....................................... 1111 Art. 200d. [Przesłanki przeprowadzenia rozprawy] ....................................... 1112 art. 201. Art. 202. art. 203. art. 204. Rozdział 12 zawieszenie postępowania ................................................................................ 1123 [Obligatoryjne zawieszenie postępowania] .................................. 1123 [Obowiązek dążenia przez organ podatkowy do usunięcia przeszkód w prowadzeniu postępowania] .................................... 1134 [Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego] .................................... 1135 [Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych] .................... 1137 Art. 204a. [Stosowanie przepisów] ................................................................ 1139 art. 205. [Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania] ............ 1139 Art. 205a. [Podjęcie przez organ podatkowy postępowania z urzędu] .......... 1140 Art. 206. [Wstrzymanie biegu terminów z powodu zawieszenia postępowania] ............................................................................... 1142 Rozdział 13 Decyzje ................................................................................................................ 1143 [Rozstrzyganie spraw w formie decyzji] ...................................... 1143 [Umorzenie postępowania] ........................................................... 1152 [zajęcie stanowiska przez inny organ] ......................................... 1160 [Treść decyzji podatkowej] ........................................................... 1168 [Pisemna forma doręczenia decyzji] ............................................. 1178 [związanie organu wydaną decyzją] ............................................ 1179 [Prawo strony żądania uzupełnienia lub sprostowania decyzji] ... 1181 art. 207. art. 208. art. 209. art. 210. art. 211. Art. 212. art. 213. 16 Spis treści art. 214. art. 215. [Skutki błędnego pouczenia strony o środkach zaskarżenia] ....... 1183 [Prostowanie błędów rachunkowych, oczywistych omyłek oraz wyjaśnianie wątpliwości] .............................................................. 1183 Rozdział 14 Postanowienia .................................................................................................... 1186 [Postanowienia] ............................................................................ 1186 [Treść postanowienia] ................................................................... 1188 [Pisemna forma postanowienia] ................................................... 1189 [Odpowiednie stosowanie przepisów] .......................................... 1190 Art. 216. art. 217. Art. 218. Art. 219. Rozdział 15 Odwołania .......................................................................................................... 1191 [Prawo odwołania] ........................................................................ 1191 art. 220. Art. 221. [Rozpatrywanie odwołań od decyzji Ministra Finansów lub samorządowego kolegium odwoławczego wydanych w pierwszej instancji] ................................................................... 1196 [Treść odwołania od decyzji] ........................................................ 1199 art. 222. art. 223. [Właściwość i termin do wniesienia odwołania] .......................... 1203 Art. 223a. (uchylony) ..................................................................................... 1206 Art. 224. (uchylony) ..................................................................................... 1206 Art. 224a. (uchylony) ..................................................................................... 1206 Art. 224b. (uchylony) ..................................................................................... 1206 Art. 224c. (uchylony) ..................................................................................... 1206 Art. 225. (uchylony) ..................................................................................... 1206 Art. 226. [Podejmowanie decyzji w trybie autokontroli] ............................. 1206 [Przekazanie sprawy organowi odwoławczemu] .......................... 1208 art. 227. [Niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminowi do art. 228. jego wniesienia] ............................................................................ 1210 [Dodatkowe postępowanie organu odwoławczego lub organu, który wydał decyzję] ..................................................................... 1214 (uchylony) ..................................................................................... 1218 (uchylony) ..................................................................................... 1223 [Cofnięcie odwołania przez stronę] .............................................. 1223 [Decyzje organu odwoławczego].................................................. 1224 [zakaz orzekania na niekorzyść strony (zakaz reformationis in peius)] ........................................................................................... 1234 Art. 234a. [Zwrot akt organowi pierwszej instancji] ..................................... 1237 [Odpowiednie stosowanie przepisów] .......................................... 1238 Art. 235. Art. 230. Art. 231. art. 232. art. 233. art. 234. art. 229. Rozdział 16 zażalenia ............................................................................................................ 1239 [Prawo zażalenia, termin wniesienia] ........................................... 1239 [zaskarżanie postanowień, na które nie przysługuje zażalenie] ... 1241 (uchylony) ..................................................................................... 1241 [Odesłanie do przepisów dotyczących odwołań] ......................... 1241 art. 236. art. 237. Art. 238. art. 239. 17 Spis treści Rozdział 16a Wykonanie decyzji ............................................................................................. 1242 art. 239a. [Brak wykonalności decyzji nieostatecznej] ................................ 1242 art. 239b. [Przesłanki i zasady nadawania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności] ................................................... 1245 art. 239c. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o zabezpieczeniu] .......................................................................... 1255 Art. 239d. [Wyłączenia przy nadawaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności] ............................................................................... 1256 Art. 239e. [Zasady wykonywania decyzji ostatecznej] ................................. 1257 art. 239f. [zasady wstrzymywania wykonania decyzji ostatecznej] ............ 1258 Art. 239g. [Wstrzymanie wykonania decyzji a jej dobrowolne wykonanie] ... 1260 art. 239h. [Wpływ wstrzymania wykonania decyzji na naliczanie odsetek]... 1260 Art. 239i. [Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy a wykonanie decyzji] .................................................................... 1261 art. 239j. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału do wykonywania postanowień] ................................................................................. 1261 art. 240. art. 241. Art. 242. art. 243. Rozdział 17 wznowienie postępowania ................................................................................ 1262 [Przesłanki wznowienia postępowania] ........................................ 1262 [Wznowienie postępowania z urzędu lub na żądanie strony] ....... 1281 (uchylony) ..................................................................................... 1282 [Forma prawna wznowienia i odmowy wznowienia postępowania] ............................................................................... 1282 [Właściwości organu w sprawie wznowienia postępowania] ....... 1284 [Rodzaje decyzji wydanych po ponownym rozpoznaniu wznowionej sprawy] ..................................................................... 1285 [Wstrzymanie wykonania decyzji] ............................................... 1287 art. 244. Art. 245. Art. 246. art. 247. art. 248. Rozdział 18 Stwierdzenie nieważności decyzji ..................................................................... 1288 [Przyczyny stwierdzenia nieważności] ......................................... 1288 [Właściwość organu, forma prawna wszczęcia i odmowy wszczęcia postępowania] .............................................................. 1308 [Niedopuszczalność wszczęcia postępowania wskutek upływu terminu] ......................................................................................... 1309 (uchylony) ..................................................................................... 1311 (uchylony) ..................................................................................... 1311 [Wstrzymanie wykonania decyzji dotkniętej wadą] ..................... 1311 Art. 250. Art. 251. art. 252. art. 249. Rozdział 19 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej ....................................................... 1313 Art. 253. [Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła prawa] ............................................................... 1313 art. 253a. [Uchylenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo] ........... 1316 18 Spis treści art. 253b. [Wyłączenie możliwości uchylenia decyzji, na mocy której art. 254. art. 255. art. 256. Art. 257. strona nabyła prawo i nie nabyła prawa] ...................................... 1318 [zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego] ............................................................................... 1319 [Uchylenie decyzji z powodu niedopełnienia przez stronę określonej czynności] ................................................................... 1320 [Odmowa wszczęcia postępowania] ............................................. 1321 (uchylony) ..................................................................................... 1321 Rozdział 20 wygaśnięcie decyzji ........................................................................................... 1322 [Przesłanki] ................................................................................... 1322 [Niedotrzymanie terminu płatności raty] ...................................... 1325 art. 258. art. 259. Rozdział 21 Odpowiedzialność odszkodowawcza ................................................................ 1326 [zasada odpowiedzialności odszkodowawczej] ........................... 1326 (uchylony) ..................................................................................... 1330 Art. 260. Art. 261. Rozdział 22 kary porządkowe .............................................................................................. 1330 art. 262. [Przesłanki] ................................................................................... 1330 art. 262a. [Przesłanki] ................................................................................... 1331 art. 263. [Właściwość organu] .................................................................... 1334 Rozdział 23 koszty postępowania ......................................................................................... 1335 art. 264. [Obciążenie Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy] ..................................................................................... 1335 [zakres kosztów postępowania] ................................................... 1336 art. 265. [zwrot kosztów postępowania] ..................................................... 1339 art. 266. [Obciążenie strony kosztami] ....................................................... 1339 art. 267. [Koszty dodatkowe] ...................................................................... 1341 Art. 268. [Postanowienie w sprawie kosztów] ............................................. 1341 Art. 269. Art. 270. [Umorzenie kosztów postępowania] ............................................. 1342 art. 270a. [Postanowienie w sprawie kosztów postępowania] ...................... 1343 art. 271. [Egzekucja] ................................................................................... 1344 Dział V czynnOści Sprawdzające ........................................................................ 1345 [Cel czynności sprawdzających] ................................................... 1345 art. 272. art. 272a. [Sprawdzanie dokumentów składanych w zakresie wymiany Art. 273. art. 274. informacji z państwami członkowskimi UE] ............................... 1348 (uchylony) ..................................................................................... 1349 [Wezwanie do złożenia wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji podatkowej] .................................................................................. 1349 19 Spis treści art. 274a. [Poprawność deklaracji podatkowych] ......................................... 1352 art. 274b. [Przedłużenie terminu zwrotu podatku] ........................................ 1353 Art. 274c. [Sprawdzanie dokumentów u kontrahentów podatnika] .............. 1355 art. 275. [Wezwanie do okazania dokumentów, złożenia kopii dokumentów, sporządzenia i przekazania informacji] .................. 1358 [Oględziny lokalu mieszkalnego] ................................................. 1360 [Stosowanie przepisów] ................................................................ 1361 [Składanie deklaracji a wyłączenie organu podatkowego od wykonywania czynności sprawdzających] .............................. 1362 Art. 278a. (uchylony) ..................................................................................... 1362 (uchylony) ..................................................................................... 1362 Art. 279. Art. 280. [Stosowanie przepisów] ................................................................ 1362 art. 276. Art. 277. art. 278. Dział Vi KOnTrOlA PODATKOWA ............................................................................... 1364 [Zakres i cel kontroli podatkowej] ................................................ 1364 Art. 281. art. 281a. [Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w toku kontroli podatkowej] ..................................................................... 1369 art. 282. [Podjęcie kontroli podatkowej] ..................................................... 1373 art. 282a. [Względny zakaz ponownego wszczęcia kontroli podatkowej] ... 1374 art. 282b. [zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej] ...... 1376 Art. 282c. [Kontrola podatkowa bez zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia] ..................................................................................... 1381 [Upoważnienie do kontroli] .......................................................... 1387 art. 283. art. 284. [Doręczenie upoważnienia do wszczęcia kontroli podatkowej] ... 1395 art. 284a. [Postanowienia szczególne dotyczące kontroli podatkowej] ....... 1415 art. 284b. [Termin zakończenia kontroli podatkowej] .................................. 1422 art. 285. [Obecność kontrolowanego podczas kontroli] ............................. 1425 Art. 285a. [Miejsce kontroli podatkowej] ...................................................... 1428 art. 285b. [Miejsce kontroli podatkowej – zasady szczególne] .................... 1433 art. 286. [Uprawnienia kontrolującego] ...................................................... 1434 Art. 286a. [Pomoc i asysta innych organów w toku kontroli] ....................... 1439 [Obowiązki kontrolowanego] ....................................................... 1442 art. 287. Art. 288. [Kontrola lokalu mieszkalnego] ................................................... 1446 Art. 288a. (uchylony) ..................................................................................... 1450 [Powiadomienie kontrolowanego o przeprowadzeniu dowodu] ..... 1450 Art. 289. art. 290. [Protokół kontroli] ........................................................................ 1454 Art. 290a. [Sposób zabezpieczenia, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej] ................... 1461 art. 291. [zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli] ...................... 1462 Art. 291a. [Porozumienia w sprawie koordynacji kontroli] .......................... 1466 art. 291b. [Obowiązek kontrolowanego po zakończeniu kontroli podatkowej] .................................................................................. 1467 art. 291c. [Kontrola podatkowa u przedsiębiorcy] ....................................... 1468 Art. 292. [Stosowanie przepisów] ............................................................... 1471 20 Spis treści art. 293. art. 294. Dział Vii tajemnica SkarbOwa ................................................................................. 1473 [Definicja tajemnicy skarbowej] ................................................... 1473 [Podmioty zobowiązane do przestrzegania tajemnicy skarbowej] .................................................................... 1476 [Ograniczony dostęp do niektórych informacji podatkowych] .... 1478 art. 295. art. 295a. [Dostęp do informacji ujawnionych w postępowaniu w sprawie art. 296. art. 297. ustalania cen transakcyjnych] ....................................................... 1479 [Przechowywanie informacji pochodzących od instytucji finansowych] ................................................................................. 1479 [Udostępnianie akt zawierających informacje pochodzące od instytucji finansowych] ................................................................. 1481 art. 297a. [Udostępnianie informacji uzyskanych od państw członkowskich UE] ................................................................................................ 1483 art. 297b. [Udostępnianie akt dotyczących porozumień w sprawie ustalania art. 298. art. 299. cen transakcyjnych] ...................................................................... 1484 [Udostępnianie akt niezawierających informacji objętych tajemnicą skarbową] ..................................................................... 1484 [Udostępnianie informacji niepochodzących od instytucji finansowych] ................................................................................. 1485 art. 299a. [Oznaczanie akt objętych tajemnicą skarbową] ........................... 1488 Art. 299b. [Zgoda na ujawnienie tajemnicy skarbowej] ................................ 1488 art. 299c. [Udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw Art. 300. art. 301. Art. 302. Art. 303. Art. 304. art. 305. podatkowych] ............................................................................... 1490 (uchylony) ..................................................................................... 1490 [Ochrona nabytych uprawnień strony] ......................................... 1490 (uchylony) ..................................................................................... 1490 (uchylony) ..................................................................................... 1491 (uchylony) ..................................................................................... 1491 [Podawanie informacji zbiorczych do wiadomości publicznej] ... 1491 Dział Viia wymiana infOrmacji pOdatkOwych z innymi pańStwami .... 1492 Rozdział 1 zasady ogólne wymiany informacji podatkowych ......................................... 1492 art. 305a. [zasada udostępniania informacji podatkowych między państwami] .................................................................................... 1492 Rozdział 2 Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi unii europejskiej .................................................................... 1494 art. 305b. [zakres wymiany informacji podatkowych] ................................. 1494 art. 305c. [Występowanie do obcych władz o udzielenie informacji podatkowych] ............................................................................... 1496 art. 305d. [Tryb udzielania informacji podatkowych] .................................. 1496 21 Spis treści art. 305e. [Wniosek o udzielenie informacji podatkowej] ............................ 1497 art. 305f. [Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia informacji podatkowej] .................................................................................. 1498 art. 305g. [Wezwanie do uzupełnienia wniosku] .......................................... 1498 art. 305h. [Odmowa udzielenia informacji podatkowej] .............................. 1499 Art. 305i. [Wycofanie wniosku] .................................................................... 1500 Art. 305j. [Stosowanie przepisów] ................................................................ 1500 art. 305k. [Udzielanie informacji podatkowych] .......................................... 1501 Art. 305l. [Porozumienia w sprawie zasad i trybu udzielania oraz wymiany informacji podatkowych] .............................................................. 1501 art. 305m. [Przekazywanie informacji podatkowych innej obcej władzy] .... 1502 Rozdział 3 Szczegółowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) z oszczędności ..................................................................................................... 1502 art. 305n. [Przekazywanie informacji o przychodach z oszczędności] ........ 1502 art. 305o. [Udostępnianie informacji] ........................................................... 1505 Dział Viii PrzePiSy KArne .............................................................................................. 1506 art. 306. [Odpowiedzialność karna w zakresie zachowania tajemnicy skarbowej] ..................................................................................... 1506 Dział Viiia zaświadczenia ............................................................................................... 1508 art. 306a. [Obowiązek wydawania zaświadczeń] ......................................... 1508 art. 306b. [Treść zaświadczenia] ................................................................... 1512 Art. 306c. [Odmowa wydania zaświadczenia] .............................................. 1515 art. 306d. [Ograniczenie żądania zaświadczenia przez organ podatkowy] ... 1515 art. 306e. [Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowej] ............................... 1516 art. 306f. [zaświadczenie o zobowiązaniach spadkodawcy] ....................... 1518 Art. 306g. [zaświadczenie o zaległościach podatkowych zbywającego] ...... 1518 Art. 306h. [zaświadczenie o zaległościach podatkowych podatnika dla podmiotów związanych z nim z różnych tytułów prawnych] ...... 1519 Art. 306ha. [zaświadczenie dla banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zamierzających udzielić podatnikowi kredytu] .................................................................... 1520 Art. 306i. [zaświadczenie o wysokości dochodu i obrotu podatnika] .......... 1520 Art. 306j. [Delegacja do wydania aktu wykonawczego] .............................. 1521 Art. 306k. [Odpowiednie stosowanie do zaświadczeń innych przepisów ordynacji podatkowej] .................................................................. 1522 Art. 306l. [zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie na terytorium RP] .............................................................................. 1522 22 Spis treści Art. 306m. [zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie na terytorium RP ze względu na źródło przychodów położone w niektórych innych pa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ordynacja podatkowa. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: