Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 008840 22995545 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy - ebook/pdf
Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 139
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7620-710-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Kazusy przedstawione w opracowaniu Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji  to sposób na praktyczną naukę prawa. Pytania do kazusów wypunktowują najistotniejsze problemy. Odpowiedzi nie tylko utrwalają podstawową wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego, lecz także pokazują, jak poprawnie wnioskować z norm prawnych zawartych często w wielu ustawach,  jak korzystać z literatury przedmiotu oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.
Fikcyjne przypadki skonstruowane na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych zostały przygotowane jako pomoc dydaktyczna dla studentów prawa i administracji. Ta książka pomoże w zaliczeniu konwersatoriów i w zdaniu egzaminu z postępowania administracyjnego.
Dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dr Wojciech Sawczyn –  adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz starszy specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dr hab. Andrzej Skoczylas – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UAM oraz członek Biura Orzecznictwa NSA.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Post´powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk | Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy i çwiczenia Post´powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk | Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 ® LexisNexis ® Warszawa 2011 Poszczególne rozdziały napisali: Katarzyna Celińska-Grzegorczyk: rozdz. 1, rozdz. 4 (kazusy 33–35) Wojciech Sawczyn: rozdz. 3, rozdz. 4 (kazusy 36–37, 40) Andrzej Skoczylas: rozdz. 2, rozdz. 4 (kazusy 38–39) Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opra co wa nie re dak cyj ne: Joanna Tyszkiewicz Opracowanie techniczne: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. Warszawa 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7620-710-0 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail:biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ROZDZIAł I. Postępowanie administracyjne ogólne . . . . . . . . . . . 13 Kazus 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kazus 2. Właściwość organów administracji publicznej (K. Celińska- -Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kazus 3. Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kazus 4. Doręczenia (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . 21 Kazus 5. Przywrócenie terminu (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . 24 Kazus 6. Wszczęcie postępowania administracyjnego (K. Celińska- -Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kazus 7. Współdziałanie organów (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . 29 Kazus 8. Decyzja (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kazus 9. Odwołania (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . 35 Kazus 10. Brak udziału strony w postępowaniu (K. Celińska- -Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kazus 11. Wznowienie postępowania administracyjnego (K. Celińska- -Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Kazus 12. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (K. Celińska- -Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ROZDZIAł II. Postępowanie egzekucyjne w administracji . . . . . . . 45 Kazus 13. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji (A. Skoczylas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kazus 14. Następstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym (A. Skoczylas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kazus 15. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (A. Skoczylas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 6 Spis treści Kazus 16. Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji administracyjnej (A. Skoczylas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Kazus 17. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych i postępowania egzekucyjnego (A. Skoczylas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ROZDZIAł III. Sądownictwo administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kazus 18. Ustrój sądów administracyjnych (W. Sawczyn) . . . . . . . . 66 Kazus 19. Naczelny Sąd Administracyjny (W. Sawczyn) . . . . . . . . . 70 Kazus 20. Kompetencje sądów administracyjnych (W. Sawczyn) . . . 73 Kazus 21. Posiedzenie sądu administracyjnego (W. Sawczyn) . . . . . 77 Kazus 22. Właściwość miejscowa sądów administracyjnych (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Kazus 23. Strony i uczestnicy postępowania (W. Sawczyn) . . . . . . . 84 Kazus 24. Zdolność sądowa i procesowa. Pełnomocnicy (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Kazus 25. Doręczenia i terminy w postępowaniu sądowoadministra- cyjnym (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kazus 26. Zawieszenie i podjęcie postępowania sądowoadministracyj- nego (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Kazus 27. Posiedzenia i orzeczenia sądowe (W. Sawczyn) . . . . . . . 97 Kazus 28. Środki odwoławcze (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kazus 29. Koszty postępowania (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . 103 Kazus 30. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Kazus 31. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Kazus 32. Środki dyscyplinowania administracji publicznej w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 ROZDZIAł IV. Złożone zagadnienia prawnoadministracyjne . . . . . . 117 Kazus 33. Przywrócenie terminu (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . 117 Kazus 34. Wznowienie postępowania (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . 120 Kazus 35. Uchybienie terminowi (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . 122 Kazus 36. Doręczanie decyzji i wnoszenie odwołania (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Kazus 37. Wydawanie decyzji i wnoszenie odwołania (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Kazus 38. Odwołanie od decyzji, skarga (A. Skoczylas) . . . . . . . . . 130 Kazus 39. Niedopuszczalność odwołania (A. Skoczylas) . . . . . . . . 134 Kazus 40. Przykładowy zestaw zagadnień egzaminacyjnych (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Wykaz skrótów Konstytucja RP k.p.a. – – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer Lex LexPolonica MoP NSA ONSA ONSAiWSA OSN OSP OTK OSNC PiP p.p.s.a. PS p.u.s.a. RPEiS Sam.Teryt. SKO SN TK „Monitor Prawniczy” – – Serwis Prawniczy LexisNexis – – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wo- jewódzkich Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – – „Państwo i Prawo” ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) „Przegląd Sądowy” ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów admi- nistracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” „Samorząd Terytorialny” – – – Samorządowe Kolegium Odwoławcze – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – – 8 u.p.e.a. WSA ZNSA Wykaz skrótów – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) – wojewódzki sąd administracyjny – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: