Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01110 018222 20455174 na godz. na dobę w sumie
Zabawy plastyczne dla małych i dużych - ebook/pdf
Zabawy plastyczne dla małych i dużych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 101
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3871-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Zabawy plastyczne dla małych i dużych są kontynuacją Technik plastycznych dla dzieci.
Książka obfituje w nowe pomysły, wielobarwne obrazki, zakładki i karty, które ucieszą każdą babcię i dziadka oraz formy przestrzenne na każdą okazję: od pisanek, przez przeciwsłoneczny daszek, aż po balową maseczkę.
Tworząc rybki ze starych rękawiczek czy witrażyki z kleju, dziecko nauczy się twórczego patrzenia na świat, doskonale się przy tym bawiąc.
Znakomitą większość prac dzieci będą mogły wykonać bez pomocy osoby dorosłej.
Podobnie jak w poprzednim tomie, przy poszczególnych projektach zamieszczono krótkie definicje używanych w opisach pojęć plastycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-272-3871-9 Więcej na autorskiej witrynie Anny i Marka Jabłońskich http://a4.neostrada.pl/ Ramka papierowa 4 Ramka piaskowa 6 Ramka koronkowa 8 Rêkawiczkowy stworek 26 W¹¿ ry¿owy 28 Pompony 30 Bibu³kowa ³¹ka 10 Wakacyjne wspomnienie 12 Liœciowy frota¿ 14 Motyle do naklejania 16 Œwiec¹ca kula 32 Sznurkowy lampion 34 Piaskowe œwiece 36 Kwiatowe lampki 38 Motyle 18 Bibu³kowe ptaszki 20 Papierowe rybki 22 Witra¿owe figurki 24 Pisanki batikowe 40 Pisanki poz³acane i oklejane 42 Pisanki oklejane ziarnami 44 Pisanki w folii 46 Karta z niespodziank¹ 72 Ziewaj¹ca karta 74 Gwiazdki klejone 48 Gwiazdki zszywane 50 Gwiazdki z ga³¹zek 52 Maska kartonowa 76 Maska piaskowa 78 Maseczka balowa 80 Anio³ki 54 Tañcz¹ce figurki 56 Szybowiec 58 Kolorowe ptaszki 60 Zak³adka ³apka 82 Zak³adka pleciona 84 Wielkie kwiaty 62 Wianek 64 Drzewko ró¿ane 66 Pachn¹cy wazon 68 Przeciws³oneczny daszek 70 Witra¿owy wisiorek 86 Ozdoby z koralików 88 Serduszko 90 Bransoletka 92 Bi¿uteria z masy solnej 94 Je¿eli znajdziesz u babci lub u cioci pude³ko z kolorowymi guzikami, które od lat s¹ przechowywane, bo mog¹ siê jeszcze przydaæ, to w³aœnie nadesz³a ich wielka chwila. Teraz mog¹ byæ ozdob¹ w³asnorêcznie wykonanej ramki z papier mache. Do ozdobienia ramki nadaj¹ siê tak¿e inne skarby: muszelki, kolorowe kulki i szkie³ka, ró¿ne nasiona lub ziarna. ` ^ Przepis na masê papierow¹: do garnka wlej litr wody, w³ó¿ rozwiniêty z rolki papier toaletowy i dok³adnie rozdrobnij na g³adk¹ masê d³oñmi lub mikserem. Wylej rozmoczony papier na sito i pozostaw do czasu, a¿ przestanie kapaæ woda. Prze³ó¿ masê papierow¹ do garnka i mieszaj d³oni¹ lub mikserem, stopniowo dosypuj¹c 4–6 ³y¿ek kleju do tapet. Ci¹gle wyrabiaj¹c, dodaj 3–4 szklanki kredy. Masa powinna odchodziæ od rêki; je¿eli ma tendencjê do przywierania – dodaj wiêcej kleju, a je¿eli jest za rzadka – kredy. Przygotuj masê papierow¹ wed³ug przepisu powy¿ej. Na tekturze narysuj i wytnij szablon ramki, która mo¿e byæ kwadratowa – jak na zdjêciu, owalna lub w kszta³cie serca. Na kawa³ku folii aluminiowej, wiêkszym ni¿ przygotowany szablon ramki, po³ó¿ masê papierow¹ i rozwa³kuj na placek gruboœci 0,5 cm. Przy³ó¿ szablon i no¿ykiem wytnij ramkê. Po wyschniêciu masy dwukrotnie pomaluj ramkê po obu stronach bia³¹ farb¹ akrylow¹. Przygotuj: tekturê, o³ówek, linijkê, no¿yczki, wa³ek lub butelkê, foliê aluminiow¹, no¿yk, bia³¹ farbê akrylow¹ lub emulsyjn¹, pêdzel szczeciniak, kolorowe guziki, klej uniwersalny lub bezbarwny silikon, wieszak. Na masê papierow¹: papier toaletowy, klej do tapet, kredê w proszku, sitko, garnek. ^ ` ` Papier mache (czytaj – papje masze) to masa papierowa powsta³a z rozdrobnionego papieru zmieszanego z klejem i kred¹. Po wysuszeniu papier mache twardnieje i daje siê polerowaæ, z³ociæ i malowaæ. Mo¿na z niego tworzyæ ró¿ne przedmioty dekoracyjne. Ta technika pochodzi ze Wschodu, a do Europy trafi³a w XVIII wieku. ` ^ U³ó¿ na ramce guziki, zacznaj¹c od wiêkszych. Kiedy kompozycja jest gotowa, przyklej guziki, smaruj¹c ka¿dy klejem. Na tylnej stronie ramki przyklej wieszak. Przygotuj: styropianow¹ tackê, linijkê, d³ugopis, ostry no¿yk, pêdzel szczeciniak, klej wikol, no¿yczki, kawa³ki sznurka, przesiany piasek, farby akrylowe, z³oty proszek, bezbarwn¹ pastê do butów, spinacz biurowy, taœmê samoprzylepn¹. Na tylnej stronie tacki narysuj d³ugopisem przy linijce prostok¹t i wytnij go no¿ykiem prowadzonym przy linijce. Powsta³y otwór to œwiat³o ramki. Posmaruj ramkê grub¹ warstw¹ kleju i przyklej sznurek. Kiedy klej wyschnie, na³ó¿ jeszcze jedn¹ warstwê i starannie go rozprowadŸ. Œwiat³o ramki to otwór w jej wnêtrzu – miejsce na obrazek. Klej i farby mo¿esz dosuszaæ suszark¹ do w³osów. Je¿eli gotow¹, wyschniêt¹ ramkê spryskasz lakierem do w³osów, to kolory nabior¹ intensywnoœci i g³êbi. Piaskow¹ ramkê mo¿esz pomalowaæ tak jak na zdjêciach albo zostawiæ w naturalnym kolorze piasku. Bêdzie siê prezentowa³a jeszcze efektowniej, kiedy oprawisz w ni¹ zdjêcie lub w³asnorêcznie namalowany obrazek. Pamiêtaj, ¿e powinien byæ trochê wiêkszy od œwiat³a ramki. Przyklej go do spodniej strony taœm¹ samoprzylepn¹ albo plastrem do opatrunków. Nie zapomnij o wieszaku – mo¿e nim byæ spinacz biurowy przyklejony taœm¹ lub klejem wikol. Posyp ramkê grub¹ warstw¹ piasku, przyklep go palcami i pozostaw ca³oœæ do wyschniêcia. Strzepnij z ramki nadmiar piasku i pomaluj j¹ farb¹. Nie zapomnij o spodniej stronie. Wymieszaj pastê do butów ze z³otym proszkiem. Nabierz odrobinê na palec i delikatnie przetrzyj wszystkie wypuk³oœci sznurka na krawêdziach ramki. Zwyk³a pasmanteryjna koronka pomalowana i przetarta po wierzchu jaœniejsz¹ farb¹ wygl¹da jak misternie rzeŸbiony ornament. Wykorzystaj ten efekt, tworz¹c romantyczne koronkowe ramki w ró¿nych kolorach. Przygotuj: styropianow¹ tackê, linijkê, d³ugopis, ostry no¿yk, no¿yczki, pêdzel szczeciniak, klej wikol, kawa³ki koronki, farby akrylowe, srebrny lub z³oty proszek, bezbarwn¹ pastê do butów, spinacz biurowy, taœmê samoprzylepn¹. Na tylnej stronie tacki narysuj d³ugopisem przy linijce prostok¹t i wytnij go no¿ykiem prowadzonym przy linijce. Odmierz d³ugoœæ zewnêtrznych krawêdzi ramki i przytnij koronkê. Naro¿niki powinny byæ przyciête pod k¹tem 45 stopni. Posmaruj ramkê grub¹ warstw¹ kleju i przyklej koronkê. Pozostaw do wyschniêcia. Ornament to motyw zdobniczy, pojedynczy lub powtarzaj¹cy siê regularnie w okreœlonym rytmie. Pokryj ramkê jeszcze jedn¹ warstw¹ kleju, rozprowadŸ go starannie i wysusz. Pomaluj ramkê farb¹. Nie zapomnij o spodniej stronie. Odczekaj, a¿ farba wyschnie. Wymieszaj pastê ze z³otym lub srebrnym proszkiem. Nabierz odrobinê na palec i delikatnie przetrzyj wypuk³oœci koronki. ¯ywe kolory, ró¿norodne faktury i ³atwa technika wykonania zachêcaj¹ do tworzenia bibu³kowych obrazków, a ich tematem mog¹ byæ kwiaty, motylki lub inne zwierzêta. Przygotuj: kawa³ek grubej tektury, kolorowe bibu³y (krepiny), taœmê dwustronnie przylepn¹ lub klej, no¿yczki. Z pasków bibu³y skrêæ wa³eczki i kulki, które pos³u¿¹ do u³o¿enia wzoru. Naklej na tekturê taœmê dwustronnie przylepn¹, tak ¿eby dok³adnie pokry³a ca³¹ powierzchniê, albo posmaruj klejem czêœæ powierzchni, od której zaczniesz uk³adanie. Wa³ki bibu³y mo¿esz zwijaæ spiralnie w œlimaczki – tak powstan¹ kwiaty, albo sk³adaæ w pêtlê, tworz¹c listki. Wokó³ krawêdzi obrazka naklej ramkê np. z bibu³kowego wa³eczka, a t³o u³ó¿ z ciasno zwiniêtych kuleczek lub malutkich skrawków bibu³y. U³ó¿ kompozycjê z ró¿nokolorowych wa³eczków i kuleczek bibu³y, starannie pokrywaj¹c nimi ca³¹ powierzchniê obrazka. Taœma dwustronnie przylepna (do kupienia w sklepie z materia³ami malarskimi) – bardzo u³atwia pracê, ale nie jest niezbêdna. Mo¿na j¹ zast¹piæ klejem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zabawy plastyczne dla małych i dużych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: