Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01019 018064 20454701 na godz. na dobę w sumie
Prawo energetyczne. Komentarz do ustawy. - ebook/pdf
Prawo energetyczne. Komentarz do ustawy. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 586
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-935855-3-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

Niniejsza publikacja stanowi efekt badań i praktyki autora w obszarze polskiego Prawa energetycznego. Komentarz skierowany jest zarówno do teoretyków jak też i praktyków, którzy na co dzień zajmują się Prawem energetycznym. Czytelny układ treści, przystępny język publikacji oraz precyzyjne omówienie poszczególnych zagadnień ustawy sprawiają, że niniejszy komentarz stanowi swoiste kompendium w zakresie problematyki Prawa energetycznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY Sławomir Turkowski Publikacje Prawa energetycznego 1 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY 2 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Sławomir Turkowski PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY Stan prawny na dzień 1 października 2012 r. Wydanie I © Copyright by Sławomir Turkowski ISBN: 978-83-935855-3-3 Warszawa 2012 3 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy SPIS TREŚCI WSTĘP ................................................................................................................................... 23 Miejsce Prawa energetycznego w systemie prawa publicznego gospodarczego .................... 25 Zasady Prawa energetycznego .............................................................................................. 30 Bezpieczeństwo energetyczne ............................................................................................... 30 Solidarność energetyczna ....................................................................................................... 30 Fizykochemiczne cechy energii i paliw w ujęciu rozwiązań prawno-regulacyjnych ................. 31 Konstytucja RP a normy Prawa energetycznego ................................................................... 33 Systematyka Prawa energetycznego ..................................................................................... 34 Orzecznictwo w aspekcie Prawa energetycznego ................................................................ 36 Wykładnia Prawa energetycznego ......................................................................................... 37 Zasady stosowania dyrektyw unijnych ................................................................................... 38 Podstawy liberalizacji rynków sektora energetycznego .......................................................... 42 ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE .................................................................................................................. 47 Art. 1. [Zakres i cel ustawy oraz wyłączenia] .......................................................................... 48 Problematyka oszczędnego użytkowania energii i paliw ......................................................... 55 Problematyka konkurencji w energetyce ................................................................................ 60 Pomoc państwowa w aspekcie tendencji liberalizacyjnych .................................................... 64 Problematyka ochrony środowiska w ujęciu sektora energetycznego .................................... 65 Umowy międzynarodowe w sektorze energetycznym i zakres ich obowiązywania ................. 68 4 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy GATT/WTO ............................................................................................................................... 69 Traktat Karty Energetycznej .................................................................................................... 71 Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym .............................................. 74 Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej ....................................................................... 76 Art. 3. [Słowniczek definicji ustawowych] ................................................................................ 77 Przesył i problematyka dystrybucji energii .............................................................................. 90 Uwarunkowania i specyfika obrotu paliwami i energią ........................................................... 91 Definicja sprzedaży paliw lub energii ...................................................................................... 92 Problematyka zaopatrzenia w energię .................................................................................... 93 Instalacje i inne urządzenia ..................................................................................................... 93 Sieci energetyczne ................................................................................................................... 95 Pojęcie przedsiębiorstwa energetycznego .............................................................................. 98 Pojęcie użytkownika systemu elektroenergetycznego i ich rodzaje ........................................ 99 Taryfa ..................................................................................................................................... 101 Odnawialne źródła energii ..................................................................................................... 102 Operatorzy systemu przesyłowego ........................................................................................ 106 Subsydiowanie skrośne ......................................................................................................... 110 Wysokosprawna kogeneracja ................................................................................................ 111 Art. 4. [Obowiązek utrzymania zdolności technicznej urządzeń, instalacji i sieci oraz świadczenia usług przesyłu i dystrybucji] .............................................................................. 114 Zasada dostępu stron trzecich (TPA) ..................................................................................... 118 Zasada równoprawnego traktowania w energetyce ............................................................ 121 Pojęcie usług przesyłu i dystrybucji ....................................................................................... 122 Art. 4 (c). [Obowiązek świadczenia usług magazynowania] .................................................. 124 Art. 4(d). [Obowiązek świadczenia usług transportu gazu ziemnego] ................................... 127 5 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Art. 4(e). [Usługi skraplania gazu ziemnego] ......................................................................... 129 Art. 4(f). [Istota świadczenia usług oraz kwestia odmowy ich świadczenia] ......................... 132 Art. 4(g). [Odmowa zawarcia umowy] .................................................................................... 134 Art. 4(h). [Odmowa świadczenia usług przez przedsiębiorstwo pionowo i zwolnione z tego obowiązku] .............................................................................................. 136 Art. 4(i). [Zwolnienie z obowiązku świadczenia usług tzw. nowej infrastruktury] .................. 143 Art. 4(j). [Wybór sprzedawcy] ................................................................................................. 148 ROZDZIAŁ 2 DOSTARCZANIE PALIW I ENERGII ......................................................................................... 153 Art. 5. [Umowy dostarczania paliw gazowych i energii] ......................................................... 154 Zagadnienia ogólne ............................................................................................................... 158 Umowy .................................................................................................................................. 159 Tryby zawarcia umowy ........................................................................................................... 161 Formy i rodzaje umowy .......................................................................................................... 164 Umowa kompleksowa............................................................................................................ 168 Art. 5(a). [Sprzedaż z urzędu] ................................................................................................ 170 Art. 5(b). [Przeniesienie umowy i zakres odpowiedzialności za powstałe zobowiązania] ..... 173 Art. 6. [Kontrola układów pomiarowych] ............................................................................... 175 Art. 6(a). [Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy] ..................................................... 183 Art. 7 [Warunki przyłączenia do sieci] ................................................................................... 185 Art. 7(a). [Wymogi eksploatacyjne i techniczne urządzeń sieciowych] ................................. 201 Art. 8. [Zasady rozstrzygania sporów] .................................................................................... 205 Art. 9. [Odesłanie do przepisów] ............................................................................................ 209 6 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Art. 9(a). [Świadectwa pochodzenia i opłata zastępcza] ....................................................... 213 Art. 9(b). [Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych] ............................................ 227 Art. 9(c). [Obowiązki operatora systemu przesyłowego i dystrybucyjnego] ........................... 229 Art. 9(d). [Undbundling] ......................................................................................................... 248 Art. 9(e). [Świadectwo pochodzenia] ..................................................................................... 258 Art. 9(f). [Raport Ministra Gospodarki] .................................................................................. 269 Art. 9(g). [Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej] ........................ 271 Art. 9(h). [Wyznaczenie operatora systemu] ......................................................................... 284 Umowa o powierzenie wykonywania obowiązków operatora ................................................ 290 Przesłanki wyznaczenia operatora ........................................................................................ 291 Odmowa wyznaczenia operatora sieci .................................................................................. 292 Wyznaczenie operatora z urzędu .......................................................................................... 293 Elementy składowe decyzji o wyznaczeniu operatora ........................................................... 293 Zakres obowiązków właściciela sieci .................................................................................... 294 Art. 9(i). [Przetarg na sprzedawcę z urzędu].......................................................................... 294 Procedura wyboru sprzedawcy z urzędu ............................................................................... 296 Ogłoszenie o przetargu .......................................................................................................... 297 Treść i elementy dokumentacji przetargowej ........................................................................ 298 Obligatoryjne składniki dokumentacji przetargowej.............................................................. 298 Składniki formalne dokumentacji przetargowej .................................................................... 298 Kryterium oceny ofert ............................................................................................................ 299 Fakultatywne składniki dokumentacji przetargowej ............................................................. 299 Wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej ..................................................................... 300 Procedura wyłonienia sprzedawcy z urzędu .......................................................................... 300 Ocena merytoryczna ofert ..................................................................................................... 301 7 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Protokół z posiedzenia komisji .............................................................................................. 301 Brak rozstrzygnięcia przetargu .............................................................................................. 301 Unieważnienie przetargu ....................................................................................................... 302 Dokonanie wyboru sprzedawcy z urzędu .............................................................................. 302 Art. 9(j). [Zakres obowiązków podmiotu wytwarzającego energię elektryczną] .................... 302 Obowiązki w zakresie działań technicznych i współpracy z innymi operatorami .................. 304 Obowiązki w zakresie udostępniania informacji ................................................................... 305 Bezpieczeństwo dostaw w przypadku zagrożenia ................................................................. 306 Art. 9(k). [Operator systemu przesyłowego] .......................................................................... 306 Art. 9(l). [Świadectwo pochodzenia z kogeneracji] ................................................................ 307 Rodzaje świadectw pochodzenia z kogeneracji .................................................................... 313 Procedura wydania świadectw pochodzenia z kogeneracji .................................................. 314 Elementy niezbędne świadectwa pochodzenia z kogeneracji .............................................. 315 Okres świadectwa pochodzenia z kogeneracji ...................................................................... 317 Weryfikacja świadectw pochodzenia z kogeneracji .............................................................. 318 Art. 9(m). [Prawa wynikającego ze świadectw]...................................................................... 319 Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia z kogeneracji ........................... 320 Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji .. 321 Prowadzący rejestr świadectw pochodzenia z Kogeneracji .................................................. 321 Procedura umarzenia praw majątkowych ze świadectw pochodzenia z kogeneracji ........... 322 Art. 9(n). [Zakres obowiązków Ministra Gospodarki w aspekcie źródeł kogeneracyjnych] ... 324 Art. 9(o). [Świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego] ...................................................... 325 Definicja biogazu rolniczego .................................................................................................. 327 Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego ....................................................................... 328 8 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Dane i informacje, jakie powinno zawierać świadectwie pochodzenia biogazu ................... 328 Procedura dotycząca wniosku o wydanie świadectw pochodzenia biogazu ......................... 329 Terminy związane z wydaniem świadectw pochodzenia biogazu ......................................... 329 Art. 9(p). [Wytwarzanie energii z biogazu rolniczego] ............................................................ 330 Kwestia utylizacji masy pofermentacyjnej ............................................................................. 332 Wymogi dotyczące wniosku i procedura rejestracji .............................................................. 333 Odmowa dokonania wpisu .................................................................................................... 333 Obowiązek informowania organu rejestrowego o zmianie danych ....................................... 334 Art. 9(r). [Zakres obowiązków wytwórców biogazu] ............................................................... 335 Rodzaje obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego ...................................................... 336 Produkty uboczne .................................................................................................................. 336 Sprawozdania kwartalne ....................................................................................................... 336 Obowiązek Prezesa Agencji Rynku Rolnego w zakresie raportów zbiorczych ....................... 337 Art. 9(s). [Kontrola działalności regulowanej]........................................................................ 337 Istota kontroli wykonywania działalności gospodarcze ......................................................... 338 Przedmiot i podmioty kontroli ................................................................................................ 338 Prowadzenie czynności kontrolnych oraz ich zakres............................................................. 339 Prawa podmiotu kontrolowanego .......................................................................................... 339 Elementy protokołu kontroli .................................................................................................. 340 Art. 10. [Obowiązek utrzymywania zapasów paliw] ............................................................... 340 Metody gromadzenia zapasów .............................................................................................. 343 Prawo do obniżenia obowiązkowej ilości zapasów paliw ...................................................... 344 Obowiązek informacyjny o zużyciu i stanie zapasów paliw ................................................... 345 Procedura kontrolna .............................................................................................................. 345 9 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Odpowiedzialność i przesłanki zwolnienia się z niej ............................................................. 346 Art. 11. [Ograniczenia w sprzedaży] ...................................................................................... 347 Przesłanki dokonywania ograniczeń ..................................................................................... 349 Bezpieczeństwo energetyczne i jego zagrożenia .................................................................. 350 Plany w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej ............................................................. 352 Procedura wprowadzania ograniczeń ................................................................................... 352 Kontrola realizacji podjętych ograniczeń .............................................................................. 352 Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorstwa za skutki ograniczeń i sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku stosowania się do wprowadzonych ograniczeń ................ 353 Art. 11(c). [Zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej] .................................. 354 Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw ...................................................................................... 356 Stany nadzwyczajne .............................................................................................................. 356 Obowiązki operatorów w sytuacji wystąpienia zagrożenia .................................................... 358 Art. 11(d). [Działania operatora w przypadku zagrożenia] ................................................... 359 Dyspozycje wydawane przez operatora w ujęciu zagrożeń i ich charakter prawny .............. 361 Koszty poniesione przez przedsiębiorstwa energetyczne w związku z ograniczeniami ........ 363 Art. 11(e). [Odpowiedzialność operatora i zakres jej ograniczenia] ..................................... 363 Podstawowe przesłanki odpowiedzialności operatora .......................................................... 366 Zasada winy w aspekcie odpowiedzialności operatora systemu .......................................... 366 Ograniczenia w zakresie wysokości odpowiedzialności operatora przesyłowego i operatora systemu połączonego ......................................................................................... 367 Zasady ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań użytkownikom systemu elektroenergetycznego .......................................................................................................... 368 Wyłączenie uprawnienia odbiorców do otrzymywania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych ..................................................................................................... 369 10 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Ograniczenia w zakresie wysokości odpowiedzialności operatora systemu dystrybucyjnego ...................................................................................................... 369 Procedura zgłaszania żądania naprawienia szkody operatora systemu dystrybucyjnego ...................................................................................................... 370 Art. 11(f). [Przesłanki w aspekcie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej] ............................................................................................... 371 ROZDZIAŁ III POLITYKA ENERGETYCZNA .................................................................................................... 372 Art. 12. [Rola Ministra Gospodarki] ....................................................................................... 373 Kompetencje ministra gospodarki w aspekcie energetyki ................................................... 374 Art. 12(a). [Nadzór nad OSP] ................................................................................................. 375 Art. 13. [Podstawowe cele polityki energetycznej państwa] ................................................. 375 Bezpieczeństwo energetyczne jako cel polityki energetycznej państwa ............................... 375 Wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności jako cel polityki energetycznej państwa ................................................................................................................................. 376 Ochrona środowiska jako cel polityki energetycznej państwa .............................................. 377 Art. 14. [Składniki polityki zagranicznej] ............................................................................... 377 Bilans paliwowo-energetyczny kraju ...................................................................................... 378 Zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii ........................................................... 378 Zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne ...................................................... 379 Efektywność energetyczna gospodarki ................................................................................. 379 Działania w zakresie ochrony środowiska ............................................................................. 380 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii .............................................................. 380 Wielkości i rodzaje zapasów paliw ........................................................................................ 380 11 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych sektora paliwowo-energetycznego ........................................................................................ 381 Kierunki prac naukowo-badawczych .................................................................................... 382 Współpraca międzynarodowa ............................................................................................... 382 Art. 15. [Zasada zrównoważonego rozwoju] .......................................................................... 382 Istota zasady zrównoważonego rozwoju kraju ...................................................................... 383 Art. 15(a). [Publikacja wytycznych polityki energetycznej] .................................................... 383 Art. 15(b) [Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych i dostaw energii elektrycznej] ...................................................................... 384 Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa paliw gazowych i jego elementy ..................................................................................................................... 387 Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i jego elementy ...................................................................................... 387 Art. 15(c). [Sprawozdanie dotyczące nadużywania pozycji dominującej] ............................. 388 Przygotowanie i przekazanie raportu .................................................................................... 389 Treść sprawozdania ............................................................................................................... 389 Art. 16. [Sporządzanie planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię] .............................................. 390 Istota planu rozwoju .............................................................................................................. 394 Elementy planu rozwoju ........................................................................................................ 395 Okres, na jaki sporządzane są plany rozwoju oraz ich aktualizacja ..................................... 397 Prognozowania i ich aktualizacja .......................................................................................... 398 Opiniowanie planów rozwoju ................................................................................................. 398 Art. 16(a). [Przetarg na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na tę energię] ................... 399 12 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Forma i procedura przetargu ................................................................................................. 401 Przedmiot przetargu .............................................................................................................. 402 Umowa przetargowa .............................................................................................................. 402 Kryteria oceny składanych ofert ............................................................................................ 403 Unieważnienie przetargu oraz uznanie go za nierozstrzygnięty ............................................ 404 Art. 16(b). [Podział zysku] ...................................................................................................... 404 Podstawowy zakres działań operatorów ............................................................................... 405 Zysk i zasady jego podziału ................................................................................................... 405 Art. 17. [Rola samorządu województwa w aspekcie zaopatrzenia w energię i paliwa] ........ 406 Art. 18. [Zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe] .......................................................................................................... 406 Pojęcie gminy ......................................................................................................................... 407 Zakres działania gminy .......................................................................................................... 407 Art. 19. [Przyjmowanie przez organy samorządu gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe] ..................................................................... 408 Rola organów gminy w aspekcie planowania energetycznego ............................................. 409 Plan zaopatrzenia w ujęciu czasowym i obszarowym ........................................................... 410 Formy uczestnictwa przedsiębiorstw energetycznych w aspekcie planowania .................... 410 Procedura uchwalenia przyjętych założeń............................................................................. 411 Skutki prawne uchwalenia założeń ....................................................................................... 411 Art. 20. [Skutki braku zapewnienia realizacji założeń].......................................................... 412 Elementy składowe planu...................................................................................................... 413 Charakter prawny umów zawieranych pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami energetycznymi ...................................................................................................................... 414 13 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy ROZDZIAŁ 4 ORGAN DO SPRAW REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ .................................... 415 Wstęp ..................................................................................................................................... 416 Art. 21. [Prezes Urzędu Regulacji Energetyki] ....................................................................... 417 Zasady powoływania i odwoływania Prezesa URE ................................................................. 421 Charakter prawny stosunku pracy Prezesa URE ................................................................... 422 Podstawy funkcjonowania i struktura Urzędu Regulacji Energetyki ..................................... 423 Art. 21(a). [Organy właściwe w odniesieniu do poszczególnych jednostek w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią] ........................................................... 424 Art. 22. [Skład Urzędu Regulacji Energetyki] ......................................................................... 424 Art. 23. [Zakres działania Prezesa URE] ................................................................................ 426 Udzielanie i cofanie koncesji ................................................................................................. 433 Zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf ................................................................... 433 Ustalanie współczynników korekcyjnych, okresu obowiązywania taryf oraz wskaźników i opłat ......................................................................................................... 434 Opracowywanie wytycznych i zaleceń do planów rozwoju..................................................... 435 Uzgadnianie projektów planów rozwoju ................................................................................ 436 Wyznaczanie operatorów systemu i publikacja danych ........................................................ 436 Udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia niektórych usług ........................ 436 Zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci ................................................................ 437 Organizowanie i przeprowadzanie przetargów ...................................................................... 437 Kontrolowanie standardów jakościowych obsługi oraz parametrów jakościowych .............. 437 Przepisy dotyczące transgranicznej wymiany energii elektrycznej - kontrola (rozporządzenie nr 714/2009) ............................................................................................. 437 Kontrola dostępu do gazowych sieci przesyłowych (rozporządzenie nr 1775/2005) .......... 439 14 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Rozstrzyganie sporów ............................................................................................................ 441 Nakładanie kar pieniężnych .................................................................................................. 441 Współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję ....................................................................... 442 Ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych ........................................................................................... 442 Określanie i publikowanie wskaźników i cen oraz przetwarzanie i ogłaszanie innych informacji ............................................................................................... 443 Gromadzenie informacji o projektach inwestycyjnych oraz monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego ............. 443 Wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia ................................................................. 445 Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych ..................... 445 Zakres raportu Prezesa URE oraz opinia zarządu województwa........................................... 446 Art. 24. [Sprawozdanie Prezesa URE] ................................................................................... 447 Art. 28. [Prawo wglądu Prezesa URE do dokumentów przedsiębiorstwa energetycznego] ........................................................................................ 447 Podmioty zobowiązane do udzielania informacji .................................................................. 448 Wymogi formalne żądania informacji .................................................................................. 448 Treść wezwania ..................................................................................................................... 449 Zakres ochrony informacji przekazywanych Prezesowi URE ................................................. 450 Kary pieniężne ....................................................................................................................... 451 Art. 29. [Podstawa prawna wynagradzania pracowników URE] ............................................ 451 Art. 30. [Postępowanie przed Prezesem URE] ...................................................................... 542 Odwołanie do przepisów kodeksowych ................................................................................. 453 Zasady postępowania przed Prezesem URE ......................................................................... 456 15 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Uczestnicy postępowania przed Prezesem URE ................................................................... 324 Wszczęcie postępowania administracyjnego ........................................................................ 457 Akty wydawane przez Prezesa URE ....................................................................................... 457 Termin na załatwianie spraw przez Prezesa URE oraz kwestia bezczynności organu administracyjnego ................................................................................................................. 458 Postępowanie wyjaśniające przed Prezesem URE ................................................................ 459 Postępowanie odwoławcze .................................................................................................... 460 Problematyka wzruszalności ostatecznych decyzji wydanych przez Prezesa URE ............... 461 Art. 31. [Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki] ..................................................................... 462 Obowiązek publikacyjny ........................................................................................................ 463 ROZDZIAŁ 5 KONCESJE I TARYFY .............................................................................................................. 465 Art. 32. [Koncesja] ................................................................................................................. 467 Pojęcie koncesji ..................................................................................................................... 470 Charakter prawny stosunku koncesyjnego i koncesji ........................................................... 470 Przedmiot koncesji ................................................................................................................ 471 Problematyka obowiązku koncesyjnego w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą .... 472 Art. 33. [Udzielenie koncesji] ................................................................................................. 473 Charakter procedury koncesyjnej .......................................................................................... 474 Strony postępowania koncesyjnego ...................................................................................... 475 Promesa udzielenia koncesji ................................................................................................. 476 Przesłanki uzyskania koncesji ............................................................................................... 476 Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą ................................................................... 479 Przesłanki niedopuszczalności udzielenia koncesji .............................................................. 479 16 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Obowiązek informacyjny w zakresie odmowy udzielenia koncesji ....................................... 483 Art. 34. [Opłata z tytułu udzielenia koncesji] ......................................................................... 483 Zakres podmiotowy opłat koncesyjnych ................................................................................ 484 Podstawy prawne opłaty koncesyjnej, jej wysokość i zasady pobierania.............................. 484 Skutki wniesienia opłaty koncesyjnej w nieprawidłowej wysokości lub z naruszeniem terminu .................................................................................................... 485 Art. 35. [Treść wniosku o udzielenie koncesji] ...................................................................... 485 Składniki wniosku o udzielenie koncesji ............................................................................... 487 Procedura związania z wnioskiem o udzielenie koncesji ...................................................... 488 Opłata skarbowa za wydanie koncesji .................................................................................. 489 Art. 36. [Okres, na który udzielana jest koncesja] ................................................................ 489 Art. 37. [Treść koncesji] ......................................................................................................... 489 Podstawowe elementy dokumentu koncesyjnego ................................................................ 490 Art. 38. [Zabezpieczenie majątkowe] .................................................................................... 491 Zakres zabezpieczenia majątkowego.................................................................................... 492 Forma i wysokość zabezpieczenia majątkowego .................................................................. 492 Art. 39. [Wniosek o przedłużenie ważności koncesji] ........................................................... 493 Przesłanki przedłużenia ważności koncesji ........................................................................... 493 Procedura przedłużenia ważności koncesji........................................................................... 493 Art. 40. [Nakaz prowadzenia działalności po wygaśnięciu koncesji] .................................... 494 Istota wygaśnięcia decyzji i nakaz dalszego prowadzenia działalności w zakresie koncesji ............................................................................................................... 494 Nakaz dalszego prowadzenia działalności w kontekście upadłości i likwidacji .................... 495 Forma i skutki nakazu kontynuowania działalności .............................................................. 496 Pokrycie strat od Skarbu Państwa ........................................................................................ 497 17 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Granice odpowiedzialności Skarbu Państwa ........................................................................ 497 Art. 41. [Cofnięcie koncesji oraz zmiany jej zakresu lub warunków] .................................... 498 Podstawy cofnięcia koncesji oraz zmiany jej zakresu lub warunków ................................... 499 Obligatoryjne cofnięcie koncesji ............................................................................................ 499 Prawomocne orzeczenie o zakazie wykonywania działalności gospodarczej ....................... 500 Niepodjęcie działalności w wyznaczonym terminie, trwałe zaprzestanie działalności.......... 501 Cofnięcie albo wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego .................... 502 Zmiana warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją ..................... 502 Podstawy cofnięcia koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą ..................................... 503 Rażące naruszenie warunków koncesji lub innych warunków wykonywania działalności koncesjonowanej ............................................................................................... 504 Fakultatywne cofnięcie koncesji ........................................................................................... 504 Art. 42. [Wygaśnięcie koncesji] ............................................................................................. 504 Wygaśnięcie koncesji z mocy prawa ..................................................................................... 504 Art. 43. [Promesa] ................................................................................................................. 505 Istota promesy ...................................................................................................................... 506 Wniosek o wydanie promesy koncesji ................................................................................... 506 Decyzja o udzieleniu promesy koncesji ................................................................................. 507 Procedura odwoławcza .......................................................................................................... 508 Art. 44. [Prowadzenie ewidencji księgowej] .......................................................................... 508 Obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej ....................................................................... 509 Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych ............................................................. 509 Art. 45. [Zasady kalkulacji taryf dla paliw gazowych lub energii] .......................................... 510 Zasady dokonywania kalkulacji taryf ..................................................................................... 512 Kwestia kosztów uzasadnionych ........................................................................................... 513 18 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Art. 45(a). [Zasady rozliczania opłat] ..................................................................................... 513 Zasady ustalania opłat za dostarczone odbiorcy paliwa lub energię .................................... 516 Zasady rozliczania kosztów ciepła ......................................................................................... 516 Art. 46. [Upoważnienia do określenia szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf] ............................................................................................. 518 Art. 47. [Ustalanie taryfy dla paliw gazowych i energii] ......................................................... 523 Zakres obowiązku przedstawienia taryfy do zatwierdzenia .................................................. 525 Charakter prawny taryfy ........................................................................................................ 526 Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia taryfy ............................................................... 526 Decyzja w przedmiocie zatwierdzenia taryfy ......................................................................... 527 Taryfy w okresie przejściowym .............................................................................................. 529 Zmiana dotychczas obowiązującej taryfy .............................................................................. 530 Obowiązek publikacji taryf ..................................................................................................... 530 Art. 49. [Zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf].......................................................... 531 Przesłanki zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia ........................... 532 Art. 49(a). [Sprzedaż energii na giełdach towarowych lub rynku regulowanym]................... 533 Zakres obowiązku .................................................................................................................. 536 Sprzedaż energii w ramach przetargu, internetowej platformy oraz giełd towarowych ........ 537 Przesłanki wyłączenia z obowiązku ....................................................................................... 537 Rola Prezesa URE w aspekcie zwolnienia ........................................................................... 538 Obowiązek informowania o zawartych umowach sprzedaży................................................. 539 Prawo do organizowania przetargu ....................................................................................... 540 Art. 50. [Odesłanie do przepisów] ......................................................................................... 540 19 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy ROZDZIAŁ 6 URZĄDZENIA, INSTALACJE, SIECI I ICH EKSPLOATACJA ........................................................ 542 Art. 51. [Wymogi w zakresie urządzeń i sieci energetycznych] ............................................. 543 Art. 52. [Efektywność energetyczna] ..................................................................................... 544 Obowiązki producentów i importerów urządzeń.................................................................... 545 Dokumentacja techniczna, etykiety oraz charakterystyka techniczna urządzeń.................. 546 Etykieta i charakterystyka techniczna urządzenia ................................................................ 547 Art. 53. [Zakaz wprowadzania urządzeń do obrotu] .............................................................. 547 Art. 53(a). [Wyłączenia] ......................................................................................................... 548 Art. 54. [Obowiązek posiadania kwalifikacji] ......................................................................... 549 Zasady powoływania i odwoływania komisji kwalifikacyjnych ............................................... 553 Sprawdzanie posiadania kwalifikacji przez komisje kwalifikacyjne ...................................... 554 Świadectwa kwalifikacyjne ................................................................................................... 555 Zasady uznawania świadectw kwalifikacji obywateli innych krajów ..................................... 555 Zakaz zatrudniania osób bez kwalifikacji .............................................................................. 556 ROZDZIAŁ 7 KARY PIENIĘŻNE .................................................................................................................... 557 Art. 56. [Zasady podlegania karze] ....................................................................................... 558 Charakter prawny sankcji administracyjnych ........................................................................ 566 Specyfika kar pieniężnych w ujęciu ustawy Prawo energetyczne ......................................... 567 Przesłanki wymiaru i zakres podmiotowy kary pieniężnej ..................................................... 567 Problematyka winy w aspekcie nakładania przez Prezesa URE kary pieniężnej .................. 568 Wymiar kary pieniężnej.......................................................................................................... 569 Problematyka należytej staranności w aspekcie kary pieniężnej ......................................... 569 20 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Czynniki mające wpływ na wysokość kary ............................................................................. 570 Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej ........................................................................ 570 Egzekucja kar pieniężnych .................................................................................................... 571 Obowiązek informacyjny organu regulacyjnego w aspekcie kar pieniężnych ....................... 571 Art. 57. [Nielegalny pobór paliw lub energii] ......................................................................... 572 Opłata za nielegalny pobór paliwa lub energii ....................................................................... 573 Przesłanki odpowiedzialności ................................................................................................ 573 ROZDZIAŁ 8 ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE ........... 574 Art. 58. [ Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego] ....................................................... 575 Art. 59. [Zmiany w ustawie o cenach] ................................................................................... 576 Art. 60. [Zmiany w ustawie o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości] .......... 577 Art. 61. [Zmiany w ustawie o działalności gospodarczej] ...................................................... 578 Art. 62. [Zmiany w ustawie Prawo budżetowe] ..................................................................... 579 Art. 62(a). [Zasady udostępniania danych o odbiorcy] .......................................................... 579 Art. 63. [Rozporządzenie Rady Ministrów] ............................................................................ 580 Art. 64. [Instytucja Rady Konsultacyjnej] .............................................................................. 580 Art. 65. (uchylony) .................................................................................................................. 580 Art. 66. [Zasady odpłatnego przekazania instalacji i urządzeń] ........................................... 580 Art. 67. [Udzielanie koncesji z urzędu] .................................................................................. 581 Art. 68. [likwidacja Okręgowych Inspektoratów Gospodarki Energetycznej] ........................ 582 Art. 69. [Rola Ministra Finansów] .......................................................................................... 583 Art. 70. [Okres obowiązywania przepisów wykonawczych] ................................................... 584 21 Prawo energetyczne – Komentarz do ustawy Art. 71. [Derogacja] ............................................................................................................... 584 Art. 72. [vacatio legis]............................................................................................................ 585 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo energetyczne. Komentarz do ustawy.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: