Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003282 20998178 na godz. na dobę w sumie
Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne - ebook/pdf
Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1010
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4206-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści i praktycy działający na rynku nieruchomości.

W książce Nieruchomości w prawie podatkowym znajdą Państwo omówienie niezwykle istotnych zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi posiadania i wynajmowania nieruchomości oraz w obrocie nieruchomościami.

Nie sposób omawiać tych kwestii bez zapoznania się z elementarną regulacją prawa cywilnego dotyczącą nieruchomości, dlatego też rozdział 1 o charakterze wprowadzającym definiuje podstawowe pojęcia prawa cywilnego związane z nieruchomościami, m.in. pojęcie rzeczy i nieruchomości, w tym gruntowych, rolnych, budynkowych i lokalowych, części składowych gruntu, urządzeń przesyłowych, pożytków z rzeczy. Omówiono w nim także konstrukcję współwłasności, zasady funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków oraz instytucji ksiąg wieczystych, w tym rękojmię wiary ksiąg wieczystych, ustrój rolny i obrót nieruchomościami rolnymi. Scharakteryzowano konstrukcję prawną użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i służebności.

W rozdziale 2 wskazano na pojęcia cywilnoprawne związane z nieruchomościami sensu largo na tle przepisów ustaw podatkowych – omówiono zakres zastosowania poszczególnych definicji oraz rodzaj opodatkowania dla transakcji na rynku nieruchomości.

Rozdział 3 zawiera omówienie podstawowych pojęć z zakresu prawa podatkowego, m.in. takich jak obowiązek podatkowy, podatnik, płatnik, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa. Opisano także zasady prowadzenia i przebieg postępowania podatkowego.

Rozdział 4 poświęcono czynnościom prawnym na rynku nieruchomości. W ramach rozważań ogólnych omówiono zakres tych czynności, ich rodzaje, wymogi odnośnie formy, w szczególności zaś zagadnienia związane ze sporządzaniem umów przenoszących własność nieruchomości, zasady ich konstruowania, niedozwolone klauzule umowne, wady oświadczeń woli oraz ewentualną nieważność umowy, jak i skutki podatkowe z tym związane. W ujęciu bardziej szczegółowym scharakteryzowano transakcje polegające na rozporządzaniu majątkiem małoletniego, składnikiem majątku wspólnego małżonków oraz generalnie przenoszenia własności nieruchomości.

W rozdziale 5 ujęto zagadnienie działalności gospodarczej w prawie podatkowym, w szczególności zasady opodatkowania przychodów z tej działalności zarówno podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT.  Ma to szczególnie istotne znaczenie dla prawidłowego opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Rozdział 6 poświęcono zagadnieniu amortyzacji podatkowej nieruchomości. Wskazano składniki majątku podlegające amortyzacji oraz wyłączone od tego obowiązku, szczegółowo omawiając każdą z tych kategorii, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, spółdzielczych praw do lokali, nieruchomości oddanych do bezpłatnego używania oraz nabytych nieodpłatnie. Scharakteryzowano zasady i przepisy prawa według których dokonuje się amortyzacji podatkowej poszczególnych środków trwałych, rodzaje i metody jej przeprowadzania.

W rozdziale 7 przedstawiono dogłębną analizę umów sprzedaży i jej rodzajów, m.in. umowy deweloperskiej, ze spółdzielnią mieszkaniową, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do miejsca postojowego, umowy budowlanej, ustanowienia odrębnej własności lokalu. Wskazano także na rolę ceny, jaką pełni ona w określaniu wysokości podatku. Osobne rozważania dotyczą szczególnych rodzajów umowy sprzedaży, takich jak: prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż na raty, sprzedaży gospodarstwa rolnego , czy sprzedaży przedsiębiorstwa. Rozdział 7 składa się z kilku bardzo rozbudowanych części poświęconych omówieniu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 8 zawiera całościową analizę umowy zamiany, ze szczególnym uwzględnieniem zamiany spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz tzw. mieszkania komunalnego i prawa do nieruchomości zamiennej w procesie wywłaszczenia. Obszernym komentarzem opatrzono zasady opodatkowania tego typu transakcji, ze wskazaniem zasad rozliczenia podatku i amortyzacji, stawek i zwolnień podatkowych.

Rozdział 9 poświęcono umowie darowizny i przysporzeniom majątkowym niebędącym darowizną, z uwzględnieniem konstrukcji prawnej, przede wszystkim zwracając uwagę na zasady opodatkowania tego rodzaju czynności prawnych, w tym zakres zwolnień i ulg podatkowych.

W rozdziale 10 omówiono zasady zawierania umowy dożywocia i jej skutki podatkowe.

Bardzo rozbudowany rozdział 11 szczegółowo przedstawia aspekty cywilnoprawne i podatkowe umowy najmu. Zwrócono tu szczególną uwagę na rozliczenia tzw. mediów oraz nakładów ponoszonych przez najemcę.

Niezaprzeczalnym walorem prezentowanej pozycji są liczne odesłania do orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, a także do interpretacji podatkowych dokonywanych w imieniu Ministra Finansów przez Izby Skarbowe. Poprzez tego rodzaju odwołania przepisy podatkowe regulujące dosyć skomplikowaną materię, stają się bardziej jasne i przejrzyste dla Czytelnika.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób pragnących pogłębić i usystematyzować wiedzę w ramach zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości i aspektami podatkowymi w zakresie jego funkcjonowania. Z pewnością będzie przydatną pozycją dla notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, a także doradców podatkowych działających na rynku nieruchomości i aplikantów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Stella Brzeszczyńska Nieruchomości Aspekty podatkowe i cywilnoprawne Analiza czynności prawnych dotyczących nieruchomości z uwzględnieniem aspektów podatkowych Omówienie poszczególnych umów, m.in. sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu oraz amortyzacji podatkowej Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa nieruchomości: Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 6 Komentarze Becka Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka Mirosław Żak WYCENA NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości Aleksander Hetko DEKRET WARSZAWSKI. WYBRANE ASPEKTY SYSTEMOWE, wyd. 2 Nieruchomości Dariusz Okolski UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE, wyd. 6 Nieruchomości www.ksiegarnia.beck.pl Nieruchomości Aspekty podatkowe i cywilnoprawne Stella Brzeszczyńska WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4205-4 ISBN e-book 978-83-255-4206-1 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................................. XXI Rozdział 1. Nieruchomość w prawie cywilnym ....................................... 1 1. Własność ............................................................................................. 1 2 2. Współwłasność .................................................................................... 4 2.1. Współwłasność przymusowa ....................................................... 6 2.2. Współwłasność rzeczy a współwłasność spadku ........................ 7 2.3. Współwłasność rzeczy a wspólny majątek małżonków .............. 3. Rzeczy ................................................................................................. 9 10 4. Rzeczy ruchome i nieruchomości ....................................................... 11 5. Nieruchomość gruntowa ..................................................................... 11 6. Części składowe gruntu....................................................................... 6.1. Urządzenia przesyłowe ................................................................ 13 14 7. Pożytki z rzeczy .................................................................................. 15 8. Nieruchomości rolne ........................................................................... 16 8.1. Gospodarstwo rolne ..................................................................... 16 8.2. Ewidencja gruntów i budynków .................................................. 8.3. Ustrój rolny .................................................................................. 19 20 9. Działki ................................................................................................. 22 10. Użytkowanie wieczyste ....................................................................... 24 11. Nieruchomość budynkowa .................................................................. 28 12. Nieruchomości lokalowe ..................................................................... 12.1. Sposoby powstania odrębnej własności lokali ........................... 29 30 12.1.1. Ustanowienie odrębnej własności na rzecz nabywcy ..... 31 12.1.2. Jednostronna czynność prawna ....................................... 32 12.1.3. Zniesienie współwłasności ............................................. 12.1.4. Publiczny zasób mieszkaniowy ...................................... 32 32 12.2. Lokale użytkowe ........................................................................ 33 12.3. Garaże ......................................................................................... 34 13. Lokale w spółdzielni mieszkaniowej .................................................. 35 14. Księgi wieczyste.................................................................................. 15. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ................................... 37 39 16. Ograniczone prawa rzeczowe ............................................................. 39 16.1. Użytkowanie ............................................................................... 40 16.2. Służebność .................................................................................. 16.3. Służebność przesyłu ................................................................... 41 VI Spis treści 17. Hipoteka .............................................................................................. 17.1. Definicja ..................................................................................... 17.2. Rodzaje hipoteki ......................................................................... 17.3. Hipoteka w Ordynacji podatkowej ............................................. 18. Posiadanie ........................................................................................... Rozdział 2. Nieruchomości w prawie podatkowym ................................ 1. Wprowadzenie..................................................................................... 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ............................................ 2.1. Nieruchomość, część, udział ...................................................... 2.2. Grunty. Prawo wieczystego użytkowania gruntów ..................... 2.3. Budynki mieszkalne .................................................................... 2.4. Lokale mieszkalne ....................................................................... 3. Podatek dochodowy od osób prawnych .............................................. 3.1. Sprzedaż lokalu a wydanie rzeczy ............................................... 3.2. Grunty. Prawo wieczystego użytkowania gruntów ..................... 3.3. Budynki, lokale ............................................................................ 4. Podatek od towarów i usług ................................................................ 4.1. Towar. Dostawa towaru ............................................................... 4.2. Nieruchomości ............................................................................. 4.3. Grunt ............................................................................................ 4.3.1. Tereny ................................................................................. 4.4. Budynki i lokale........................................................................... 4.5. Budowle ....................................................................................... 4.6. Miejsce opodatkowania ............................................................... 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ............................................ 6. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny ............................... 7. Inne pojęcia cywilnoprawne w ustawach podatkowych ..................... Rozdział 3. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego ............................ 1. Obowiązek podatkowy. Zobowiązanie podatkowe ............................. 2. Określenie i ustalenie zobowiązania podatkowego ............................ 3. Podatnik, płatnik ................................................................................. 3.1. Podatnik w podatku dochodowym .............................................. 3.2. Podatnik w podatku VAT ............................................................. 3.2.1. Faktura VAT ........................................................................ 3.3. Podatnik w podatku od czynności cywilnoprawnych.................. 3.4. Podatnik w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz leśnym .................................................................................. 4. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ................................. 4.1. Odpowiedzialność podatnika ....................................................... 4.2. Odpowiedzialność płatnika.......................................................... 4.3. Odpowiedzialność osób trzecich ................................................. 4.3.1. Odpowiedzialność małżonka .............................................. 4.3.2. Odpowiedzialność członków rodziny ................................. 4.3.3. Odpowiedzialność nabywcy majątku ................................. 43 43 45 48 51 53 53 55 55 56 57 58 61 61 63 64 64 65 65 67 67 68 69 70 71 72 72 73 73 73 74 76 77 78 81 81 82 82 82 83 83 84 85 Spis treści 4.3.4. Odpowiedzialność oddającego rzecz w użytkowanie ........ 4.3.5. Odpowiedzialność dzierżawcy ........................................... 5. Terminy ............................................................................................... 5.1. Obliczanie terminu ...................................................................... 6. Informacje podatkowe ......................................................................... 7. Czynności sprawdzające .................................................................... 8. Kontrola podatkowa ............................................................................ 8.1. Zakończenie kontroli ................................................................... 9. Postępowanie podatkowe .................................................................... 9.1. Dowody ....................................................................................... 9.2. Decyzja podatkowa...................................................................... 10. Indywidualna wykładnia prawa .......................................................... 10.1. Skutki wydanej interpretacji ...................................................... Rozdział 4. Czynności prawne na rynku nieruchomości ........................ 1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 1.1. Czynności prawne jednostronne i dwustronne ............................ 1.2. Czynności prawne jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące ............................................................................. 1.3. Czynności prawne zobowiązujące i rozporządzające .................. 1.4. Czynności prawne konsensualne i realne .................................... 1.5. Kwalifikacja czynności prawnej .................................................. 2. Strony .................................................................................................. 2.1. Wielość stron ............................................................................... 2.2. Zdolność do czynności prawnych................................................ 2.3. Majątek małoletniego .................................................................. 2.3.1. Dochody małoletniego........................................................ 2.4. Rozporządzenie nieruchomością przez małżonków .................... 2.5. Nieruchomość jako składnik majątku wspólników spółki cywilnej ....................................................................................... 2.6. Prawidłowa reprezentacja stron ................................................... 3. Forma czynności prawnej .................................................................. 3.1. Forma ad solemnitatem. Akt notarialny ...................................... 3.2. Forma ad probationem ................................................................ 3.3. Forma pisemna ............................................................................ 3.3.1. Forma pisemna z urzędowo poświadczoną datą ................ 3.4.2. Forma pisemna z podpisami notarialnie lub urzędowo poświadczonymi ................................................................. 4. Język czynności prawnej ..................................................................... 4.1. Język i waluta faktury VAT .......................................................... 5. Wady oświadczenia woli. Nieważność umowy .................................. 5.1. Skutki podatkowe czynności nieważnej z mocy prawa............... 6. Warunek .............................................................................................. 7. Przedmiot umowy ............................................................................... 8. Nominalizm. Zasada walutowości ...................................................... VII 86 86 87 88 88 90 90 92 93 93 96 97 99 101 101 102 102 102 102 103 103 104 105 107 109 109 111 114 114 115 117 118 118 119 119 120 120 122 126 127 128 VIII Spis treści 9. Niedozwolone klauzule umowne ........................................................ 10. Dodatkowe zastrzeżenia umowne ....................................................... 10.1. Kara umowna ............................................................................. 10.1.1. Kara umowna a podatek VAT ......................................... 10.1.2. Kara umowna a podatki dochodowe ............................... 10.2. Zadatek ....................................................................................... 10.2.1. Zadatek a podatki dochodowe ........................................ 10.2.2. Zadatek a podatek VAT ................................................... 10.3. Umowne prawo odstąpienia. Odstępne ...................................... 10.4. Odsetki ....................................................................................... 10.4.1. Odsetki umowne ............................................................. 10.4.2. Rozłożenie na oprocentowane raty a podatek VAT ........ 10.4.3. Odsetki za zwłokę ........................................................... 11. Inne świadczenie (datio in solutum) ................................................... 12. Nowacja............................................................................................... 13. Zawieranie umów przez pełnomocnika .............................................. 13.1. Prokura ....................................................................................... 13.2. Fiducjarne nabycie nieruchomości ............................................. 14. Umowa przedwstępna .......................................................................... 14.1. Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli........................ 15. Umowy przenoszące własność nieruchomości .................................... 15.1. Przetarg i aukcja ......................................................................... 15.2. Charakter umów przenoszących własność nieruchomości ........ 15.3. Umowy zawierane pod warunkiem ............................................ 15.4. Prawo pierwokupu nieruchomości ............................................. 15.5. Rozwiązanie umowy przenoszącej własność nieruchomości .... 15.6. Odstąpienie od umowy ............................................................... Rozdział 5. Działalność gospodarcza w prawie podatkowym ................ 1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 1.1. Definicja działalności gospodarczej w prawie podatkowym ....... 1.2. Zapłata podatku ........................................................................... 1.3. Informacje podatkowe ................................................................. 1.4. Rachunki ...................................................................................... 1.5. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe ............................... 2. Podatek dochodowy od osób prawnych .............................................. 2.1. Przychody z działalności gospodarczej ....................................... 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych ........................................... 3.1. Przychody z działalności gospodarczej ....................................... 4. Podatek od towarów i usług ................................................................ 4.1. Obrót nieruchomościami ............................................................. 4.2. Produkcja ..................................................................................... 4.3. Wynajmowanie nieruchomości.................................................... 4.4. Działalność niezgodna z prawem ................................................ Rozdział 6. Amortyzacja podatkowa ........................................................ 131 134 134 135 135 136 136 137 138 139 139 140 144 145 146 147 147 148 149 152 153 153 154 155 156 158 162 165 165 165 166 166 167 168 168 169 170 175 176 176 179 180 181 185 Spis treści 1. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ................................... 2. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej ................................................ 2.1. Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów .................... 2.2. Zaprzestanie działalności ............................................................. 2.3. Spółdzielcze zasoby mieszkaniowe ............................................. 3. Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów ................................... 3.1. Zwrócone wydatki ....................................................................... 3.2. Nieruchomości oddane do nieodpłatnego używania ................... 3.3. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie ............................................ 3.4. Wkład do spółki zaliczony na kapitał zapasowy ......................... 4. Środki trwałe ....................................................................................... 4.1. Własność ..................................................................................... 4.2. Nabycie i wytworzenie ............................................................... 4.2.1. Kompletność i zdatność do użytku .................................... 4.2.2. Przewidywany okres używania .......................................... 4.3. Klasyfikacja Środków Trwałych .................................................. 4.3.1. Grunty ................................................................................. 4.3.2. Budynki .............................................................................. 4.3.3. Lokale ................................................................................. 4.3.4. Budynek jako samodzielny środek trwały .......................... 4.3.5. Budowle .............................................................................. 5. Wartości niematerialne i prawne ......................................................... 5.1. Spółdzielcze prawa do lokali ....................................................... 6. Rozpoczęcie amortyzacji. Data wpisu do ewidencji ........................... 6.1. Przekazanie do używania............................................................. 6.2. Nabycie własności ....................................................................... 6.3. Ujawnienie środka trwałego ........................................................ 7. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ........................................................................................... 7.1. Majątek trwały o wartości poniżej 3500 złotych ......................... 8. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ..................................... 8.1. Wykaz środków trwałych ............................................................ 9. Podstawa odpisów amortyzacyjnych ................................................. 9.1. Nabycie odpłatne ......................................................................... 9.2. Nabycie udziału w nieruchomości ............................................... 9.3. Część nieruchomości ................................................................... 9.4. Aport ............................................................................................ 9.5. Zamiana ....................................................................................... 9.6. Nabycie przedsiębiorstwa ............................................................ 9.7. Nieodpłatne nabycie .................................................................... 9.8. Wytworzenie majątku .................................................................. 9.8.1. Remont przed wprowadzeniem do ewidencji ..................... 9.8.2. Wycena .............................................................................. 9.9. Wartość lokalu wydzielonego ze wspólnego budynku ................ 9.10. Inwestycje w obcych środkach trwałych .................................... IX 185 186 186 187 190 191 192 193 193 194 195 196 199 199 203 203 204 204 206 208 209 209 210 210 211 212 213 214 216 217 217 217 217 221 222 223 224 224 226 226 233 235 237 238 X Spis treści 9.11. Metoda uproszczona ................................................................... 10. Zmiana wartości początkowej ............................................................. 10.1. Wartość początkowa ulepszonego majątku środka trwałego ..... 10.1.1. Przebudowa obiektu budowlanego ................................ 10.1.2. Rozbudowa obiektu budowlanego .................................. 10.1.3. Rekonstrukcja obiektu budowlanego .............................. 10.1.4. Adaptacja obiektu budowlanego ..................................... 10.1.5. Modernizacja obiektu budowlanego ............................... 10.2. Ulepszenie nieruchomości wspólnej .......................................... 11. Wybór metody ..................................................................................... 11.1. Zasada kontynuacji .................................................................... 11.2. Małżonek kontynuujący działalność ......................................... 11.3. Amortyzacja liniowa .................................................................. 11.4. Działalność sezonowa ................................................................ 11.5. Amortyzacja według stawek podwyższonych ........................... 11.6. Stawki indywidualne .................................................................. 11.7. Amortyzacja degresywna ........................................................... 11.8. Metoda uproszczona ................................................................... 11.9. Inwestycje w obcych środkach trwałych ................................... 11.10. Nakłady na lokale spółdzielcze .................................................. 12. Amortyzacja lokali spółdzielczych ..................................................... 12.1. Amortyzacja po przekształceniu ................................................ 13. Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie ....................... 14. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego ................................... Rozdział 7. Umowa sprzedaży .................................................................. 1. Zagadnienia cywilnoprawne ............................................................... 1.1. Definicja umowy sprzedaży......................................................... 1.2. Charakter umowy deweloperskiej ............................................... 1.3. Charakter umów ze spółdzielnią mieszkaniową .......................... 1.3.1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ..................... 1.3.2. Spółdzielcze prawo do miejsca postojowego ..................... 1.3.3. Przekształcenie w odrębną własność .................................. 1.3.4. Umowa o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu. Ekspektatywa .......................................................... 1.4. Cena ............................................................................................. 1.4.1. Cena w walucie obcej a podatek VAT ................................ 1.4.2. Cena w walucie obcej a podatek dochodowy ..................... 1.4.3. Zapłata ceny ........................................................................ 1.4.4. Zwłoka z zapłatą ceny ....................................................... 1.5. Wydanie rzeczy............................................................................ 1.6. Gwarancja jakości........................................................................ 1.7. Gwarancja zysków ....................................................................... 1.8. Sprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki ......................................................................................... 240 241 242 243 244 244 244 244 245 245 246 248 250 251 251 252 257 257 258 260 261 261 262 262 263 263 263 263 265 266 267 268 269 272 273 274 274 275 276 278 279 279 Spis treści 1.9. Szczególne rodzaje umowy sprzedaży występujące w obrocie nieruchomościami ........................................................................ 1.9.1. Prawo odkupu ..................................................................... 1.9.2. Prawo pierwokupu .............................................................. 1.9.3. Sprzedaż na raty ................................................................. 1.9.4. Sprzedaż gospodarstwa rolnego ......................................... 1.9.5. Sprzedaż przedsiębiorstwa ................................................. 1.10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie............................................ 2. Podatek dochodowy. Sprzedaż w ramach w działalności gospodarczej ........................................................................................ 2.1. Podział na źródła przychodów ..................................................... 2.1.1. Działalność gospodarcza osób fizycznych ........................ 2.1.2. Dochody nierezydentów ..................................................... 2.1.3. Podatkowy majątek małżonka-przedsiębiorcy .................. 2.1.4. Majątek przedsiębiorcy a umowa majątkowa małżeńska . 2.2. Przychody ze sprzedaży............................................................... 2.2.1. Przychód należny................................................................ 2.2.2. Przychód w walucie obcej .................................................. 2.2.3. Sprzedaż na raty ................................................................ 2.2.4. Zaliczka. Zadatek ............................................................... 2.2.5. Odpłatne zbycie a datio in solutum .................................... 2.2.6. Odpłatne zbycie a przejęcie długu ...................................... 2.2.7. Odpłatne zbycie a wywłaszczenie ...................................... 2.2.8. Przekazanie środka trwałego ze spółki jawnej do majątku wspólnika ............................................................................ 2.2.9. Zniesienie współwłasności ................................................. 2.3. Zbycie środków trwałych ........................................................... 2.3.1. Środki trwałe wprowadzone do ewidencji ........................ 2.3.2. Nieruchomości o charakterze mieszkalnym ....................... 2.3.3. Sprzedaż środków trwałych wycofanych z działalności gospodarczej. Likwidacja działalności ............................... 2.3.4. Koszty odpłatnego zbycia ................................................... 2.4. Koszty uzyskania przychodów ................................................... 2.4.1. Związek z przychodem ....................................................... 2.4.2. Rozliczenie kosztów w czasie ............................................ 2.4.3. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie ............................. 2.4.4. Koszty przy sprzedaży własnych środków ......................... 2.4.5. Koszty przy sprzedaży towarów handlowych .................... 2.4.6. Nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką ..................... 2.4.7. Koszty przy sprzedaży nieruchomości wniesionych aportem ............................................................................... 2.4.8. Koszty przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie ....................................................................... 2.4.9. Wynagrodzenie pośrednika ............................................... 2.5. Dochód ze sprzedaży środków trwałych ..................................... 2.6. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych ............ 2.7. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych........... XI 281 281 282 285 287 288 291 292 293 293 298 298 301 302 307 310 312 312 314 318 319 319 320 321 321 326 329 332 333 333 335 337 339 343 350 351 352 355 357 357 359 XII Spis treści 3. Podatek VAT ........................................................................................ 3.1. Podatnik VAT ............................................................................... 3.1.1. Handlowiec ......................................................................... 3.1.2. Producent ............................................................................ 3.1.3. Małżeństwo......................................................................... 3.1.4. Rolnik ................................................................................. 3.1.5. Organy władzy publicznej .................................................. 3.1.6. Nabywca nieruchomości od podmiotu zagranicznego ....... 3.1.7. Działalność gospodarcza ................................................... 3.1.8. Podatnik VAT czynny i zwolniony ..................................... 3.1.9. Wystawienie faktury poza systemem VAT ......................... 3.1.10. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 3.1.11. Płatnik podatku VAT ....................................................... 3.2. Towary ......................................................................................... 3.2.1. Części budynków i budowli .............................................. 3.2.2. Lokale ................................................................................. 3.2.3. Grunty. Prawo użytkowania wieczystego gruntów ............ 3.2.4. Nieruchomości mieszkalne ................................................. 3.3. Zakres opodatkowania ................................................................ 3.3.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa ................................................. 3.3.2. Odpłatna dostawa towarów ................................................ 3.3.3. Odpłatne świadczenie usług ............................................... 3.3.4. Umowy mieszane ............................................................... 3.4. Obowiązek podatkowy. Podstawa opodatkowania. Faktura ....... 3.4.1. Zaliczki ............................................................................... 3.4.2. Zadatek ............................................................................... 3.4.3. Wadium .............................................................................. 3.4.4. Dostawa budynków i lokali ............................................... 3.4.5. Sprzedaż budowli ............................................................... 3.4.6. Związek gruntu z obiektem budowlanym .......................... 3.4.7. Lokale spółdzielcze ............................................................ 3.4.8. Sprzedaż egzekucyjna ........................................................ 3.4.9. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego ................. 3.4.10. Sprzedaż gruntu .............................................................. 3.4.11. Przeniesienie własności z nakazu władzy ........................ 3.4.12. Przeniesienie własności z mocy prawa ............................ 3.4.13. Obowiązek podatkowy przy sprzedaży gruntu zabudowanego kilkoma obiektami budowlanymi ........... 3.5. Stawki podatku ............................................................................ 3.5.1. Sprzedaż gruntu .................................................................. 3.5.2. Sprzedaż budynku, lokalu .................................................. 3.5.3. Sprzedaż gruntu zabudowanego różnymi obiektami .......... 3.5.4. Ustanowienie użytkowania wieczystego ............................ 3.6. Zwolnienia od podatku ................................................................ 3.6.1. Grunty niezabudowane ....................................................... 3.6.2. Budynki i budowle ............................................................. 3.6.3. Sprzedaż zwolniona od VAT a korekta ............................... 3.7. Rozliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości .............. 363 363 364 372 374 375 387 388 389 390 391 392 393 396 397 397 397 398 400 401 402 425 428 430 430 441 443 443 458 460 465 469 473 475 478 480 482 483 483 488 496 497 497 497 509 545 546 Spis treści XIII 3.7.1. Podstawowe zasady ........................................................... 3.7.2. Podmioty uprawnione do odliczenia .................................. 3.7.3. Podatek naliczony ............................................................... 3.7.4. Termin odliczenia ............................................................... 3.7.5. Związek z czynnościami opodatkowanymi ........................ 3.7.6. Korekta kwoty podatku odliczonego .................................. 3.7.7. Stopień wykorzystania nieruchomości .............................. 3.7.8. Sprzedaż egzekucyjna a odliczenie podatku naliczonego .. 3.7.9. Zakazy odliczenia podatku ................................................. 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Transakcje prywatne ......... 4.1. Trzy systemy opodatkowania ...................................................... 4.2. Źródło przychodu ....................................................................... 4.2.1. Nieruchomości należące do przedsiębiorcy ...................... 4.2.2. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa 546 547 558 559 562 569 577 585 586 599 599 600 602 604 606 607 634 634 639 639 642 645 645 645 654 655 657 657 657 658 660 660 662 664 665 672 672 673 677 677 677 678 680 680 683 do miejsca postojowego ..................................................... 4.2.3. Sprzedaż ekspektatywy ..................................................... 4.2.4. Pięcioletni termin................................................................ 4.3. Przychody ze sprzedaży............................................................... 4.3.1. Charakter przychodu .......................................................... 4.3.2. Zadatek ............................................................................... 4.3.3. Koszty odpłatnego zbycia nieruchomości .......................... 4.3.4. Wartość rynkowa ................................................................ 4.4. Przychód podstawą opodatkowania............................................. 4.5. Koszty uzyskania przychodu ....................................................... 4.5.1. Koszty nabycia nieruchomości ........................................... 4.5.2. Koszty wytworzenia ........................................................... 4.5.3. Koszty nakładów ................................................................ 4.5.4. Opłaty administracyjne ....................................................... 4.5.5. Dokumentacja ..................................................................... 4.5.6. Koszty nabycia, koszty wytworzenia, koszty nakładów .... 4.5.7. Podatek od spadków i darowizn ......................................... 4.5.8. Waloryzacja ........................................................................ 4.5.9. Przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodu ........... 4.5.10. Potrącalność kosztu uzyskania przychodu ....................... 4.6. Nieruchomości nabyte lub wybudowane (oddane do użytkowania) do 31.12.2006 roku .............................................. 4.6.1. Rozliczenie podatku ........................................................... 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ............................................ 5.1. Sprzedaż rzeczy i praw majątkowych ......................................... 5.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek VAT ............ 5.3. Rozliczenie podatku .................................................................... 5.3.1. Podatnik. Płatnik................................................................. 5.3.2. Obowiązek podatkowy ...................................................... 5.3.3. Podstawa opodatkowania ................................................... 5.4. Zwolnienia .................................................................................. 5.4.1. Gospodarstwo rolne ............................................................ 5.4.2. Budynki mieszkalne na obszarze gospodarstwa rolnego .. XIV Spis treści 5.4.3. Nabycie w związku z wywłaszczeniem, sprzedażą na cele publiczne lub wykupem na cele ochrony środowiska ......................................................................... 5.4.4. Sprzedaż lokalu w wykonaniu wielostronnej umowy ....... 5.5. Wyłączenia................................................................................... 5.5.1. Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami .... 5.5.2. Drogi krajowe ..................................................................... 5.5.3. Ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska .......... 5.5.4. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ..................................... 5.5.5. Sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym ................................................................... 5.6. Zniesienie współwłasności a podatek od czynności cywilnoprawnych......................................................................... 5.7. Hipoteka a podatek od czynności cywilnoprawnych .................. 5.8. Zwrot podatku.............................................................................. 5.9. Podatek od czynności cywilnoprawnych jako koszt uzyskania przychodów ................................................................................. Rozdział 8. Umowa zamiany ..................................................................... 1. Charakterystyka i typy umowy ........................................................... 1.1. Definicja umowy zamiany ........................................................... 1.2. Umowy mieszane ........................................................................ 1.3. Zamiana usług.............................................................................. 1.4. Zamiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz tzw. mieszkania komunalnego ..................................................... 1.4.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu .......................... 1.4.2. Zamiana na mieszkanie komunalne .................................... 1.5. Zamiana ze Skarbem Państwa lub gminą .................................... 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ............................................ 2.1. Przychód ..................................................................................... 2.2. Koszty uzyskania przychodu ....................................................... 2.2.1. Przedsiębiorcy .................................................................... 2.2.2. Prywatne transakcje ........................................................... 2.3. Rozliczenie podatku .................................................................... 2.3.1. Przedsiębiorcy .................................................................... 2.3.2. Transakcje prywatne ........................................................... 2.3.3. Nieruchomości zamienne w postępowaniu wywłaszczeniowym ............................................................ 3. Podatek dochodowy od osób prawnych .............................................. 3.1. Przychód ...................................................................................... 3.2. Koszty uzyskania przychodów .................................................... 3.3. Nabycie w drodze zamiany a amortyzacja .................................. 4. Podatek VAT ........................................................................................ 4.1. Zakres opodatkowania ................................................................. 4.2. Podstawa opodatkowania ............................................................ 4.3. Obowiązek podatkowy ................................................................ 683 684 684 684 686 686 687 688 689 690 693 694 695 695 695 695 696 697 697 698 699 700 700 703 703 704 705 705 705 709 710 710 712 712 712 712 713 716 Spis treści 4.4. Stawki i zwolnienia od podatku................................................... 4.5. Odliczenie podatku VAT .............................................................. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ............................................ 5.1. Podatnik, płatnik .......................................................................... 5.2. Podstawa opodatkowania i stawka podatku ................................ 5.3. Wyłączenia................................................................................... 5.4. Zwolnienia podmiotowe .............................................................. 5.5. Zwolnienia przedmiotowe ........................................................... 5.6. Właściwość miejscowa ............................................................... Rozdział 9. Umowa darowizny i przysporzenia niebędące darowizną 1. Zagadnienia cywilnoprawne ............................................................... 1.1. Pojęcie darowizny........................................................................ 1.1.1. Uszczuplenie majątku ......................................................... 1.1.2. Nieodpłatność ..................................................................... 1.1.3. Przedmiot umowy ............................................................... 1.1.4. Charakter umowy ............................................................... 1.1.5. Forma umowy ..................................................................... 1.2. Polecenie ...................................................................................... 1.3. Darowizna pod warunkiem .......................................................... 1.4. Darowizna dokonana przez małoletniego.................................... 1.5. Darowizna dokonana przez przedsiębiorstwo państwowe .......... 1.6. Darowizna wzajemna .................................................................. 1.7. Umowy mieszane ........................................................................ 1.8. Odwołanie darowizny .................................................................. 1.9. Alimentacja darczyńcy ................................................................ 1.10. Bezskuteczność darowizny ........................................................ 1.11. Pozorność darowizny ................................................................. 1.12. Wspólność małżeńska ................................................................ 1.11.1. Rozszerzenie wspólności ustawowej ............................. 1.11.2. Darowizna udziału ......................................................... 1.12. Przysporzenia niebędące darowizną ........................................... 1.13. Darowizna a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ...... 2. Podatek od spadków i darowizn .......................................................... 2.1. Zasady ogólne .............................................................................. 2.1.1. Dziedziczenie ..................................................................... 2.1.2. Służebność ......................................................................... 2.1.3. Nieodpłatne zniesienie współwłasności ............................. 2.2. Obowiązek podatkowy ................................................................ 2.2.1. Zasady ogólne ..................................................................... 2.2.2. „Odnowienie” obowiązku podatkowego ............................ 2.3. Zeznanie podatkowe .................................................................... 2.4. Podstawa obliczenia podatku....................................................... 2.4.1. Wartość rynkowa ................................................................ 2.4.2. Wartość służebności ........................................................... 2.4.3. Czysta wartość .................................................................... XV 716 717 718 718 718 720 720 721 722 723 723 723 723 724 724 725 725 725 726 727 727 728 728 728 732 733 735 736 739 739 740 741 742 742 742 746 748 749 749 750 754 755 755 756 756 XVI Spis treści 2.5. Grupy podatkowe. Kwoty wolne od podatku .............................. 2.6. Wysokość podatku ....................................................................... 2.7. Zwolnienie dla najbliższej rodziny .............................................. 2.7.1. Data nabycia ....................................................................... 2.7.2. Osoby zwolnione od podatku ............................................. 2.7.3. Zgłoszenie nabycia ............................................................. 2.7.4. Uzupełniające zgłoszenie a ujawnione składniki masy spadkowej ........................................................................... 2.8. Zwolnienia przedmiotowe ........................................................... 2.8.1. Nabycie gospodarstwa rolnego .......................................... 2.8.2. Nabycie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków ........ 2.8.3. Zniesienie współwłasności ................................................. 2.8.4. Ulga mieszkaniowa ............................................................ 2.9. Podatek od czynności cywilnoprawnych ..................................... 2.10. Sprzedaż odziedziczonych rzeczy i praw majątkowych ............ 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych ............................................ 3.1. Przychody w naturze i nieodpłatne świadczenia ......................... 3.2. Przychody z działalności gospodarczej ....................................... 3.3. Amortyzacja................................................................................. 3.3.1. Wartość początkowa ........................................................... 3.3.2. Wyłączenie z kosztów podatkowych .................................. 3.4. Nieodpłatne korzystanie z cudzych rzeczy .................................. 3.5. Dochody ze zbycia rzeczy nabytych nieodpłatnie ....................... 3.5.1. Data nieodpłatnego nabycia ............................................... 3.5.2. Koszty uzyskania przychodów ........................................... 3.5.3. Podatek od spadków i darowizn a koszt uzyskania przychodów ........................................................................ 4. Podatek dochodowy od osób prawnych .............................................. 4.1. Przychód ...................................................................................... 4.2. Otrzymanie pod tytułem darmym a amortyzacja ....................... 4.2.1. Wartość początkowa ........................................................... 4.2.2. Odpisy amortyzacyjne ........................................................ 4.2.3. Majątek oddany do nieodpłatnego używania ..................... 4.3. Darowizny a koszty uzyskania przychodu .................................. 4.4. Nieodpłatne zniesienie współwłasności ..................................... 5. Podatek od towarów i usług ................................................................ 5.1. Nieodpłatna dostawa towarów..................................................... 5.1.1. Darowizna a symboliczna złotówka ................................... 5.1.2. Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa ......... 5.1.3. Darowizna lokalu – siedziby firmy ..................................... 5.2. Nieodpłatne świadczenie usług ................................................... 5.2.1. Nieodpłatne przekazanie infrastruktury ............................. 5.3. Stopień wykorzystania nieruchomości ........................................ 5.3.1. Odliczenie podatku naliczonego ......................................... 5.3.2. Stopień wykorzystania nieruchomości ............................... 5.4. Obowiązek podatkowy ................................................................ 758 761 761 761 762 762 764 765 766 767 768 769 776 776 777 777 779 781 781 781 782 782 782 784 784 785 785 785 786 786 786 787 787 787 787 790 791 791 792 792 795 795 798 803 Spis treści XVII 5.5. Podstawa opodatkowania ............................................................ 5.6. Faktura ......................................................................................... 5.7. Odliczenie podatku naliczonego .................................................. Rozdział 10. Dożywocie ............................................................................. 1. Umowa dożywocia .............................................................................. 1.1. Definicja. Forma umowy ............................................................. 1.2. Obciążenia .................................................................................. 1.3. Przedmiot umowy ....................................................................... 1.4. Podmioty dożywocia ................................................................... 1.5. Zamiana dożywocia na rentę ...................................................... 1.6. Rozwiązanie umowy.................................................................... 1.7. Bezskuteczność dożywocia ......................................................... 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ............................................ 2.1. Odpłatne zbycie ........................................................................... 2.2. Wartość nieruchomości jako przysporzenie nabywcy ................. 2.3. Skutki podatkowe rozwiązania umowy dożywocia..................... 3. Podatek dochodowy od osób prawnych .............................................. 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych ............................................ Rozdział 11. Najem ..................................................................................... 1. Prawo cywilne ..................................................................................... 1.1. Podstawowe zagadnienia ............................................................. 1.2. Treść umowy ............................................................................... 1.3. Strony umowy ............................................................................. 1.4. Czas trwania umowy. Forma ....................................................... 1.5. Przedmiot najmu .......................................................................... 1.6. Kaucja .......................................................................................... 1.7. Czynsz ......................................................................................... 1.7.1. Składniki czynszu ............................................................... 1.8. Termin płatności ........................................................................... 1.8.1. Zwłoka w zapłacie czynszu ................................................ 1.9. Wypowiedzenie wysokości czynszu ............................................ 1.9.1. Najem budynku (lokalu) niemieszkalnego ......................... 1.9.2. Najem okazjonalny ............................................................. 1.9.3. Publiczne zasoby mieszkaniowe ........................................ 1.10. Stan lokalu, nakłady, remonty .................................................... 1.11. Podnajem .................................................................................... 1.11.1. Najem lokali mieszkalnych. Najem okazjonalny ........... 1.11.2. Najem lokali niemieszkalnych ....................................... 1.12. Wypowiedzenie umowy najmu ................................................. 1.12.1. Lokale niemieszkalne ..................................................... 1.12.2. Lokale mieszkalne .......................................................... 1.13. Rozwiązanie umowy najmu ....................................................... 2. Podatek dochodowy ........................................................................... 2.1. Zasady ogólne .............................................................................. 803 805 805 807 807 807 807 808 808 808 809 809 810 810 814 815 815 816 819 819 819 820 821 822 823 824 825 825 828 829 829 829 830 830 832 835 835 836 836 836 837 840 840 840 XVIII Spis treści 2.1.1. Najem a leasing .................................................................. 2.1.2. Najem prywatny. Zasady ogólne ........................................ 2.2. Przychody z współwłasności ....................................................... 2.2.1. Zasada proporcji ................................................................. 2.2.2. Przychody z majątku wspólnego małżonków .................... 2.2.3. Wspólna własność a przychody otrzymane ........................ 2.2.4. Podatkowy majątek przedsiębiorcy. Wynajęcie nieruchomości małżonkowi ................................................ 2.3. Przychody z najmu ...................................................................... 2.3.1. Opodatkowanie kaucji ........................................................ 2.3.2. Działalność gospodarcza .................................................... 2.3.3. Najem prywatny. Przychody otrzymane ............................. 2.3.4. Czynsz a prace remontowe ................................................. 2.3.5. Czynsz a opłaty związane z nieruchomością ...................... 2.3.6. Stan lokalu. Nakłady .......................................................... 2.4. Koszty uzyskania przychodu z najmu ......................................... 2.4.1. Koszty pośrednie i bezpośrednie ........................................ 2.4.2. Koszty zawarcia umowy ..................................................... 2.4.3. Koszty związane z nieruchomością .................................... 2.4.4. Koszty przy braku przychodu ............................................. 2.4.5. Rozliczenie w czasie kosztów pośrednich .......................... 2.4.6. Koszty uzyskania przychodu najemcy ............................... 2.5. Zaliczki i zeznanie roczne ........................................................... 2.5.1. Rozliczenie dochodu małoletniego ..................................... 2.6. Rozliczenia po zakończeniu umowy ........................................... 2.6.1. Likwidacja środka trwałego .............................................. 2.6.2. Rozliczenia z najemcą ........................................................ 2.6.3. Zakup wynajmowanej nieruchomości ................................ 2.6.4. Wydatki związane z zakończeniem umowy ....................... 2.7. Zwolnienie od podatku ................................................................ 2.8. Bezumowne korzystanie z lokalu ................................................ 2.9. Sprzedaż wynajmowanej nieruchomości..................................... 3. Podatek od towarów i usług ................................................................ 3.1. Miejsce opodatkowania ............................................................... 3.2. Status podatnika VAT .................................................................. 3.2.1. Wynajmowanie zgodnie i niezgodnie z prawem ................ 3.2.2. Nieruchomości małżeńskie ................................................. 3.2.3. Najemca .............................................................................. 3.2.4. Zarządca sądowy ................................................................ 3.3. Przedmiot opodatkowania ........................................................... 3.4. Obowiązek podatkowy ................................................................ 3.4.1. Zapłata ................................................................................ 3.4.2. Termin płatności ................................................................. 3.4.3. Media jako składnik czynszu .............................................. 3.4.4. Refakturowanie................................................................... 3.4.5. Zaliczka .............................................................................. 3.5. Podstawa opodatkowania ............................................................ 840 842 848 848 850 853 853 854 854 856 860 865 868 868 870 870 872 876 883 883 885 888 889 889 890 895 897 898 900 902 903 905 905 905 907 907 913 913 915 916 916 917 918 919 920 920 Spis treści XIX 3.5.1. Kaucja ................................................................................. 3.5.2. Czynsz ................................................................................ 3.5.3. Media jako składnik czynszu ............................................. 3.5.4. Podatek od nieruchomości .................................................. 3.5.5. Ubezpieczenie obiektu ........................................................ 3.5.6. Remont ............................................................................... 3.6. Gratyfikacja dla najemcy ............................................................. 3.7. Zwolnienie od podatku ................................................................ 3.7.1. Cele mieszkalne .................................................................. 3.7.2. Cele rolnicze ....................................................................... 3.7.3. Deklaracje i faktury ............................................................ 3.8. Usługi krótkotrwałego zakwaterowania ...................................... 3.9. Bezumowne korzystanie ............................................................. 3.10. Faktury ....................................................................................... 3.11. Rozliczanie podatku naliczonego ............................................... 3.11.1. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie nieruchomości przeznaczonej do wynajmowania ........................................................... 3.11.2. Usługi doradztwa ............................................................ 3.11.3. Współwłasność a faktury ................................................ 3.11.4. Rozliczenie przez najemcę podatku naliczonego ........... 3.11.5. Inwestycja w obcy środek trwały a odliczenie podatku VAT ................................................................................. 3.12. Rozliczenie mediów ................................................................... 3.12.1. Najem nieruchomości – świadczenie złożone czy wielość usług ............................................................ 3.12.2. Refakturowanie ............................................................... 3.12.3. Świadczenia złożone w orzecznictwie ............................ 3.12.4. Obowiązek podatkowy ................................................... 3.12.5. Stawka podatku VAT....................................................... 3.12.6. Odliczenie przez najemcę podatku naliczonego w fakturze za media ........................................................ 3.13. Rozliczenie nakładów po zakończeniu umowy najmu .............. 3.13.1. Rozliczenie nakładów jako usługa .................................. 3.13.2. Rozliczenie nakładów jako dostawa towarów ................ 3.13.3. Pozostawienie nakładów wbrew umowie ....................... 3.13.4. Obowiązek podatkowy ................................................... 3.13.5. Podstawa opodatkowania................................................ 3.13.6. Korekta podatku odliczonego ......................................... Indeks rzeczowy ......................................................................................... 920 921 922 922 923 925 926 927 927 929 929 931 931 933 934 934 936 937 937 940 941 941 943 945 953 954 955 955 956 960 962 963 963 963 969
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: