Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003868 22406629 na godz. na dobę w sumie
Układ krążenia. Serce. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Układ krążenia. Serce. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-478-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Praktyczny poradnik dla wszystkich profilaktyką i leczeniem chorób układu krążenia – m.in. czynniki ryzyka, charakterystyka chorób, zalecenia dotyczące prawidłowego żywienia, informacje o ziołolecznictwie i medycynie alternatywnej, wskazówki, czego unikać przy schorzeniach układu krążenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Do ostrej niewydolności serca dochodzi, gdy wystąpi: (cid:2) zawał serca (cid:2) zaburzenie rytmu serca (cid:2) rozwarstwienie aorty (cid:2) tamponada serca (w worku osierdzio- wym, który otacza całe serce, groma- dzi się dużo płynu, np. krwi, blo- kującego prawidłową pracę serca). W wymienionych powyżej sytuacjach konieczna jest pilna interwencja lekarza – wezwanie karetki pogotowia i pobyt w szpitalu. PRZYCZYNY Najczęściej występuje: (cid:2) choroba niedokrwienna serca lub zawał – powodują, że serce jest osłabione i „nie ma siły” tłoczyć od- powiedniej ilości krwi do tętnic (cid:2) nadciśnienie tętnicze – powoduje, że tętnic serce może wtłoczyć do mniejszą ilość krwi (cid:2) wady serca, np. zwężenie zastawki między sercem a aortą (największa tętnica wychodząca z serca) (cid:2) choroby mięśnia sercowego (tzw. kar- diomiopatie) – powodują, że krew nie może właściwie powracać do serca. Czasami jednak określenie przyczyny choroby jest bardzo trudne. Mówi się wówczas o samoistnej (idiopatycznej) niewydolności krążenia. DIAGNOSTYKA Rozpoznanie może postawić tylko lekarz. Koncentruje się on na znalezieniu przyczyny niewydolności i ustaleniu, co nasila dolegliwości. Podczas bada- nia pacjent powinien powiedzieć o wszystkich wymienionych wcześniej do- legliwościach. Badania dodatkowe zlecane w diagnostyce niewydolności (cid:2) EKG (cid:2) echokardiografia (cid:2) próba wysiłkowa (cid:2) badanie RTG klatki piersiowej (cid:2) badania laboratoryjne (cid:2) czasami konieczne jest cewnikowanie serca. Płyny powstające przy niewydolności krążenia stają się często powodem zwiększenia masy ciała 16 Klasyfikacja niewydolności serca według NYHA (Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego) Objawy chory bez ograniczeń wydolności fizycznej duszności i zmęczenie przy umiarkowanym wysiłku fizycznym (wchodzenie po schodach) Klasa NYHA I klasa II klasa III klasa znaczne ograniczenie aktywności fizycznej przy niewielkim wy- siłku fizycznym (wolne wchodzenie po schodach) IV klasa dolegliwości mogą występować w spoczynku LECZENIE Leczenie farmakologiczne wiąże się z zastosowaniem: leków moczopędnych (redu- kują gromadzenie wody w organizmie, zmniejszając obrzęki i duszność) oraz leków po- prawiających pracę serca i wydolność organizmu (inhibitory konwertazy angiotensyny, beta-blokery, leki antyarytmiczne). W przypadku przyjmowania leków należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza co do sposobu ich dawkowania. Leczenie inwazyjne zazwyczaj jest odkładane w czasie, jeśli można osiągnąć cele le- czenia innymi sposobami. PORADY LEKARZA NNAALLEEŻŻYY:: NNIIEE NNAALLEEŻŻYY:: (cid:2) leczyć choroby doprowadzające do niewydolności, czyli nadciśnienie tęt- nicze i chorobę wieńcową (cid:2) zadbać o zmniejszenie wagi w przypa- dku otyłości (cid:2) znormalizować masę ciała w przypa- dku osób niedożywionych i z niedo- wagą. (cid:2) spożywać alkoholu (cid:2) palić papierosów (cid:2) spożywać w nadmiarze soli kuchennej oraz płynów, jeżeli pojawią się obrzęki (cid:2) rezygnować z aktywności fizycznej, np. jazdy na rowerze czy spacerów (cid:2) przyjmować leków mogących nasilać chorobę (trzeba je skonsultować z leka- rzem). 17 ARYTMIA SERCA Zaburzenia rytmu serca są efektem zakłóconego wytwarzania i przewodzenia im- pulsów elektrycznych w wyspecjalizowanych komórkach serca zorganizowanych w tzw. układ bodźcoprzewodzący. Ponieważ impulsy te odpowiadają za kurczenie się mięśnia sercowego w odpowiednim rytmie, to ich zaburzenia powodują niepra- widłową czynność skurczową serca. W układzie bodźcoprzewodzącym wyróżnia się następujące elementy (cid:2) węzeł zatokowo-przedsionkowy (za- tokowy). Znajduje się w ścianie pra- wego przedsionka i nazywany jest na- turalnym rozrusznikiem serca, ponie- waż narzuca odpowiedni rytm w za- leżności od potrzeb organizmu (cid:2) węzeł przedsionkowo-komorowy, do którego dostają się impulsy po opusz- czeniu węzła zatokowo-przedsionko- wego. Prawidłowy rytm serca w spoczynku wynosi od 60 do 100 uderzeń na minutę (jest to rytm zatokowy). Może on zwalniać, np. w czasie snu, lub przyspieszać w czasie wy- siłku. Istnieje wiele typów arytmii serca. Ze względu na miejsce powstawania dzielimy je na arytmie komorowe (częściej związane są z poważnymi chorobami serca) oraz nadko- morowe. Arytmie nadkomorowe są dość częste w średnim i starszym wieku. Wiele z nich jest przejściowych i nieszkodliwych. Występują przy nadpobudliwości nerwowej, nieleczo- nej niewydolności serca, podczas nierozpoznanego zapalenia mięśnia sercowego lub po nim, lub przy nadczynności tarczycy. Zaburzenia rytmu serca związane są ze zbyt wolnym rytmem (poniżej 60 ude- rzeń) lub zbyt szybkim rytmem (powyżej 100 uderzeń) – tzw. rzadkoskurcz lub częstoskurcz – albo z nieregularnością pracy serca. 18 Najczęstsze arytmie nadkomorowe (cid:2) dodatkowe pobudzenia nadkomo- rowe – w pewnym regionie przed- sionków powstaje dodatkowy impuls, zaraz po przejściu impulsu fizjolo- gicznego, powodując przedwczesny skurcz serca; jest to stan dość po- wszechny w różnych grupach wieko- wych i zazwyczaj niezbyt poważny (cid:2) częstoskurcze nadkomorowe – po- wstają, gdy pewna struktura serca za- czyna generować regularny, ale zbyt szybki rytm serca (cid:2) syndrom chorego węzła zatokowo- -przedsionkowego – objawia się zwolnioną akcją serca z okresami przyspieszeń (cid:2) migotanie przedsionków – polega na powstawaniu w różnych częściach przedsionków bardzo szybkich wyła- dowań (nawet 300-700 na minutę); powoduje nieregularną, szybką pracę serca (cid:2) trzepotanie przedsionków – wyłado- wania powstają z bardzo dużą szyb- kością w prawym przedsionku (około 300 na minutę), jednak tylko mniej więcej co drugi impuls dociera do komór, powodując ich skurcz. Arytmie komorowe najczęściej występują u osób chorych na chorobę wieńcową, po zawale serca, przy niewydolności serca, podczas zapaleń serca lub po nich. Najczęstsze arytmie komorowe (cid:2) dodatkowe pobudzenia komorowe – impuls elektryczny powstaje gdzieś w obrębie komór, powodując ich nie- spodziewany, przedwczesny skurcz; rytm serca wraca szybko do normy (cid:2) częstoskurcz komorowy – regularne impulsy o dużej częstości, powstają w obrębie komór, powodując szybką pracę serca; stan ten może być nie- bezpieczny dla życia człowieka i wy- maga pilnej opieki medycznej (cid:2) migotanie komór – impulsy powstają w nieregularnym i bardzo szybkim rytmie w obrębie komór; powoduje to nieskoordynowane skurcze mięśni ko- mór, tak że nie mogą one w poprawny sposób tłoczyć krwi na obwód do wielkich naczyń. Często ludzie nie odczuwają żadnych dolegliwości związanych z arytmią. O B J AW Y 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Układ krążenia. Serce. Porady lekarza rodzinnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: