Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 005069 22987390 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne - ebook/pdf
Prawo karne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 468
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3905-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Skrypt ,,Prawo karne' zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:
pojęcia prawa karnego, źródeł prawa karnego, definicji i struktury przestępstwa, kontratypów, form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów, środków penalnych, typów przestępstw.
Wydanie czwarte zostało uzupełnione o najnowszą literaturę przedmiotu. Uwzględnia również ostatnie zmiany Kodeksu karnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Alicja Grześkowiak (red.) Prawo karne 4. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo karne W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 17 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski, S. Steinborn PRZEBIEG PROCESU KARNEGO, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze A. Marek PRAWO WYKROCZEŃ (MATERIALNE I PROCESOWE), wyd. 7 Edycja Sądowa F. Prusak PRAWO KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak KODEKS KARNY – CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA, wyd. 3 Repetytorium Becka KK, KPK, KKW, KSKU, wyd. 18 Edycja Sądowa www.ksiegarnia.beck.pl Prawo karne Redaktor prof. dr hab. Alicja Grześkowiak prof. KPSW, wieloletni Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL Autorzy dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KPSW dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL dr Filip Ciepły dr Małgorzata Gałązka dr Radosław G. Hałas dr Sławomir Hypś dr Damian Szeleszczuk 4. wydanie poprawione i uzupełnione WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Poszczególne części opracowali: Dr hab. Alicja Grześkowiak: Cz. I Rozdz. I, Cz. II Rozdz. I, Cz. III Rozdz. I. Dr hab. Krzysztof Wiak: Dr Filip Ciepły: Dr Małgorzata Gałązka: Cz. I Rozdz. II, Cz. II Rozdz. VI, Cz. IV Rozdz. III, Rozdz. XI. Cz. II Rozdz. IV, Cz. III Rozdz. V. Cz. II Rozdz. III § 26–27, § 31–32, Rozdz. VII, Rozdz. VIII, Cz. III Rozdz. VII, Cz. IV Rozdz. XIII, Rozdz. XIV. Cz. II Rozdz. II § 18–21, Rozdz. III § 23–25, § 28–30, § 33–35, Cz. III Rozdz. VI, Cz. IV Rozdz. IV, Rozdz. VIII, Rozdz. IX, Rozdz. XII. Cz. II Rozdz. II § 22, Cz. III Rozdz. IV, Rozdz. VIII, Cz. IV Rozdz. V, Rozdz. VI, Rozdz. VII. Cz. II Rozdz. V, Cz. III Rozdz. II, Rozdz. III, Cz. IV Rozdz. I, Rozdz. II, Rozdz. X, Rozdz. XV. Dr Radosław G. Hałas: Dr Sławomir Hypś: Dr Damian Szeleszczuk: Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3904-7 ISBN e-book 978-83-255-3905-4 SPIS TREŚCI Przedmowa .................................................................................................................. XV Wykaz skrótów ............................................................................................................ XVII Literatura .................................................................................................................... XXIII CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego Rozdział I. Zagadnienia ogólne ................................................................................. 3 § 1. Pojęcie prawa karnego ....................................................................................... I. Definicja prawa karnego ............................................................................... II. Cechy prawa karnego ................................................................................... 5 § 2. Rodzaje prawa karnego ..................................................................................... § 3. Funkcje prawa karnego ..................................................................................... I. Funkcja ochronna prawa karnego ................................................................ II. Funkcja kompensacyjna prawa karnego ....................................................... III. Funkcja gwarancyjna prawa karnego ........................................................... § 4. Zasady prawa karnego ....................................................................................... I. Zasady ogólnoprawne ................................................................................... II. Kodeksowe zasady prawa karnego ............................................................... § 5. Prawo karne a moralność .................................................................................. § 6. Prawo karne i polityka. Problem przestępstw politycznych ............................. § 7. Nauki pokrewne i pomocnicze dla prawa karnego ........................................... § 8. Nauka prawa karnego ........................................................................................ § 9. Nauka polskiego prawa karnego ....................................................................... Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie ...................................................... § 10. Źródła prawa karnego ....................................................................................... § 11. Przepisy prawa karnego .................................................................................... § 12. Wykładnia przepisów prawa karnego ............................................................... § 13. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu ...................................... § 14. Obowiązywanie ustawy karnej w przestrzeni .................................................. § 15. Znaczenie wyroków obcych .............................................................................. § 16. Ekstradycja i azyl .............................................................................................. § 17. Immunitety i abolicja ........................................................................................ 4 4 9 11 12 18 18 19 19 25 26 33 38 39 48 57 58 61 64 66 69 73 74 76 VI Spis treści CZĘŚĆ II. Nauka o przestępstwie Rozdział I. Definicja przestępstwa ............................................................................ § 18. Definicja przestępstwa ...................................................................................... § 19. Elementy przestępstwa ...................................................................................... I. Określoność jako element przestępstwa ....................................................... II. Bezprawność czynu jako element przestępstwa (nullum crimen sine iniuria) .......................................................................................................... III. Karalność jako element przestępstwa .......................................................... IV. Wina jako element przestępstwa (nullum crimen sine culpa) ...................... 1. Zasada winy ............................................................................................ 2. Koncepcje winy ....................................................................................... 3. Wina na tle polskiej doktryny prawa karnego ........................................ V. Społeczna szkodliwość czynu jako element przestępstwa. Karygodność czynu (nullum crimen sine damno sociali magis quam minimo) ................. Rozdział II. Struktura przestępstwa ........................................................................ § 20. Dobro chronione (przedmiot przestępstwa) ...................................................... § 21. Podmiot przestępstwa ....................................................................................... § 22. Strona przedmiotowa przestępstwa .................................................................. I. Czyn .............................................................................................................. II. Skutek i związek przyczynowy .................................................................... III. Okoliczności modalne i przedmiot wykonawczy ......................................... § 23. Strona podmiotowa ........................................................................................... I. Wina umyślna (umyślność) .......................................................................... II. Wina nieumyślna (nieumyślność) ................................................................. III. Wina mieszana .............................................................................................. § 24. Klasyfikacja (podział) przestępstw ................................................................... I. Zbrodnie i występki ...................................................................................... II. Przestępstwa z działania i z zaniechania ...................................................... III. Przestępstwa materialne (skutkowe) i formalne (bezskutkowe) .................. IV. Przestępstwa powszechne i indywidualne ................................................... V. Przestępstwa umyślne i nieumyślne ............................................................. VI. Przestępstwa z naruszenia i narażenia na niebezpieczeństwo dobra chronionego ................................................................................................... VII. Przestępstwa trwałe i jednochwilowe .......................................................... VIII. Przestępstwa przechodnie i nieprzechodnie ................................................ IX. Przestępstwa w typie podstawowym, kwalifikowanym i uprzywilejowanym ..................................................................................... X. Przestępstwa publicznoskargowe i prywatnoskargowe ............................... Rozdział III. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy) ...................... § 25. Pojęcie kontratypu i rodzaje kontratypów ........................................................ § 26. Obrona konieczna .............................................................................................. § 27. Stan wyższej konieczności ................................................................................ § 28. Ryzyko nowatorstwa ......................................................................................... § 29. Eksperyment medyczny .................................................................................... 81 82 86 86 88 90 90 90 92 96 97 101 101 102 105 105 107 109 109 110 111 112 113 114 115 115 116 117 117 118 119 119 120 123 123 124 127 129 130 Spis treści § 30. Dozwolona krytyka (wyłączenie bezprawności pomówienia) ......................... § 31. Ostateczna potrzeba .......................................................................................... § 32. Działanie w granicach uprawnień i obowiązków służbowych ......................... § 33. Zgoda dysponenta dobra prawnego (zgoda pokrzywdzonego) ......................... § 34. Zabiegi lecznicze i kosmetyczne ....................................................................... § 35. Karcenie małoletniego ...................................................................................... § 36. Ryzyko w sporcie .............................................................................................. § 37. Zwyczaj jako kontratyp ..................................................................................... Rozdział IV. Okoliczności wyłączające winę ........................................................... § 38. Uwagi wprowadzające ...................................................................................... § 39. Nieletniość ......................................................................................................... § 40. Niepoczytalność ................................................................................................ I. Niepoczytalność w Kodeksie karnym .......................................................... II. Poczytalność ograniczona ............................................................................ III. Wprawienie się w stan nietrzeźwości lub odurzenia ................................... § 41. Błąd .................................................................................................................... I. Pojęcie błędu ................................................................................................. II. Błąd co do faktu ............................................................................................ III. Błąd co do kontratypu i okoliczności wyłączającej winę ............................ IV. Błąd co do prawa .......................................................................................... § 42. Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca winę ...................... § 43. Rozkaz ............................................................................................................... Rozdział V. Formy stadialne przestępstwa .............................................................. § 44. Formy stadialne ................................................................................................. § 45. Przygotowanie ................................................................................................... § 46. Usiłowanie ......................................................................................................... § 47. Usiłowanie nieudolne ....................................................................................... § 48. Czynny żal ......................................................................................................... § 49. Dokonanie .......................................................................................................... Rozdział VI. Formy współdziałania przestępnego .................................................. § 50. Formy zjawiskowe ............................................................................................. § 51. Sprawstwo i jego postacie ................................................................................. § 52. Podżeganie ......................................................................................................... § 53. Pomocnictwo ..................................................................................................... § 54. Zasady odpowiedzialności za współdziałanie przestępne ................................ Rozdział VII. Zbieg przestępstw ............................................................................... § 55. Pojęcie i rodzaje zbiegu przestępstw ................................................................. § 56. Pozorny zbieg przestępstw ................................................................................ § 57. Realny zbieg przestępstw .................................................................................. § 58. Czyn ciągły a ciąg przestępstw – porównanie ................................................. Rozdział VIII. Zbieg przepisów ................................................................................ § 59. Pojęcie zbiegu przepisów .................................................................................. VII 131 132 133 134 135 136 137 138 139 139 140 141 141 143 143 144 144 145 147 147 148 149 153 153 154 155 157 159 160 161 162 163 165 166 167 171 171 172 176 177 179 179 VIII Spis treści § 60. Pozorny zbieg przepisów ................................................................................... § 61. Rzeczywisty zbieg przepisów ........................................................................... 180 182 CZĘŚĆ III. Środki penalne Rozdział I. Pojęcie i teorie kary ................................................................................ § 62. Definicja kary .................................................................................................... § 63. Cechy kary ......................................................................................................... § 64. Cele kary ............................................................................................................ § 65. Zasady gwarancyjne dotyczące kary ................................................................ § 66. Racjonalizacja kary i teorie kary ...................................................................... I. Racjonalizacja kary ...................................................................................... II. Teorie kary .................................................................................................... Rozdział II. Kary ........................................................................................................ § 67. Katalog kar ........................................................................................................ § 68. Kara grzywny .................................................................................................... § 69. Kara ograniczenia wolności .............................................................................. § 70. Kara pozbawienia wolności .............................................................................. § 71. Kara 25 lat pozbawienia wolności .................................................................... § 72. Kara dożywotniego pozbawienia wolności ...................................................... § 73. Problem kary śmierci ....................................................................................... Rozdział III. Środki karne ......................................................................................... § 74. Katalog środków karnych ................................................................................. § 75. Pozbawienie praw publicznych ......................................................................... § 76. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności ............................................. § 77. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi ..................................................... § 78. Obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu ......................................................................... § 79. Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym ........... § 80. Zakaz wstępu na imprezę masową .................................................................... § 81. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych ........... § 82. Zakaz prowadzenia pojazdów ........................................................................... § 83. Przepadek .......................................................................................................... § 84. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę . § 85. Nawiązka ........................................................................................................... § 86. Świadczenie pieniężne ...................................................................................... § 87. Podanie wyroku do publicznej wiadomości ..................................................... Rozdział IV. Środki probacyjne ................................................................................ § 88. Istota środków probacyjnych ............................................................................ § 89. Warunkowe umorzenie postępowania .............................................................. I. Pojęcie ........................................................................................................... 187 187 189 193 194 195 195 195 201 201 203 205 207 209 210 210 213 213 215 216 217 218 219 219 220 221 224 227 227 229 230 231 231 232 232 Spis treści II. Przesłanki stosowania .................................................................................. III. Obowiązki próby ......................................................................................... IV. Skutki przebiegu próby ................................................................................. § 90. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ........................................................ I. Pojęcie ........................................................................................................... II. Przesłanki stosowania .................................................................................. III. Grzywna przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary ...................... IV. Obowiązki próby .......................................................................................... V. Skutki przebiegu okresu próby ..................................................................... § 91. Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności ............ I. Pojęcie ........................................................................................................... II. Przesłanki ..................................................................................................... III. Obowiązki okresu próby .............................................................................. IV. Skutki przebiegu okresu próby ..................................................................... V. Zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności oraz środków karnych .......................................................................................................... Rozdział V. Środki zabezpieczające .......................................................................... § 92. Uwagi wprowadzające ...................................................................................... § 93. Środki lecznicze ................................................................................................ I. Przesłanki stosowania środków leczniczych ................................................ II. Umieszczenie sprawcy niepoczytalnego w zakładzie psychiatrycznym ..... III. Umieszczenie sprawcy o poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne ........................................................................................ IV. Umieszczenie w zakładzie zamkniętym lub skierowanie na leczenie ambulatoryjne sprawcy przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, stosowane po odbyciu kary ........................................................................... V. Umieszczenie sprawcy uzależnionego w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego i skierowanie na leczenie ambulatoryjne lub rehabilitację .... § 94. Środki nielecznicze ........................................................................................... Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych ........................................ § 95. Ustawowy wymiar kary i środków karnych ..................................................... § 96. Sądowy wymiar kary ........................................................................................ I. Zasady sądowego wymiaru kary .................................................................. II. Dyrektywy wymiaru kary ............................................................................ 1. Dyrektywy ogólne .................................................................................. 1.1. Dyrektywa sprawiedliwościowa .................................................. 1.2. Prewencja ogólna ........................................................................ 1.3. Prewencja szczególna .................................................................. 1.4. Problem dyrektywy wiodącej ...................................................... 2. Dyrektywy szczegółowe ......................................................................... 2.1. Dyrektywa wymiaru kary wobec nieletnich i młodocianych ..... 2.2. Dyrektywy wymiaru poszczególnych rodzajów kar .................. III. Okoliczności wpływające na sądowy wymiar kary ..................................... IX 233 236 238 240 240 240 241 242 244 246 246 246 249 249 250 253 253 254 254 255 256 257 258 259 261 261 266 266 267 268 268 268 269 269 270 270 271 272 X Spis treści Rozdział VII. Kara łączna ......................................................................................... § 97. Pojęcie i przesłanki orzekania kary łącznej ...................................................... § 98. Sposób łączenia kar .......................................................................................... § 99. Dyrektywy wymiaru kary łącznej .................................................................... Rozdział VIII. Wyłączenie karalności sprawcy, zatarcie skazania ....................... § 100. Istota okoliczności wyłączających karalność za przestępstwo ......................... § 101. Okoliczności uchylające karalność z mocy prawa ............................................ I. Przedawnienie ............................................................................................... II. Śmierć sprawcy ............................................................................................. III. Immunitet materialny ................................................................................... IV. Ustawowe klauzule niekaralności ................................................................ § 102. Okoliczności polegające na darowaniu kary ..................................................... I. Ułaskawienie przez Prezydenta RP .............................................................. II. Amnestia i abolicja ....................................................................................... III. Odstąpienie od wymierzenia kary (łaska sędziowska) ................................ § 103. Zatarcie skazania ............................................................................................... CZĘŚĆ IV. Część szczególna Rozdział I. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne ........................................................................................................................ § 104. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 105. Wojna napastnicza (art. 117 KK) ....................................................................... § 106. Ludobójstwo (art. 118 KK) ................................................................................ § 107. Zamach przeciwko grupie ludności (art. 118a KK) .......................................... § 108. Dyskryminacja (art. 119 KK) ............................................................................ § 109. Przestępstwa wojenne ....................................................................................... Rozdział II. Przestępstwa przeciwko rzeczypospolitej polskiej ............................ § 110. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 111. Zamach stanu (art. 127 KK) .............................................................................. § 112. Zamach na konstytucyjny organ państwa (art. 128 KK) .................................. § 113. Zdrada dyplomatyczna (art. 129 KK) ............................................................... § 114. Szpiegostwo (art. 130 KK) ................................................................................ § 115. Znieważenie Narodu lub RP (art. 133 KK) ...................................................... § 116. Prawnokarna ochrona Prezydenta RP ............................................................. Rozdział III. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ........................................... § 117. Rodzajowe dobro chronione .............................................................................. § 118. Zabójstwo w typie podstawowym (art. 148 § 1 KK) ........................................ § 119. Typy kwalifikowane zabójstwa (art. 148 § 2–3 KK) ........................................ § 120. Zabójstwo z afektu (art. 148 § 4 KK) ................................................................ § 121. Dzieciobójstwo (art. 149 KK) ............................................................................ § 122. Eutanazja (art. 150 KK) ..................................................................................... § 123. Doprowadzenie człowieka do targnięcia się na własne życie (art. 151 KK) .... § 124. Ochrona życia dziecka poczętego (art. 152–154 KK) ....................................... § 125. Nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 KK) ........................................... 275 275 276 279 281 281 281 281 284 284 284 285 285 286 286 287 291 291 293 294 295 296 296 299 299 300 301 301 302 303 304 307 308 309 309 312 312 313 314 314 318 Spis treści § 126. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (art. 156–157a KK) ............................ § 127. Udział w bójce lub pobiciu (art. 158–159 KK) .................................................. § 128. Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo (art. 160–161 KK) ....................... § 129. Nieudzielenie pomocy (art. 162 KK) ................................................................ Rozdział IV. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji ............................................................................... § 130. Rodzajowe dobro chronione .............................................................................. § 131. Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego (art. 163 KK) ........... § 132. Porwanie statku (art. 166 KK) .......................................................................... § 133. Przygotowanie do piractwa morskiego (art. 170 KK) ...................................... § 134. Sprowadzenie katastrofy komunikacyjnej (art. 173 KK) ................................. § 135. Wypadek komunikacyjny (art. 177 KK) ........................................................... § 136. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a KK) .......................... Rozdział V. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania .... § 137. Rodzajowe dobro chronione .............................................................................. § 138. Pozbawienie wolności (art. 189 KK) ................................................................. § 139. Handel ludźmi (art. 189a KK) ........................................................................... § 140. Groźba karalna (art. 190 § 1 KK) ..................................................................... § 141. Nękanie (art. 190a KK) ..................................................................................... § 142. Zmuszanie (art. 191 KK) ................................................................................... § 143. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody (art. 191a KK) ................... § 144. Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 KK) ................. § 145. Naruszenie miru domowego (art. 193 KK) ....................................................... § 146. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194–196 KK) ... ROZDZIAŁ VI. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości .. § 147. Rodzajowe dobro chronione .............................................................................. § 148. Zgwałcenie (art. 197 KK) .................................................................................. § 149. Wykorzystanie seksualne osoby niepoczytalnej lub bezradnej (art. 198 KK) . § 150. Nadużycie stosunku zależności lub krytycznego położenia (art. 199 KK) ..... § 151. Czyn lubieżny (art. 200 KK) ............................................................................. § 152. Nawiązywanie kontaktu z małoletnim w celu wykorzystania seksualnego (art. 200a KK) ................................................................................................... § 153. Propagowanie lub pochwalanie zachowań pedofilskich (art. 200b KK) .......... § 154. Przestępstwo kazirodztwa (art. 201 KK) .......................................................... § 155. Pornografia (art. 202 KK) ................................................................................. § 156. Zmuszanie do prostytucji (art. 203 KK) ........................................................... § 157. Przestępstwa związane ze zjawiskiem prostytucji (art. 204 KK) .................... Rozdział VII. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece ....................................... § 158. Rodzajowe dobro chronione .............................................................................. § 159. Bigamia (art. 206 KK) ....................................................................................... § 160. Znęcanie się (art. 207 KK) ................................................................................ § 161. Rozpijanie małoletniego (art. 208 KK) ............................................................. § 162. Niealimentacja (art. 209 KK) ............................................................................ § 163. Porzucenie dziecka lub osoby nieporadnej (art. 210 KK) ................................ XI 318 320 322 322 325 325 326 327 328 328 329 330 331 331 331 332 334 335 336 337 338 339 340 343 343 343 345 346 347 348 349 350 351 353 354 355 355 355 356 358 359 360 XII Spis treści § 164. Uprowadzenie dziecka lub osoby nieporadnej (art. 211 KK) ........................... § 165. Nielegalna adopcja (art. 211a KK) .................................................................... Rozdział VIII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej .................. § 166. Rodzajowe dobro chronione .............................................................................. § 167. Przestępstwo zniesławienia (art. 212 KK) ........................................................ § 168. Przestępstwo zniewagi (art. 216 KK) ................................................................ § 169. Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 i 217a KK) ............. Rozdział IX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego ................................................................................. § 170. Rodzajowe dobro chronione .............................................................................. § 171. Naruszenie nietykalności (art. 222 KK) i czynna napaść (art. 223 KK) na funkcjonariusza publicznego ............................................................................ § 172. Przestępstwo łapownictwa biernego (art. 228 KK) .......................................... § 173. Przestępstwo łapownictwa czynnego (art. 229 KK) ......................................... § 174. Płatna protekcja (art. 230 KK) i handel wpływami (art. 230a KK) ................. § 175. Przestępstwo nadużycia władzy (art. 231 KK) ................................................. § 176. Inne przestępstwa mające zapobiegać zjawisku korupcji ................................ Rozdział X. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości ....................... § 177. Fałszywe zeznania (art. 233 KK) ..................................................................... § 178. Fałszywe oskarżenie (art. 234 KK) ................................................................... § 179. Zatajanie dowodów niewinności (art. 236 KK) ................................................ § 180. Poplecznictwo (art. 239 KK) ............................................................................. § 181. Zaniechanie powiadomienia o popełnionym przestępstwie (art. 240 KK) ...... § 182. Niestosowanie się do orzeczeń sądu (art. 244 KK) .......................................... § 183. Samouwolnienie (art. 242 KK) ......................................................................... § 184. Uwolnienie osoby pozbawionej wolności (art. 243 KK) .................................. § 185. Rozpowszechnianie wiadomości z postępowania karnego (art. 241 KK) ....... Rozdział XI. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu .......................... § 186. Wzięcie zakładnika (art. 252 KK) ..................................................................... § 187. Czynny udział w zbiegowisku (art. 254 KK) .................................................... § 188. Nawoływanie do popełnienia przestępstwa (art. 255–255a KK) ..................... § 189. Propagowanie totalitaryzmu oraz nawoływanie do nienawiści (art. 256–257 KK) ............................................................................................. § 190. Branie udziału w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnienie przestępstwa (art. 258–259 KK) ................................................... § 191. Przestępstwa związane z wytwarzaniem, posiadaniem i obrotem bronią palną oraz amunicją (art. 263 KK) .................................................................... § 192. Pozostałe typy przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu ................... Rozdział XII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji .................................. § 193. Rodzajowe dobro chronione .............................................................................. § 194. Przestępstwo ujawnienia lub bezprawnego wykorzystania informacji niejawnych ......................................................................................................... § 195. Przestępstwo naruszenia tajemnicy korespondencji ........................................ 361 362 365 365 366 366 367 369 369 370 372 373 374 374 375 377 377 379 379 380 381 382 383 384 385 387 388 389 389 390 391 393 394 397 397 398 399 Spis treści Rozdział XIII. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu ........ § 196. Charakterystyka ogólna .................................................................................... § 197. Kradzież zwykła (art. 278 KK) ......................................................................... § 198. Kradzież z włamaniem (art. 279 KK) ............................................................... § 199. Przestępstwa rozbójnicze ................................................................................. I. Charakterystyka ogólna ............................................................................... II. Rozbój – typ podstawowy (art. 280 § 1 KK) ................................................ III. Kwalifikowany typ rozboju (art. 280 § 2 KK) .............................................. IV. Kradzież rozbójnicza (art. 281 KK) .............................................................. V. Wymuszenie rozbójnicze (art. 282 KK) ....................................................... § 200. Kradzież leśna (art. 290 KK) ............................................................................ § 201. Zabór pojazdu mechanicznego (art. 289 KK) ................................................... § 202. Przywłaszczenie (art. 284 KK) ......................................................................... § 203. Oszustwo (art. 286 § 1 KK) .............................................................................. § 204. Przestępstwo tzw. oszustwa pokradzieżowego (art. 286 § 2 KK) .................... § 205. Kradzież impulsów telefonicznych (art. 285 KK) ............................................ § 206. Paserstwo (art. 291–292 KK) ............................................................................ § 207. Zamachy na nienaruszalność cudzej rzeczy (art. 288 KK) ............................. § 208. Komputerowe przestępstwa przeciwko mieniu ................................................ § 209. Uprzywilejowane i kwalifikowane typy przestępstw przeciwko mieniu ......... § 210. Pranie brudnych pieniędzy (art. 299 KK) ......................................................... § 211. Nadużycie zaufania (art. 296 KK) .................................................................... § 212. Oszustwo gospodarcze i ubezpieczeniowe ....................................................... Rozdział XIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi ........................................... § 213. Charakterystyka ogólna ................................................................................... § 214. Fałsz materialny dokumentu (art. 270 § 1 KK) ................................................ § 215. Fałsz intelektualny dokumentu i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy ........ § 216. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentu stwierdzającego tożsamość .......................................................................................................... § 217. Fałszerstwa z rozdziału chroniącego obrót pieniędzmi i papierami wartościowymi .................................................................................................. Rozdział XV. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia służby wojskowej ......................................................................................................... § 218. Gwałtowny zamach na jednostkę Sił Zbrojnych (art. 140 KK) ........................ § 219. Służba w obcym wojsku (art. 141 KK) ............................................................. § 220. Samowolne oddalenie (art. 338 KK) ................................................................. § 221. Dezercja (art. 339 KK) ...................................................................................... Indeks rzeczowy .......................................................................................................... XIII 401 402 403 404 405 405 405 407 408 409 410 410 411 412 413 413 414 414 415 416 416 417 417 419 419 420 421 422 422 425 425 426 428 429 431 PRZEDMOWA Przedkładamy czwarte wydanie skryptu „Prawo karne”, poprawione i uzupełnione. Skrypt opracowano z myślą o studentach i absolwentach wydziałów prawa oraz admini- stracji, a także innych studiów, które przewidują wykłady z tego przedmiotu. Służyć może pomocą także doktorantom i prawnikom praktykom. W skrypcie omówione zostały z od- powiednim pogłębieniem doktrynalnym podstawowe i najbardziej istotne problemy wcho- dzące w skład wykładu z prawa karnego, obejmujące część ogólną i szczególną tego prawa, którym podstawę dały rozwiązania polskiego prawa karnego. Znajduje się w nim także wiele odniesień do orzecznictwa sądowego. Skrypt zawiera wiadomości z zakresu prawa karnego systematycznie ułożone według układu przedmiotowego, zgodnie z którym odbywają się wykłady uniwersyteckie. Jednak w niektórych miejscach nieco odbiega on od schematów współcześnie stosowanych w polskiej dydaktyce tego przedmiotu, co podyktowane zosta- ło chęcią nawiązania do ujęć tradycyjnie przyjmowanych w nauce prawa karnego, ale też koniecznością dostosowania skryptu do wymogów odpowiadających współczesnym po- trzebom znajomości różnorodnych rozwiązań prawa karnego. Autorzy włączyli do treści skryptu również przykłady, które ilustrują omawiane zagadnienia, co ułatwić ma ich zrozu- mienie, a także służyć jako materiał ćwiczeniowy. Sposób ujęcia omawianych najważniej- szych zagadnień z prawa karnego gwarantować powinien efektywną naukę tego przedmiotu i zrozumienie jego kluczowych problemów. Wskazana na początku skryptu literatura obej- muje jedynie najważniejsze pozycje podręcznikowe i komentarze z prawa karnego. Każdy rozdział jest natomiast poprzedzony bibliografią odnoszącą się do przedstawianych w nim problemów. Zawarte w niej wykazy piśmiennictwa obejmują nie tylko najbardziej istotne dla danego tematu polskie monografie oraz artykuły, ale znajdują się w nich także odniesienia do piśmiennictwa obcego, co nie tylko wzbogaca analizy teoretyczne, ale wydaje się również niezbędne przy otwarciu studiów uniwersyteckich i znajomości języków obcych. Autorzy skryptu z wdzięcznością przyjmą wszystkie uwagi mogące służyć udoskona- Alicja Grześkowiak leniu tekstu. Lublin, maj 2012 r. WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła A. Źródła prawa ABWiAWU ................... ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne- go oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) AlkU .............................. ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) BrońU ............................ ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) Nr 264, poz. 1573 ze zm.) CudzU ........................... ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. EKPC ............................ Konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) DozElektrU ................... ustawa z 7.9.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolno- ści poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960 ze zm.) GranicaU ....................... ustawa z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.) GwarSumWyznU .......... ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyzna- nia (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.) IPNU ............................. ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komi- sji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) KC ................................. Kodeks cywilny KK ................................. Kodeks karny KK z 1932 r. ................... Kodeks karny z 1932 r. KK z 1969 r. .................. Kodeks karny z 1969 r. KKS .............................. Kodeks karny skarbowy KKW ............................. Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KPK .............................. Kodeks postępowania karnego Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) XVIII Wykaz skrótów KRKU ........................... ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) KRO .............................. Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ............................... Kodeks spółek handlowych KW ................................ Kodeks wykroczeń MandU .......................... ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) MPPOiP ........................ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych NarkU ............................ ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) NielU ............................. ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) ObrRPU ........................ ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) ObszarMorskiU ............. ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospoli- tej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.) OchrCudzU ................... ustawa z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te- rytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 ze zm.) OchrInfNiejawU ........... ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) PlanRodzU .................... ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz- kiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) PodmZbiorU ................. ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbio- rowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) PolU .............................. ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrAdw ........................... ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. PrBank .......................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. PrDrog ........................... ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. PrFarm .......................... ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) ProkU ............................ ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. PrSzkol .......................... ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. PrUSP ............................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych Nr 270, poz. 1599 ze zm.) Nr 164, poz. 1365 ze zm.) (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Wykaz skrótów XIX PWKK ........................... ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny RadPrU ......................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. RPDU ............................ ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) poz. 69 ze zm.) SMTK ........................... Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 17.7.1998 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 708) SwobGospU .................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) TkanU ........................... ustawa z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszcze- pianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.) TKU .............................. ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) UjawDokU .................... ustawa z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) WybuchU ...................... ustawa z 21.6.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczo- ZawLekU ...................... ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst nych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 117, poz. 1007 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) ZbrodD .......................... dekret z 31.8.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitle- rowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad lud- nością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (tekst jedn. Dz.U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377 ze zm.) B. Inne EV .................................. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, encyklika o wartości i nienaru- szalności życia ludzkiego, 25.3.1995 r. Uzasadnienie ................. Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu karnego, [w:] Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997 2. Organy orzekające SA ................................. Sąd Apelacyjny SN ................................. Sąd Najwyższy SN (7) ............................ Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK ................................. Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma An. UMCS .................... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Biul. PK ......................... Biuletyn Prawa Karnego CzPKiNP ...................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych GSP ............................... Gdańskie Studia Prawnicze
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: