Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 009131 21561966 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy. Przepisy. Wydanie 24 - ebook/pdf
Kodeks pracy. Przepisy. Wydanie 24 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 244
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4674-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 5.03.2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Preambuła (skreś­lona) Dział pierwszy. Przepisy ogólne Rozdział I. Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks.pracy.okreś.la.prawa.i.obowiązki.pracowników. i.pracodawców. Zakres przedmiotowy ustawy Art. 2. Pracownikiem.jest.osoba.zatrudniona.na.podstawie. umowy.o.pracę,.powołania,.wyboru,.mianowania.lub.spółdziel­ czej.umowy.o.pracę. Pracownik — definicja 29). dyrektywy.2002/44/WE.z.dnia.25.czerwca.2002.r..w.sprawie.minimalnych. wymagań.w.zakresie.ochrony.zdrowia.i.bezpieczeństwa.dotyczących. narażenia.pracowników.na.ryzyko.spowodowane.czynnikami.fizycznymi. (wibracji).(szesnasta.dyrektywa.szczegółowa.w.rozumieniu.art..16.ust..1. dyrektywy.89/391/EWG).(Dz..Urz..WE.L.177.z.6.07.2002), 30). dyrektywy.2003/10/WE.z.dnia.6.lutego.2003.r..w.sprawie.minimalnych. wymagań.w.zakresie.ochrony.zdrowia.i.bezpieczeństwa.dotyczących. narażenia.pracowników.na.ryzyko.spowodowane.czynnikami.fizycznymi. (hałasem).(siedemnasta.dyrektywa.szczegółowa.w.rozumieniu.art..16.ust..1. dyrektywy.89/391/EWG).(Dz..Urz..WE.L.42.z.15.02.2003). 15 Art. 3–31, 5 Kodeks pracy Pracodawca — definicja Art. 3. Pracodawcą.jest.jednostka.organizacyjna,.choćby.nie. posiadała.osobowości.prawnej,.a.także.osoba.fizyczna,.jeżeli.za­ trudniają.one.pracowników. Czynności wykonywane za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną lub osobą fizyczną Art. 31. § 1. Za.pracodawcę.będącego.jednostką.organizacyj­ ną.czynności.w.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.dokonuje.osoba. lub.organ.zarządzający.tą.jednostką.albo.inna.wyznaczona.do.tego. osoba. § 2. Przepis.§.1.stosuje.się.odpowiednio.do.pracodawcy.bę­ dącego.osobą.fizyczną,.jeżeli.nie.dokonuje.on.osobiście.czynności,. o.których.mowa.w.tym.przepisie. Art. 4. (skreś­lony) Lex specialis — odesłanie do przepisów szczegółowych Art. 5. Jeżeli.stosunek.pracy.okreś.lonej.kategorii.pracowników. regulują.przepisy.szczególne,.przepisy.kodeksu.stosuje.się.w.zakre­ sie.nie.uregulowanym.tymi.przepisami. Art. 6.2 (uchylony) Art. 7. (skreś­lony) Dane.dotyczące.ogłoszenia.aktów.prawa.Unii.Europejskiej,.zamieszczone. w.niniejszej.ustawie.—.z.dniem.uzyskania.przez.Rzeczpospolitą.Polską.członko­ stwa.w.Unii.Europejskiej.—.dotyczą.ogłoszenia.tych.aktów.w.Dzienniku.Urzędo­ wym.Unii.Europejskiej.—.wydanie.specjalne. Odnośnik.nr.1.dodany.przez.art..3.ustawy.z.dnia.20.kwietnia.2004.r..o.zmianie. i.uchyleniu.niektórych.ustaw.w.związku.z.uzyskaniem.przez.Rzeczpospolitą.Pol­ ską.członkostwa.w.Unii.Europejskiej.(Dz..U..Nr.96,.poz..959).z.dniem.1.maja.2004.r. 2.Art..6.uchylony.przez.art..70.ustawy.z.dnia.4.lutego.2011.r..—.Prawo.prywat­ ne.międzynarodowe.(Dz..U..Nr.80,.poz..432).z.dniem.16.maja.2011.r. 16 Kodeks pracy Art. 8–91 Wyłączenie ochrony — zasady współżycia społecznego Art. 8. Nie.można.czynić.ze.swego.prawa.użytku,.który.byłby. sprzeczny.ze.społeczno–gospodarczym.przeznaczeniem.tego.pra­ wa.lub.zasadami.współżycia.społecznego..Takie.działanie.lub.za­ niechanie.uprawnionego.nie.jest.uważane.za.wykonywanie.prawa. i.nie.korzysta.z.ochrony. Prawo pracy — definicja ustawowa Art. 9. § 1. Ilekroć.w.Kodeksie.pracy.jest.mowa.o.prawie.pra­ cy,.rozumie.się.przez.to.przepisy.Kodeksu.pracy.oraz.przepisy.in­ nych.ustaw.i.aktów.wykonawczych,.okreś.lające.prawa.i.obowiąz­ ki.pracowników.i.pracodawców,.a.także.postanowienia.układów. zbiorowych.pracy.i.innych.opartych.na.ustawie.porozumień.zbio­ rowych,.regulaminów.i.statutów.okreś.lających.prawa.i.obowiązki. stron.stosunku.pracy. § 2. Postanowienia.układów.zbiorowych.pracy.i.porozumień. zbiorowych.oraz.regulaminów.i.statutów.nie.mogą.być.mniej.ko­ rzystne.dla.pracowników.niż.przepisy.Kodeksu.pracy.oraz.innych. ustaw.i.aktów.wykonawczych. § 3. Postanowienia.regulaminów.i.statutów.nie.mogą.być.mniej. korzystne.dla.pracowników.niż.postanowienia.układów.zbioro­ wych.pracy.i.porozumień.zbiorowych. § 4.3.Postanowienia.układów.zbiorowych.pracy.i.innych.opar­ tych.na.ustawie.porozumień.zbiorowych,.regulaminów.oraz.statu­ tów.okreś.lających.prawa.i.obowiązki.stron.stosunku.pracy,.narusza­ jące.zasadę.równego.traktowania.w.zatrudnieniu,.nie.obowiązują. Porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy Art. 91.4 § 1. Jeżeli.jest.to.uzasadnione.sytuacją.finansową.pra­ codawcy,.może.być.zawarte.porozumienie.o.zawieszeniu.stosowa­ 3.Art..9.§.4.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.14.listopada.2003.r.. (Dz..U..Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2004.r. 4.Art..91.dodany.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.26.lipca.2002.r..(Dz..U..Nr.135,. poz..1146).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.29.listopada.2002.r. 17 Art. 10–11 Kodeks pracy nia.w.całości.lub.w.części.przepisów.prawa.pracy,.okreś.lających. prawa.i.obowiązki.stron.stosunku.pracy;.nie.dotyczy.to.przepi­ sów.Kodeksu.pracy.oraz.przepisów.innych.ustaw.i.aktów.wyko­ nawczych. § 2. Porozumienie,.o.którym.mowa.w.§.1,.zawiera.pracodawca. i.reprezentująca.pracowników.organizacja.związkowa,.a.jeżeli.pra­ codawca.nie.jest.objęty.działaniem.takiej.organizacji,.porozumienie. zawiera.pracodawca.i.przedstawicielstwo.pracowników.wyłonione. w.trybie.przyjętym.u.tego.pracodawcy. § 3. Zawieszenie.stosowania.przepisów.prawa.pracy.nie.może. trwać.dłużej.niż.przez.okres.3.lat..Przepis.art..24127.§.3.stosuje.się. odpowiednio. § 4.5.Pracodawca.przekazuje.porozumienie.właściwemu.okrę­ gowemu.inspektorowi.pracy. § 5. Przepisy.§.1–4.nie.naruszają.przepisów.art..24127. Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy Swoboda wyboru pracy. Polityka państwa Art. 10. § 1. Każdy.ma.prawo.do.swobodnie.wybranej.pra­ cy..Nikomu,.z.wyjątkiem.przypadków.okreś.lonych.w.ustawie,.nie. można.zabronić.wykonywania.zawodu. § 2. Państwo.okreś.la.minimalną.wysokość.wynagrodzenia.za. pracę. § 3. Państwo.prowadzi.politykę.zmierzającą.do.pełnego.pro­ duktywnego.zatrudnienia. Obligatoryjna zgoda obu stron na zatrudnienie Art. 11.6 Nawiązanie.stosunku.pracy.oraz.ustalenie.warun­ ków.pracy.i.płacy,.bez.względu.na.podstawę.prawną.tego.stosunku,. wymaga.zgodnego.oświadczenia.woli.pracodawcy.i.pracownika. 5.Art..91.§.4.zmieniony.przez.art..95.pkt.1.ustawy.z.dnia.13.kwietnia.2007.r.. o.Państwowej.Inspekcji.Pracy.(Dz..U..Nr.89,.poz..589).z.dniem.1.lipca.2007.r. 6.Art..11.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.ustawy.z.dnia.14.listopada.2003.r..(Dz..U.. Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2004.r. 18 Kodeks pracy Art. 111–113, 13 Obowiązki pracodawcy Art. 111. Pracodawca.jest.obowiązany.szanować.godność. i.inne.dobra.osobiste.pracownika. Równość traktowania pracowników Art. 112.7.Pracownicy.mają.równe.prawa.z.tytułu.jednakowe­ go.wypełniania.takich.samych.obowiązków;.dotyczy.to.w.szcze­ gólności.równego.traktowania.mężczyzn.i.kobiet.w.zatrudnieniu. Zakaz dyskryminacji Art. 113.8.Jakakolwiek.dyskryminacja.w.zatrudnieniu,.bezpo­ średnia.lub.pośrednia,.w.szczególności.ze.względu.na.płeć,.wiek,. niepełnosprawność,.rasę,.religię,.narodowość,.przekonania.poli­ tyczne,.przynależność.związkową,.pochodzenie.etniczne,.wyzna­ nie,.orientację.seksualną,.a.także.ze.względu.na.zatrudnienie.na. czas.okreś.lony.lub.nieokreś.lony.albo.w.pełnym.lub.w.niepełnym. wymiarze.czasu.pracy.—.jest.niedopuszczalna. Art. 12. (skreś­lony) Art. 13.9 Pracownik.ma.prawo.do.godziwego.wynagrodzenia. za.pracę..Warunki.realizacji.tego.prawa.okreś.lają.przepisy.prawa. pracy.oraz.polityka.państwa.w.dziedzinie.płac,.w.szczególności. poprzez.ustalanie.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę. Wynagrodzenie 7.Art..112.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.24.sierpnia.2001.r..(Dz..U.. Nr.128,.poz..1405).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2002.r. 8.Art..113.zmieniony.przez.art..1.pkt.4.ustawy.z.dnia.14.listopada.2003.r..(Dz..U.. Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2004.r. 9.Art..13.zmieniony.przez.art..11.pkt.1.ustawy.z.dnia.10.października.2002.r.. o.minimalnym.wynagrodzeniu.za.pracę.(Dz..U..Nr.200,.poz..1679).z.dniem.1.stycz­ nia.2003.r. 19 Art. 14–18 Wypoczynek Kodeks pracy Art. 14. Pracownik.ma.prawo.do.wypoczynku,.który.zapew­ niają.przepisy.o.czasie.pracy,.dniach.wolnych.od.pracy.oraz.o.urlo­ pach.wypoczynkowych. Warunki pracy Art. 15. Pracodawca.jest.obowiązany.zapewnić.pracownikom. bezpieczne.i.higieniczne.warunki.pracy. Potrzeby pracowników Art. 16. Pracodawca,.stosownie.do.możliwości.i.warunków,. zaspokaja.bytowe,.socjalne.i.kulturalne.potrzeby.pracowników. Doskonalenie zawodowe Art. 17. Pracodawca.jest.obowiązany.ułatwiać.pracownikom. podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych. Zgodność postanowień umów o pracę z przepisami prawa pracy Art. 18. § 1. Postanowienia.umów.o.pracę.oraz.innych.aktów,. na.których.podstawie.powstaje.stosunek.pracy,.nie.mogą.być.mniej. korzystne.dla.pracownika.niż.przepisy.prawa.pracy. § 2. Postanowienia.umów.i.aktów,.o.których.mowa.w.§.1,.mniej. korzystne.dla.pracownika.niż.przepisy.prawa.pracy.są.nieważne;. zamiast.nich.stosuje.się.odpowiednie.przepisy.prawa.pracy. § 3.10.Postanowienia.umów.o.pracę.i.innych.aktów,.na.podsta­ wie.których.powstaje.stosunek.pracy,.naruszające.zasadę.równego. traktowania.w.zatrudnieniu.są.nieważne..Zamiast.takich.postano­ wień.stosuje.się.odpowiednie.przepisy.prawa.pracy,.a.w.razie.braku. takich.przepisów.—.postanowienia.te.należy.zastąpić.odpowiednimi. postanowieniami.niemającymi.charakteru.dyskryminacyjnego. 10.Art..18.§.3.zmieniony.przez.art..1.pkt.5.ustawy.z.dnia.14.listopada.2003.r.. (Dz..U..Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2004.r. 20 Kodeks pracy Art. 181–183a Organizacje pracowników i pracodawców Art. 181. § 1. Pracownicy.i.pracodawcy,.w.celu.reprezentacji. i.obrony.swoich.praw.i.interesów,.mają.prawo.tworzyć.organizacje. i.przystępować.do.tych.organizacji. § 2. Zasady.tworzenia.i.działania.organizacji,.o.których.mowa. w.§.1,.okreś.la.ustawa.o.związkach.zawodowych,.ustawa.o.organi­ zacjach.pracodawców.oraz.inne.przepisy.prawa. Udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy Art. 182. Pracownicy.uczestniczą.w.zarządzaniu.zakładem.pra­ cy.w.zakresie.i.na.zasadach.okreś.lonych.w.odrębnych.przepisach. Obowiązek stworzenia odpowiednich warunków Art. 183. Pracodawcy.oraz.organy.administracji.są.obowiąza­ ni.tworzyć.warunki.umożliwiające.korzystanie.z.uprawnień.okreś­ lonych.w.przepisach,.o.których.mowa.w.art..181.i.182. Rozdział IIa.11 Równe traktowanie w zatrudnieniu Zasada. Przejawy dyskryminacji w zatrudnieniu Art. 183a. § 1. Pracownicy.powinni.być.równo.traktowani.w.za­ kresie.nawiązania.i.rozwiązania.stosunku.pracy,.warunków.zatrud­ nienia,.awansowania.oraz.dostępu.do.szkolenia.w.celu.podnosze­ nia.kwalifikacji.zawodowych,.w.szczególności.bez.względu.na.płeć,. wiek,.niepełnosprawność,.rasę,.religię,.narodowość,.przekonania. polityczne,.przynależność.związkową,.pochodzenie.etniczne,.wy­ znanie,.orientację.seksualną,.a.także.bez.względu.na.zatrudnienie. na.czas.okreś.lony.lub.nieokreś.lony.albo.w.pełnym.lub.w.niepełnym. wymiarze.czasu.pracy. § 2. Równe.traktowanie.w.zatrudnieniu.oznacza.niedyskry­ minowanie.w.jakikolwiek.sposób,.bezpośrednio.lub.pośrednio,. z.przyczyn.okreś.lonych.w.§.1. 11.Rozdział.IIa.zmieniony.przez.art..1.pkt.6.ustawy.z.dnia.14.listopada.2003.r.. (Dz..U..Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2004.r. 21 Art. 183a Kodeks pracy § 3. Dyskryminowanie.bezpośrednie.istnieje.wtedy,.gdy.pra­ cownik.z.jednej.lub.z.kilku.przyczyn.okreś.lonych.w.§.1.był,.jest.lub. mógłby.być.traktowany.w.porównywalnej.sytuacji.mniej.korzystnie. niż.inni.pracownicy. § 4.12.Dyskryminowanie.pośrednie.istnieje.wtedy,.gdy.na.skutek. pozornie.neutralnego.postanowienia,.zastosowanego.kryterium.lub. podjętego.działania.występują.lub.mogłyby.wystąpić.niekorzystne. dysproporcje.albo.szczególnie.niekorzystna.sytuacja.w.zakresie. nawiązania.i.rozwiązania.stosunku.pracy,.warunków.zatrudnie­ nia,.awansowania.oraz.dostępu.do.szkolenia.w.celu.podnoszenia. kwalifikacji.zawodowych.wobec.wszystkich.lub.znacznej.liczby. pracowników.należących.do.grupy.wyróżnionej.ze.względu.na. jedną.lub.kilka.przyczyn.okreś.lonych.w.§.1,.chyba.że.postanowienie,. kryterium.lub.działanie.jest.obiektywnie.uzasadnione.ze.względu. na.zgodny.z.prawem.cel,.który.ma.być.osiągnięty,.a.środki.służące. osiągnięciu.tego.celu.są.właściwe.i.konieczne. § 5.13.Przejawem.dyskryminowania.w.rozumieniu.§.2.jest.także: 1). działanie.polegające.na.zachęcaniu.innej.osoby.do.naruszenia. zasady.równego.traktowania.w.zatrudnieniu.lub.nakazaniu. jej.naruszenia.tej.zasady, 2). niepożądane.zachowanie,.którego.celem.lub.skutkiem.jest. naruszenie.godności.pracownika.i.stworzenie.wobec.niego. zastraszającej,.wrogiej,.poniżającej,.upokarzającej.lub.uwła­ czającej.atmosfery.(molestowanie). § 6.14.Dyskryminowaniem.ze.względu.na.płeć.jest.także.każde. niepożądane.zachowanie.o.charakterze.seksualnym.lub.odnoszące. się.do.płci.pracownika,.którego.celem.lub.skutkiem.jest.naruszenie. godności.pracownika,.w.szczególności.stworzenie.wobec.niego. zastraszającej,.wrogiej,.poniżającej,.upokarzającej.lub.uwłaczającej. 12.Art..183a.§.4.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.lit..a).ustawy.z.dnia.21.listopada. 2008.r..(Dz..U..Nr.223,.poz..1460).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.18.stycznia.2009.r. 13.Art..183a.§.5.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.lit..a).ustawy.z.dnia.21.listopada. 2008.r..(Dz..U..Nr.223,.poz..1460).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.18.stycznia.2009.r. 14.Art..183a.§.6.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.lit..a).ustawy.z.dnia.21.listopada. 2008.r..(Dz..U..Nr.223,.poz..1460).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.18.stycznia.2009.r. 22 Kodeks pracy Art. 183b atmosfery;.na.zachowanie.to.mogą.się.składać.fizyczne,.werbalne. lub.pozawerbalne.elementy.(molestowanie.seksualne). § 7.15.Podporządkowanie.się.przez.pracownika.molestowa­ niu.lub.molestowaniu.seksualnemu,.a.także.podjęcie.przez.niego. działań.przeciwstawiających.się.molestowaniu.lub.molestowaniu. seksualnemu.nie.może.powodować.jakichkolwiek.negatywnych. konsekwencji.wobec.pracownika. Przykładowy katalog naruszeń zasad równego traktowania w zatrudnieniu Art. 183b. § 1. Za.naruszenie.zasady.równego.traktowania. w.zatrudnieniu,.z.zastrzeżeniem.§.2–4,.uważa.się.różnicowanie. przez.pracodawcę.sytuacji.pracownika.z.jednej.lub.kilku.przyczyn. okreś.lonych.w.art..183a.§.1,.którego.skutkiem.jest.w.szczególności: 1). odmowa.nawiązania.lub.rozwiązanie.stosunku.pracy, 2). niekorzystne.ukształtowanie.wynagrodzenia.za.pracę.lub. innych.warunków.zatrudnienia.albo.pominięcie.przy.awan­ sowaniu.lub.przyznawaniu.innych.świadczeń.związanych. z.pracą, 3). pominięcie.przy.typowaniu.do.udziału.w.szkoleniach.podno­ szących.kwalifikacje.zawodowe —.chyba.że.pracodawca.udowodni,.że.kierował.się.obiektywnymi. powodami. § 2.16.Zasady.równego.traktowania.w.zatrudnieniu.nie.naru­ szają.działania,.proporcjonalne.do.osiągnięcia.zgodnego.z.prawem. celu.różnicowania.sytuacji.pracownika,.polegające.na: 1). niezatrudnianiu.pracownika.z.jednej.lub.kilku.przyczyn. okreś.lonych.w.art..183a.§.1,.jeżeli.rodzaj.pracy.lub.warunki. jej.wykonywania.powodują,.że.przyczyna.lub.przyczyny. wymienione.w.tym.przepisie.są.rzeczywistym.i.decydującym. wymaganiem.zawodowym.stawianym.pracownikowi, 15.Art..183a.§.7.dodany.przez.art..1.pkt.1.lit..b).ustawy.z.dnia.21.listopada.2008.r.. (Dz..U..Nr.223,.poz..1460).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.18.stycznia.2009.r. 16.Art..183b.§.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.21.listopada.2008.r.. (Dz..U..Nr.223,.poz..1460).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.18.stycznia.2009.r. 23 Art. 183b Kodeks pracy 2). wypowiedzeniu.pracownikowi.warunków.zatrudnienia. w.zakresie.wymiaru.czasu.pracy,.jeżeli.jest.to.uzasadnione. przyczynami.niedotyczącymi.pracowników.bez.powoływa­ nia.się.na.inną.przyczynę.lub.inne.przyczyny.wymienione. w.art..183a.§.1, 3). stosowaniu.środków,.które.różnicują.sytuację.prawną.pra­ cownika,.ze.względu.na.ochronę.rodzicielstwa.lub.niepełno­ sprawność, 4). stosowaniu.kryterium.stażu.pracy.przy.ustalaniu.warunków. zatrudniania.i.zwalniania.pracowników,.zasad.wynagradza­ nia.i.awansowania.oraz.dostępu.do.szkolenia.w.celu.pod­ noszenia.kwalifikacji.zawodowych,.co.uzasadnia.odmienne. traktowanie.pracowników.ze.względu.na.wiek. § 3. Nie.stanowią.naruszenia.zasady.równego.traktowania. w.zatrudnieniu.działania.podejmowane.przez.okreś.lony.czas,.zmie­ rzające.do.wyrównywania.szans.wszystkich.lub.znacznej.liczby.pra­ cowników.wyróżnionych.z.jednej.lub.kilku.przyczyn.okreś.lonych. w.art..183a.§.1,.przez.zmniejszenie.na.korzyść.takich.pracowników. faktycznych.nierówności,.w.zakresie.okreś.lonym.w.tym.przepisie. § 4.17.Nie.stanowi.naruszenia.zasady.równego.traktowania. ograniczanie.przez.kościoły.i.inne.związki.wyznaniowe,.a.także.or­ ganizacje,.których.etyka.opiera.się.na.religii,.wyznaniu.lub.światopo­ glądzie,.dostępu.do.zatrudnienia,.ze.względu.na.religię,.wyznanie. lub.światopogląd.jeżeli.rodzaj.lub.charakter.wykonywania.działal­ ności.przez.kościoły.i.inne.związki.wyznaniowe,.a.także.organizacje. powoduje,.że.religia,.wyznanie.lub.światopogląd.są.rzeczywistym. i.decydującym.wymaganiem.zawodowym.stawianym.pracowni­ kowi,.proporcjonalnym.do.osiągnięcia.zgodnego.z.prawem.celu. zróżnicowania.sytuacji.tej.osoby;.dotyczy.to.również.wymagania. od.zatrudnionych.działania.w.dobrej.wierze.i.lojalności.wobec.etyki. kościoła,.innego.związku.wyznaniowego.oraz.organizacji,.których. etyka.opiera.się.na.religii,.wyznaniu.lub.światopoglądzie. 17.Art..183b.§.4.zmieniony.przez.art..25.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..o.wdro­ żeniu.niektórych.przepisów.Unii.Europejskiej.w.zakresie.równego.traktowania. (Dz..U..Nr.254,.poz..1700).z.dniem.1.stycznia.2011.r. 24 Kodeks pracy Art. 183c–183e Równość wynagrodzenia Art. 183c. § 1. Pracownicy.mają.prawo.do.jednakowego.wyna­ grodzenia.za.jednakową.pracę.lub.za.pracę.o.jednakowej.wartości. § 2. Wynagrodzenie,.o.którym.mowa.w.§.1,.obejmuje.wszystkie. składniki.wynagrodzenia,.bez.względu.na.ich.nazwę.i.charakter,. a.także.inne.świadczenia.związane.z.pracą,.przyznawane.pracow­ nikom.w.formie.pieniężnej.lub.w.innej.formie.niż.pieniężna. § 3. Pracami.o.jednakowej.wartości.są.prace,.których.wyko­ nywanie.wymaga.od.pracowników.porównywalnych.kwalifikacji. zawodowych,.potwierdzonych.dokumentami.przewidzianymi. w.odrębnych.przepisach.lub.praktyką.i.doświadczeniem.zawodo­ wym,.a.także.porównywalnej.odpowiedzialności.i.wysiłku. Odszkodowanie Art. 183d. Osoba,.wobec.której.pracodawca.naruszył.zasadę. równego.traktowania.w.zatrudnieniu,.ma.prawo.do.odszkodowa­ nia.w.wysokości.nie.niższej.niż.minimalne.wynagrodzenie.za.pra­ cę,.ustalane.na.podstawie.odrębnych.przepisów. Skutki dochodzenia roszczeń Art. 183e.18 § 1. Skorzystanie.przez.pracownika.z.uprawnień. przysługujących.z.tytułu.naruszenia.zasady.równego.traktowania. w.zatrudnieniu.nie.może.być.podstawą.niekorzystnego.traktowa­ nia.pracownika,.a.także.nie.może.powodować.jakichkolwiek.ne­ gatywnych.konsekwencji.wobec.pracownika,.zwłaszcza.nie.może. stanowić.przyczyny.uzasadniającej.wypowiedzenie.przez.praco­ dawcę.stosunku.pracy.lub.jego.rozwiązanie.bez.wypowiedzenia. § 2. Przepis.§.1.stosuje.się.odpowiednio.do.pracownika,.który. udzielił.w.jakiejkolwiek.formie.wsparcia.pracownikowi.korzysta­ jącemu.z.uprawnień.przysługujących.z.tytułu.naruszenia.zasady. równego.traktowania.w.zatrudnieniu. 18.Art..183e.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.ustawy.z.dnia.21.listopada.2008.r.. (Dz..U..Nr.223,.poz..1460).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.18.stycznia.2009.r. 25 Art. 184–185 Kodeks pracy Rozdział IIb.19 Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy Państwowa Inspekcja Pracy Art. 184. § 1. Nadzór.i.kontrolę.przestrzegania.prawa.pracy,. w.tym.przepisów.i.zasad.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy,.sprawuje. Państwowa.Inspekcja.Pracy. § 2. Nadzór.i.kontrolę.przestrzegania.zasad,.przepisów.higieny. pracy.i.warunków.środowiska.pracy.sprawuje.Państwowa.Inspekcja. Sanitarna. § 3. Organizację.i.zakres.działania.inspekcji,.o.których.mowa. w.§.1.i.2,.okreś.lają.odrębne.przepisy. Społeczna inspekcja pracy Art. 185. § 1. Społeczną.kontrolę.przestrzegania.prawa.pracy,. w.tym.przepisów.i.zasad.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy,.sprawuje. społeczna.inspekcja.pracy. § 2. Organizację,.zadania.i.uprawnienia.społecznej.inspekcji. pracy.oraz.zasady.jej.współdziałania.z.Państwową.Inspekcją.Pracy. i.innymi.państwowymi.organami.nadzoru.i.kontroli.okreś.lają.od­ rębne.przepisy. 19.Rozdział.IIb.według.numeracji.ustalonej.przez.art..1.pkt.5.ustawy.z.dnia. 24.sierpnia.2001.r..(Dz..U..Nr.128,.poz..1405).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.stycznia.2002.r. 26 Kodeks pracy Art. 22 Rozdział III (skreś­lony) Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział I. Przepisy ogólne Nawiązanie stosunku pracy Art. 22. § 1.20.Przez.nawiązanie.stosunku.pracy.pracownik.zo­ bowiązuje.się.do.wykonywania.pracy.okreś.lonego.rodzaju.na.rzecz. pracodawcy.i.pod.jego.kierownictwem.oraz.w.miejscu.i.czasie.wy­ znaczonym.przez.pracodawcę,.a.pracodawca.—.do.zatrudniania. pracownika.za.wynagrodzeniem. § 11. Zatrudnienie.w.warunkach.okreś.lonych.w.§.1.jest.za­ trudnieniem.na.podstawie.stosunku.pracy,.bez.względu.na.nazwę. zawartej.przez.strony.umowy. § 12.21.Nie.jest.dopuszczalne.zastąpienie.umowy.o.pracę.umową. cywilnoprawną.przy.zachowaniu.warunków.wykonywania.pracy,. okreś.lonych.w.§.1. § 2. Pracownikiem.może.być.osoba,.która.ukończyła.18.lat..Na. warunkach.okreś.lonych.w.dziale.dziewiątym.pracownikiem.może. być.również.osoba,.która.nie.ukończyła.18.lat. § 3. Osoba.ograniczona.w.zdolności.do.czynności.prawnych. może.bez.zgody.przedstawiciela.ustawowego.nawiązać.stosunek. pracy.oraz.dokonywać.czynności.prawnych,.które.dotyczą.tego.sto­ sunku..Jednakże.gdy.stosunek.pracy.sprzeciwia.się.dobru.tej.osoby,. przedstawiciel.ustawowy.za.zezwoleniem.sądu.opiekuńczego.może. stosunek.pracy.rozwiązać. 20.Art..22.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.lit..a).ustawy.z.dnia.26.lipca.2002.r.. (Dz..U..Nr.135,.poz..1146).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.29.listopada.2002.r. 21.Art..22.§.12.dodany.przez.art..1.pkt.2.lit..b).ustawy.z.dnia.26.lipca.2002.r.. (Dz..U..Nr.135,.poz..1146).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.29.listopada.2002.r. 27 Art. 221 Kodeks pracy Dane osobowe pracownika Art. 221.22 § 1. Pracodawca.ma.prawo.żądać.od.osoby.ubiega­ jącej.się.o.zatrudnienie.podania.danych.osobowych.obejmujących: imię.(imiona).i.nazwisko, 1). 2). imiona.rodziców, 3). datę.urodzenia, 4). miejsce.zamieszkania.(adres.do.korespondencji), 5). wykształcenie, 6). przebieg.dotychczasowego.zatrudnienia. § 2. Pracodawca.ma.prawo.żądać.od.pracownika.podania,. niezależnie.od.danych.osobowych,.o.których.mowa.w.§.1,.także: 1). innych.danych.osobowych.pracownika,.a.także.imion.i.na­ zwisk.oraz.dat.urodzenia.dzieci.pracownika,.jeżeli.podanie. takich.danych.jest.konieczne.ze.względu.na.korzystanie.przez. pracownika.ze.szczególnych.uprawnień.przewidzianych. w.prawie.pracy, 2). numeru.PESEL.pracownika.nadanego.przez.Rządowe.Cen­ trum.Informatyczne.Powszechnego.Elektronicznego.Systemu. Ewidencji.Ludności.(RCI.PESEL). § 3. Udostępnienie.pracodawcy.danych.osobowych.następuje. w.formie.oświadczenia.osoby,.której.one.dotyczą..Pracodawca.ma. prawo.żądać.udokumentowania.danych.osobowych.osób,.o.których. mowa.w.§.1.i.2. § 4. Pracodawca.może.żądać.podania.innych.danych.osobo­ wych.niż.okreś.lone.w.§.1.i.2,.jeżeli.obowiązek.ich.podania.wynika. z.odrębnych.przepisów. § 5. W.zakresie.nieuregulowanym.w.§.1–4.do.danych.oso­ bowych,.o.których.mowa.w.tych.przepisach,.stosuje.się.przepisy. o.ochronie.danych.osobowych. Art. 23. (skreś­lony) 22.Art..221.dodany.przez.art..1.pkt.7.ustawy.z.dnia.14.listopada.2003.r..(Dz..U.. Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2004.r. 28 Kodeks pracy Art. 231 Skutki przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę Art. 231.23 § 1. W.razie.przejścia.zakładu.pracy.lub.jego.części. na.innego.pracodawcę.staje.się.on.z.mocy.prawa.stroną.w.dotych­ czasowych.stosunkach.pracy,.z.zastrzeżeniem.przepisów.§.5. § 2. Za.zobowiązania.wynikające.ze.stosunku.pracy,.powstałe. przed.przejściem.części.zakładu.pracy.na.innego.pracodawcę,.do­ tychczasowy.i.nowy.pracodawca.odpowiadają.solidarnie. § 3.24.Jeżeli. u.pracodawców,. o.których. mowa. w.§.1,. nie. działają. zakładowe. organizacje. związkowe,. dotychczasowy. i.nowy.pracodawca.informują.na.piśmie.swoich.pracowników. o.przewidywanym.terminie.przejścia.zakładu.pracy.lub.jego. części.na.innego.pracodawcę,.jego.przyczynach,.prawnych,. ekonomicznych.oraz.socjalnych.skutkach.dla.pracowników,. a.także.zamierzonych.działaniach.dotyczących.warunków.za­ trudnienia.pracowników,.w.szczególności.warunków.pracy,.pła­ cy.i.przekwalifikowania;.przekazanie.informacji.powinno.na­ stąpić.co.najmniej.na.30.dni.przed.przewidywanym.terminem. przejścia.zakładu.pracy.lub.jego.części.na.innego.pracodawcę. § 4.25.W.terminie.2.miesięcy.od.przejścia.zakładu.pracy.lub.jego. części.na.innego.pracodawcę,.pracownik.może.bez.wypowiedzenia,. za.siedmiodniowym.uprzedzeniem,.rozwiązać.stosunek.pracy..Roz­ wiązanie.stosunku.pracy.w.tym.trybie.powoduje.dla.pracownika. skutki,.jakie.przepisy.prawa.pracy.wiążą.z.rozwiązaniem.stosunku. pracy.przez.pracodawcę.za.wypowiedzeniem. § 5. Pracodawca,.z.dniem.przejęcia.zakładu.pracy.lub.jego. części,.jest.obowiązany.zaproponować.nowe.warunki.pracy.i.płacy. 23.Z.dniem.25.kwietnia.2005.r..art..231.w.zakresie,.w.jakim.pomija.współod­ powiedzialność.Skarbu.Państwa.za.zobowiązania.wynikające.ze.stosunku.pracy. powstałe.przed.przekształceniem.statio.fisci.Skarbu.Państwa.—.zakładu.opieki. zdrowotnej.w.samodzielny.publiczny.zakład.opieki.zdrowotnej,.został.uznany.za. niezgodny.z.art..32.ust..1.w.związku.z.art..64.ust..2.Konstytucji.RP,.wyrokiem.Try­ bunału.Konstytucyjnego.z.dnia.4.kwietnia.2005.r..(Dz..U..Nr.68,.poz..610). 24.Art..231.§.3.zmieniony.przez.art..1.pkt.8.lit..a).ustawy.z.dnia.14.listopada. 2003.r..(Dz..U..Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2004.r. 25.Art..231.§.4.zmieniony.przez.art..1.pkt.8.lit..a).ustawy.z.dnia.14.listopada. 2003.r..(Dz..U..Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2004.r. 29 Art. 231a–232 Kodeks pracy pracownikom.świadczącym.dotychczas.pracę.na.innej.podstawie. niż.umowa.o.pracę.oraz.wskazać.termin,.nie.krótszy.niż.7.dni,.do. którego.pracownicy.mogą.złożyć.oświadczenie.o.przyjęciu.lub.od­ mowie.przyjęcia.proponowanych.warunków..W.razie.nieuzgodnie­ nia.nowych.warunków.pracy.i.płacy.dotychczasowy.stosunek.pracy. rozwiązuje.się.z.upływem.okresu.równego.okresowi.wypowiedze­ nia,.liczonego.od.dnia,.w.którym.pracownik.złożył.oświadczenie. o.odmowie.przyjęcia.proponowanych.warunków,.lub.od.dnia,.do. którego.mógł.złożyć.takie.oświadczenie..Przepis.§.4.zdanie.drugie. stosuje.się.odpowiednio. § 6.26.Przejście.zakładu.pracy.lub.jego.części.na.innego.praco­ dawcę.nie.może.stanowić.przyczyny.uzasadniającej.wypowiedzenie. przez.pracodawcę.stosunku.pracy. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników Art. 231a.27 § 1. Jeżeli.jest.to.uzasadnione.sytuacją.finansową. pracodawcy,.nieobjętego.układem.zbiorowym.pracy.lub.zatrudnia­ jącego.mniej.niż.20.pracowników,.może.być.zawarte.porozumienie. o.stosowaniu.mniej.korzystnych.warunków.zatrudnienia.pracow­ ników.niż.wynikające.z.umów.o.pracę.zawartych.z.tymi.pracowni­ kami,.w.zakresie.i.przez.czas.ustalone.w.porozumieniu. § 2.28.Przepisy.art..91.§.1–4.stosuje.się.odpowiednio. Współdziałanie z zakładową organizacją związkową Art. 232. Jeżeli.przepisy.prawa.pracy.przewidują.współdzia­ łanie.pracodawcy.z.zakładową.organizacją.związkową.w.indywi­ dualnych.sprawach.ze.stosunku.pracy,.pracodawca.ma.obowiązek. współdziałać.w.takich.sprawach.z.zakładową.organizacją.związko­ wą.reprezentującą.pracownika.z.tytułu.jego.członkostwa.w.związ­ 26.Art..231.§.6.dodany.przez.art..1.pkt.8.lit..b).ustawy.z.dnia.14.listopada.2003.r.. (Dz..U..Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2004.r. 27.Art..231a.dodany.przez.art..1.pkt.3.ustawy.z.dnia.26.lipca.2002.r..(Dz..U.. Nr.135,.poz..1146).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.29.listopada.2002.r. 28.Art..231a.§.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.9.ustawy.z.dnia.14.listopada.2003.r.. (Dz..U..Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2004.r. 30 Kodeks pracy Art. 25–251 ku.zawodowym.albo.wyrażenia.zgody.na.obronę.praw.pracowni­ ka.nie.zrzeszonego.w.związku.—.zgodnie.z.ustawą.o.związkach. zawodowych. Art. 24. (skreś­lony) Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę Umowa o pracę — czas. Okres próbny Art. 25. § 1.29.Umowę.o.pracę.zawiera.się.na.czas.nie.okreś.lony,. na.czas.okreś.lony.lub.na.czas.wykonania.okreś.lonej.pracy..Jeżeli. zachodzi.konieczność.zastępstwa.pracownika.w.czasie.jego.uspra­ wiedliwionej.nieobecności.w.pracy,.pracodawca.może.w.tym.celu. zatrudnić.innego.pracownika.na.podstawie.umowy.o.pracę.na.czas. okreś.lony,.obejmujący.czas.tej.nieobecności. § 2. Każda.z.umów,.o.których.mowa.w.§.1,.może.być.poprzedzo­ na.umową.o.pracę.na.okres.próbny,.nie.przekraczający.3.miesięcy. Skutki zawarcia kolejnej umowy na czas okreś lony Art. 251.30 § 1. Zawarcie.kolejnej.umowy.o.pracę.na.czas.okreś­ lony.jest.równoznaczne.w.skutkach.prawnych.z.zawarciem.umo­ wy.o.pracę.na.czas.nieokreś.lony,.jeżeli.poprzednio.strony.dwukrot­ nie.zawarły.umowę.o.pracę.na.czas.okreś.lony.na.następujące.po. sobie.okresy,.o.ile.przerwa.między.rozwiązaniem.poprzedniej.a.na­ wiązaniem.kolejnej.umowy.o.pracę.nie.przekroczyła.1.miesiąca. § 2. Uzgodnienie.między.stronami.w.trakcie.trwania.umowy. o.pracę.na.czas.okreś.lony.dłuższego.okresu.wykonywania.pracy.na. podstawie.tej.umowy.uważa.się.za.zawarcie,.od.dnia.następujące­ 29.Art..25.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.4.ustawy.z.dnia.26.lipca.2002.r..(Dz..U.. Nr.135,.poz..1146).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.29.listopada.2002.r. 30.Art..251.zmieniony.przez.art..1.pkt.10.ustawy.z.dnia.14.listopada.2003.r.. (Dz..U..Nr.213,.poz..2081).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.uzyskania.przez.Rzecz­ pospolitą.Polską.członkostwa.w.Unii.Europejskiej. 31 Art. 26, 29 Kodeks pracy go.po.jej.rozwiązaniu,.kolejnej.umowy.o.pracę.na.czas.okreś.lony. w.rozumieniu.§.1. § 3. Przepis.§.1.nie.dotyczy.umów.o.pracę.na.czas.okreś.lony. zawartych: 1). w.celu.zastępstwa.pracownika.w.czasie.jego.usprawiedliwio­ nej.nieobecności.w.pracy, 2). w.celu.wykonywania.pracy.o.charakterze.dorywczym.lub. sezonowym.albo.zadań.realizowanych.cyklicznie. Termin nawiązania stosunku pracy Art. 26. Stosunek.pracy.nawiązuje.się.w.terminie.okreś.lonym. w.umowie.jako.dzień.rozpoczęcia.pracy,.a.jeżeli.terminu.tego.nie. okreś.lono.—.w.dniu.zawarcia.umowy. Art. 27–28. (skreś­lone) Umowa o pracę. Forma, zakres, elementy Art. 29.31 § 1. Umowa.o.pracę.okreś.la.strony.umowy,.rodzaj. umowy,.datę.jej.zawarcia.oraz.warunki.pracy.i.płacy,.w.szczegól­ ności: 1). rodzaj.pracy, 2). miejsce.wykonywania.pracy, 3). wynagrodzenie.za.pracę.odpowiadające.rodzajowi.pracy,.ze. wskazaniem.składników.wynagrodzenia, 4). wymiar.czasu.pracy, 5). termin.rozpoczęcia.pracy. § 2. Umowę.o.pracę.zawiera.się.na.piśmie..Jeżeli.umowa.o.pracę. nie.została.zawarta.z.zachowaniem.formy.pisemnej,.pracodawca. powinien,.najpóźniej.w.dniu.rozpoczęcia.pracy.przez.pracownika,. potwierdzić.pracownikowi.na.piśmie.ustalenia.co.do.stron.umowy,. rodzaju.umowy.oraz.jej.warunków. 31.Art..29.zmieniony.przez.art..3.pkt.1.ustawy.z.dnia.23.czerwca.2006.r..o.zmia­ nie.niektórych.ustaw.w.związku.z.członkostwem.Rzeczypospolitej.Polskiej.w.Unii. Europejskiej.(Dz..U..Nr.133,.poz..935).z.dniem.5.sierpnia.2006.r. 32 Kodeks pracy Art. 29 § 3. Pracodawca.informuje.pracownika.na.piśmie,.nie.później. niż.w.ciągu.7.dni.od.dnia.zawarcia.umowy.o.pracę,.o: 1). obowiązującej.pracownika.dobowej.i.tygodniowej.normie. czasu.pracy, 2). częstotliwości.wypłat.wynagrodzenia.za.pracę, 3). wymiarze.przysługującego.pracownikowi.urlopu.wypoczyn­ 4). obowiązującej.pracownika.długości.okresu.wypowiedzenia. kowego, umowy.o.pracę, 5). układzie.zbiorowym.pracy,.którym.pracownik.jest.objęty, a.jeżeli.pracodawca.nie.ma.obowiązku.ustalenia.regulaminu.pracy. —.dodatkowo.o.porze.nocnej,.miejscu,.terminie.i.czasie.wypłaty. wynagrodzenia.oraz.przyjętym.sposobie.potwierdzania.przez.pra­ cowników.przybycia.i.obecności.w.pracy.oraz.usprawiedliwiania. nieobecności.w.pracy. § 31. Poinformowanie.pracownika.o.jego.warunkach.zatrudnie­ nia,.o.których.mowa.w.§.3.pkt.1–4,.może.nastąpić.przez.pisemne. wskazanie.odpowiednich.przepisów.prawa.pracy. § 32. Pracodawca.informuje.pracownika.na.piśmie.o.zmianie. jego.warunków.zatrudnienia,.o.których.mowa.w.§.3.pkt.1–4,.o.obję­ ciu.pracownika.układem.zbiorowym.pracy,.a.także.o.zmianie.układu. zbiorowego.pracy,.którym.pracownik.jest.objęty,.niezwłocznie,.nie. później.jednak.niż.w.ciągu.1.miesiąca.od.dnia.wejścia.w.życie.tych. zmian,.a.w.przypadku.gdy.rozwiązanie.umowy.o.pracę.miałoby. nastąpić.przed.upływem.tego.terminu.—.nie.później.niż.do.dnia. rozwiązania.umowy. § 33. Poinformowanie.pracownika.o.zmianie.jego.warunków. zatrudnienia,.o.których.mowa.w.§.3.pkt.1–4,.może.nastąpić.przez. pisemne.wskazanie.odpowiednich.przepisów.prawa.pracy. § 4. Zmiana.warunków.umowy.o.pracę.wymaga.formy.pi­ semnej. § 5. Przepisy.§.1–4.stosuje.się.odpowiednio.do.stosunków.pracy. nawiązanych.na.innej.podstawie.niż.umowa.o.pracę. 33 Art. 291 Kodeks pracy Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy poza obszar UE Art. 291.32 § 1. Umowa.o.pracę.z.pracownikiem.skierowanym. do.pracy.na.obszarze.państwa.niebędącego.członkiem.Unii.Euro­ pejskiej.na.okres.przekraczający.1.miesiąc,.niezależnie.od.warun­ ków.okreś.lonych.w.art..29.§.1,.powinna.okreś.lać: 1). czas.wykonywania.pracy.za.granicą, 2). walutę,.w.której.będzie.wypłacane.pracownikowi.wynagro­ dzenie.w.czasie.wykonywania.pracy.za.granicą. § 2. Przed.skierowaniem.pracownika.do.pracy.pracodawca. dodatkowo.informuje.pracownika.na.piśmie.o: 1). świadczeniach.przysługujących.z.tytułu.skierowania.do.pracy. poza.granicami.kraju,.obejmujących.zwrot.kosztów.przejazdu. oraz.zapewnienie.zakwaterowania, 2). warunkach.powrotu.pracownika.do.kraju. § 3. Poinformowanie.pracownika.o.jego.warunkach.zatrudnie­ nia,.o.których.mowa.w.§.2,.może.nastąpić.przez.pisemne.wskazanie. odpowiednich.przepisów. § 4. Pracodawca.informuje.pracownika.na.piśmie.o.zmianie.jego. warunków.zatrudnienia,.o.których.mowa.w.§.2,.niezwłocznie,.nie. później.jednak.niż.w.ciągu.1.miesiąca.od.dnia.wejścia.w.życie.tych. zmian,.a.w.przypadku.gdy.rozwiązanie.umowy.o.pracę.miałoby. nastąpić.przed.upływem.tego.terminu.—.nie.później.niż.do.dnia. rozwiązania.umowy. § 5. Poinformowanie.pracownika.o.zmianie.jego.warunków. zatrudnienia,.o.których.mowa.w.§.2,.może.nastąpić.przez.pisemne. wskazanie.odpowiednich.przepisów. § 6. Przepisy.§.1–5.stosuje.się.odpowiednio.do.stosunków.pracy. nawiązanych.na.innej.podstawie.niż.umowa.o.pracę. 32.Art..291.zmieniony.przez.art..3.pkt.2.ustawy.z.dnia.23.czerwca.2006.r..o.zmia­ nie.niektórych.ustaw.w.związku.z.członkostwem.Rzeczypospolitej.Polskiej.w.Unii. Europejskiej.(Dz..U..Nr.133,.poz..935).z.dniem.5.sierpnia.2006.r. 34
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy. Przepisy. Wydanie 24
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: