Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 002196 22600942 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Przepisy. Wydanie 20 - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Przepisy. Wydanie 20 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4664-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 5.03.2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Postępowania uregulowane w kodeksie. Ogólna zdolność organów administrujących do prowadzenia postępowania Art. 1. Kodeks.postępowania.administracyjnego.normuje.po­ stępowanie: 1). przed.organami.administracji.publicznej.w.należących.do. właściwości.tych.organów.sprawach.indywidualnych.roz­ strzyganych.w.drodze.decyzji.administracyjnych, 2). przed.innymi.organami.państwowymi.oraz.przed.innymi. podmiotami,.gdy.są.one.powołane.z.mocy.prawa.lub.na.pod­ stawie.porozumień.do.załatwiania.spraw.okreś.lonych.w.pkt.1, 3)1. w.sprawach.rozstrzygania.sporów.o.właściwość.między.or­ ganami.jednostek.samorządu.terytorialnego.i.organami.ad­ ministracji.rządowej.oraz.między.organami.i.podmiotami,. o.których.mowa.w.pkt.2, 4). w.sprawach.wydawania.zaświadczeń. 1.Art..1.pkt.3.zmieniony.przez.art..4.pkt.1.ustawy.z.dnia.30.sierpnia.2002.r.. —.Przepisy.wprowadzające.ustawę.—.Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych. i.ustawę.—.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi.(Dz..U..Nr.153,. poz..1271).z.dniem.1.stycznia.2004.r. 13 Art. 2–3 Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie uproszczone w sprawie skarg i wniosków Art. 2. Kodeks.postępowania.administracyjnego.normuje.po­ nadto.postępowanie.w.sprawie.skarg.i.wniosków.(Dział.VIII).przed. organami.państwowymi,.organami.jednostek.samorządu.teryto­ rialnego.oraz.przed.organami.organizacji.społecznych. Wyłączenie stosowania przepisów kodeksu Art. 3. § 1. Przepisów.Kodeksu.postępowania.administracyj­ nego.nie.stosuje.się.do: 1). postępowania.w.sprawach.karnych.skarbowych, 2)2. spraw.uregulowanych.w.ustawie.z.dnia.29.sierpnia.1997.r.. —.Ordynacja.podatkowa.(Dz..U..Nr.137,.poz..926.i.Nr.160,. poz..1083,.z.1998.r..Nr.106,.poz..668,.z.1999.r..Nr.11,.poz..95. i.Nr.92,.poz..1062.oraz.z.2000.r..Nr.94,.poz..1037),.z.wyjątkiem. przepisów.działów.IV,.V.i.VIII. § 2. Przepisów.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.nie. stosuje.się.również.do.postępowania.w.sprawach: 1–3). (skreś lone), 4). należących.do.właściwości.polskich.przedstawicielstw.dyplo­ matycznych.i.urzędów.konsularnych, o.ile.przepisy.szczególne.nie.stanowią.inaczej. § 3. Przepisów.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.nie. stosuje.się.także.do.postępowania.w.sprawach.wynikających.z: 1). nadrzędności.i.podległości.organizacyjnej.w.stosunkach. między.organami.państwowymi.i.innymi.państwowymi. jednostkami.organizacyjnymi, 2). podległości.służbowej.pracowników.organów.i.jednostek. organizacyjnych.wymienionych.w.pkt.1, o.ile.przepisy.szczególne.nie.stanowią.inaczej. § 4. Do.postępowania.w.sprawach.wymienionych.w.§.1,.2.i.3. pkt.2.stosuje.się.jednak.przepisy.działu.VIII. 2.Art..3.§.1.pkt.2.zmieniony.przez.art..2.ustawy.z.dnia.12.września.2002.r.. o.zmianie.ustawy.—.Ordynacja.podatkowa.oraz.o.zmianie.niektórych.innych. ustaw.(Dz..U..Nr.169,.poz..1387).z.dniem.1.stycznia.2003.r. 14 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 4–5 § 5. Rada.Ministrów.w.drodze.rozporządzenia.może.rozciągnąć. przepisy.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.w.całości.lub. w.części.na.postępowania.w.sprawach.wymienionych.w.§.2. Stosunek do przysługujących niektórym osobom przywilejów i immunitetów Art. 4. Kodeks.postępowania.administracyjnego.nie.narusza. szczególnych.uprawnień.wynikających.z.immunitetów.dyploma­ tycznych.i.konsularnych.oraz.umów.i.zwyczajów.międzynarodo­ wych. Znaczenie niektórych pojęć. Ogólne przepisy o postępowaniu administracyjnym Art. 5. § 1. Jeżeli.przepis.prawa.powołuje.się.ogólnie.na.prze­ pisy.o.postępowaniu.administracyjnym,.rozumie.się.przez.to.prze­ pisy.Kodeksu.postępowania.administracyjnego. § 2. Ilekroć.w.przepisach.Kodeksu.postępowania.administra­ cyjnego.jest.mowa.o: nistracyjnego, 1). kodeksie.—.rozumie.się.przez.to.Kodeks.postępowania.admi­ 2)3.( skreś lony), 3). organach.administracji.publicznej.—.rozumie.się.przez.to. ministrów,.centralne.organy.administracji.rządowej,.wojewo­ dów,.działające.w.ich.lub.we.własnym.imieniu.inne.terenowe. organy.administracji.rządowej.(zespolonej.i.niezespolonej),. organy.jednostek.samorządu.terytorialnego.oraz.organy. i.podmioty.wymienione.w.art..1.pkt.2, 4). ministrach.—.rozumie.się.przez.to.Prezesa.i.wiceprezesa.Rady. Ministrów.pełniących.funkcję.ministra.kierującego.okreś­ lonym.działem.administracji.rządowej,.ministrów.kierujących. okreś.lonym.działem.administracji.rządowej,.przewodni­ 3.Art..5.§.2.pkt.2.skreś.lony.przez.art..4.pkt.2.ustawy.z.dnia.30.sierpnia.2002.r.. —.Przepisy.wprowadzające.ustawę.—.Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych. i.ustawę.—.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi.(Dz..U..Nr.153,. poz..1271).z.dniem.1.stycznia.2004.r. 15 Art. 6–7 Kodeks postępowania administracyjnego czących.komitetów.wchodzących.w.skład.Rady.Ministrów,. kierowników.centralnych.urzędów.administracji.rządowej. podległych,.podporządkowanych.lub.nadzorowanych.przez. Prezesa.Rady.Ministrów.lub.właściwego.ministra,.a.także. kierowników.innych.równorzędnych.urzędów.państwowych. załatwiających.sprawy,.o.których.mowa.w.art..1.pkt.1.i.4, 5). organizacjach.społecznych.—.rozumie.się.przez.to.organizacje. zawodowe,.samorządowe,.spółdzielcze.i.inne.organizacje. społeczne, 6). organach.jednostek.samorządu.terytorialnego.—.rozumie.się. przez.to.organy.gminy,.powiatu,.województwa,.związków. gmin,.związków.powiatów,.wójta,.burmistrza.(prezydenta. miasta),.starostę,.marszałka.województwa.oraz.kierowników. służb,.inspekcji.i.straży.działających.w.imieniu.wójta,.burmi­ strza.(prezydenta.miasta),.starosty.lub.marszałka.wojewódz­ twa,.a.ponadto.samorządowe.kolegia.odwoławcze. Rozdział 2. Zasady ogólne Zasada legalności działania Art. 6. Organy.administracji.publicznej.działają.na.podstawie. przepisów.prawa. Zasada prawdy obiektywnej. Tzw. słuszny interes obywatela Art. 7.4 W.toku.postępowania.organy.administracji.publicznej. stoją.na.straży.praworządności,.z.urzędu.lub.na.wniosek.stron.po­ dejmują.wszelkie.czynności.niezbędne.do.dokładnego.wyjaśnienia. stanu.faktycznego.oraz.do.załatwienia.sprawy,.mając.na.względzie. interes.społeczny.i.słuszny.interes.obywateli. 4.Art..7.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U.. z.2011.r..Nr.6,.poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 16 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 8–10 Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa oraz ich kultury prawnej Art. 8.5 Organy.administracji.publicznej.prowadzą.postępo­ wanie.w.sposób.budzący.zaufanie.jego.uczestników.do.władzy. publicznej. Zasada informowania stron i pozostałych uczestników postępowania Art. 9. Organy.administracji.publicznej.są.obowiązane.do.na­ leżytego.i.wyczerpującego.informowania.stron.o.okolicznościach. faktycznych.i.prawnych,.które.mogą.mieć.wpływ.na.ustalenie.ich. praw.i.obowiązków.będących.przedmiotem.postępowania.admi­ nistracyjnego..Organy.czuwają.nad.tym,.aby.strony.i.inne.osoby. uczestniczące.w.postępowaniu.nie.poniosły.szkody.z.powodu.nie­ znajomości.prawa,.i.w.tym.celu.udzielają.im.niezbędnych.wyja­ śnień.i.wskazówek. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu. Zasada wysłuchania stron Art. 10. § 1. Organy.administracji.publicznej.obowiązane.są. zapewnić.stronom.czynny.udział.w.każdym.stadium.postępowa­ nia,.a.przed.wydaniem.decyzji.umożliwić.im.wypowiedzenie.się. co.do.zebranych.dowodów.i.materiałów.oraz.zgłoszonych.żądań. § 2. Organy.administracji.publicznej.mogą.odstąpić.od.zasady. okreś.lonej.w.§.1.tylko.w.przypadkach,.gdy.załatwienie.sprawy. nie.cierpi.zwłoki.ze.względu.na.niebezpieczeństwo.dla.życia.lub. zdrowia.ludzkiego.albo.ze.względu.na.grożącą.niepowetowaną. szkodę.materialną. § 3. Organ.administracji.publicznej.obowiązany.jest.utrwalić. w.aktach.sprawy,.w.drodze.adnotacji,.przyczyny.odstąpienia.od. zasady.okreś.lonej.w.§.1. 5.Art..8.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r..(Dz..U.. z.2011.r..Nr.6,.poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 17 Art. 11–14 Kodeks postępowania administracyjnego Zasada przekonywania Art. 11. Organy.administracji.publicznej.powinny.wyjaśniać. stronom.zasadność.przesłanek,.którymi.kierują.się.przy.załatwie­ niu.sprawy,.aby.w.ten.sposób.w.miarę.możności.doprowadzić.do. wykonania.przez.strony.decyzji.bez.potrzeby.stosowania.środków. przymusu. Zasada szybkości i ograniczonego formalizmu Art. 12. § 1. Organy.administracji.publicznej.powinny.działać. w.sprawie.wnikliwie.i.szybko,.posługując.się.możliwie.najprostszy­ mi.środkami.prowadzącymi.do.jej.załatwienia. § 2. Sprawy,.które.nie.wymagają.zbierania.dowodów,.informacji. lub.wyjaśnień,.powinny.być.załatwione.niezwłocznie. Zasada ugodowego rozstrzygania spraw administracyjnych Art. 13. § 1. Sprawy,.w.których.uczestniczą.strony.o.spornych. interesach,.mogą.być.załatwiane.w.drodze.ugody.sporządzonej. przed.organem.administracji.publicznej.(ugoda.administracyjna). § 2. Organ.administracji.publicznej,.przed.którym.toczy.się.po­ stępowanie.w.sprawie,.powinien.w.tych.przypadkach.podejmować. czynności.skłaniające.strony.do.zawarcia.ugody. Zasada pisemności. Wyjątkowe przypadki ustnego załatwienia sprawy Art. 14. § 1.6.Sprawy.należy.załatwiać.w.formie.pisemnej.lub. w.formie.dokumentu.elektronicznego.w.rozumieniu.przepisów. ustawy.z.dnia.17.lutego.2005.r..o.informatyzacji.działalności.pod­ miotów.realizujących.zadania.publiczne.(Dz..U..Nr.64,.poz..565,. z.późn..zm.),.doręczanego.środkami.komunikacji.elektronicznej. § 2. Sprawy.mogą.być.załatwiane.ustnie,.gdy.przemawia.za.tym. interes.strony,.a.przepis.prawa.nie.stoi.temu.na.przeszkodzie..Treść. 6.Art..14.§.1.zmieniony.przez.art..2.pkt.1.ustawy.z.dnia.12.lutego.2010.r.. o.zmianie.ustawy.o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania. publiczne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem.17.czerwca. 2010.r. 18 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 15–17 oraz.istotne.motywy.takiego.załatwienia.powinny.być.utrwalone. w.aktach.w.formie.protokołu.lub.podpisanej.przez.stronę.adnotacji. Zasada dwuinstancyjności Art. 15. Postępowanie.administracyjne.jest.dwuinstancyjne. Zasada trwałości decyzji administracyjnej. Zasada sądowej kontroli aktów administracyjnych Art. 16. § 1.7.Decyzje,.od.których.nie.służy.odwołanie.w.ad­ ministracyjnym.toku.instancji.lub.wniosek.o.ponowne.rozpatrzenie. sprawy,.są.ostateczne..Uchylenie.lub.zmiana.takich.decyzji,.stwier­ dzenie.ich.nieważności.oraz.wznowienie.postępowania.może.na­ stąpić.tylko.w.przypadkach.przewidzianych.w.kodeksie.lub.usta­ wach.szczególnych. § 2. Decyzje.mogą.być.zaskarżane.do.sądu.administracyjnego. z.powodu.ich.niezgodności.z.prawem,.na.zasadach.i.w.trybie.okreś­ lonych.w.odrębnych.ustawach. Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne Organy wyższego stopnia Art. 17. Organami.wyższego.stopnia.w.rozumieniu.kodek­ su.są: wie, 1). w.stosunku.do.organów.jednostek.samorządu.terytorialne­ go.—.samorządowe.kolegia.odwoławcze,.chyba.że.ustawy. szczególne.stanowią.inaczej, 2). w.stosunku.do.wojewodów.—.właściwi.w.sprawie.ministro­ 3). w.stosunku.do.organów.administracji.publicznej.innych.niż. okreś.lone.w.pkt.1.i.2.—.odpowiednie.organy.nadrzędne.lub. 7.Art..16.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r.. (Dz..U..z.2011.r..Nr.6,.poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 19 Art. 18–20 Kodeks postępowania administracyjnego właściwi.ministrowie,.a.w.razie.ich.braku.—.organy.państwo­ we.sprawujące.nadzór.nad.ich.działalnością, 4). w.stosunku.do.organów.organizacji.społecznych.—.odpo­ wiednie.organy.wyższego.stopnia.tych.organizacji,.a.w.razie. ich.braku.—.organ.państwowy.sprawujący.nadzór.nad.ich. działalnością. Organy naczelne Art. 18. Organami.naczelnymi.w.rozumieniu.kodeksu.są: 1). w.stosunku.do.organów.administracji.rządowej,.organów. jednostek.samorządu.terytorialnego,.z.wyjątkiem.samorządo­ wych.kolegiów.odwoławczych,.oraz.organów.państwowych. i.samorządowych.jednostek.organizacyjnych.—.Prezes.Rady. Ministrów.lub.właściwi.ministrowie, 2). w.stosunku.do.organów.państwowych.innych.niż.okreś.lone. w.pkt.1.—.odpowiednie.organy.o.ogólnokrajowym.zasięgu. działania, 3). w.stosunku.do.organów.organizacji.społecznych.—.naczelne. organy.tych.organizacji,.a.w.razie.braku.takiego.organu.—. Prezes.Rady.Ministrów.lub.właściwi.ministrowie.sprawujący. zwierzchni.nadzór.nad.ich.działalnością. Rozdział 4. Właściwość organów Obowiązek przestrzegania właściwości ustawowej z urzędu Art. 19. Organy.administracji.publicznej.przestrzegają.z.urzę­ du.swojej.właściwości.rzeczowej.i.miejscowej. Zasady ustalania właściwości rzeczowej Art. 20. Właściwość.rzeczową.organu.administracji.publicznej. ustala.się.według.przepisów.o.zakresie.jego.działania. 20 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 21–22 Zasady ustalania właściwości miejscowej Art. 21. § 1. Właściwość.miejscową.organu.administracji.pu­ blicznej.ustala.się: 1). w.sprawach.dotyczących.nieruchomości.—.według.miejsca. jej.położenia;.jeżeli.nieruchomość.położona.jest.na.obszarze. właściwości.dwóch.lub.więcej.organów,.orzekanie.należy. do.organu,.na.którego.obszarze.znajduje.się.większa.część. nieruchomości, 2). w.sprawach.dotyczących.prowadzenia.zakładu.pracy.—. według.miejsca,.w.którym.zakład.pracy.jest,.był.lub.ma.być. prowadzony, 3). w.innych.sprawach.—.według.miejsca.zamieszkania.(sie­ dziby).w.kraju,.a.w.braku.zamieszkania.w.kraju.—.według. miejsca.pobytu.strony.lub.jednej.ze.stron;.jeżeli.żadna.ze.stron. nie.ma.w.kraju.zamieszkania.(siedziby).lub.pobytu.—.według. miejsca.ostatniego.ich.zamieszkania.(siedziby).lub.pobytu. w.kraju. § 2. Jeżeli.nie.można.ustalić.właściwości.miejscowej.w.sposób. wskazany.w.§.1,.sprawa.należy.do.organu.właściwego.dla.miejsca,. w.którym.nastąpiło.zdarzenie.powodujące.wszczęcie.postępowania,. albo.w.razie.braku.ustalenia.takiego.miejsca.—.do.organu.właściwe­ go.dla.obszaru.dzielnicy.Śródmieście.w.m..st..Warszawie. Spór kompetencyjny. Zasady rozstrzygania sporu o właściwość Art. 22. § 1. Spory.o.właściwość.rozstrzygają: 1). między.organami.jednostek.samorządu.terytorialnego,.z.wy­ jątkiem.przypadków.okreś.lonych.w.pkt.2–4.—.wspólny.dla. nich.organ.wyższego.stopnia,.a.w.razie.braku.takiego.organu. —.sąd.administracyjny, 2). między.kierownikami.służb,.inspekcji.i.straży.administracji. zespolonej.tego.samego.powiatu,.działających.w.imieniu. własnym.lub.w.imieniu.starosty.—.starosta, 3). między.organami.administracji.zespolonej.w.jednym.woje­ wództwie.nie.wymienionymi.w.pkt.2.—.wojewoda, 21 Art. 22 Kodeks postępowania administracyjnego 4). między.organami.jednostek.samorządu.terytorialnego.w.róż­ nych.województwach.w.sprawach.należących.do.zadań.z.za­ kresu.administracji.rządowej.—.minister.właściwy.do.spraw. administracji.publicznej, 5). (skreś lony), 6). między.wojewodami.oraz.organami.administracji.zespolonej. w.różnych.województwach.—.minister.właściwy.do.spraw. administracji.publicznej, 7). między.wojewodą.a.organami.administracji.niezespolonej. —.minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej.po. porozumieniu.z.organem.sprawującym.nadzór.nad.organem. pozostającym.w.sporze.z.wojewodą, 8). między.organami.administracji.publicznej.innymi.niż.wymie­ nione.w.pkt.1–4,.6.i.7.—.wspólny.dla.nich.organ.wyższego. stopnia,.a.w.razie.braku.takiego.organu.—.minister.właściwy. do.spraw.administracji.publicznej, 9). między.organami.administracji.publicznej,.gdy.jednym.z.nich. jest.minister.—.Prezes.Rady.Ministrów. § 2.8.Spory.kompetencyjne.między.organami.jednostek.samo­ rządu.terytorialnego.a.organami.administracji.rządowej.rozstrzyga. sąd.administracyjny. § 3. Z.wnioskiem.o.rozpatrzenie.sporu.przez.sąd.administra­ cyjny.może.wystąpić: 1). strona, 2). organ.jednostki.samorządu.terytorialnego.lub.inny.organ. administracji.publicznej,.pozostające.w.sporze, 3). minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej, 4). minister.właściwy.do.spraw.sprawiedliwości,.Prokurator. Generalny, 5). Rzecznik.Praw.Obywatelskich. 8.Art..22.§.2.zmieniony.przez.art..4.pkt.3.ustawy.z.dnia.30.sierpnia.2002.r..—. Przepisy.wprowadzające.ustawę.—.Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych. i.ustawę.—.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi.(Dz..U..Nr.153,. poz..1271).z.dniem.1.stycznia.2004.r. 22 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 23–24 Ograniczenie zakresu postępowania po powstaniu sporu o właściwość — czynności niecierpiące zwłoki Art. 23. Do.czasu.rozstrzygnięcia.sporu.o.właściwość.organ. administracji.publicznej,.na.którego.obszarze.wynikła.sprawa,.po­ dejmuje.tylko.czynności.nie.cierpiące.zwłoki.ze.względu.na.interes. społeczny.lub.słuszny.interes.obywateli.i.zawiadamia.o.tym.organ. właściwy.do.rozstrzygnięcia.sporu. Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu Wyłączenie pracownika organu administrującego Art. 24. § 1. Pracownik.organu.administracji.publicznej.podle­ ga.wyłączeniu.od.udziału.w.postępowaniu.w.sprawie: 1). w.której.jest.stroną.albo.pozostaje.z.jedną.ze.stron.w.takim. stosunku.prawnym,.że.wynik.sprawy.może.mieć.wpływ.na. jego.prawa.lub.obowiązki, 2). swego.małżonka.oraz.krewnych.i.powinowatych.do.drugiego. stopnia, kurateli, 3). osoby.związanej.z.nim.z.tytułu.przysposobienia,.opieki.lub. 4). w.której.był.świadkiem.lub.biegłym.albo.był.lub.jest.przed­ stawicielem.jednej.ze.stron,.albo.w.której.przedstawicielem. strony.jest.jedna.z.osób.wymienionych.w.pkt.2.i.3, 5)9. w.której.brał.udział.w.wydaniu.zaskarżonej.decyzji, 6). z.powodu.której.wszczęto.przeciw.niemu.dochodzenie.służ­ bowe,.postępowanie.dyscyplinarne.lub.karne, 7). w.której.jedną.ze.stron.jest.osoba.pozostająca.wobec.niego. w.stosunku.nadrzędności.służbowej. § 2. Powody.wyłączenia.pracownika.od.udziału.w.postępowa­ niu.trwają.także.po.ustaniu.małżeństwa.(§.1.pkt.2),.przysposobienia,. opieki.lub.kurateli.(§.1.pkt.3). 9.Art..24.§.1.pkt.5.zmieniony.przez.art..1.pkt.4.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r.. (Dz..U..z.2011.r..Nr.6,.poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 23 Art. 25–26 Kodeks postępowania administracyjnego § 3. Bezpośredni.przełożony.pracownika.jest.obowiązany.na. jego.żądanie.lub.na.żądanie.strony.albo.z.urzędu.wyłączyć.go.od. udziału.w.postępowaniu,.jeżeli.zostanie.uprawdopodobnione.ist­ nienie.okoliczności.nie.wymienionych.w.§.1,.które.mogą.wywołać. wątpliwość.co.do.bezstronności.pracownika. § 4. Wyłączony.pracownik.powinien.podejmować.tylko.czyn­ ności.nie.cierpiące.zwłoki.ze.względu.na.interes.społeczny.lub. ważny.interes.stron. Wyłączenie organu administrującego Art. 25. § 1. Organ.administracji.publicznej.podlega.wyłącze­ niu.od.załatwienia.sprawy.dotyczącej.interesów.majątkowych: 1). jego.kierownika.lub.osób.pozostających.z.tym.kierownikiem. w.stosunkach.okreś.lonych.w.art..24.§.1.pkt.2.i.3, 2). osoby.zajmującej.stanowisko.kierownicze.w.organie.bez­ pośrednio.wyższego.stopnia.lub.osób.pozostających.z.nim. w.stosunkach.okreś.lonych.w.art..24.§.1.pkt.2.i.3. § 2. Przepis.art..24.§.4.stosuje.się.odpowiednio. Organy zobowiązane do załatwienia sprawy w przypadku wyłączenia. Tzw. dewolucja kompetencji do załatwienia sprawy. Delegacja Art. 26. § 1. W.przypadku.wyłączenia.pracownika.(art..24). jego.bezpośredni.przełożony.wyznacza.innego.pracownika.do.pro­ wadzenia.sprawy. § 2. W.przypadku.wyłączenia.organu.sprawę.załatwia: 1). w.okolicznościach.przewidzianych.w.art..25.§.1.pkt.1.—.organ. wyższego.stopnia.nad.organem.załatwiającym.sprawę, 2). w.okolicznościach.przewidzianych.w.art..25.§.1.pkt.2.—.organ. wyższego.stopnia.nad.organem,.w.którym.osoba.wymieniona. w.tym.przepisie.zajmuje.stanowisko.kierownicze. Organ.wyższego.stopnia.może.do.załatwienia.sprawy.wyzna­ czyć.inny.podległy.sobie.organ..W.razie.gdy.osobą.wymienioną. w.art..25.§.1.pkt.2.jest.minister.albo.prezes.samorządowego.kolegium. odwoławczego,.organ.właściwy.do.załatwienia.sprawy.wyznacza. Prezes.Rady.Ministrów. 24 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 27, 28 § 3. Jeżeli.wskutek.wyłączenia.pracowników.organu.admini­ stracji.publicznej.organ.ten.stał.się.niezdolny.do.załatwienia.sprawy,. stosuje.się.odpowiednio.§.2. Wyłączenie członka organu kolegialnego Art. 27. § 1. Członek.organu.kolegialnego.podlega.wyłącze­ niu.w.przypadkach.okreś.lonych.w.art..24.§.1..O.wyłączeniu.tego. członka.w.przypadkach.okreś.lonych.w.art..24.§.3.postanawia.prze­ wodniczący.organu.kolegialnego.lub.organu.wyższego.stopnia.na. wniosek.strony,.członka.organu.kolegialnego.albo.z.urzędu. § 1a.10.Członek.samorządowego.kolegium.odwoławczego.pod­ lega.wyłączeniu.od.udziału.w.postępowaniu.w.sprawie.wniosku. o.ponowne.rozpatrzenie.sprawy,.jeżeli.brał.udział.w.wydaniu. decyzji.objętej.wnioskiem. § 2. Jeżeli.wskutek.wyłączenia.członków.organu.kolegialnego. organ.ten.stał.się.niezdolny.do.podjęcia.uchwały.z.braku.wymaga­ nego.quorum,.stosuje.się.odpowiednio.przepisy.art..26.§.2. § 3.11.Jeżeli.samorządowe.kolegium.odwoławcze.wskutek.wyłą­ czenia.jego.członków.nie.może.załatwić.sprawy,.minister.właściwy. do.spraw.administracji.publicznej,.w.drodze.postanowienia,.wyzna­ cza.inne.samorządowe.kolegium.odwoławcze. Art. 27a. (skreś lony) Rozdział 6. Strona Pojęcie strony Art. 28. Stroną.jest.każdy,.czyjego.interesu.prawnego.lub.obo­ wiązku.dotyczy.postępowanie.albo.kto.żąda.czynności.organu.ze. względu.na.swój.interes.prawny.lub.obowiązek. 10.Art..27.§.1a.dodany.przez.ustawę.z.dnia.24.września.2009.r..(Dz..U..Nr.195,. poz..1501).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.8.grudnia.2009.r. 11.Art..27.§.3.zmieniony.przez.art..1.pkt.5.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r.. (Dz..U..z.2011.r..Nr.6,.poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 25 Art. 29–31 Kodeks postępowania administracyjnego Zdolność administracyjnoprawna Art. 29. Stronami.mogą.być.osoby.fizyczne.i.osoby.prawne,. a.gdy.chodzi.o.państwowe.i.samorządowe.jednostki.organizacyjne. i.organizacje.społeczne.—.również.jednostki.nie.posiadające.oso­ bowości.prawnej. Ocena zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych strony. Przedstawiciel, następca prawny, zarządca masy spadkowej, kurator Art. 30. § 1. Zdolność.prawną.i.zdolność.do.czynności.praw­ nych.stron.ocenia.się.według.przepisów.prawa.cywilnego,.o.ile. przepisy.szczególne.nie.stanowią.inaczej. § 2. Osoby.fizyczne.nie.posiadające.zdolności.do.czynności. prawnych.działają.przez.swych.ustawowych.przedstawicieli. § 3. Strony.nie.będące.osobami.fizycznymi.działają.przez.swych. ustawowych.lub.statutowych.przedstawicieli. § 4. W.sprawach.dotyczących.praw.zbywalnych.lub.dziedzicz­ nych.w.razie.zbycia.prawa.lub.śmierci.strony.w.toku.postępowania. na.miejsce.dotychczasowej.strony.wstępują.jej.następcy.prawni. § 5. W.sprawach.dotyczących.spadków.nie.objętych.jako.stro­ ny.działają.osoby.sprawujące.zarząd.majątkiem.masy.spadkowej,. a.w.ich.braku.—.kurator.wyznaczony.przez.sąd.na.wniosek.organu. administracji.publicznej. Organizacja społeczna — uczestnictwo w postępowaniu na prawach strony Art. 31. § 1. Organizacja.społeczna.może.w.sprawie.dotyczącej. innej.osoby.występować.z.żądaniem: 1). wszczęcia.postępowania, 2). dopuszczenia.jej.do.udziału.w.postępowaniu, jeżeli.jest.to.uzasadnione.celami.statutowymi.tej.organizacji.i.gdy. przemawia.za.tym.interes.społeczny. § 2. Organ.administracji.publicznej,.uznając.żądanie.organizacji. społecznej.za.uzasadnione,.postanawia.o.wszczęciu.postępowania. z.urzędu.lub.o.dopuszczeniu.organizacji.do.udziału.w.postępowa­ 26 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 32–33 niu..Na.postanowienie.o.odmowie.wszczęcia.postępowania.lub. dopuszczenia.do.udziału.w.postępowaniu.organizacji.społecznej. służy.zażalenie. § 3. Organizacja.społeczna.uczestniczy.w.postępowaniu.na. prawach.strony. § 4. Organ.administracji.publicznej,.wszczynając.postępowanie. w.sprawie.dotyczącej.innej.osoby,.zawiadamia.o.tym.organizację. społeczną,.jeżeli.uzna,.że.może.ona.być.zainteresowana.udziałem. w.tym.postępowaniu.ze.względu.na.swoje.cele.statutowe,.i.gdy. przemawia.za.tym.interes.społeczny. § 5. Organizacja.społeczna,.która.nie.uczestniczy.w.postępowa­ niu.na.prawach.strony,.może.za.zgodą.organu.administracji.publicz­ nej.przedstawić.temu.organowi.swój.pogląd.w.sprawie,.wyrażony. w.uchwale.lub.oświadczeniu.jej.organu.statutowego. § 6. (skreś lony) Art. 32. Strona.może.działać.przez.pełnomocnika,.chyba.że. charakter.czynności.wymaga.jej.osobistego.działania. Pełnomocnictwo procesowe Ustanowienie pełnomocnika — forma Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem.strony.może.być.osoba.fizyczna. posiadająca.zdolność.do.czynności.prawnych. § 2. Pełnomocnictwo.powinno.być.udzielone.na.piśmie.lub. zgłoszone.do.protokołu. § 3.12.Pełnomocnik.dołącza.do.akt.oryginał.lub.urzędowo.po­ świadczony.odpis.pełnomocnictwa..Adwokat,.radca.prawny,.rzecz­ nik.patentowy,.a.także.doradca.podatkowy.mogą.sami.uwierzy­ telnić.odpis.udzielonego.im.pełnomocnictwa.oraz.odpisy.innych. dokumentów.wykazujących.ich.umocowanie..Organ.administracji. publicznej.może.w.razie.wątpliwości.zażądać.urzędowego.poświad­ czenia.podpisu.strony. 12.Art..33.§.3.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.23.października. 2009.r..o.zmianie.ustaw.w.zakresie.uwierzytelniania.dokumentów.(Dz..U..Nr.216,. poz..1676).z.dniem.1.stycznia.2010.r. 27 Art. 34–35 Kodeks postępowania administracyjnego § 4. W.sprawach.mniejszej.wagi.organ.administracji.publicznej. może.nie.żądać.pełnomocnictwa,.jeśli.pełnomocnikiem.jest.członek. najbliższej.rodziny.lub.domownik.strony,.a.nie.ma.wątpliwości.co. do.istnienia.i.zakresu.upoważnienia.do.występowania.w.imieniu. strony. Wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych Art. 34. § 1. Organ.administracji.publicznej.wystąpi.do.sądu. z.wnioskiem.o.wyznaczenie.przedstawiciela.dla.osoby.nieobecnej. lub.niezdolnej.do.czynności.prawnych,.o.ile.przedstawiciel.nie.zo­ stał.już.wyznaczony. § 2. W.przypadku.konieczności.podjęcia.czynności.nie.cierpiącej. zwłoki.organ.administracji.publicznej.wyznacza.dla.osoby.nieobec­ nej.przedstawiciela.uprawnionego.do.działania.w.postępowaniu.do. czasu.wyznaczenia.dla.niej.przedstawiciela.przez.sąd. Rozdział 7. Załatwianie spraw Zasada załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki. Terminy maksymalne załatwiania spraw Art. 35. § 1. Organy.administracji.publicznej.obowiązane.są. załatwiać.sprawy.bez.zbędnej.zwłoki. § 2. Niezwłocznie.powinny.być.załatwiane.sprawy,.które.mogą. być.rozpatrzone.w.oparciu.o.dowody.przedstawione.przez.stronę. łącznie.z.żądaniem.wszczęcia.postępowania.lub.w.oparciu.o.fakty. i.dowody.powszechnie.znane.albo.znane.z.urzędu.organowi,.przed. którym.toczy.się.postępowanie,.bądź.możliwe.do.ustalenia.na.pod­ stawie.danych,.którymi.rozporządza.ten.organ. § 3. Załatwienie.sprawy.wymagającej.postępowania.wyjaśnia­ jącego.powinno.nastąpić.nie.później.niż.w.ciągu.miesiąca,.a.sprawy. szczególnie.skomplikowanej.—.nie.później.niż.w.ciągu.dwóch. miesięcy.od.dnia.wszczęcia.postępowania,.zaś.w.postępowaniu. odwoławczym.—.w.ciągu.miesiąca.od.dnia.otrzymania.odwołania. 28 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 36–37 § 4.13.Przepisy.szczególne.mogą.okreś.lać.inne.terminy.niż.okreś­ lone.w.§.3. § 5. Do.terminów.okreś.lonych.w.przepisach.poprzedzających. nie.wlicza.się.terminów.przewidzianych.w.przepisach.prawa.dla. dokonania.okreś.lonych.czynności,.okresów.zawieszenia.postępo­ wania.oraz.okresów.opóźnień.spowodowanych.z.winy.strony.albo. z.przyczyn.niezależnych.od.organu. Obowiązek zawiadomienia stron o zwłoce w załatwieniu sprawy — sygnalizacja Art. 36. § 1.14.O.każdym.przypadku.niezałatwienia.sprawy. w.terminie.okreś.lonym.w.art..35.lub.w.przepisach.szczególnych. organ.administracji.publicznej.jest.obowiązany.zawiadomić.stro­ ny,.podając.przyczyny.zwłoki.i.wskazując.nowy.termin.załatwie­ nia.sprawy. § 2. Ten.sam.obowiązek.ciąży.na.organie.administracji.publicz­ nej.również.w.przypadku.zwłoki.w.załatwieniu.sprawy.z.przyczyn. niezależnych.od.organu. Zażalenie na bezczynność organu Art. 37. § 1.15.Na.niezałatwienie.sprawy.w.terminie.okreś­ lonym.w.art..35,.w.przepisach.szczególnych,.ustalonym.w.myśl. art..36.lub.na.przewlekłe.prowadzenie.postępowania.stronie.służy. zażalenie.do.organu.wyższego.stopnia,.a.jeżeli.nie.ma.takiego.or­ ganu.—.wezwanie.do.usunięcia.naruszenia.prawa. § 2.16.Organ.wymieniony.w.§.1,.uznając.zażalenie.za.uzasadnio­ ne,.wyznacza.dodatkowy.termin.załatwienia.sprawy.oraz.zarządza. 13.Art..35.§.4.zmieniony.przez.art..1.pkt.6.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r.. (Dz..U..z.2011.r..Nr.6,.poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 14.Art..36.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.7.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r.. (Dz..U..z.2011.r..Nr.6,.poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 15.Art..37.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.8.ustawy.z.dnia.3.grudnia.2010.r.. (Dz..U..z.2011.r..Nr.6,.poz..18).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.11.kwietnia.2011.r. 16.Art..37.§.2.zmieniony.przez.art..11.ustawy.z.dnia.20.stycznia.2011.r.. o.odpowiedzialności.majątkowej.funkcjonariuszy.publicznych.za.rażące.naruszenie. prawa.(Dz..U..Nr.34,.poz..173).z.dniem.17.maja.2011.r. 29 Art. 38–391 Kodeks postępowania administracyjnego wyjaśnienie.przyczyn.i.ustalenie.osób.winnych.niezałatwienia. sprawy.w.terminie,.a.w.razie.potrzeby.także.podjęcie.środków. zapobiegających.naruszaniu.terminów.załatwiania.spraw.w.przy­ szłości..Organ.stwierdza.jednocześnie,.czy.niezałatwienie.sprawy. w.terminie.miało.miejsce.z.rażącym.naruszeniem.prawa. Odpowiedzialność pracownika za niezałatwienie sprawy w terminie Art. 38. Pracownik.organu.administracji.publicznej,.który. z.nieuzasadnionych.przyczyn.nie.załatwił.sprawy.w.terminie.lub. nie.dopełnił.obowiązku.wynikającego.z.art..36.albo.nie.załatwił. sprawy.w.dodatkowym.terminie.ustalonym.w.myśl.art..37.§.2,.pod­ lega.odpowiedzialności.porządkowej.lub.dyscyplinarnej.albo.innej. odpowiedzialności.przewidzianej.w.przepisach.prawa. Rozdział 8. Doręczenia Sposoby doręczenia pism. Zasada oficjalności doręczeń Art. 39. Organ.administracji.publicznej.doręcza.pisma.za.po­ kwitowaniem.przez.pocztę,.przez.swoich.pracowników.lub.przez. inne.upoważnione.osoby.lub.organy. Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Art. 391.17 § 1.18.Doręczenie.następuje.za.pomocą.środków.ko­ munikacji.elektronicznej.w.rozumieniu.przepisów.ustawy.z.dnia. 18.lipca.2002.r..o.świadczeniu.usług.drogą.elektroniczną.(Dz..U.. 17.Art.. 391.dodany. przez. art..36. pkt.1. ustawy. z.dnia. 17.lutego. 2005.r.. o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.(Dz..U.. Nr.64,.poz..565).z.dniem.21.listopada.2005.r. 18.Art..391.§.1.zmieniony.przez.art..2.pkt.2.lit..a).ustawy.z.dnia.12.lutego. 2010.r..o.zmianie.ustawy.o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących. zadania.publiczne.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.40,.poz..230).z.dniem. 17.czerwca.2010.r. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Przepisy. Wydanie 20
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: