Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00059 003042 22416294 na godz. na dobę w sumie
Jak moje dziecko może stać się pewne siebie? - ebook/pdf
Jak moje dziecko może stać się pewne siebie? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wydawnictwo Jedność Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7660-550-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak moje dziecko może się stać pewne siebieChyba każdy rodzic doskonale zna sytuacje, kiedy np. do domu przychodzą goście, a dziecko chowa się za fotel, a gdy jest w sklepie wstydzi się zapytać,
ile kosztuje batonik... Oczywiście to nie jest powód do paniki ani żadna poważna anomalia... Warto jednak pamiętać, że dziecko może przechodzić taki etap rozwoju... Nie należy go wtedy zostawiać samemu sobie i czekać aż z tego wyrośnie ani tym bardziej strofować i kierować pod jego adresem uwag w stylu: „No nie wygłupiaj się! Taki duży chłopiec i się wstydzi...”

Nie sprawimy, że dziecko z dnia na dzień zacznie radzić sobie ze wszystkimi sytuacjami, że ominie go proces rozwoju, który przecież wymaga czasu,
ale możemy mu pomóc jak najłagodniej przejść przez ten trudny okres...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

O książce Poczucie pewności siebie jest istotne nie tyl- ko w momencie rozpoczęcia nauki w szkole, ale przez całe życie. Gdy rodzice mówią : „Poradzisz sobie” – powodują, że dziecko wierzy w siebie. Potrafi także funkcjonować w grupie rówieśni- czej, dba o dobre relacje z innymi, ale również jest zdolne do obrony własnego zdania i informo- wania o własnych potrzebach i oczekiwaniach. O autorze Klaus Utz urodził się w 1944r., nauczyciel szkoły podstawowej i średniej, psycholog, tera- peuta rodzinny i superwizor. Prowadzi psycho- logiczną poradnię dla rodziców i młodzieży we Freiburgu. 4 Drodzy Czytelnicy! W niniejszej książce zostały zastosowane dwa symbole. Wykrzyknik pojawia się zawsze wtedy, gdy podsumowujemy jeszcze raz wszystkie naj- ważniejsze informacje. Natomiast jeśli pojawią się symbole główek dzieci , jest to wskazanie, że znajdu- ją się praktyczne ćwiczenia, zabawy i pomysły do wykorzystania ze swoim dzieckiem, a także z grupą dzieci. 5 Tytuł oryginału: So wird mein Kind selbstsicher © Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2007 © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2009 Przełożyła z języka niemieckiego Edyta Brudnik Redakcja i korekta Barbara Orlicz Redakcja techniczna Artur Czerwiec Projekt okładki Edyta Borzych ISBN 978-83-7660-550-0 Wydawnictwo JEDNOŚĆ 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4 Dział sprzedaży tel. 41 349 50 50 Redakcja tel. 41 349 50 00 www.jednosc.com.pl e-mail: jednosc@jednosc.com.pl SPIS TREŚCI Drodzy rodzice ............................................ 8 Rozdział 1 Pewność siebie: „Jestem O.K.” .................... 9 Rozdział 2 Dojrzałość szkolna a wiara w siebie ............. 2 3 Rozdział 3 Podstawy wiary w siebie – co powinieneś o tym wiedzieć ............................................ 3 3 Rozdział 4 Wspieranie poczucia wiary w siebie. Praktyczne ćwiczenia i pomysły ................... 4 3 Rozdział 5 A jak jest z Tobą? Rodzice jako wzór do naśladowania.......................................... 6 7 DRODZY RODZICE... Rozpoczęcie nauki w szkole oznacza dla Wa- szego dziecka ogromne wyzwanie na jego dro- dze rozwoju. Jest to wkroczenie w nowy obszar, w nieznane pomieszczenia, które ciekawią, są interesujące i napawają dumą, ale budzą też nie- pewność, zwątpienie i lęk – w dziecku i również was samych. Nasza odpowiedzialność polega na tym, że dajemy dzieciom jak najlepszy start w ich przyszłość. Tworząc relacje oparte na zaufaniu, wsparciu i wzajemności chcemy pomóc dziecku rozwinąć się, wykorzystując cały jego potencjał. Jedną z podstaw jest pewność siebie, przeko- nanie, że „jest się w porządku”. Wiara w siebie to także umiejętność pokonywania trudności, optymizm, chęć do eksperymentowania. To go- towość do popełniania błędów, a mimo to chęć do podejmowania działań naprawczych. Książka zawiera informacje dla Rodziców a tak- że ćwiczenia mające na celu rozwijanie poczucia pewności siebie. Ponadto znajdziecie Państwo testy sprawdzające, jaki poziom wiary w siebie posiada dziecko. Mam nadzieję, że w czasie lektury tej książki zdobędą Państwo wiarę i zaufanie w możliwości Waszego dziecka lub potwierdzicie ten potencjał. 8 Życzę miłej lektury Klaus Utz Rozdział 1. Pewność siebie: „Jestem O.K.” Dziecko jest pewne siebie wtedy, gdy czuje się bezpieczne w rodzinie i w oto- czeniu społecznym. 9 Pewność siebie: „Jestem o.K.” P ewności siebie dziecko nabywa już w wie- ku przedszkolnym, między innymi w oparciu o własne doświadczenia w kontaktach z najbliż- szymi osobami w rodzinie, ale też dalszym krę- giem krewnych, przyjaciół, znajomych, zwierząt i rzeczy. Trwałe, stabilne i bezpieczne związki, spokój i równowaga, sukces i uznanie są warunkami rozwoju poczucia wiary w siebie. Z tego wynika pozytywna samoocena dziecka: „jestem O.K.” Tomek ma sześć i pół roku. Rodzice nie mają pewności, czy powinien już rozpocząć naukę w szkole, czy też lepiej dla niego byłoby, gdyby jeszcze rok poczekał. Bliscy, wychowawczynie w przedszkolu, krewni i znajomi uważają z jed- nej strony, że jest już dobrze rozwinięty fizycznie i umysłowo i jest „takim miłym chłopcem”, z dru- giej zaś można usłyszeć wątpliwości, ponieważ sprawia wrażenie nieszczęśliwego, zahamowane- go, niepewnego. W grupie przedszkolnej często siada z boku i woli bawić się sam. Są także pro- blemy z usypianiem. Często przychodzi w nocy do łóżka rodziców, ponieważ się boi. Rodzice mają za sobą głęboki kryzys małżeń- ski. Gdy Tomek miał trzy lata, napięcia między nimi były tak duże, że tata wyprowadził się na pół roku z domu. W tym okresie Tomek bardzo często 10 10 bywał u dziadków. Tam czuł się dobrze, z babcią chodził na zakupy, bawił się z nią i słuchał, gdy czytała mu bajki lub opowiadała różne historie. W przedszkolu Tomek zwracał często na sie- bie uwagę, ponieważ – właściwie jako nieśmiałe dziecko – dość często reagował agresją na inne dzieci lub wychowawczynię. Wtedy w ogóle nie można było z nim nawiązać kontaktu, szalał i krzyczał. Gdy wreszcie udało się wychowaw- czyni wziąć go na kolana i pocieszać, szlochał, przytulał się do niej i uspokajał się po dłuższej chwili. Te niekontrolowane wybuchy złości po- wtarzały się dość często. U dziadków takie sytuacje zdarzały się rzadko. Również u przyjaciółki mamy, która dość często opiekowała się nim, nie było takich scen. Z jej dwojgiem dzieci bardzo ładnie się bawił. Chętnie tam chodził i miał przyjaciół, z którymi miał do- bre kontakty. Potrafił też radzić sobie z konfliktami, jeśli się pojawiły. Ten przypadek powinien Państwu jako rodzi- com pokazać, jak bardzo konflikty i napięcia ro- dzinne mają wpływ na zachowanie dziecka, i jak ważne w takich sytuacjach jest znalezienie osób, które zapewnią mu spokój i stabilność. 11 11 Pewność siebie: „Jestem o.K.” Wyraźnie widać, jak bardzo Tomek był obcią- żony stosunkami panującymi w rodzinie. Rozłąka z ojcem, gdy wyprowadził się z domu, spowodo- wała u niego poczucie niepewności w relacjach i własnych emocjach. Tomek stracił przynaj- mniej częściowo osobę, która zapewniała sta- łość. Na szczęście były jeszcze inne bliskie osoby (dziadkowie, wychowawczyni itd.), które ofero- wały mu „malutką wyspę podczas tego wielkiego sztormu”. Te pewne, spokojne, bezpieczne rela- cje są konieczne, aby można było odnaleźć spokój wewnętrzny. Dały Tomkowi możliwość nabrania nowych sił i pomogły mu odnaleźć się. Pewność siebie jest trudniej zaobserwować niż na przykład zdolność uczenia się lub kom- petencje językowe. Uczucie „Jestem O.K.”, „Do- brze się czuję i bezpiecznie w mojej skórze” jest zależne od wielu różnych doświadczeń. Rozwój naszych zdolności jest zależny od wewnętrznej wiary w siebie. Dlatego tak trudno znaleźć moż- liwości wspierania poczucia własnej wartości (por. rozdział 3 i 4). Uczucie „bycia O.K.” jest bu- dowane, rozwijane lub niszczone dzięki indywi- dualnym doświadczeniom przez całe życie. Im młodsze dziecko, tym bardziej bezpo- średnio zależy ono od najbliższych osób, tzn.od ludzi, którzy codziennie się nim opiekują, dbają o nie i wychowują. Dlatego istnieje konieczność 12 12 traktowania rozwoju poczucia własnej wartości, pewności siebie nie jako jedynie zadania w fa- zie przygotowującej dziecko do szkoły, lecz jako powinność w całym procesie rozwoju jego oso- bowości. Zarówno naukowe badania jak i praktyczne codzienne doświadczenia pokazują, że te zależ- ności od osób bliskich można znaleźć w wieku niemowlęcym i dziecięcym w najbliższej rodzinie (tzw. podstawowa instancja społeczna). Rodzice są pierwszymi najbliższymi osobami. Ich troska, odpowiedzialność, poświęcenie wpływają na po- czucie bezpieczeństwa dziecka. Tylko w długo- falowych, stałych obustronnych relacjach tworzy się w dziecku poczucie zaufania oparte na pew- ności siebie. (Uwaga: Jeśli mówię o rodzicach, mam na myśli matki i ojców, ale także rodziców samotnie wychowujących dzieci, opiekunów i ro- dziców adopcyjnych). Perspektywa nie powinna jednak ograniczać się tylko do dziecka, lecz musi obejmować tak- że rodziców: relacje w naszym związku małżeń- skim, konstelacje między rodzeństwem, stosunki panujące w całej rodzinie lub między poszcze- gólnymi jej członkami. Dlatego każda obserwacja zachowań i przeżyć dziecka wymaga intensywnej refleksji na temat nas samych jako rodziców. 13 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak moje dziecko może stać się pewne siebie?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: