Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 006492 20508234 na godz. na dobę w sumie
Mistyfikacja Nowej Ery - ebook/pdf
Mistyfikacja Nowej Ery - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 191
Wydawca: Oficyna Aurora Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-926179-5-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> literatura faktu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka o wydarzeniach, jakie rozegrały się 11 września 2001 roku, w USA. To pierwsza tego typu pozycja na naszym rynku, przygotowana specjalnie dla wydania elektronicznego. Opisuje szczegółowo przebieg owego dnia oraz przytacza fakty nieznane polskiemu czytelnikowi. Analizuje każdy z czterech przypadków przejęcia samolotów i stawia odważne tezy stojące w sprzeczności z oficjalną wersją zamachów, przedstawianą przez Komisję Rządową. Jest zaktualizowaną i poszerzoną wersją wydanej w 2007 roku drukiem, przez Oficynę „Aurora”, książki „Operacja Dwie Wieże”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

interesująco= wógląd~= por¼wn~nie= kwot= przezn~czonóch= n~= dzi~ł~lność= pen~tor=j~rk=a~óton=ze=st~nu=jinnessot~=osk~rżył=kloAaR=i=wł~dze= o= z~t~j~nie=pr~wdóK= mod~ł=przókł~dó=kł~mstw= kloAa= w= spr~wie= inform~cjiI= j~kie= wojsko= otzróm~ło= w= chwili= z~grożeni~= od= cAASK= moz~= tómI= oceni~jąc= decózję= dow¼dc¼wI= kt¼rzó= wósł~li= móśliwce= w= złómI=bo=przeciwnóm=kierunkuI=wók~z~ł=ich=c~łkowitą=niekompetencjęK= = pzczeg¼lnie= niekt¼róch=~merók~ńskich=komisjiK= = lt¼ż= b~d~nie= wóp~dku= promu= kosmicznego= „Columbi~”= pochłonęło= RM= milion¼w= dol~r¼wK= qóle= s~mo= otrzóm~ł~= komisj~= tropiąc~= ~ferę= „thitew~ter”TI= w= kt¼rą= z~miesz~nó= bół= prezódent=ClintonK=w=kolei=b~d~nie=seksu~lnóch=wóczón¼w=tego=ost~tniego=z=udzi~łem=joniki= iewinskó= kosztow~ło= Amerókę= QM= milion¼w= dol~r¼wK= k~= dochodzenie= w= spr~wie= k~són= E„C~sino=d~mbling”F=wód~no=w=NVVS=roku=R=milion¼wK=k~tomi~st=n~=zn~lezienie=pr~wdó=o= wód~rzeni~ch= NN= wrześni~= w= OMMP= roku= wód~no= z~ledwie= P= milionóK= Łącznó= budżet= przezn~czonó=n~=ten=cel=do=dni~=dzisiejszego==nie=przekroczół=NR=milion¼wK= = tód~w~ć=się=możeI=że=są=to=i=t~k=duże=pieniądzeK=gedn~k=wóst~rczó=to=por¼wn~ć=z=pieniędzmi= wód~w~nómi=przez=~merók~ńskich=pod~tnik¼w=n~=wojnę=w=fr~ku=i=cz~r=prósk~K= t=jednóm= tólko= OMMR= roku= średni~= kwot~= wód~tk¼w= ponoszonóch= n~= dzi~ł~ni~= wojenne= wóniosł~= bowiem=miesięcznie=RIS=mili~rd~=dol~r¼w!= = = lmboACgA „atfb tfbŻb”… = w~m~chó= NN= wrześni~= n~zw~łem= w= pierwszej= mej= książceI= wód~nej= n~kł~dem= lficónó= „Auror~”= J= oper~cją= „awie= tieże”K= al~czego= ~kur~t= „awie= tieże”?= _o= NN= wrześni~= zniszczono= rozmóślnie=dwie=n~jwóższe=wieże=kowego= gorkuI=bliźni~cze= budónki=n~zów~ne= a~vid=i=kelson=–=od=imion=oockefeller’¼wK=Ale=też=dl~tegoI=że=c~łó=ten=z~m~chI=w=wóniku= kt¼rego=zniszczono=Q=s~molotó=i=tósiące=istnień=ludzkichI=nie=m¼gł=się=ud~ć=bez=ingerencji=w= sóstem=kontroli=ruchu=lotniczegoK=hiedó=m~mó=do=czónieni~=z=j~kimś=wóp~dkiem=lotniczómI= medi~=skr¼towo=pod~ją=o=ost~tniej=pozócji=s~molotuI=j~ką=odnotow~ł~=„wież~=kontroli”K=gest= to=ogromne=uproszczenieI=bo=n~=kontrolę=ruchu=lotniczego=skł~d~=się łańcuch=poszczeg¼lnóch= jej=org~n¼wK= Ale=t~k= się=przójęło= m¼wićK= f= p~trząc=n~=to= w=tóm=kontekścieI= tu=znowu= m~m= nieodp~rte=wr~żenieI=że=tego=dni~=dzi~łałó=w=rpAI=obr~zowo=m¼wiącI=dwie=wieżeK=gedn~I=t~= właściw~= –= wód~jnó= sóstem= tósięcó=pr~cownik¼w= wókonującóch=ciężkie= i= odpowiedzi~lne= z~d~ni~K=f=drug~=–=zbrodnicz~I=ukrót~=z~= plec~mi=pierwszejI=dzi~ł~jąc~=wbrew= podst~wowej= z~s~dzie= kontroli= ruchu= lotniczegoK= kiwecząc= wkł~d= porządnóch= ludzi= w= bezpieczeństwo= lotnictw~K=ŹleI=kiedó=przeciw=wł~snóm=obów~telom=obr~c~=się=c~łó=~p~r~t=m~jącó=ich=chronić= i= wspier~ćK= mocząwszó= od= wł~dzI= poprzez= dow¼dztwo= wojskoweI= służbó= specj~lneI= n~= medi~ch=kończącK= = ================================================ R= kloAa= –= korth= Americ~n= Aerosp~ce= aefense= Comm~nd= –= aow¼dztwo= lbronó= mowietrznej= Ameróki= m¼łnocnejK= S=cAA=–=ceder~l=Avi~tion=Administr~tion=–=ceder~ln~=Agencj~=iotnictw~=CówilnegoK= T= pk~nd~lI= j~ki= rozpoczął= się= po= uj~wnieniu= tr~ns~kcji= p~ństw~= Clinton= i= ich= wsp¼lnik¼wI= gim’~= i= pus~n= jcaoug~lI= n~= rónku= nieruchomości= w= r~m~ch= ich= firmó= thitew~ter= aevelopment= Corpor~tionK= cirmę= uruchomiono=w=NVTV=rokuI=~=jej=gł¼wnóm=z~łożeniem=bół~=sprzed~ż=w~k~cójnóch=posesji=leżącóch=wzdłuż=rzeki= thiteI=nied~leko=clippinI=w=st~nie=Ark~nz~sK= = = NN joj~=hipotez~=nie=jest=pewnie=b~rdziej=f~nt~stóczn~=od=tósięcó=innóchI=kt¼re=krążą=od=wielu= l~t=po=internetowóch=stron~chK=w=br~ku=j~kichkolwiek=dowod¼w=jest=to=tólko=hipotez~=i=t~ką= pewnie=pozost~nie=jeszcze=długoK=mrzem~wi~=z~=tóm=f~ktI=że=n~wet=burmistrz=kowego=gorku= ut~jnił=wszóstkoI=co=dzi~ło=się=owego=dni~=w=tóm=mieście=n~=OR=l~tK=Ale=może=n~sze=dzieci=lub= wnuki= dowiedzą= się= kiedóś= pr~wdóI= choć= dl~= nich= będzie= to= tólko= potwierdzenie= m~ło= już= wtedó=istotnóch=podejrzeńK= = t=wóp~dk~ch=udzi~ł=br~łó=s~molotó=dw¼ch=tóp¼w=i=dw¼ch=liniiK=_oeing=TRT=i=_oeing=TSTU= linii=Americ~n=Airlines=i=t~kie=s~me=dw~=linii=rnited=AirlinesK=rżócie=s~molot¼w=jednej=linii= bółobó= z= pewnością= dl~= spr~wc¼w= m~ło= korzóstneI= bo= podejrz~neK= moz~= tómI= n~= ~kcj~ch= dw¼ch=linii=n~=giełdzie=ł~twiej=bóło=z~robić=bez=wzbudz~ni~=gw~łtownómi=ruch~mi=podejrzeńK= A=z=tegoI=co=już=wiemó=j~k~ś=osob~=lub=grup~=os¼b=z~robił~=n~=tóm=krocieK=joim=zd~niem= mniej=w~żne=jest=toI=że=w=wieże= tqCV=uderzółó=s~molotó=r¼żnóch=liniiK=qo= n~wet=b~rdziej= n~tur~lneK=l=wiele=w~żniejsze=jest=chób~=toI=że=bółó=to=m~szónó=tego=s~mego=tópuK=_oeing’i= TSTK =l =ile =te =dw~ =s~molotó =wbij~jące =się= w =budónki =widzi~ł= c~łó =świ~tI =o =tóle =ost~tnich = sekund=dw¼ch=kolejnóchI=_oeing’¼w=TRTI= nie=widzi~ł=niktK=Świ~tu=pok~z~no=toI=co=po=nich= pozost~łoK=Czóli=nicK== = Co= r¼żni= te= tópó= s~molot¼w?= kiewieleK= geżeli= chodzi= o= pilot~ż= i= z~montow~ną= w= nich= ~wionikęK=lb~=są=w=st~nie=wókon~ć=lot=właściwie=s~moczónnie=od=chwili=st~rtu=do=lądow~ni~K= gedn~k=_oeing=TST=jest=większóK=oozpiętość=skrzódeł=m~=o=blisko=NM=metr¼w=większą=i=jest= wóższó= o= O= metróK= w~kł~d~mI= że= spr~wcó= pl~nując= uderzenie= s~molot¼w= w= tqC= chcieli= uzósk~ć= przede= wszóstkim= efekt= hek~tombó= dziejącej= się= n~= ocz~ch= widz¼wK= qe= uderzeni~= mi~łó=mieć=widownięK=mozost~łe=dw~=–=już=nieK=k~jw~żniejsze=bóło=psóchologiczne=z~gr~nie=z= pierwszómi= uderzeni~miK= tieże= musi~łó= zost~ć= r¼wnie= widowiskowo=musi~łó=się=z~p~śćK=Ażebó=uwi~rógodnić=tezę=o=up~dku=spowodow~nóm=tólko= uderzeniem=musi~no=spr~wićI=bó=wógląd~ło=to=relistócznieK=ao=tego=potrzebne=bółó=s~molotó= dużeK=q~kieI=kt¼re=po=wbiciu=się=w=wieże=zost~wią=z~=sobą=j~k=n~jwiększe=dziuróK=Ale=nie=to= bóło=n~jw~żniejszeK== = q~k=n~pr~wdęI=to=jedóne=co=r¼żni=istotnie=te=tópó=m~szónI=to=z~sięgI=~=co=z~=tóm=idzie=ilość= p~liw~I= kt¼re= mogą= z~t~nkow~ćK= o¼żnic~= jest= dwukrotn~K= Abó= zniszczeni~= wógląd~łó= n~pr~wdę=pow~żnie=potrzebn~=bół~=j~k=n~jwiększ~=ilość=p~liw~I=kt¼re=mi~ło=i=t~k=się=sp~lić=od= r~zu= ~le= w= spos¼b= j~k= n~jb~rdziej= efektownóK= moz~= tómI= ł~twiej= p¼źniej= bronić= tezó= o= z~w~leniu=wież=z=powodu=poż~ru=z=użóciem=PM=ton=p~liw~=niż=z~ledwie=NS=czó=NTI=j~k=mi~ło= to= miejsce= w= dw¼ch= pozost~łóch= przóp~dk~chK= moniew~ż= niez~leżnie= od= tegoI= ile= p~liw~= z~br~łóbó=_oeing’i=TRTI=to=nigdó=nie=mogłobó=bóć=go=tóleI=ile=w=_oeing~ch=TSTK= = gedn~=z=rozpowszechni~nóch=w=fnternecie=wersji=głosiI=że=w=przóp~dku=wież=i=ment~gonu=z= lecącóch= n~= budónki= m~szónI= chwilę= przed= uderzeniemI= zost~łó= wóstrzelone= pociski= z= głowic~mi=z=zubożonego=ur~nuI=kt¼re=nie=tólko=potr~fią=przebić=wszóstko=n~=swojej=drodzeI== ================================================ U= p~molotó= produkcji= _oeing= Comp~nó=–= ~merók~ńskiego= koncernu= lotniczego=i= kosmicznegoI= kt¼rego= dw~= n~jw~żniejsze= oddzi~łó= toW= _oeing= fntegr~ted= aefense= póstemsI= odpowiedzi~lnó= z~= produkcję= wojskową= i= kosmiczną=or~z=_oeing=Commerci~l=Airpl~nesI=produkującó=s~molotó=cówilneK=dł¼wn~=siedzib~=firmó=zn~jduje= się=w=Chic~goI=~=n~jw~żniejsze=z~kł~dó=produkcójne=w=bverettI=nied~leko=pe~ttleK=_oeing=produkuje=r¼żne=tópó= s~molot¼w= i= śmigłowc¼w= dl~= wojsk~= i= służb= cówilnóchK= _ierze= udzi~ł= w= progr~m~ch= b~d~ni~= kosmosuI= produkuje=zespołó=i=podzespołó=do=r~kiet=nośnóch=or~z=sztucznóch=s~telit¼w=i=st~tk¼w=kosmicznóchK= V=torld=qr~de=Center=EŚwi~towe=Centrum=e~ndluF=–=kompleks=T=budónk¼w=n~=j~nh~tt~nie=w=kowóm=gorkuI=z= kt¼róch=n~jb~rdziej=zn~ne=dwie=bliźni~cze=wieże=zost~łó=zburzone=w=z~m~chu=NN=wrześni~=OMMN=rK=tr~z=z=nimi= zburzono=budónek=numer=siedemK= = tr~fione= widowiskowoK= f= = NO ~le= podcz~s= zderzeni~= z= przeszkodą= wówołują= ogromną= temper~turę= uł~twi~jącą= sp~lenie= p~liw~K=dęstość=ur~nu=jest=NIT=r~z~=większ~=od=gęstości=ołowiuK=wwolennicó=tej=tezó=twierdząI= że=n~=zdjęci~ch=z=uderzeń=w= tqC= wid~ć=t~k=zw~ne=penetr~toró=tóch=głowic=„ciągnące”=z~= sobą=w~rkocz=bi~łego=dómuI=po=przedost~niu=się=przez=strukturę=budónk¼wK=holoró=płomieni~= i= dómu= są= wómowneK= holor= płomieni~= wsk~zuje= n~= rodz~j= m~teri~łuI= kt¼ró= się= p~li= i= jego= temper~turęK=_i~łóI=w=tóm=przóp~dku=ozn~cz~I=że=płonącó=m~teri~ł=jest=re~ktównóm=met~lemI= t~kim= j~k= m~gnez= lub= ur~nK= mr~wdopodobieństwo= t~kiego= przebiegu= ~kcji= jest= dużeI= wsk~zów~łóbó= n~= to= podejrzeni~I= że= owe= s~molotó= nie= bółó= m~szón~mi= cówilnómiK= k~= niewór~źnóch=zdjęci~ch=z=drugiego=uderzeni~=dostrzec=możemóI=że=s~molot=jest=sz~róI=r~czej= pozb~wionó= okienI= ~= pod= k~dłubem= widocznó= jest= element= wielkością= zbliżonó= do= silnik~= _oeing’~=TSTK=Chwilę=przed=zderzeniem=z=wieżą=widoczne=sąI=n~=wielu=film~ch=r¼żnóch=st~cji= telewizójnóchI= j~sne= błóski=w= miejscuI= w=kt¼re=chwilę=potem=tr~fi=dzi¼b=s~molotuK= C~łkiem= możliwe=więc=jestI=że=z=s~molotu=wóstrzelonó=zost~ł=pocisk=z=tw~rdą=głowicą=ur~nowąI=zdolną= przebić ści~nó= n~jsolidniejszóch= bunkr¼w= wojskowóchI= z= minim~lnóm= wobec= m~szónó= wóprzedzeniemK= al~= pewnościI= iż= kruchó= bądź= co= bądźI= k~dłub= s~molotu= zdoł~= pokon~ć= st~lową=konstrukcję=budónku=i=dost~rczóć=do=niego=toI=co=z~mi~st=ludzi=mi~ł=n~=pokł~dzieK== = Architekci=projektującó=budónki=tqC=zgodnie=twierdząI=że=stworzóli=je=w=t~ki=spos¼bI=~bó= bółó=w=st~nie=wótrzóm~ć=uderzeni~=kilku=s~molot¼w=tópu=_oeing=TMTK=p~molotó=teI=w=chwili= re~liz~cji= projektuI= bółó= n~jwiększómi= p~s~żerskimi= s~molot~mi= świ~t~K= gedn~k= pomimo= upłówu=cz~su=i=rozwoju=lotnictw~I=n~=tóm=polu=nie=zmieniło=się=do=roku=OMMN=~ż=t~k=wieleK= _oeing= TST= m~= podobną= m~sęI= udźwig= i= z~kres= prędkościK= aod~ć= n~leżóI= ze= _oeing= TMT= wópos~żonó= bół= w= czteróI= ~= nie= dw~= –= j~k= TSTI= silnikiK= Architekci= dod~ją= r¼wnieżI= że= konstrukcj~= budónku= przópomin~ł~= moskitieręI= kt¼r~= przebit~= punktowo= w= jednóm= miejscu= n~d~l=tworzół~=solidną=z~porę=przeciw=kolejnóm=obiektomI=bół~=bowiemI=podobnie=j~k=ow~= si~tk~I= el~stóczn~K= tszóscó= niez~leżni= eksperci= zgodnie= twierdząI= że= uszkodzeni~= spowodow~ne=uderzeni~mi=s~molot¼w=nie=bółóbó=w=st~nie=z~szkodzić=st~bilności=konstrukcjiK= qo=jednozn~cznie=potwierdz~=podejrzeni~I=gr~niczące=z=pewnościąI=że=w=wież~ch=zn~l~złó=się= ł~dunki=wóbuchoweI=z~=pomocą=kt¼róch=dokon~no=ich=kontrolow~nego=zburzeni~K=p~molotó= tólko=w=tóm=pomogłóK= = Co= mogłó= mieć= n~= pokł~d~chI= z~mi~st= p~s~żer¼wI= s~molotó= kt¼re= wbiłó= się= w= wieże?= rw~ż~mI=że=jedónóm=wótłum~czeniem=t~k=mistrzowsko=dokon~nego=up~dku=budónk¼w=jest= użócie=w=wież~ch=ł~dunk¼w=wóbuchowóch=i=term~tuK= = wwolennikiem= tej= tezó= jest= wóbitnó= n~ukowiecI= profesor= pteven= gonesNMI =kt¼ró =w =swoich = licznóch=odczót~ch=szczeg¼łowo=ją=~n~lizujeK= = ji~nem= term~tu= określ~= się= termit= zmiesz~nó= z= innómi= subst~ncj~miI= w= celu= zmi~nó= przebiegu= re~kcji= termitowejK= w~cznijmó= od= tego= czóm= jest= s~m= termitK= qermit= EqhermitI= qerm~tI= cerrmitI= qhF= to= miesz~nin~= złożon~= z= glinu= or~z= tlenku= met~lu= w= proporcj~ch= z~pewni~jącóch=redukcję=met~lu=przez=glinK=k~jczęściej=sproszkow~n~=t~kI=~bó=drobinó=bółó= j~k= n~jmniejszeK= tón~l~zł= go= już= w= NUVP= roku= niemiecki= chemik= e~ns= doldschmidtK= moczątkowo=termit=bół=stosow~nó=j~ko=p~liwo=do=produkcji=czóstóch=met~li=bez=konieczności= użóci~=węgl~K= pzóbko= jedn~k=z~~d~ptow~no=go=t~kże=n~=potrzebó=sp~w~lnictw~K= w=powodu= swoich= właściwości= użów~= go= r¼wnież= ~rmi~K= qermit= jest= b~rdzo= wótrzóm~łóI= odpornó= n~= korozję=iI=co=w~żneI=dobrze=przewodzi=prąd=elektrócznóK== = ================================================ NM=pólwetkę=n~ukowc~=~utor=przóbliż~=w=rozdzi~le=lpAjA Brpe iAabk mowbdoAŁK= = NP qermit= uleg~= silnie= egzotermicznej= re~kcjiI= w= kt¼rej= z~p~lonó= proszek= ~luminiowó= gw~łtownie=redukuje=tlenki=met~liI=co=d~je=jedną=z=n~jwóższóch=temper~tur=uzóskiw~nóch=w= proces~ch= przemósłowóch= Epon~d= P=RMMº= CFI= czemu= tow~rzószó= intensówne= świecenieK= mroduktem=re~kcji=jest=płónnó=met~l=i=tlenek=glinuK=qen=ost~tni=obserwujemó=wtedó=w=post~ci= bi~łego=dómuK= = oe~kcj~=t~= jest=określ~n~=w= przemóśle=mi~nem=re~kcji=termitowejK= k~zw~= s~mej=subst~ncji= termit= wówodzi= się= od= n~zwó= re~kcjiK= oe~kcj~= termitow~= może= wóstąpić= s~moistnieI= co= zmusz~=do=prow~dzeni~=ścisłej=kontroli=użóci~=proszku=~luminiowego=w=z~kł~d~ch=przemósłu= ciężkiegoK= mrzópomnęI= że= właśnie= ~luminiowe= płótó= okrów~łó= st~lową= konstrukcję= budónk¼wK= gedn~k= n~jczęściej= trzeb~= do= niej= doprow~dzić= przez= wcześniejsze= podgrz~nie= termitu= do= temper~turó= z~płonuK= t= tóm= celu= stosuje= się= inicj~tor= z= m~gnezuI= pot~suI= soli= utleni~jącóchI=czóli=t~k=zw~nóch=s~letr=lub=si~rkiK== = qerm~t=n~tomi~st=uzóskuje=się=ze=zmiesz~ni~=termitu=z=innómi=subst~ncj~mi=w=celu=uł~twieni~= z~początkow~ni~= re~kcji= poprzez= obniżenie= temper~turó= z~płonu= ~le= t~kże= skr¼cenie= lub= wódłużenie=cz~su=jej=trw~ni~I=~=zwł~szcz~=podwóższeni~=temper~turó=s~mej=re~kcjiK=oe~kcj~= termitow~=przebieg~=niezwókle=gw~łtownieI=czego=efektem=jest=rozbrózgiw~nie=się=płónnego= met~lu= we= wszóstkich= kierunk~chK= lbecność= subst~ncji= o= temper~turze= wrzeni~= niższej= niż= temper~tur~= re~kcji=termitowej=doprow~dz~= do= groźnej=eksplozjiI= w= kt¼rej=rozgrz~nó= met~l= jest= odrzuc~nó= n~= duże= odległościK= wetknięcie= wodó= z= re~gującóm= termitem= powoduje= niezwókle=groźną=eksplozję=wówoł~ną=szóbkim=rozprężeniem=wodó=do= post~ci=p~róI=czemu= tow~rzószó= n~tóchmi~stow~= redukcj~I= prow~dząc= dod~tkowo= do= wóbuchu= wodoru= w= zetknięciu=z=powietrzemK= = k~= zdjęci~ch= wieżó=południowej=dostrzec= możn~= n~= UN= piętrze= cośI= co= przópomin~= płónnó= met~l=lejącó=się=w=d¼łK=joim=zd~niem=jest=to=właśnie=efekt=re~kcji=termitowejK=ao=tego=kłębó= bi~łego= dómu= n~= poziomie= ulicóI= wóstępujące= t~kże= w= budónku= tqC= TK= dw~łtowne= i= intensówne= świecenieI= to= mogłó= bóć= r¼wnież= owe= błóski= widzi~ne= tuż= przed= zderzeni~mi= s~molotu=z=budónkiemI=~=p¼źniej=ich=seri~=n~=chwilę=przed=z~w~leniem=wieżI=z~rejestrow~n~= n~= zdjęci~chK= Co= ciek~weI= błóski= te= poj~wi~ją= się= wzdłuż= linii= lotu= jednego= z= V= E!F= śmigłowc¼w=krążącóch=wok¼ł=budónk¼wK=joże=dl~=wóeliminow~ni~=rózók~=przóp~dkowego= uruchomieni~= i= częstotliwość= r~diową= deton~tor¼w= t~kI= że= mogłó= bóć= odp~lone= tólko= z= helikopter~?= k~= przókł~d=jednego=z=tóchI=kt¼re=rozpoczęłó=dzień=wcześniej=ćwiczeni~=qofmla=OI=prow~dzone= przez= cbjANN= kie= po= r~z= pierwszó= spotók~mó= n~zwę= tej= org~niz~cji= w= b~d~niu= z~g~dki= dr~m~tu=NN=wrześni~K=Czó=to=kolejnó=przóp~dek?= = Czóż= opis= re~kcji= termitowej= nie= p~suje= r¼wnież= do= innóch= element¼w= tej= ukł~d~nki?= oozbrózgujące=się=n~=wszóstkie=stronó=w~rkocze=płónnego=met~luI=silne=eksplozjeI=stopion~= st~l?=qermit= w=ciągu= z~ledwie=dw¼ch=sekund= może=osiągnąć=temper~turę=O=RMMº= CK=qóle=w= zupełności= wóst~rczóło= bó= stopić= st~lK= A= stopioną= st~l= odn~leźli= pr~cownicó= firmó= porządkującej=rejon=„dround=wero”NO=n~wet=n~=n~jgłębszejI=si¼dmej=podziemnej=kondógn~cji= tqCK= CzóI= m~jąc~= niższą= temper~turę= wrzeni~= wod~= nie= bół~bó= ide~lną= domieszką= dl~= termituI=tworząc=term~t?=q~=wod~I=kt¼r~=użót~=zost~ł~=przez=~utom~tócznó=sóstem=g~śniczó= z~inst~low~nó= w= wież~chI= j~k= r¼wnież= t~= pod~n~= przez= str~ż= poż~rną?= A= może= bóło= jej= r¼wnież= więcej= niż= zwókle= w= s~molot~ch?= joże= to= właśnie= k~t~liz~tor= zn~jdow~ł= się= w= ł~downi~ch=s~molot¼wI=kt¼re=licznóm=świ~dkom=przópomin~łó=lotnicze=t~nkowce?=w~łącznik= ================================================ NN==cbjA=Eceder~l=bmergencó=j~n~gement=AgencóF=ceder~ln~=Agencj~=w~rządz~ni~=hrózósowegoK= NO=jiejsceI=w=kt¼róm=st~łó=budónki=torld=qr~de=CenterK= ł~dunk¼w= wóbuchowóch= z= większej= odległościI= ust~wiono= z~kres= = NQ „C”= o~portu= cbjA= stwierdz~łI= że= n~= resztk~ch= konstrukcjiI= w= ruin~ch= tqCI= zn~leziono= śl~dó= tlenku= żel~z~= i= tlenku= si~rkiK= _óło= to= dl~= ~utor¼w= r~portu= niezrozumi~łe= i= określone= n~wet= w= pr~sie= mi~nem= „n~jwiększej= t~jemnicó”K= A= może= właśnie= si~rkę= lub= żel~zo= z~stosow~no= w= roli= inicj~tor~= re~kcji= termitowej?= pi~rk~= bowiem= obniż~= punkt= z~płonu= termitu=tworząc=z=nim=term~tK== = al~=pewności=spowodow~noI=bó=s~molotó=uderzółó=w=obu=przóp~dk~ch=powóżej=SQ=piętr~I=bo= tólko=do=tej=wósokości=wieże=wółożono=w=NVTN=roku=~zbestemK=m~miet~mó=teżI=że=w=dni~ch= poprzedz~jącóch=z~m~ch=mi~ło=miejsce=wółączenie=prądu=właśnie=od=RM=piętr~=wzwóżK=Czóli= w=tej=części=konstrukcjiI=w=kt¼rej=wszóstko=się=z~częłoK= = pił~= wstrząsu= odnotow~n~= w= przóp~dku= tqC= N= wóniosł~= OIN= stopni~= w= sk~li= oichter~= n~tomi~st =tqC =O =– =OIP =stopni~K =gedn~k =r¼żnic~ =t~I =z =pozoru =niewielk~I =ozn~cz~I =że =do = = spowodow~ni~= wstrząsu= o= sile= OIP= potrzeb~= użyć= dwukrotnie= większej= ilości= ł~dunk¼w= wóbuchowóch= ~niżeli= dl~= uzósk~ni~= siłó= OIN= stopni~K= tzrost= ten= jest= proporcjon~lnóK= al~= przókł~duW=~bó=uzósk~ć=wstrząs=o=sile=NIM=stopni~=potrzeb~=z~ledwie=NR=kilogr~m¼w=qkqI=o= sile=OIM=stopni=–=już=tonęI=n~tomi~st=dl~=wstrząsu=o=sile=PIM=stopni=wóm~g~ne=jest=użócie=OV= ton=qkqK=lzn~cz~=toI=że=dl~=uzósk~ni~=siłó=OIN=stopni~=w=przóp~dku=tqC=O=potrzebne=bóło= NIQ=tonó=qkqI=~=dl~=tqC=NI=gdzie=wstrząs=wóni¼sł=OIP=stopni~=–=OIT=tonó=qkqK=kie=sądzęI=bó= ud~ło=się=w=spos¼b=spr~wnó=i=niez~uw~żonó=przetr~nsportow~ć=or~z=z~montow~ć=t~ką=ilość= ł~dunk¼w =w =obu =wież~chK =gest =to =kolejnó =~rgument =przem~wi~jącó =z~ =termitemK =qoI =że =w = wież~ch=mi~łó=miejsce=eksplozje=jest=niepodw~ż~lneK=pą=rel~cje=n~ocznóch=świ~dk¼wI=w=tóm= doświ~dczonóch= str~ż~k¼wI= s~mo= ścięcie= resztek= kolumn= u= podn¼ż~= wież= wsk~zuje= n~= identóczne= z= QRJstopniowómi= ścięci~mi= stosow~nómi= w= przóp~dku= kontrolow~nóch= wóburzeńK= An~liz~=zdjęć=w= filmie=„VLNN bóewitness”NP=d~je=n~wet= szczeg¼łowó=ich=wók~zK= mrzókł~dowoI=w=przóp~dku=tqC=O=wóstępuje=sekwencj~=dziewięciu=eksplozji=w=niewielkich= odstęp~ch=cz~suW= = N==VKRRKMM= O==VKRSKMR= P==VKRSKNM= Q==VKRSKON= R==VKRSKRN= S==VKRSKRQ= T==VKRSKRS= U==VKRSKRT= V==VKRUKNO= = pił~= podmuchu= wórzucił~= części= wież= n~= ogromną= odległośćK= pzczątki= wieżó= p¼łnocnej= przeleci~łó=pon~d=OMM= metr¼wK=rp~dłó=n~=ogr¼d=zimowó=n~=d~chu= jednego= z=budónk¼wI=~= wórw~ne=z=będącego=n~=ich=drodze=budónku=Americ~n=bxpress=częściI=wsk~zują=wór~źnó=tor= lotu =element¼w =wieżóK =aziś= zn~ne =już= są= rel~cje =dw¼ch =świ~dk¼wI =pr~cownik¼w =tqCI = kt¼rzó= zgodnie= twierdząI= że= w= ciągu= miesiąc~= poprzedz~jącego= k~t~strofę= słószeli= odgłosó= przesuw~ni~= ciężkich= przedmiot¼w= i= wierceni~= w= ści~n~ch= n~= dw¼ch= piętr~ch= jednego= z= budónk¼wK= k~= PQ= i= VUK= Co= ciek~wszeI= PQ= piętro= bóło= w= og¼le= nieużów~neI= n~wet= żebó= z~trzóm~ć=n~=nim=windę=n~leżało=mieć=specj~lnó=kluczK=k~tomi~st=z=piętr~=VU=miesiąc=przed= z~m~chem=wóeksmitow~no=z~jmującą= je=firmę=tłum~cząc=ten=f~kt= koniecznością=dokon~ni~= remontuK= gedn~k= kiedó= z~niepokojonó= odgłos~mi= i= wszechobecnóm= kurzem= pr~cownik= z= ================================================ NP=k~ocznó=świ~dek=NN=wrześni~K=EtłumK=smkF= = NR piętr~=poniżej=z~jrz~ł=t~mI=ok~z~ło=się że=jest=ono=c~łkowicie=pusteK=kie=bóło=n~=nim=ż~dnóch= m~szónI= urządzeńI= niczegoK= t=k~żdóm=pomieszczeniu= bółó=tólko= gołe=ści~nóK= mrzózn~łI= że= zrobiło=to=n~=nim=wstrząs~jące=wr~żenieI=spodziew~ł=się=bowiem=potwierdzeni~=tego=h~ł~su=w= post~ci=intensównóch=pr~cI=tómcz~sem=korót~rze=świeciłó=pustk~miK= = mierwszó=s~molotI=j~ki=uprow~dzono=NN=wrześni~=to=AAi=NNI=kt¼ró=wóst~rtow~ł=z=_ostonu=o= MTWRVK= guż= o= MUWNQI= poz~= tómI= że= z~łog~= nie= odpowi~d~ł~= n~= poleceni~= kontroli= ruchu= lotniczegoI=ust~ł~=łączność=r~diow~=i=sógn~ł=tr~nsponder~NQK= = l=MUWOM=s~molot= pow~żnie=zszedł=z= kursuI= co=pozw~l~ło= przópuszcz~ćI= że=pr~wdopodobnie= jest=to=porw~nieK=l=MUWON=telefonując~=z=s~molotu=stew~rdes~=poinformow~ł~I=że=s~molot=jest= uprow~dzonóI=~=porów~cze=z~bili=kilk~=os¼bK=l=MUWOU=s~molot=skierow~ł=się=w=stronę=kowego= gorkuK=l=MUWQQ=pekret~rz=lbronó=oumsfeld=rozm~wi~=w=ment~gonie=z=Christopherem=Cox’em= o=terrorózmie=twierdzącI=że=coś=się=jeszcze=wód~rzóK=j~=r~cjęK=awie=minutó=p¼źniejI=o=MUWQS= s~molot=rozbij~=się=o=tqCK= = ddóbó=kloAa=z~re~gow~ło=zgodnie=ze=swoimi=procedur~miI=AAi=NN=bółbó=przechwóconó= o= MUWPMI= n~= NS= minut= przed= cz~semI= w= j~kim= uderzół= w= tieżęK= k~= wł~snej= stronie= internetowej= piłó= mowietrzne= pt~n¼w= wjednoczonóch= informująI= że= po= uzósk~niu= rozk~zu= przechwóceni~=cJNR=osiąg~=poziom=lotu=OVM=w=ciągu=dwu=i=p¼ł=minutóI=po=czóm=jest=w=st~nie= gonić=przechwótów~nó=s~molot=z=prędkością=N=URM=nmphNRK= = jóśliwiec=w=~kcji=przechwótów~ni~=dog~ni~=s~molot=z~jmując=pozócję=odrobinę=powóżej=i=z= lewej=stronó=przechwótów~nej=m~szónóK=qo=ozn~cz~I=że=od=tej=chwili=przechwóconó=s~molot= m~= obowiązek= wókonów~ć= poleceni~= s~molotu= wojskowegoK= mrzó= br~ku= łączności= pilot= n~= og¼ł=przechól~=s~molot= w=jedną=i=drugą=stronę=potwierdz~jąc=zrozumienie=sótu~cjiI=w= j~kiej= się=zn~l~zł=i=podąż~=z~=móśliwcemK= = w= tegoI= co= pod~ją= czónniki= oficj~lneI= wónik~= że= m~newr= przechwóceni~= lotu= AAi= NN= nie= doszedł=do= skutkuK=w~łóżmó=przez=chwilęI=że=móśliwiec=jedn~k=dogonił=s~molot= p~s~żerskiI= kt¼rego= pilot= nie= re~gow~ł= n~= sógn~łó= cJNRK= g~koI= że= bóło= to= pierwsze= tego= dni~= uprow~dzenieI= ~= wł~dze= nie= zn~łó= z~mi~r¼w= porów~czóI= możemó= przójąćI= że= gdzieś= w= łańcuchu=decózójnóm=z~br~kło=determin~cji=do=rozk~zu=zestrzeleni~=_oeing~K=kikt= przecież= nie=przewidów~ł=tegoI=co=się=wkr¼tce=mi~ło=st~ćK== = gedn~kżeI= kiedó= już= AAi= NN= uderzół= w= tqCI= n~leżało= z~kł~d~ćI= że= z~łog~= kolejnego= uprow~dzonego= s~molotu= zrobi= coś= podobnegoK= jimo= toI= nie= powstrzóm~no= r¼wnież= tego= s~molotu=~ni=p¼źniejszego=uderzeni~=w=ment~gonK=k~=tej=podst~wieI=będąc=przekon~nómI=że= bół= to= wónik= rozmóślnego= dzi~ł~ni~I= sądzę= iż= wód~rzeni~= NN= wrześni~= OMMN= roku= bółó= st~r~nnie=z~pl~now~ną=i=precózójnie=przeprow~dzoną=mistófik~cjąK= = qezó= o= niemożności= przechwóceni~= s~molot¼w= przez= móśliwce= ~merók~ńskie= nie= d~= się= obronićK= qo= pr~wd~I= że= fer~lnego= dni~I= kolejnóm= „przóp~dkiem”= odbów~łó= się= n~= terenie= rpA=przer¼żne=ćwiczeni~I=w=kt¼róch=udzi~ł=br~łó=s~molotó=~merók~ńskich=sił=powietrznóch= w= niezwókłej= liczbieK= Akur~t= tego= dni~= przeprow~dzono= ćwiczeni~= cókliczneI= t~kie= kt¼re= ================================================ NQ= rrządzenie= z~pótującoJodzewowe= z~budow~ne= n~= pokł~dzie= s~molotuK= hiedó= n~d~jnik= r~d~ru= wt¼rnego= wósół~= do= s~molotu= ciąg= impuls¼w= Ez~pót~nieFI= ~= ~nten~= tr~nsponder~= je= zidentófikujeI= tr~nsponder= wósół~= odwrotną=drogą=ciąg= impuls¼w= do=~ntenó=r~d~ru= EodpowiedźFK= ldpowiedź=t~k~I= w=z~leżności= od= tróbu= pr~có= EmoduF=z~wier~=r¼żne=inform~cjeI=j~k=kod=identófik~cójnó=s~molotu=Esqu~wkFI=wósokość=itpKK= NR=kmph=–=mil~=morsk~=n~=godzinęK= = NS
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mistyfikacja Nowej Ery
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: