Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 005478 20474184 na godz. na dobę w sumie
Kasy fiskalne. Komentarz - ebook/pdf
Kasy fiskalne. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 91
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-1450-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z dniem 1 maja 2011 r. w zakresie zwolnień od obowiązku ewidencjonowania w kasach rejestrujących zaszły duże zmiany. Wówczas to ostatecznie przestały obowiązywać zwolnienia od używania kas rejestrujących dla wielu grup podmiotów, m.in. dla:

W części I omówiono szczegółowo nowe regulacje dotyczące zwolnień z obowiązku używania kas rejestrujących.

W II części znajdują się odpowiedzi na konkretne pytania podatników, dotyczące zarówno obowiązku używania kas rejestrujących od 1 maja 2011 r., możliwości zastosowania innych zwolnień od kas niż dotychczasowe, jak również aspektów technicznych i organizacyjnych związanych z wprowadzeniem kas do działalności.

Ostatnia III część książki zawiera wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące nowych przepisów związanych z wprowadzeniem kas.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ...................................................................................................3 Wstęp ..................................................................................................................5 Rozdział I Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych – omówienie zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia (1 maja) 2011 r. .......................................7 Rozdział II Odpowiedzi na pytania podatników ..............................................................20 Rozdział III Wybrane interpretacje organów podatkowych dotyczące nowych przepisów o kasach rejestrujących ...................................................67 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ...........................................................76 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne Konstytucja RP PKD PKWiU r.k.w.t. r.z.o.p.e. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – Polska Klasyfikacja Działalności stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm., zał.) – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 październi- ka 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, któ- rym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewiden- cji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930) r.z.o.p.e. z 2009 r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewiden- cji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797) u.p.t.u. – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 3 Wykaz skrótów u.ś.o.z. u.z.p.d. NFZ OTK-A – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym po- datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) Inne – Narodowy Fundusz Zdrowia – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A 4 Wstęp WSTĘP Duża część podatników ma obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego za pomocą kas rejestrujących (popularnie nazywa- nych kasami fiskalnymi). Obowiązek ten dotyczy tych podmiotów, które dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działal- ności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych. Nie ciąży on jednak na wszystkich takich osobach. W pewnym zakresie bowiem zwol- nienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestru- jących są wprowadzane przez przepisy wykonawcze. Z dniem 1 maja 2011 r. zaszły duże zmiany w zakresie zwolnień od obowiązku ewidencjonowania w kasach rejestrujących. Wówczas to osta- tecznie przestały obowiązywać zwolnienia od używania kas rejestrują- cych dla wielu grup podmiotów, m.in. dla prawników, lekarzy, księgo- wych, tłumaczy i wielu innych. Konieczność używania kas rejestrujących została nałożona na wie- lu podatników, którzy dotychczas kasami fiskalnymi przejmować się nie musieli. W praktyce jest to źródłem licznych pytań i wątpliwości. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym problemom. Omówio- no w niej szczegółowo nowe regulacje dotyczące zwolnień z obowiązku używania kas rejestrujących – tym zagadnieniom poświęcona jest I część publikacji. W II części znajdują się odpowiedzi na konkretne pytania po- datników, dotyczące zarówno obowiązku używania kas rejestrujących od dnia 1 maja 2011 r., możliwości zastosowania innych zwolnień od kas niż dotychczasowe, jak i aspektów technicznych i organizacyjnych związa- nych z wprowadzeniem kas do działalności. Ostatnia, III część książki 5 Wstęp zawiera wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące nowych przepisów związanych z wprowadzeniem kas. Autor żywi nadzieję, że niniejsza publikacja będzie przydatna wszel- kim tym osobom, których dotknął od dnia 1 maja 2011 r. obowiązek uży- wania kas rejestrujących. Szczecin, maj 2011 r. 6 1. Uwagi wstępne Rozdział I NOWE ROZPORZĄDZENIE O KASACH FISKALNYCH – OMÓWIENIE ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA (1 MAJA) 2011 R. 1. Uwagi wstępne Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) po- datnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani pro- wadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W kasie podlega zatem ewidencji sprzedaż (dostawa towarów, świad- czenie usług), która jest dokonywana na rzecz: – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej; – rolników ryczałtowych. Inna sprzedaż – na rzecz innych podmiotów – ewidencji w kasie re- jestrującej nie podlega (nie ma obowiązku jej ewidencjonowania, choć jest taka możliwość). Można wskazać na dwa zasadnicze powody wprowadzenia obowiąz- ku ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej. Po pierwsze, chodzi o potrzebę zapewnienia kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez pewne grupy podatników podstaw opodatkowania. Obowiązek ewidencjonowania w kasie dotyczy bowiem tych transakcji, w przypadku których nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania dokumentujących je faktur (faktury wystawiane są wyłącznie na żąda- 7 Rozdział I. Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych… nie nabywców – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospo- darczej). W tym przypadku – przy braku innych form dokumentowania transakcji (utrwalania tego, że miały one miejsce) – istniałoby realne nie- bezpieczeństwo zaniżania obrotów (podstawy opodatkowania). Obowią- zek ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej ma dyscyplinować podatników i przeciwdziałać przypadkom zaniżania obrotów. Po drugie natomiast, obowiązek używania kas fiskalnych ma znacze- nie z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych konsumenta. Rejestracja transakcji, a w konsekwencji dokument otrzymany przez kon- sumenta (paragon) zawiera dane dotyczące transakcji, które umożliwia- ją konsumentowi identyfikację kontrahenta, dochodzenie swoich upraw- nień z tytułu reklamacji, ochronę swoich interesów, i to niezależnie od tego, czy zarejestrowana sprzedaż wiąże się z realną zapłatą kwoty po- datku (por. wyrok TK z dnia 21 września 2004 r., K 34/03, OTK-A 2004, nr 8, poz. 84). W niektórych przypadkach – nawet mając na uwadze wyżej wymie- nione kwestie – ewidencję transakcji w kasie rejestrującej uznaje się za niecelową z różnych powodów: ze względów technicznych i organizacyj- nych, z uwagi na charakter sprzedaży czy też z powodów zabezpieczenia ewidencjonowania transakcji w inny sposób. W tych to przypadkach zastosowanie mają zwolnienia od obowiązku stosowania kas rejestrujących. Mogą one dotyczyć poszczególnych grup podatników bądź tylko niektórych transakcji. Trudno się też oprzeć wra- żeniu, że zwolnienia od kas rejestrujących były instrumentalnie wyko- rzystywane na zasadzie kija (groźba usunięcia zwolnienia) i marchewki (obietnica pozostawienia zwolnienia). W polskim systemie VAT zwolnienia od obowiązku stosowania kas rejestrujących wprowadzane są przepisami wykonawczymi. W 2009 r. ten system został częściowo zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyj- ny w wyroku z dnia 16 lipca 2009 r., K 36/08 (Dz. U. Nr 116, poz. 979). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 111 ust. 7 pkt 3 w zw. z art. 111 ust. 8 u.p.t.u. było niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Wyrok TK dotyczył wytycznych do wydania rozporządzenia określającego zwolnie- nia od stosowania kas. Trybunał nie zakwestionował samych zwolnień 8 1. Uwagi wstępne od obowiązku stosowania kas. Nie zanegował także możliwości ustana- wiania takich zwolnień w akcie wykonawczym. Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował także samego obowiąz- ku stosowania kas przez podatników (a we wcześniejszych swoich orze- czeniach podkreślał, że obowiązek ten jest zgodny z Konstytucją RP – zob. np. orzeczenie TK z dnia 21 września 2004 r., K 34/03, OTK-A 2004, nr 8, poz. 84). Nie jest więc tak, że kasy rejestrujące jako takie zostały uznane za sprzeczne z Konstytucją RP. W ocenie TK wytyczne do wydania rozporządzenia powinny być bar- dziej szczegółowe, gdyż dotychczasowe pozwalały w zasadzie na uznanio- we wprowadzanie zwolnień od obowiązku stosowania kas rejestrujących. Ustawodawca ostatecznie z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadził bardziej szczegółowe wytyczne do wydania rozporządzenia. Trudno się oprzeć wrażeniu, że ta zmiana miała charakter bardziej formalny niż merytoryczny. Owszem – wytycznych jest więcej, lecz są one na tyle nie- określone i ogólne, że praktycznie nadal umożliwiają ministrowi dowolne zwalnianie z obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej. Powstaje pytanie, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem zapisanie zwolnień od obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasach rejestrują- cych w samej ustawie. Po pierwsze – byłby to kres problemów i wątpliwości związanych z ewentualną szczegółowością delegacji do wydania rozporządzenia (nie jest powiedziane, że dotychczasowa delegacja nie zostanie zakwe- stionowana), po drugie – takie rozwiązanie miałoby walor stabilności, w przeciwieństwie do rozwiązania dotychczasowego, pod rządami któ- rego określone grupy podatników co roku w napięciu czekają na to, czy obejmie ich zwolnienie od stosowania kas, czy też wprowadzone zosta- nie jednak zwolnienie. W ramach wykonania nowych wytycznych Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiąz- ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797). Mimo nowych wytycznych rozporządzenie dokład- nie powielało treść dotychczasowego aktu wykonawczego w tej sprawie. Jednocześnie zapowiadano zmiany w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących od nowego roku. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kasy fiskalne. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: