Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00081 004886 21526894 na godz. na dobę w sumie
Przepisy i normy elektryczne - kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń - ebook/pdf
Przepisy i normy elektryczne - kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 94
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2846-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka przybliża następujące tematy: najnowsze zmiany w normach i przepisach, wykaz wszystkich obowiązujących elektryka norm i przepisów oraz szczegółowe omówienie okresowych kontroli w obiektach budowlanych i czasookresy sprawdzeń.

W szczególności omówione zostały:

 1. Czasookresy kontroli okresowych
 2. Zakres czynności kontrolnych
 3. Definicja obiektu budowlanego
 4. Odpowiedzialność utrzymania obiektu budowlanego
 5. Uprawnienia do wykonywania kontroli
 6. Elementy instalacji podlegające okresowej kontroli
 7. Badania instalacji odgromowych
 8. Badania instalacji oświetleniowych
 9. Kontrola pól elektromagnetycznych
 10. Badania w pomieszczeniach specjalnych
 11. Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian
 12. Badania obowiązujące dla instalacji elektrycznych przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkach
 13. Obiekty zwolnione z corocznej kontroli
 14. Sankcje karne za nieprzestrzeganie kontroli obiektów i za niedopełnienie obowiązku należytego utrzymania obiektów budowlanych
 15. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 16. Przechowywanie protokołów z kontroli
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRZEPISY I NORMY ELEKTRYCZNE KONTROLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I CZASOOKRESY SPRAWDZEŃ P r z e p i s y i n o r m y e l e k t r y c z n e – K O N T R O L A I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H I C Z A S O O K R E S Y S P R A W D Z E Ń UON 02 UON 02 IE kontrola intalacji 144x205.indd 1 2014-02-24 09:03:06 Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ma wielo- letnie doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji elek- trycznych oraz oświetlenia we wszystkich rodzajach budownictwa. Członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i  Urządzeń Elektrycznych, czło- nek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Bu- downictwa. Autor e-letterów oraz wielu artykułów publikowanych w poradniku Instalacje elektryczne w praktyce. Autor: mgr inż. Janusz Wojnarski Projektant instalacji elektrycznych z wieloletnim doświadczeniem. Specjali- sta w dziedzinie pomiarów i ochrony przeciwporażeniowej. Autor artykułów oraz wzorów protokołów pomiarowych. Wydawca: Monika Kijok Redaktor naczelna: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Jarosław Wilk Opracowanie graficzne okładki: Monika Gajewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół ISBN 978-83-269-2846-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Druk: MDruk Publikacja „Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niej – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowa- nia publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingo- wych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Spis treści Od redaktora ...........................................................................................5 Normy i przepisy Zasady stosowania Polskich Norm ......................................................7 Oznaczenia norm ...................................................................................8 Nowe zasady numeracji Polskich Norm ..............................................9 Gdzie szukać Polskich Norm ..............................................................10 Nowelizacja rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział traktujący o instalacji telekomunikacyjnej .......................17 Oddziaływanie na inne instalacje oraz ochrona przed przepięciami ..........................................................................................20 Respektowanie nowych przepisów .....................................................22 Okresowa kontrola w obiektach budowlanych oraz czasookresy sprawdzeń instalacji elektrycznych Niezbędne źródła wiedzy ....................................................................23 Czasookresy kontroli okresowych ......................................................24 Zakres czynności kontrolnych ............................................................25 Definicja obiektu budowlanego ..........................................................26 Odpowiedzialność utrzymania obiektów budowlanych .................26 Usuwanie uszkodzeń i zgłaszanie nieprawidłowości .......................28 Uprawnienia do wykonywania kontroli obiektów budowlanych ...28 Obowiązki wykonawcy prac kontrolno - pomiarowych, zawartość protokołów ..........................................................................31 Zasady bezpieczeństwa ........................................................................32 Zakres kontroli instalacji elektrycznych oraz obowiązujące co roku lub co 5 lat ...............................................................................33 Elementy instalacji podlegające okresowej kontroli ........................35 www.elektryczneinstalacje.eu 3 Spis treści Badania instalacji odgromowych .......................................................36 Badanie instalacji oświetleniowych ...................................................39 Kontrola pól elektromagnetycznych ..................................................40 Badania w pomieszczeniach specjalnych ..........................................41 Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian .........................................43 Badania obowiązujące dla instalacji elektrycznych przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkach ...........................................45 Obiekty zwolnione z corocznej kontroli ............................................47 Kontrole z urzędu .................................................................................48 Sankcje karne ........................................................................................48 Prowadzenie książki obiektu budowlanego ......................................49 Przechowywanie protokołów z kontroli ............................................49 Podsumowanie ......................................................................................49 Wykaz przepisów związanych .............................................................56 Wykaz norm z dziedziny elektryki przywołanych w nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 239, poz 1597) .....................................................................59 4 Wiedza i Praktyka Od redaktora Od redaktora Każdy obiekt budowlany powinien być utrzymywany w należytym stanie technicznym, za co jest odpowiedzialny zarządca lub admi- nistrator danego obiektu. Aby to było możliwe, niezbędne jest prze- prowadzanie okresowych kontroli przez wyspecjalizowane osoby. Termin i zakres przeprowadzania badań okresowych w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych i  innych regulują akty prawne oraz normy. Specyfika prawa polega między innymi na powoływaniu się w  ustawach (nadrzędnych aktach) na  rozporządzenia (akty wyko- nawcze). Przy czym ustawa Prawo budowlane jest najważniejszym, ale nie jedynym aktem prawnym, który reguluje okresowe kontro- le w obiektach budowlanych oraz czasookresy sprawdzeń instalacji elektrycznych. Do innych należą ustawy, rozporządzenia, zarządze- nia oraz normy w nich powołane. W każdym z tych aktów może być odwołanie do innych. Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce publikację przygoto- waną przez specjalistów w dziedzinie elektryki. Zostały w niej szcze- gółowo omówione zasady stosowania dokumentów normatyw- nych, ważne dla elektryka zmiany w przepisach, które weszły w życie w ubiegłym roku, oraz przepisy regulujące czasookresy sprawdzeń instalacji elektrycznych w różnych obiektach budowlanych. Broszu- rę uzupełnia praktyczny wykaz norm z  dziedziny elektryki przy- wołanych w  nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 239, poz 1597) rozbudowany o znowe- lizowane wersje norm. Zapraszam do lektury! Jarosław Wilk redaktor prowadzący www.elektryczneinstalacje.eu 5 11 września 2013 r. weszła w życie nowa ustawa PRAWO ENERGETYCZNE Zapoznaj się z konsekwencjami zmian – skorzystaj z przystępnego komentarza ekspertów Ernst Young, którzy we współpracy z Ofi cyną Prawa Polskiego przygotowali praktyczne wydanie nowej ustawy. ZAMÓW JUŻ DZIŚ: tel. 22 518 29 29 Książka „Prawo energetyczne 2013. Komentarz do nowelizacji” zawiera ujednoliconą ustawę Prawo energetyczne wraz z komenta- rzem opisującym najnowsze zmiany przepisów. Eksperci Ernst Young wyjaśniają m.in.: • kto może przyznawać i otrzymywać dodatek energetyczny, • jakie przesłanki mogą być podstawą do wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub paliwa gazowego, jak zmieniły się zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. • Normy i przepisy Normy i przepisy Normalizacja europejska zmienia się dynamicznie, a  w  ślad za nią zmianom ulegają Polskie Normy. Seria oznaczana literami PN-IEC stanowiąca tłumaczenia wersji norm międzynarodowych była zastę- powana tłumaczeniami norm europejskich i oznaczana literami PN- -EN. Natomiast Dokumenty Harmonizacyjne (HD) wprowadzane przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENE- LEC) są oznaczane przez Polski Komitet Normalizacyjny literami PN- -HD. To  dokumenty wprowadzające zmodyfikowane wersje norm międzynarodowych. Dokumenty Harmonizacyjne w oryginale istnie- ją w trzech oficjalnych wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Polskie wersje dokumentów opracowuje Komitet PKN nr KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiek- tów Budowlanych, a zatwierdza je Prezes PKN. Od momentu zatwier- dzenia Dokument Harmonizacyjny ma status Polskiej Normy. Od chwili podpisania układu akcesyjnego z UE Polski Komitet Norma- lizacyjny zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem do PN norm europejskich. W obszarach nieobjętych normalizacją europejską PKN wprowadza normy identyczne z normami międzynarodowymi. Te nor- my mają odpowiednio oznaczenie PN-ISO i PN-IEC (patrz niżej). Teksty Polskich Norm są na podstawie aktualnej ustawy o norma- lizacji chronione prawem autorskim, przy czym prawa majątkowe do nich przysługują PKN. Zasady stosowania Polskich Norm Do  31 grudnia 1993  r. stosowanie Polskich Norm było obowiązko- we. Nieprzestrzeganie ich postanowień było naruszeniem prawa. Od 1 stycznia 1994 r. stosowanie PN jest dobrowolne, przy czym do 31 grud- nia 2002 r. istniała możliwość, nakładania przez właściwych ministrów www.elektryczneinstalacje.eu 7 Normy i przepisy i w pewnych przypadkach, obowiązku stosowania PN. Od 1 stycznia 2003 r. stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne (rozdział 3, art. 5, pkt 3 ustawy o normalizacji z 12 września 2002 r. – Dz.U. z 2002 r. nr 169, poz. 1386 z późn. zm). Przywoływanie PN w rozporządzeniach mini- strów nie skutkuje nałożeniem obowiązku stosowania PN, ponieważ jest to niezgodne z regułami legislacyjnymi – akt prawny niższego rzędu nie może zmieniać postanowień aktu wyższego rzędu. Niemniej jednak sto- sowanie wytycznych zawartych w normach daje gwarancję poprawne- go wykonania instalacji czy przeprowadzenia pomiarów elektrycznych. A w sprawach spornych jest to poważny argument. Oznaczenia norm PN-N – Polska Norma o zasięgu krajowym; litera N oznacza nastę- pującą dziedzinę normalizacji: nauka, oświata, kultura, dokumenta- cja, poligrafia; PN-ISO – Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) nor- mę międzynarodową; PN-EN – Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) nor- mę europejską; PN-EN (oryg.) – Polska Norma wprowadzająca (metodą uznania) normę europejską; norma nie jest tłumaczona na język polski; dostęp- na w językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Poprzednio nor- my te były oznaczane duża literą „U” umieszczoną po numerze normy, PN-EN ISO – Polska Norma wprowadzająca normę międzynarodową, uznaną przez CEN za normę europejską lub opracowaną jednocześnie przez ISO i CEN. Każda norma posiada numer referencyjny, którego elementem jest rok publikacji w Polsce. W przypadku nowelizacji nor- ma zachowuje dotychczasowy numer, zmienia się tylko rok wydania. Oznaczenia spotykane w numerach norm: A  – zmiana do normy publikowana oddzielnie, Az – zmiana krajowa do normy publikowana oddzielnie, 8 Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przepisy i normy elektryczne - kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: