Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 002798 21511305 na godz. na dobę w sumie
Przepisy i normy elektryczne - monitoring i systemy alarmowe - ebook/pdf
Przepisy i normy elektryczne - monitoring i systemy alarmowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 86
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2862-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka zawiera informacje przydatne każdemu inwestorowi oraz wykonawcy telewizji przemysłowej CCTV oraz innych zabezpieczeń elektronicznych w dużych obiektach. Zostały w niej omówione błędy popełnione przy zabezpieczaniu Stadionu Narodowego oraz między innymi w obiektach muzealnych. W publikacji znajdziemy wiadomości dotyczące poprawnego wykonania audytu bezpieczeństwa niezbędnego do oceny zagrożeń i do planowania systemu ochrony.
Ponadto broszura zawiera wiele praktycznych uwag dotyczących interpretacji definicji spotykanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), czy na przykład dotyczących kompresji rejestrowanego obrazu wideo. Porusza zagadnienia związane z interpretacją Polskich Norm oraz przepisów dotyczących ochrony oraz zabezpieczeń. Pokazuje również problemy przy integracji systemów ochrony.
Broszurę uzupełniają przykłady z akt sądowych i ekspertyz pokazujące rzeczywiste, sporne przypadki dotyczące systemów ochrony.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRZEPISY I NORMY ELEKTRYCZNE MONITORING I SYSTEMY ALARMOWE P r z e p i s y i n o r m y e l e k t r y c z n e – M O N I T O R N G I I S Y S T E M Y A L A R M O W E UON 05 UON 05 IE monitoring 144x205.indd 1 2014-02-24 09:14:18 Monitoring i systemy alarmowe Autor: Stefan Jerzy Siudalski Specjalista w dziedzinie ochrony osób i mienia. Od 26 lat jest na liście bie- głych sądowych w dziedzinie ochrona mienia. Autor blisko 300 artykułów, książek i broszur traktujących o ochronie. W latach 1997–2000 naczelny redaktor pisma Ochrona mienia, a od kilkunastu lat wykładowca szkolący agentów ochrony, instalatorów i projektantów systemów alarmowych oraz inwestorów. Ponadto autor prawie 200 ekspertyz dotyczących systemów alarmowych i te- lewizji przemysłowej. Wydawca: Monika Kijok Redaktor naczelna: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Jarosław Wilk Opracowanie graficzne okładki: Monika Gajewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół ISBN 978-83-269-2862-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Druk: MDruk Publikacja „Monitoring i systemy alarmowe” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opubli- kowanych w niej – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Monitoring i systemy alarmowe” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przy- padków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingo- wych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Spis treści Od redaktora ............................................................................................5 Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów Wstęp ........................................................................................................7 Przyczyny powstawania błędów w ochronie .......................................7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ...................11 Przykład wymagań zapisanych w SIWZ – „Pełne pokrycie obserwacją systemem CCTV” .............................12 Wymagania dla obrazów z kamer zapisane w normach i rozporządzeniach ................................................................................13 Analiza zabezpieczeń na Stadionie Narodowym ..............................14 Ruchome kamery ...................................................................................20 Kompresja i poklatkowość zapisu .......................................................21 Przykładowe rozwiązania – monitoring podziemnych garaży........22 Audyt i działania wg normy PN-EN 50132-7 ....................................24 CCTV zgodnie z przepisami ................................................................25 Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ – powoływanie się na normy ...............................................................30 Przykład – świadectwo kwalifikacyjne wystawiane przez jedną z polskich firm ..................................................................37 Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ – powoływanie się na normy oraz atesty i odrzucenie norm przy realizacji systemu ...38 Czas ważności atestów ..........................................................................39 Przykłady wymagań w SIWZ – komentarze na podstawie konkretnych przykładów ..............................................41 Integracja systemów Działania inwestora ...............................................................................44 Skład Zintegrowanych Systemów Ochrony .......................................46 www.elektryczneinstalacje.eu 3 Spis treści Ochrona obiektów muzealnych Planowanie ochrony ..............................................................................53 Rozbudowa lub modernizacja istniejących obiektów – muzea i inne ........................................................................................57 Ograniczenia techniczne przy rozbudowie obiektów .......................62 Problemy z ustaleniem priorytetów w ochronie ...............................64 Wymagania zapisane w SIWZ i w rozporządzeniach a normy wycofane System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) – konflikty w zapisach norm ................................................................73 Przykład zapisu w SIWZ .......................................................................75 Przykłady z akt sądowych i ekspertyz Błędne podłączenia ...............................................................................77 Z sali sądowej – Inne wymiary urządzeń ...........................................77 Nieprawidłowości przy wyborze koncepcji ochrony ........................78 Próba niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela ..........79 Zalecenia po audycie w 2004 roku – fragmenty ................................80 Ciekawy przypadek z audytu zabezpieczeń .......................................80 Sprawdzanie systemu podczas odbioru lub konserwacji – czujki ..82 4 Wiedza i Praktyka Od redaktora Od redaktora Przypadkowe rozmieszczenie kamer w obiekcie nie gwarantuje sku- tecznej ochrony. Aby system spełniał swoje zadanie, niezbędna jest specjalistyczna wiedza i  dostosowanie wymagań do  chronionego obiektu. Jest to możliwe tylko po poprawnie przeprowadzonym au- dycie bezpieczeństwa. W  przypadku nowych inwestycji taki audyt dobrze jest wykonać na etapie projektowania obiektu, a sam obiekt powinien być dostosowany do  systemu ochrony. W  praktyce wy- gląda to jednak inaczej – nawet przy budowie dużych i strategicz- nych obiektów zagadnienia związane z ochroną są marginalizowa- ne na etapie projektowania, o czym można się przekonać, analizując chociażby korespondencję między wykonawcą a inwestorem syste- mu monitoringu wizyjnego Stadionu Narodowego. Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce publikację przygoto- waną przez specjalistę od  systemów zabezpieczeń. Zostały w  niej omówione problemy występujące przy projektowaniu i  wykonaw- stwie systemów ochrony w dużych obiektach. Liczne przykłady opi- sane w publikacji pokazują, jak powinien być zaprojektowany, wyko- nany i odebrany przez inwestora system ochrony. Zapraszam do lektury! Jarosław Wilk redaktor prowadzący www.elektryczneinstalacje.eu 5 11 września 2013 r. weszła w życie nowa ustawa PRAWO ENERGETYCZNE Zapoznaj się z konsekwencjami zmian – skorzystaj z przystępnego komentarza ekspertów Ernst Young, którzy we współpracy z Ofi cyną Prawa Polskiego przygotowali praktyczne wydanie nowej ustawy. ZAMÓW JUŻ DZIŚ: tel. 22 518 29 29 Książka „Prawo energetyczne 2013. Komentarz do noweli- zacji” zawiera ujednoliconą ustawę Prawo energetyczne wraz z komentarzem opisującym najnowsze zmiany przepisów. Eksperci Ernst Young wyjaśniają m.in.: • kto może przyznawać i otrzymywać dodatek energetyczny, • jakie przesłanki mogą być podstawą do wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub paliwa gazowego, jak zmieniły się zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. • Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów Wstęp Brak wystarczającej wiedzy o technikach zabezpieczeń, a także dość ograniczony budżet przeznaczony na  ochronę obiektów skutkuje stawianiem mało precyzyjnych wymagań jeszcze w  fazie ustalania warunków do planowania systemów ochrony. Zdarza się również, że wstępne ustalenia dotyczące zabezpieczeń od razu są obarczone błędami. Artykuł porusza zagadnienia związane z niedoskonałościami i błę- dami w ochronie dużych obiektów. Omawia przyczyny ich powsta- wania, które mogą służyć jako wskazówki do uniknięcia kosztow- nych oraz niebezpiecznych błędów przy projektowaniu systemów ochrony. O błędach i lukach w zabezpieczeniach obiektów powstało wiele ar- tykułów. W połowie lat dziewięćdziesiątych temat ten można było wyczerpać na kilkunastu stronach maszynopisu. Jednak wraz z roz- wojem systemów ochrony pojawiają się nowe rozwiązania oraz nowe błędy w ochronie obiektów. Na przestrzeni lat można zaobserwować taki trend, że jedne błędy znikają, ale stale pojawiają się nowe, coraz groźniejsze. Dowiedzmy się zatem, jakie są przyczyny powstawania tych błędów oraz w jaki sposób możemy je przewidywać i im zapo- biegać. Przyczyny powstawania błędów w ochronie W przypadku planowania ochrony domów mieszkalnych błędy popeł- niane przy realizacji systemów zabezpieczeń rzadko mogą być przy- www.elektryczneinstalacje.eu 7 Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów czyną strat, zagrożeń lub utraty życia ludzkiego. Inaczej jest w przy- padku dużych, ważnych obiektów, do których możemy zaliczyć: • centra handlowe, • porty morskie i lotnicze, • bazy przeładunkowe, • ważne instytucje państwowe, • fabryki o specjalnym znaczeniu, • muzea, • ujęcia wody, • stadiony, • miejsca imprez masowych oraz • pozostałe obiekty, które można określić mianem „infrastruktu- ra krytyczna”. Uwaga! Dużym problemem skutkującym projektowaniem i realizacją niedosko- nałych systemów ochrony jest często nieświadomość inwestora o skali problemów i wynikających z tego konsekwencji. Jeszcze groźniejsze, je- śli chodzi o zasięg skutków takich decyzji, jest przekonanie, że posiada- ny poziom wiedzy przez niektóre osoby czy instytucje jest wystarczający do podejmowania strategicznych decyzji bez konsultacji z fachowcami. W przypadku dużych inwestycji jest wiele czynników, które stwarza- ją dodatkowe pola do powstawania błędów w ochronie obiektów. Do najważniejszych z nich należą: 1. Długi czas realizacji inwestycji. Skutkuje to tym, że od wykona- nia projektu ochrony do jego realizacji mogą pojawić się nowe wymagania, normy oraz nowe i zazwyczaj skuteczniejsze rozwią- zania techniczne. Błędy, braki lub niejasności w SIWZ (specyfi- kacja istotnych warunków zamówienia) mszczą się wtedy bole- śnie zarówno na inwestorze, jak i wykonawcy. 2. Koszty związane z  rzetelnym planowaniem ochrony. Bowiem większość wymagań trudno jest spełnić, kiedy przetarg na zapro- 8 Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przepisy i normy elektryczne - monitoring i systemy alarmowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: