Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00384 008002 20248173 na godz. na dobę w sumie
Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym - ebook/pdf
Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 278
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1796-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym” to publikacja, która przedstawia zagadnienia prawa własności intelektualnej w związku z prawem farmaceutycznym i stanowi efekt zorganizowanej w dniach 25–26.03.2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Wyciąg z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego: […] Recenzowana praca stanowi zbiór artykułów (referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się w marcu br. w Rzeszowie) na temat zagadnień prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów leczniczych, ich marketingu i obrotu nimi. Wybór tego tematu uważam za trafny. Zagadnienia szeroko rozumianego obrotu produktami leczniczymi zyskały w ostatnim czasie bardzo duże znaczenie praktyczne, a problematyka z pogranicza prawa prywatnego (prawa własności intelektualnej) i prawa publicznego (administracyjnej regulacji obrotu środkami leczniczymi) nie została dotąd wystarczająco zbadana. Prezentowany zbiór stanowi przyczynek do lepszego zbadania tej dziedziny prawa […].

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redaktor: Mariusz Załucki – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, adwokat, stażysta Zentrum für interdisziplinäre Forschung Universität Bielefeld (Niemcy). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, m.in. „Europej- skie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne” (2009), „Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze” (2008), „Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym” (2008), Prze- ciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym (business-to-consumer)” (2007), „Upoważnienie do korzystania z firmy de lege lata i de lege ferenda” (2005). Re- daktor naukowy pracy „Prawo własności intelektualnej – Repetytorium” (2008). Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opiekun Koła Na- ukowego Prawa Cywilnego i Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym” to publikacja, która przedstawia zagadnienia prawa własności intelektualnej w związku z pra- wem farmaceutycznym i stanowi efekt zorganizowanej w dniach 25–26.3.2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego ogólnopolskiej konferencji naukowej. Wyciąg z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego: […] Recenzowana praca stanowi zbiór artykułów (referatów wygłoszonych pod- czas konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się w marcu br. w Rzeszowie) na temat zagadnień prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów leczniczych, ich marketingu i obrotu nimi. Wybór tego tematu uważam za trafny. Zagadnienia szeroko rozumianego obrotu produktami leczniczymi zyskały w ostatnim czasie bardzo duże znaczenie praktyczne, a problematyka z pogranicza prawa prywatnego (prawa własności intelektualnej) i prawa publicznego (admini- stracyjnej regulacji obrotu środkami leczniczymi) nie została dotąd wystarczająco zbadana. Prezentowany zbiór stanowi przyczynek do lepszego zbadania tej dziedziny prawa […]. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1796-0 J E N L A U T K E L E T N I I C Ś O N S A Ł W A W A R P J Ó W Z O R M Y N Z C Y T U E C A M R A F E Z R O T K E S W ) . d e r ( I K C U Ł A Z . M ZBIÓR REFERATÓW ROZWÓJ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE FARMACEUTYCZNYM Pod redakcją dr. MARIUSZA ZAŁUCKIEGO Cena: 39,00 zł Wydawnictwo C. H. Beck zbióR RefeRatów Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym Polecamy nasze publikacje z serii: Studia i Aplikacje Prawnicze Ilona Sądel-Bendkowska TeSTy noTAriAlne, wyd. 1 Alicja Świczewska PrAwo kArne mATeriAlne. TAbele PorównAwcze, wyd. 1 Alicja Świczewska orgAny ochrony PrAwnej. TAbele PorównAwcze, wyd. 1 Joanna Zyzik, Ilona Sądel-Bendkowska PrAwo cywilne. kAzuSy, wyd. 1 Mariusz Stepaniuk APlikAcjA rAdcowSkA. PyTAniA, odPowiedzi, TAbele, wyd. 2 Mariusz Stepaniuk APlikAcjA AdwokAckA. PyTAniA, odPowiedzi, TAbele, wyd. 2 Mariusz Stepaniuk APlikAcjA komorniczA. PyTAniA, odPowiedzi, TAbele, wyd. 2 Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APlikAcje PrAwnicze w PyTAniAch i odPowiedziAch. Tom 1, wyd. 4 Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APlikAcje PrAwnicze w PyTAniAch i odPowiedziAch. Tom 2, wyd. 4 Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APlikAcje PrAwnicze w PyTAniAch i odPowiedziAch. Tom 3, wyd. 4 www.edukacjaprawnicza.pl www.sklep.beck.pl zbiór referATów rozwój PrAwA włASności inTelekTuAlnej w SekTorze fArmAceuTycznym Pod redakcją dr. MaRiusza załuckiego wydawnictwo c. H. beck warszawa 2010 Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym Redakcja: Agnieszka Fiutak Projekt okładki: Robert Rogiński Recenzent: prof. uwr dr hab. Piotr Machnikowski sponsor instytucjonalny: koło Naukowe Prawa cywilnego i Prawa własności intelektualnej uniwersytetu Rzeszowskiego © wydawnictwo c. h. beck 2010 wydawnictwo c. H. beck sp. z o.o. ul. bonifraterska 17, 00-203 warszawa skład i łamanie: wydawnictwo c. H. beck sp. z o.o. Druk i oprawa: cyfrowe centrum Druku, bydgoszcz isbN 978-83-255-1796-0 Spis treści Wprowadzenie ...................................................................................................... VII Wykaz skrótów ..................................................................................................... IX Wykaz literatury .................................................................................................. XIII Przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez leki jako produkty niebezpieczne dr Michał Chajda, KUL .................................................................................. Praktyczne aspekty ochrony znaków towarowych na produkty farmaceutyczne w prawie ukraińskim Tomasz Lubas, WSPiA .................................................................................... Wyczerpanie prawa do znaku towarowego w imporcie równoległym produktów leczniczych Piotr Charzewski, aplikant adwokacki w Rzeszowie ........................ Zakres prawnej skuteczności importu równoległego produktów leczniczych Wojciech Wróbel, aplikant adwokacki w Rzeszowie .......................... Nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi dr Aneta Biały, KUL ........................................................................................ Granice własności intelektualnej w prawie farmaceutycznym w kontekście prawa człowieka do zdrowia Michał Skwarzyński, doktorant KUL ...................................................... Zawieranie umów licencyjnych a dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych dr Adrian Niewęgłowski, UMCS ................................................................ 1 11 23 43 61 73 87 Rola patentu, jako środka ochrony wynalazków farmaceutycznych – praktyka, perspektywy, problemy Maciej Trąbski, UG .......................................................................................... 101 Stosowanie wynalazku dla celów badawczych i procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu – klauzula Rocha Bolara na tle porównawczym Anna Nurczyńska, UJ ..................................................................................... 119 Patent na produkt leczniczy, jako składnik masy upadłości Zbigniew Miczek, SSR w Tarnowie ........................................................... 131 VV Spis treści Ograniczenie swobody wypowiedzi w przypadku reklamy produktu leczniczego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – zagadnienia wybrane dr Justyna Balcarczyk, UWr ........................................................................ 143 Reklama aptek i w aptekach – prawo do reklamy czy zakaz reklamy Mirosław Borkowski, doktorant UO ........................................................ 153 Nie tylko o prawach osobistych twórców produktów leczniczych oraz o reklamie tychproduktów dr Jacek Mazurkiewicz, UWr ...................................................................... 169 Wybrane ograniczenia prawne w zakresie reklamy produktów leczniczych dr Maciej Rzewuski, Magdalena Rzewuska, UWM ........................... 193 Informacja czy reklama? Czy można pisać o lekach? Anna Wójtowicz-Dawid, WSIiZ .................................................................. 201 Sprzedaż wysyłkowa i reklama produktów leczniczych – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-322/01 DocMorris dr Mariusz Załucki, UR ................................................................................. 215 Granice dopuszczalnego użycia znaku towarowego w opisie przedmiotu zamówienia publicznego na produkty lecznicze Marcin Bogdan, UR ......................................................................................... 241 Indeks rzeczowy ................................................................................................. 251 VI Wprowadzenie Historia przekonuje, że produkty lecznicze są nieodzownym ele­ mentem życia człowieka, w zasadzie na każdym etapie jego rozwo­ ju. Odkąd istniały cywilizacje, odtąd funkcjonowały osoby zawodowo zajmujące się leczeniem ludzi i udostępnianiem im różnego rodzaju produktów leczniczych. Początkowo działalność ta nie była oczywi­ ście sformalizowana w sensie prawnym, co nastąpiło znacznie później. Dotyczy to także ziem polskich, gdzie – jak wskazują źródła historyczne – początki farmacji w dzisiejszym rozumieniu przypadają dopiero na wiek trzynasty i są związane głównie z ziemią śląską. To właśnie z zie­ mi śląskiej zachowała się najwcześniejsza wzmianka o założeniu apteki. Informacja ta dotyczy Świdnicy i pochodzi z 1248 r. Można stwierdzić, że właśnie wówczas narodziło się na ziemiach polskich aptekarstwo, w kształcie zbliżonym do dzisiejszego rozumienia tego pojęcia. Od tamtych czasów, aptekarstwo na ziemiach polskich było zwią­ zane z równoległym istnieniem regulacji prawnych go dotyczących. Już wówczas nie było, bowiem możliwe prowadzenia apteki bez zgo­ dy odpowiednich władz. Stąd dziś wiemy, że już wtedy na Śląsku wy­ dano pierwszy przywilej książęcy dotyczący farmacji. W roku 1287 Henryk IV Probus zezwolił na założenie apteki w Głogowie, której – jak wskazano w treści przywileju – właściciele mieli dbać o zdrowie mieszkańców. Zatem już wtedy aptekarze byli pod szczególną opieką panujących. Z kolei rozwój prawa własności intelektualnej przypada na różne okresy i epoki. Już w starożytności powstały pierwowzory dzisiejszych znaków towarowych, tak jak zaczęto rozpoznawać znaczenie słowa plagiat. Jednym z przykładów wykorzystania w tamtych czasach me­ chanizmów znanych własności intelektualnej na potrzeby produktów leczniczych była praktyka oznaczania maści ocznych wytwarzanych przez rzymskich okulistów. Znak okulisty umieszczony na opakowa­ niu wyprodukowanego przez niego lekarstwa nakładał na niego obo­ wiązek szczególnej dbałości o skuteczność i bezpieczeństwo używa­ nia takiego specyfiku. VII Wprowadzenie Na przełomie dziejów zaczęto rozważać możliwości wykorzysta­ nia innych konstrukcji prawnych z zakresu własności intelektualnej w prawie farmaceutycznym. Sięgano nie tylko po znaki towarowe, ale także inne figury prawne z obszaru prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Dzisiaj, gdy istnieje mocno rozwinięta gospodar­ ka wolnorynkowa, znaczenie prawa własności intelektualnej w sekto­ rze farmaceutycznym nie może zostać niezauważone. W zasadzie bez mechanizmów znanych prawu własności intelektualnej obrót produk­ tami leczniczymi byłby niemożliwy. Sama działalność związana z pro­ duktami leczniczymi, cały sektor farmaceutyczny, są ściśle reglamen­ towane prawnie. Mając powyższe na uwadze, pojawił się pomysł przybliżenia tych mechanizmów rzeszowskiej społeczności akademickiej. Pomysł ten przerodził się w wydarzenie o zasięgu krajowym. W dniach 25–26.3.2010 r. w Rzeszowie, z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Prawa Własności Intelektualnej działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz grupy lokal­ nej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA odbyła się, bowiem ogólnopolska konferencja naukowa „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”. Jej efektem są opracowa­ nia autorskie, które zostały złożone do druku w niniejszej publikacji. Szereg tez przedstawionych w wystąpieniach poszczególnych auto­ rów ma charakter nowatorski, pozwalający na nowo przemyśleć kształt polskiego ustawodawstwa w omawianym obszarze. Pozostaje tylko wyrazić nadzieję, że osoby odpowiedzialne w naszym kraju za zmiany ustawodawcze należycie rozważą przedstawione tu poglądy. Rzeszów, kwiecień 2010 r. Dr Mariusz Załucki, Uniwersytet Rzeszowski VIII Wykaz skrótów 1. Akty normatywne EKPCz ................................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta­ wowych Wolności z 4.11.1950 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. i uzup. EKS ......................................... Europejska Karta Społeczna sporządzona w Tu­ rynie 18.10.1961 r., Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 IzbAptekU ........................... ustawa z 19.4.1991 r. o izbach aptekarskich, t. jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856 KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. KK .......................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm. Konstytucja RP .................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. Konwencja Bioetyczna ... Konwencja o ochronie praw człowieka i god­ ności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny z 4.4.1997 r. KP ........................................... ustawa z 26.6.1976 r. – Kodeks pracy, t. jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. KPC ........................................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy­ wilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm. KPP UE ................................. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE. C Nr 303 z 14.12.2007 r., s. 1 PrAut ..................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawach autorskich i pra­ wach pokrewnych, t. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. PrFarm .................................. ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne, t. jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm. PrUpN ................................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na­ prawcze, t. jedn.: Dz.U. Nr 175, poz. 1361 ze zm. PrWłPrzem .......................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemy­ słowej, t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 PrZamPubl .......................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz­ nych, t. jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. IXIX Wykaz skrótów RTVU ..................................... ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji, t. jedn.: Dz.U. Nr 253, poz. 2531 ze zm. ŚwiadOpZdrowU .............. ustaw 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdro­ wotnej finansowanej ze środków publicznych, t. jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. TWE ......................................... Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r., Dz. Urz. UE C Nr 321E z 29.12.2006 r., s. I–6927 WyrMedU ............................ ustawa z 20.2004 r. o wyrobach medycznych, Dz.U. Nr 93, poz. 896 ze zm. ZNKU .................................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczci­ wej konkurencji, t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. 2. Czasopisma Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. .................................. Dziennik Urzędowy EP ........................................... Edukacja Prawnicza EPS ......................................... Europejski Przegląd Sądowy GSP ........................................ Gdańskie Studia Prawnicze Jur. .......................................... KPP ........................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ........................................ Monitor Prawniczy NP ........................................... Nowe Prawo OSA/Ka ................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych w Katowi­ Jurysta cach OSN ....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP .................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSPiKA ................................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbi tra­ żo wych Pal. .......................................... Palestra PiP .......................................... Państwo i Prawo PiZS ........................................ Prawo i Zabezpieczenie Społeczne PPH ........................................ Przegląd Prawa Handlowego Pr. i Med. .............................. Prawo i Medycyna Pr. NTech ............................. Prawo Nowych Technologii Prok. i Pr. ............................. Prokuratura i Prawo Przeg. Legisl. ....................... Przegląd Legislacyjny X Wykaz skrótów Przeg. Pod. ........................... Przegląd Podatkowy PS ............................................ Przegląd Sądowy PUG ....................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ......................................... Rejent RPEiS ..................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczposp. .......................... Rzeczpospolita SC ........................................... TPP ......................................... Transformacje Prawa Prywatnego ZNUJ ...................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUJ PWiOWI ................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Inte­ lektualnej Studia Cywilistyczne 3. Organy EFTA ...................................... Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu ETPCz .................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ......................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości GIF ......................................... Główny Inspektorat Farmaceutyczny IPWI ...................................... NSA ........................................ Naczelny Sąd Administracyjny SA ........................................... SN ........................................... SO ........................................... UE ........................................... Unia Europejska WE .......................................... Wspólnota Europejska WSA ....................................... Wojewódzki Sąd Administracyjny Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Okręgowy Instytut Prawa Własności Intelektualnej 4. Inne skróty art. .......................................... artykuł cyt. za .................................... cytat za etc. .......................................... et cetera i tak dalej itd. .......................................... itp. .......................................... i tym podobne m.in. ....................................... między innymi n. ............................................. następna (y) niepubl. ................................ niepublikowany np. .......................................... na przykład nr ............................................ numer op. cit. .................................... opus citatus XI Wykaz skrótów redaktor rozdział strona szerzej tom tekst jednolity to jest tak zwany orz. ......................................... orzeczenie pkt .......................................... punkt pma ....................................... post mortem auctoris poł. ......................................... połowa por. ......................................... porównaj post. ....................................... postanowienie red. ......................................... rozdz. .................................... s. .............................................. szerz. ..................................... t. .............................................. t. jedn. ................................... tj. ............................................. tzw. ......................................... uchw. ..................................... uchwała ust. .......................................... ustęp w zw. z .................................. w związku z w. ............................................ wiek wg .......................................... według ws ........................................... wydanie specjalne ww. ........................................ wyżej wymieniony wyr. ........................................ wyrok zd. ........................................... zdanie ze zmianami ze zm. .................................... zob. ........................................ zobacz XII Spis najważniejszej literatury 1. Abbott F., Cottier T., Gurry F., International Intellectual Property in an Integrated World Economy, New York 2007 2. Arnold Ch., Wimmer N., Arzneimittelhandel über das Internet, K R 2004, Nr 3 3. Bagińska E., Nowe unormowanie odpowiedzialności cywilnej za pro­ dukt, PS 2000, Nr 9 4. Barnard C., The Discrimination Doctor, The Cambridge Law Journal 2004 5. Barta J. (red.), Prawo autorskie. System prawa prywatnego. T. 13, War­ szawa 2008 6. Beier F.K., The Future of Intellectual Property in Europe, IR of IP­C 1991 7. Bentley L., Sheraman B., Intellectual Property Law, Oxford 2004 8. Berr C.J., Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justi­ ce des Communautés européennes, Journal du droit international 2004 9. Białecki P., Reklama produktu leczniczego w świetle ustawy Prawo far­ maceutyczne. Zagadnienia wybrane, PUG 2003, Nr 6 10. Białecki P., Wybrane zagadnienia związane z reklamą produktów leczni­ czych, na tle ustawy Prawo farmaceutyczne, P r. i Med. 2003, Nr 13 11. Blaxter M., Zdrowie, Warszawa 2009 12. Bucińska J., Prawo człowieka do ochrony zdrowia w ujęciu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rocznik Nauk Prawnych 2007, tom XVII, Nr 2 13. Ćwiąkalski Z., Glosa do uchwały SN z 24.5.2000, I ZKP 13/5 (dot. poję­ cia wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 305 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, PiP 2006, Nr 1 14. Czachórska-Jones B., Naruszenie patentu. Zagadnienia podstawowe, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 15. Czech-Śmiałkowski C., Dobra intelektualne w świetle odpowiedzialno­ ści za produkt niebezpieczny – ograniczenia w zakresie odpowiedzial­ ności i w rozumieniu pojęcia produktu niebezpiecznego, Transformacje Prawa Prywatnego 2004, Nr 1–2 16. Czepita E., Prawnokarna ochrona autorstwa projektu na podstawie art. 116 ustawy o wynalazczości, Problemy Prawa Wynalazczego i Paten­ towego 1978, Nr 4 17. Czub K., Prawa osobiste twórcy projektu wynalazczego. Zagadnienia konstrukcyjne, GSP Tom VII 18. Czub K., System ochrony znaków towarowych w kontekście akcesji Pol­ ski do Unii Europejskiej – zagadnienia wybrane, GSP Tom XIV 19. Dalewski J., Walewski W., Ustawodawstwo wynalazcze PRL, Warszawa 1969 XIII Spis najważniejszej literatury 20. Davidenko M.L., Novikova L.W., Kriminologiczna charakteristika zło­ czyniv u sferi intelektualnoj vlasnosti, Forum Prava 2009, Nr 1 21. de Forges J.M., Dronit de la sante, Paris 1980 22. Delforge C., Le médicament et internet. Légalité de la vente et de la pu­ blicité en ligne au regard des droits belge et européen, et en particulier de l’arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la Cour de justice des Com­ munautés européennes (DocMorris), Revue de droit commercial belge 2004 23. Demeczenko T.S., Ochrana tovarnych znakov (spravitelno­pravovoj ana­ liz), Kiev 2005 24. Denizeau J., Friend S., Lopater C., Vogt P., Problemy dotyczące sprawoz­ dawczości finansowej sektora farmaceutycznego w pytaniach i odpo­ wiedziach, Aktualności MMSF 2007, Nr 51 25. Du Vall M., Prawo patentowe, Warszawa 2008 26. Fiołka J., Zakres prawa z patentu w polskim prawie wynalazczym, ZNUJ Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1985, z. 39 27. Gajlewicz M., Reklama i pojęcia pokrewne, PUG 1993, Nr 10 28. Gnela B., Odpowiedzialność za produkt, Kraków 1998 29. Gnela B., Odpowiedzialność za produkt, PiP 2009, Nr 9 30. Gnoczruk J. A, Mokij A.I., Flejczuk M.I., Vzajemozv‘jazok tinovoj ekono­ miki ta korupcji v Ukrajni, Visnyk Doneckogo Universitetu, Ekonomika i pravo 2008, Nr 1 31. Górnicz-Mulcahy A., Prawo do projektu wynalazczego dokonanego w ramach szczególnego stosunku prawnego, MoP 2005, Nr 5 32. Granecki P., Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, Przeg. Legisl. 2001, Nr 1 33. Grzybowski M., Ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych (zarys systemu), Warszawa 1936 34. Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III, cz. 2, Wrocław 1976, 35. Grzybowski S., Kopff A., Szwaja J., Włodyka S., Zagadnienia prawa wy­ nalazczego, Warszawa 1969 36. Grzybowski S., Prawo wynalazcze według ustawy z 1962 r. Zarys wykła­ du oraz wybór tekstów z objaśnieniami, Warszawa 1965 37. Grzybowski S., Preussner-Zamorska J., Szwaja J., Kopff A., Gawlik B., Włodyka S., Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1978 38. Grzymkowska M., Zakres ochrony wolności wypowiedzi komercyjnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, KPP 2005, Nr 1–2 39. Grzywacz A., Reklama w internecie, TPP 2002, Nr 3 40. Guglielmetti G., Les droits non­patrimoniaux en matière d’invention des employés dans les pays dits capitalistes, PzW z. 40 41. Habiak Ł., Problemy prawne handlu elektronicznego w praktyce – na przykładzie sprawy DocMorris C­322/01, Serwis internetowy SKN Blok Prawa Komputerowego Uniwersytetu Wrocławskiego 2006 XIV Spis najważniejszej literatury 42. Haltern U., Eine kurze historishe und systematishe Einordnung von Do­ cMorris, ELR 2004 43. Jagielska M., Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europej­ skiej do wymogów dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produk­ ty, KPP 1995, Nr 4 44. Januszkiewicz D., Sytuacja twórców pracowniczych projektów wyna­ lazczych w świetle nowelizacji ustawy o wynalazczości, PUG 1984, Nr 7 45. Jasudowicz T. i in., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005 46. Jurkowa E.B., Meżi administrativno­pravovoj ochorony prava intelektu­ alnoj vlasnosti w Ukrajni, Forum Prava 2009, Nr 3 47. Jyż G., Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze, Katowice 2003 48. Kamiński I.C., Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2003 49. Kebler Lyman F., United States patents granted for medicines during the pioneer years of the patent office Journal of the American Pharma­ ceutical Association 2006, Vol. 24 Issue 6 50. Koch B., Eine erste Bewertung der Entscheidung „DocMorris” des EuGH, EuZW 2004 51. Köck E., Schmitt M., DocMorris und die österreichische Gewerbeord­ nung, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2006 52. Kondrat M. (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2009 53. Kondrat M., Koremba M., Masełbas W., Zieliński W., Prawo farmaceu­ tyczne. Komentarz, Elektroniczny System Informacji Prawnej LEX OME­ GA 2009 54. Kondrat M., Wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej i w Polsce, PPH 2000, Nr 11 55. König Ch., Müller E.M., Trafkowski A., Internet­handel mit Arzneimittel Und Wettbewerb im EG­Binnenmarkt, EWS 2000, Nr 3 56. Kopff A., Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości, Warszawa 1978 57. Kopff A., Ochrona praw twórcy, ZNUJ Prace Prawnicze z. 81 58. Korzycka-Iwanow M., Wyłączne prawo do nowej odmiany rośliny uprawnej, Warszawa 1990 59. Kot D., Dopuszczalność eksperymentalnego użytku chronionych paten­ tem wynalazków, PUG z 1996 60. Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organiza­ cji Handlu, Warszawa 2000 61. Krekora M., Rynek leków a własność intelektualna, Kraków 2006 62. Krekora M., Świerczyński M., Traple E., Prawo farmaceutyczne, Warsza­ wa 2008 63. Krzemińska J., Jak daleko sięga swoboda wypowiedzi w działalności go­ spodarczej? Konstytucyjna ochrona commercial speech, Radca prawny 2006, Nr 5 64. Kuczyński T., Pracownicze projekty wynalazcze, PiZS 2002, Nr 4 XV Spis najważniejszej literatury 65. Lenz Ch., Warenverkehrsfreiheit nach der DocMorris­Entscheidung zum Versand von Arzneimitteln, NJW 2004 66. Łętowska E. (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. System prawa prywatnego. T. 5, Warszawa 2006 67. Łojko N., Świerczyński M., Apteki internetowe w Polsce. Uwarunkowa­ nia prawne, Prawo Nowych Technologii 2008, Nr 3 68. Mand E., Internationaler Versandhandel mit Arzneimitteln, GRUR int. 2005 69. Mand E., Online­Werbung für Arzneimittel im Europäischen Binnen­ markt. Bestell­Listen von Internetapotheken im Lichte des deutsche He­ ilmittelwerberechts, WRP 2003, Nr 2 70. Markiewicz R., Ochrona prac naukowych, PzW z. 55 71. Masłowski A., Szarek D., Włoszek F., Postępowanie z projektami wyna­ lazczymi w świetle znowelizowanej ustawy o wynalazczości, Poradnik zawodowy, Katowice 1993 72. Mazurek G., Opis przedmiotu zamówienia – problemy dowodowe, Mo­ nitor Zamówień Publicznych 2009, Nr 6 73. Mazurkiewicz J., Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłe­ go w prawie polskim, Wrocław 2010 74. Miaskowska-Daszkiewicz K., Dopuszczanie do obrotu produktów lecz­ niczych – ujęcie negatywne i pozytywne, Roczniki Nauk Prawnych 2007, Tom XVII 75. Mika I.B., Roszczenie o ogłoszenie oświadczenia w prawie wynalaz­ czym, PzW z. 69 76. Mika I.B., Wojcieszko-Głuszko E., Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towaro­ wych, KPP 200, Nr 4 77. Modrzejewska M., Znaczenie zmian w regulacji prawnej znaków towa­ rowych, PUG 1985, Nr 7 78. Mordwiłko-Osajda J., Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestra­ cji, Warszawa 2009 79. Mortelmans K.J.M., Botsende algemene belangen en de werking van de interne markt, Sociaal­economische wetgeving 2004 80. Nędzi K., Wybrane aspekty polskiego prawa farmaceutycznego na tle uregulowań unijnych, PUG 2003, Nr 9 81. Nemetz M., Internetapotheken – Post – Doc Morris, Ecolex 2004 82. Niewęgłowski A., Reglamentacja administracyjna w zakresie dopuszcza­ nia do obrotu produktów leczniczych, Pr. i Med. 2005, Nr 20 83. Nowak-Gruca A., Roszczenie informacyjne w ustawie – Prawo własno­ ści przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa, MoP 2008, Nr 15 84. Nowicka A. (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005 85. Nowicka A., Konsekwencje wielości podmiotów po stronie wykonawcy umowy o dokonanie projektu wynalazczego, PzW z. 52 XVI Spis najważniejszej literatury 86. Nowicka A., Poźniak-Niedzielska M., Promińska U., Żakowska-Henzler H., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004 87. Nowicki J., Naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji, Zamó­ wienia Publiczne Doradca 2007, Nr 5 88. Nowicki J., Opis przedmiotu zamówienia, Zamówienia Publiczne Do­ radca 2008, Nr 7 89. Nowicki M.A., Europejska Konwencja Praw Człowieka, Kraków 1999 90. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008 91. Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007 92. Olejniczak D., Rejestracja produktów leczniczych w Unii Europejskiej. Obowiązujący stan prawny i aktualne zmiany, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2004, z. 1 93. Ożóg M., Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007 94. Ożóg M., System handlu produktami leczniczymi i produktami pokrew­ nymi. Problematyka prawna, Warszawa 2010 95. Pedilarco E., Le farmacie Internet tra libera circolazione delle merci e tu­ tela della salute umana, Diritto pubblico comparato ed europeo 2004 96. Piątowski J.S. (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cy­ wilnym. Zagadnienia wybrane, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź 1986 97. Pidoprigora O., Osnovni noveli czetviertoj knigi cyvilnogo kodeksu Ukrajny, Visnyk lvivskogo Universitetu, seria juridiczna 39/2004 98. Piotrowska J., Ochrona prawa do znaku towarowego na podstawie prze­ pisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PUG 1997, Nr 4 99. Piwowarczyk K., Import równoległy produktów leczniczych, PPH 2004, Nr 12 100. Podleś M., Apteki internetowe w Polsce – status prawny i funkcjonowa­ nie na tle prawno porównawczym, e­Biuletyn CBKE 2007/1 101. Podrecki P., Wyczerpanie praw własności przemysłowej na przykładzie obrotu produktami farmaceutycznymi, PPH 2002, dodatek specjalny 102. Pożdzioch S., Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki, Kraków 2004 103. Poźniak-Niedzielska M., Kodeks cywilny a prawo na dobrach niemate­ rialnych, ZNIBPS z. 19–20 104. Poźniak-Niedzielska M., Użycie cudzego nazwiska, jako znaku towaro­ wego, Rej. 1984, Nr 7–8 105. Poźniak-Niedzielska M., Wzory zdobnicze i ich ochrona, Warszawa 1978 106. Promińska U., Europejski znak towarowy – wybrane aspekty prawne, Pal. 1996, Nr 1–2 107. Promińska U., Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji, PiP 1999, Nr 2 108. Pruszkowski R., Opis zamówienia, jako czynnik niezbędny do prawidło­ wego sporządzenia oferty przetargowej, Zamówienia Publiczne Dorad­ ca 2009, Nr 8 XVII Spis najważniejszej literatury 109. Pucko E., Co to jest projekt wynalazczy i jak dokonuje się jego zgłosze­ nia, Warszawa 1977 110. Rajski J., Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w świetle no­ wych przepisów kodeksu cywilnego, PPH 2001, Nr 1 111. Razbejko N.W., Specyfika pravoporuszenja v sferi gospodarjuvannja jak skladnogo juridicznogo faktu, Visnyk Doneckogo Universitetu, Ekono­ mika i pravo, 2009, Nr 1 112. Rogala R., Ochrona własności intelektualnej w Niemczech. Zbiór aktów normatywnych. Schutz des geistigen Eigentums in Deutschland. Samm­ lung der normativen Akten, Wrocław 1996 113. Rutkowska E., Uproszczona procedura, Gazeta Prawna – Prawo Gospo­ darcze z 19 Kwietnia 2004 114. Schultz D., Die Haftung von Internetauktionshäusern für den Vertrieb von Arzneimitteln, WRP 2004 115. Sikorski R., Wyczerpanie w dziedzinie znaków towarowych i patentów w prawie wspólnotowym, KPP 2002, Nr 2 116. Skibińska E., Pojęcie „produktu leczniczego” według funkcji, MoP 2009, Nr 5 117. Skubisz R., Import równoległy produktów leczniczych – glosa do wyro­ ku ETS z 26.04.2007 r. (C­348/04), EPS 2007, Nr 7 118. Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997 119. Skubisz R., Wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego. Proble­ my Legislacyjne, Rzeczposp. z 2000, Nr 2 120. Skubisz R., Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim, PPH 2002, Nr 1 121. Słomski M., Postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym PRL, PzW z. 26 122. Smycz M., Komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie usta­ wy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr108, poz. 945), Elektro­ niczny System informacji Prawnej LEX 2002 123. Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000 124. Sokołowska D., Domniemanie udzielenia licencji w prawie autorskim, PiP 2008, Nr 3 125. Sołtys B., Strony w postępowaniu o rejestrację znaku towarowego, Glosa 1995, Nr 8 126. Sołtysiński S., Charakter praw wynalazcy, Poznań 1967 127. Sołtysiński S., Charakter uprawnień twórcy pracowniczego pomysłu wynalazczego, RPEiS 1963, Nr 3 128. Sołtysiński S., Prawo wynalazcze. Komentarz, Warszawa 1975 129. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szymanek T., Komentarz do prawa wyna­ lazczego, Warszawa 1990 130. Staszków M., Autorstwo i współautorstwo projektu wynalazczego, Te­ mat – Wynalazczość i Racjonalizacja 1968, z. 5 131. Staszków M., Jańczyk M., Odoń B., Markiewicz-Piskozub Z., Ochrona patentowa, Katowice 1983 XVIII Spis najważniejszej literatury 132. Staszków M., Zarys prawa wynalazczego, Katowice 1970 133. Stefanicki R., Dobre obyczaje w prawie polskim, PPH 2002, Nr 5 134. Streinz R., Das Verbot des Apothekenversandhandels mit Arzneimitteln, EuZW 2003 135. Strus Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt nie­ bezpieczny, Pal. 2001, Nr 1–2 136. Świerczyński M., Reklama produktów leczniczych według znowelizowa­ nej ustawy –Prawo farmaceutyczne, MoP 2003, Nr 10 137. Szajkowski A., Konwencja o patencie europejskim, Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego1976, Nr 3 138. Szajkowski A., Szwaja J., System prawa własności intelektualnej, T. III, Prawo wynalazcze, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990 139. Szajkowski A., Uzyskiwanie ochrony patentowej w trybie konwencji o patencie europejskim, PzW z. 10 140. Szczepanowska-Kozłowska K., Import równoległy produktów leczni­ czych oznaczonych znakiem towarowym, PPH 2007, Nr 12 141. Szczepanowska-Kozłowska K., Prawdopodobieństwo wprowadzania w błąd w europejskim prawie znaków towarowych, EPS 2007, Nr 3 142. Szczepanowska-Kozłowska K., Tak czy owak, przeczytaj ulotkę. Prawo farmaceutyczne reklama to czy informacja, Rzeczposp. z 22.3.2002 r. 143. Szczepanowska-Kozłowska K., Wspólnotowy znak towarowy po rozsze­ rzeniu Unii Europejskiej, PPH 2004, Nr 5 144. Szczepanowska-Kozłowska K., Wyczerpanie praw własności przemysło­ wej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003 145. Szczodrowski J., Handel równoległy produktami farmaceutycznymi w orzecznictwie ETS, EPS 2009, Nr 10 146. Szewc A., Adamczak A., Konwencja Paryska o ochronie własności prze­ mysłowej. Komentarz, Warszawa 2008 147. Szewc A., Domniemania w prawie wynalazczym, Rzeczposp 1996, Nr 6 148. Szewc A., Informacja patentowa, Katowice 1986 149. Szewc A., Jyż G., Elementy prawa informatycznego, T. 1 Ochrona progra­ mów komputerowych i topografii układów scalonych, Katowice 1996 150. Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 151. Szewc A., Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym, Sopot 1999 152. Szewc A., Wynalazki pracownicze w prawie patentowym krajów kapita­ listycznych, Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego 1976, Nr 3 153. Szwaja J., Francuskie prawo patentowe, PzW z. 6 154. Szwaja J., Naruszenie praw z patentu lub rejestracji wzoru użytkowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, NP 1972, Nr 11 155. Szwaja J., Ochrona dóbr osobistych twórców nauki, PzW z. 41 156. Szwaja J., Prawa osobiste wynalazców i racjonalizatorów w świetle orzecznictwa, NP 1984, Nr 4 157. Szwaja J., Prawo wynalazcze. Przepisy, orzecznictwo, piśmiennictwo, objaśnienia, Warszawa 1978 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: