Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 005695 23473478 na godz. na dobę w sumie
Świadczenia na rzecz pracowników – podatki, ZUS, ewidencja - ebook/pdf
Świadczenia na rzecz pracowników – podatki, ZUS, ewidencja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789761 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obowiązek pracodawcy zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników jest ujęty przede wszystkim w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa ta określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonymi na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

Obowiązek tworzenia przez pracodawcę funduszu socjalnego i prowadzenia działalności socjalnej jest taki sam względem wszystkich pracowników. Jednak z tego obowiązku nie wynikają żadne roszczenia pracownika o świadczenia. Pracownik nabywa prawo do świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dopiero wtedy, gdy świadczenie to zostanie mu przyznane na podstawie regulamin ZFŚS.

Świadczenia dla pracowników mogą być również finansowane ze środków obrotowych firmy. Taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy pracodawca nie tworzy ZFŚS lub gdy fundusz ten co prawda u niego występuje, ale przyznawane świadczenia są dokonywane z pominięciem kryterium socjalnego, tj. bez uwzględniania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników, wobec czego pracodawca finansuje je ze środków obrotowych.

Publikacja w przejrzysty i kompleksowy sposób opisuje:

• Jakie mogą być źródła finansowania świadczeń dla pracowników

• Jak rozliczać świadczenia dla celów podatkowych i ZUS

• Które świadczenia należy opodatkować VAT

• Jak ewidencjonować świadczenia w księgach rachunkowych

Całość poparta licznymi przykładami i interpretacjami podatkowymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – SKUTKI DLA ROZLICZENIA vaT 3 1. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki dla rozliczenia VAT Pracodawcy dokonują na rzecz swoich pracowników różnego rodza- ju świadczeń. Na sposób rozliczenia VAT z tego tytułu wpływa m.in. to, czy obowiązek spełnienia danego świadczenia wynika z odrębnych przepisów (głównie prawa pracy), czy też jest to świadczenie wynikające z dobrej woli pracodawcy. Nie bez znaczenia, dla właściwego rozliczenia podatku od świadczeń dokonanych na rzecz pracowników, jest również źródło finansowania wydatków. Mimo że przepisy w tym zakresie od dawna nie uległy zmianie, organy podatkowe często zmieniają swoje stanowiska na temat rozliczenia tych świadczeń. I. Świadczenia na rzecz pracowników, które mogą być finansowane ze środków ZFŚS lub ze środków obrotowych DEFINICJa Działalność socjalna, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, obejmuje: n usługi świadczone przez pracodawców na rzecz: Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i administrowa- nie jego środkami jest obowiązkiem pracodawcy, jeśli spełnia warunki wyni- kające z ustawy o zakładowym fundu- szu świadczeń socjalnych (zwanej da- lej ustawą o ZFŚS). Zakupy dokonane w związku z dysponowaniem środkami tego funduszu nie są związane z pro- wadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, lecz z działalnością so- cjalną, o której mowa w art. 2 pkt 1 usta- wy o ZFŚS. Ze środków funduszu nie mogą być finansowane dowolne świad- czenia na rzecz pracowników. Finanso- waniu podlegają bowiem te świadcze- nia, które mają na celu wsparcie pracownika w jego trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej. Z tego powodu pomoc przyznawana z funduszu powinna być uzależniona od sytuacji pracownika, co wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. – różnych form wypoczynku, – działalności kulturalno-oświatowej, – działalności sportowo-rekreacyjnej, – opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dzie- cięcych, sprawowanej przez dziennego opieku- na lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, a także n udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, oraz zwrotnej lub bezzwrotnej pomo- cy na cele mieszkaniowe na warunkach określo- nych umową. 1. Dlaczego świadczenia na rzecz pracowników finansowane ze środków ZFŚS nie podlegają VAT Pracodawca, który administruje środkami ZFŚS, nie występuje w tym przypadku w cha- rakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Dlatego świadczenia na rzecz pracowników i ich rodzin, dokonane przez pracodawcę z wykorzystaniem środków marzec 2017 r/ IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenia na rzecz pracowników – podatki, ZUS, ewidencja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: