Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00160 003597 22953383 na godz. na dobę w sumie
Świadectwa Pracy - ebook/pdf
Świadectwa Pracy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789716 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia sposób wydawania i sporządzania świadectwa pracy po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. Można się z niej dowiedzieć jak wypełnić poszczególne rubryki świadectwa pracy, co zostało zobrazowane przykładowymi zapisami, jakie powinien zawierać ten dokument. Publikacja również wyjaśnia, jak wypełnić nowe rubryki w świadectwie pracy dotyczące urlopów rodzicielskich i urlopów ojcowskich. Wątpliwości zostały wyjaśnione na licznych, praktycznych przykładach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ŚWIADECTWO PRACY 3 W związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2017 r. zmianami w przepisach Kodeksu pracy dotyczącymi wydawania świadectw pracy weszło w życie nowe rozporządzenie w tej sprawie. Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy w znacznej części powtarza dotychcza- sowe rozwiązania. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia nowych zasad wydawania świadectw pracy oraz zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, obowiązujących od 2 stycznia 2016 r. Część zmian ma na celu doprecyzowanie przepisów, które dotychczas budziły wątpliwości oraz powodowały w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy. W związku z tymi zmianami zmodyfikowano także pomocniczy wzór świadectwa pracy, zawarty w załączniku do rozporządzenia, oraz ob- jaśnienia do tego wzoru. Zakres informacji zawartych w świadectwie pracy W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące: ■■ okresu lub okresów zatrudnienia; ■■ wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy; ■■ rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk albo pełnionych funkcji; ■■ trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia; ■■ okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę; ■■ urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku; ■■ wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia; ■■ wykorzystanego urlopu ojcowskiego; ■■ wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia; ■■ wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia; ■■ okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z korzystaniem przez niego z urlopu wychowawczego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy; ■■ zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem, wykorzystanego w roku kalendarzowym, ■■ liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, w roku kalendarzo- w którym ustał stosunek pracy; wym, w którym ustał stosunek pracy; ■■ okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych; ■■ okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; ■■ wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewi- dzianego przepisami prawa pracy; ■■ okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świade- ctwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty; ■■ zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym; ■■ należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych; ■■ informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika. Okres zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy W świadectwie pracy należy wskazać, u jakiego pracodawcy pracownik był zatrudniony i w jakim okresie (ust. 1 wzoru świadectwa pracy). Nie ma natomiast znaczenia, na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę pracownik był zatrudniony ani czy był to stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. Tych informacji nie podaje się w świadectwie pracy. kwiecień 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadectwa Pracy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: