Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 008838 22995531 na godz. na dobę w sumie
Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem - ebook/pdf
Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326962448 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W polityce rachunkowości powinniśmy określić:


1) rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze;


2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalić wynik finansowy;


3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym, zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych,


4) system służący ochronie danych i ich zbiorów.


W książce znajdziesz te informacje wraz komentarzem doświadczonego eksperta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLITYKA dr Katarzyna Trzpioła RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem Dr Katarzyna Trzpioła – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Specjalista z za- kresu rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Szkoleniowiec i wykładowca. Autorka licznych opracowań, artykułów i książek z zakresu rachunkowości skierowanych do praktyków. Z książki dowiesz się: (cid:166)(cid:3)(cid:3)o jakich trzech ważnych przepisach trzeba pamiętać, budując zakłado- wy plan kont w instytucji kultury, (cid:166)(cid:3)(cid:3)jak powinno wyglądać zarządzenie dyrektora w sprawie zasad prowa- dzenia rachunkowości w danej instytucji, (cid:166)(cid:3)(cid:3)jakie dane powinien zawierać dowód księgowy, (cid:166)(cid:3)(cid:3)kto może dokonywać kontroli merytorycznej dowodów księgowych, (cid:166)(cid:3)(cid:3)kiedy dokonujemy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, (cid:166)(cid:3)(cid:3)jak krok po kroku dokonywać inwentaryzacji, (cid:166)(cid:3)(cid:3)jak właściwie przechowywać zatwierdzone roczne sprawozdania finan- sowe, (cid:166)(cid:3)(cid:3)do czego służą poszczególne konta. e-book Książka dostępna jako e-book na: Więcej książek znajdziesz na: www.fabrykawiedzy.com ISBN 978-83-269-6244-8 5 7 1 B O U Cena brutto 69 zł d r K a t a r z y n a T r z p o ł a i P o l i t y k a r a c h u n k o w o ś c i d a l i n s t y t u c j i k u l t u r y z k o m e n t a r z e m Cenimy miesięcznik „Prawo i finanse w kulturze” za fachowość i praktyczne porady. To war- tościowa pomoc, przydatna w zakresie zarządzania instytucją kultury, a także dająca oparcie we współpracy z organizatorem. Z pełnym zaufaniem korzystaliśmy z porad szczególnie dwóch autorów: Michała Culepy i Tomasza Króla. Olgierd Łukaszewicz Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji dr Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem Więcej książek z obszaru kultury znajdziesz na www.FabrykaWiedzy.com Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem 2 Spis treści Godziny pracy zleceniobiorców Wstęp ....................................................................................................................... 6 Rozdział 1. Przykładowa polityka rachunkowości ....................... 10 Zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości .............. 10 Polityka rachunkowości dla ................................................................. 11 2. Księgi rachunkowe .......................................................................... 12 2.1. Miejsce, czas oraz technika prowadzenia ksiąg rachunkowych ......................................................................... 12 2.2. Podstawa zapisów w księgach rachunkowych i korekta błędów ..................................................................................... 13 2.3. Dowody księgowe ................................................................... 14 2.3.1. Cechy dowodu księgowego ......................................... 14 2.3.2. Kontrola dowodów księgowych .................................. 15 2.3.3. Dekretacja dowodów księgowych ............................... 16 3. Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów ................ 17 3.1.1 Podstawowe kategorie wyceny (definicje) .................. 17 3.1.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy ...................................................................... 19 3.1.3. Zasada istotności ......................................................... 22 3.1.4. Ustalanie wyniku finansowego* .................................. 23 3.1.5. Prezentacja wybranych danych w sprawozdaniach finansowych .................................................................. 23 3.1.6. System przetwarzania danych ..................................... 23 3.1.7. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych ............ 24 3.1.8. Ochrona danych wprowadzonych do programu finansowo-księgowego ................................................ 26 3.1.9. Czas przechowywania dokumentacji ........................... 29 4. Termin i częstotliwość inwentaryzacji ........................................... 30 Zarządza się następujące terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji ................................................... 32 3 Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem Rozdział 2. Załącznik nr 1. Wykaz kont syntetycznych ..................................................................................... 35 Załącznik nr 1 ........................................................................................ 35 Wykaz kont syntetycznych dla ............................................................. 35 Rozdział 3. Załącznik nr 2. Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń ......................................................................... 37 Zespół 0 – „Aktywa trwałe” ................................................................... 37 Konto 010 – „Środki trwałe” ........................................................... 37 Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ............................ 39 Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe – wyposażenie” ................. 40 Zasady klasyfikacji zdarzeń ............................................................ 40 Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ............................ 41 Konto 014 – „Zbiory i materiały biblioteczne” .............................. 42 Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne” ........................... 43 Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ............................ 44 Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych i WNiP” ..................... 45 Konto 072 – „Umorzenie zbiorów bibliotecznych” ....................... 45 Konto 080 – „Środki trwałe w budowie” ........................................ 46 Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” ............................. 48 Konto 101 – „Kasa” ......................................................................... 48 Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ............................ 50 Konto 131 – „Rachunek bieżący instytucji kultury” ...................... 50 Konto 135 – „Rachunek środków funduszu socjalnego” .............. 52 Konto 140 – „Środki pieniężne w drodze” ..................................... 53 Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia” ................................................. 53 Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” ............... 54 Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ............................ 56 Konto 221 – „Rozrachunki z tytułu VAT” ........................................ 56 Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ............................ 56 Konto 222 – „Rozrachunki publicznoprawne z ZUS” .................... 57 Konto 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” ........................ 57 Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ............................ 58 Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” ................. 58 Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki” ............................................ 59 4 Spis treści Zespół 3 – „Materiały” ........................................................................... 60 Konto 330 – „Towary i materiały” .................................................. 61 Konto 340 – „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów” ....................................................................................... 62 Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” ........................ 62 Konto 401 – „Amortyzacja” ............................................................. 63 Konto 402 – „Zużycie materiałów i energii” ................................... 63 Konto 403 – „Usługi obce” .............................................................. 63 Konto 404 – „Podatki i opłaty” ....................................................... 64 Konto 405 – „Wynagrodzenia” ........................................................ 64 Konto 406 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” ........ 64 Konto 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe” ................................... 65 Konto 490 – „Rozliczenie kosztów” ................................................ 65 Zespół 6 – „Rozliczenia międzyokresowe” .......................................... 66 czynne” ....................................................................................................... 66 Konto 641 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne” ....... 67 Zespół 7 – „Przychody i koszty” ............................................................ 67 Konto 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów Konto 730 – „Sprzedaż towarów” i konto 731 – „Wartość towarów według cen zakupu” ........................................................ 68 Konto 740 – „Dotacje i środki na inwestycje” ................................ 69 Konto 750 – „Przychody finansowe” i konto 751 – „Koszty finansowe” ...................................................................................... 70 Konto 760 – „Przychody pozostałe operacyjne” i konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne” ....................................................... 71 Zespół 8 – „Fundusze rezerwy i wynik finansowy” .............................. 73 Konto 800 – „Fundusz instytucji kultury” ...................................... 73 Konto 810 – „Fundusz rezerwowy” ................................................ 74 Konto 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego” ............................ 75 Konto 840 – „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” ................................................................................... 75 Konto 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” ............ 76 Konto 860 – „Wynik finansowy” ..................................................... 78 Konto 870 – „Podatek CIT” ............................................................. 78 Konto 970 – „Wydatki strukturalne” .............................................. 78 5 Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem Wstęp Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi mieć dokumentację opisu- jącą politykę rachunkowości (art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachun- kowości; tekst jedn.: Dz.U z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). Kierownik jednostki jest zo- bligowany (i odpowiedzialny) za przygotowanie i aktualizację zasad, które będą obowiązywały jednostkę przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i innych nałożonych przepisami prawa. W przypadku instytucji kultury sporządzając dokumentację polityki rachun- kowości należy uwzględnić regulacje ustawy z 25 października 1991 r. o orga- nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.). Zarówno państwowe, jak i samorządowe instytucje kultury są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych. Nie mają one jednak obowiązku stosowania regulacji rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżeto- wych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celo- wych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza gra- nicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.). Nie są one bowiem wymienione w katalogu podmiotów, które muszą stosować te przepisy. Jednak ze względu na sprawozdawczość budżetową można wpro- wadzić niektóre z rozwiązań. Przypomnieć należy, iż dokumentacja polityki rachunkowości zgodnie z art. 10 ust. 1 uor obejmować powinna zasady dotyczące: 1) roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: 6 Wstęp a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajem- nych powiązań oraz ich funkcji w instytucji kultury całości ksiąg rachunko- wych i w procesach przetwarzania danych, c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunko- wych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierające- go wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury opro- gramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostę- pu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji opro- gramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji; 4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokona- nych w nich zapisów. Wprowadzona i aktualizowana polityka rachunkowości powinna być zarządzeniem kierownika jednostki. W A Ż N E Budując zakładowy plan kont, należy pamiętać o trzech bar- dzo istotnych przepisach uor. Muszą one być zawsze wzięte pod uwagę przy planowaniu technicznych rozwiązań księgowych. Po pierwsze, zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt 11 uor, ilekroć w ustawie jest mowa o przy- jętych zasadach (polityce) rachunkowości – tylekroć rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także okre- ślone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Zakłado- wy plan kont musi uwzględniać przyjęte zasady związane z wyceną aktywów i pa- sywów, ustalaniem wyniku finansowego, sporządzaniem sprawozdań finansowych i uwzględnianiem innych potrzeb informacyjnych użytkowników systemu rachun- kowości. Po drugie, art. 4 ust. 1 uor wskazuje, że jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację mająt- kową i finansową oraz wynik finansowy. Zatem zakładowy plan kont musi być tak 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: