Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 004900 21526946 na godz. na dobę w sumie
Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska - ebook/pdf
Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 92
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326962837 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska to publikacja, dzięki której prowadzący sklep, hurtownie lub sprzedaż wysyłkową dowie się, jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska powinien spełnić. W publikacji podpowiadamy, jak prawidłowo wypełnić sprawozdania środowiskowe oraz na jakim formularzu i gdzie je wysłać. Czytelnik znajdzie również informacje, jakie kary mu grożą na niedopełnienie obowiązków oraz jaki organ może go skontrolować.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OBOWIĄZKI SKLEPÓW w zakresie ochrony środowiska Jeśli jesteś właścicielem sklepu, hurtowni lub prowadzisz sprzedaż wysyłkową, wówczas warto dowiedzieć się, jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska powinieneś wypełnić. Obowiązki poszczególnych placówek handlowych mogą się od siebie różnić. Mogą one wynikać też z tego, co sprzedajemy, czy sprzedajemy towar pod własną marką, czy też jest to towar dostarczony przez odręb- nego dostawcę. W publikacji znajdziesz szczegółowe omówienie obowiązków, jakie mogą dotyczyć sklepów w zakresie ochrony środowiska. Obowiązki podzielone zostały na następujące rozdziały: • gospodarka odpadami, • gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, • baterie i akumulatory, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), • opłaty za korzystanie ze środowiska, • raportowanie do KOBiZE, • obowiązki użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych, • kontrola sklepów. Dzięki lekturze dowiesz się także, jakie kary grożą sklepom za niewypeł- nianie obowiązków z zakresu ochrony środowiska. ISBN 978-83-269-6283-7 6 2 U O U Cena brutto 79 zł Obowiązki Obowiązki sklepów sklepów w zakresie w zakresie ochrony ochrony środowiska środowiska Autor: Natalia Springer Redakcja: Agnieszka Bisiorek Menedżer produktu: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Druk: MDRUK ISBN: 978-83-269-6283-7 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębio- nych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Spis treści Wstęp ..................................................................................................................5 Rozdział 1. Gospodarka odpadami ........................................................................7 1.1. Wytwarzanie odpadów ...................................................................................7 1.2. Ewidencja odpadów ......................................................................................10 1.3. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach .....................................................17 1.4. Kary ...............................................................................................................19 Rozdział 2. Obowiązki w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ...........................................................................................21 2.1. Informacja w miejscu sprzedaży ....................................................................21 2.2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych ...........................................23 2.3. Sprzedaż produktów pakowanych na miejscu ...............................................23 2.4. Sprzedaż środków ochrony roślin ..................................................................28 2.5. Kary ...............................................................................................................28 Rozdział 3. Baterie i akumulatory .......................................................................31 3.1. Selektywna zbiórka .......................................................................................31 3.2. Obowiązki prowadzących miejsce odbioru ...................................................32 3.3. Obowiązki sprzedawcy detalicznego baterii lub akumulatorów przenośnych .......32 3.4. Obowiązki sprzedawcy hurtowego baterii lub akumulatorów przenośnych .33 3.5. Wycofanie baterii i akumulatorów ze sprzedaży ...........................................33 3.6. Wymogi, jakie muszą spełniać baterie i akumulatory ...................................34 3.7. Opłata depozytowa .......................................................................................36 3.8. Gdy sklep jest wprowadzającym baterie i akumulatory ................................42 3.9. Kary ...............................................................................................................48 Rozdział 4. Obowiązki związane ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym .....52 4.1. Dodatkowe informacje ..................................................................................52 4.2. Gdy sklep jest wprowadzającym sprzęt .........................................................54 4.3. Kary ...............................................................................................................62 Rozdział 5. Opłaty za korzystanie ze środowiska ................................................66 5.1. Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska ...................................66 5.2. Prowadzenie ewidencji ..................................................................................67 5.3. Jak obliczyć opłatę .........................................................................................67 5.4. Przykłady obliczania opłat .............................................................................68 3 Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska 5.5. Kiedy trzeba uiścić opłatę, a kiedy jest zwolnienie ........................................72 5.6. Gdzie wnieść opłatę ......................................................................................72 5.7. Kary ...............................................................................................................73 Rozdział 6. Raportowanie do KOBiZE ..................................................................74 6.1. Rejestracja w Krajowej bazie .........................................................................74 6.2. Składanie raportów .......................................................................................75 6.3. Raport do KOBiZE – dobra wola czy konieczność ..........................................75 Rozdział 7 Obowiązki użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych .......................77 7.1. Rejestracja w CRO .........................................................................................77 7.2. Karta urządzenia ............................................................................................78 7.3. Kontrola wycieków ........................................................................................80 7.4. Kary ...............................................................................................................80 Rozdział 8 Kontrola sklepów ...............................................................................82 8.1. Inspekcja Ochrony Środowiska ......................................................................82 8.2. Inspekcja handlowa .......................................................................................84 Podstawa prawna ..............................................................................................90 4 4 WSTĘP Jeśli jesteś właścicielem sklepu, hurtowni lub prowadzisz sprzedaż wy- syłkową, wówczas warto dowiedzieć się, jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska powinieneś wypełnić. Obowiązki związane z ochroną środowiska, które mogą Cię dotyczyć, wynikają z: 1) aktów prawnych – ustaw z zakresu środowiska oraz aktów wykonaw- czych do ustaw, czyli rozporządzeń; 2) posiadanych decyzji administracyjnych; 3) umów cywilnoprawnych regulujących różne kwestie z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Obowiązki poszczególnych placówek handlowych mogą się od siebie różnić. Mogą one wynikać też z tego, co sprzedajemy, czy sprzedajemy towar pod własną marką, czy też jest to towar dostarczony przez odrębnego dostawcę. Czasami istotna będzie np. powierzchnia sklepu. Decyzje, do uzyskania których może być zobowiązany przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, to przede wszystkim:  pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,  pozwolenie wodnoprawne,  pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Sklepy, ze względu na niewielką skalę prowadzonej działalności, z re- guły nie posiadają wyżej wymienionych decyzji. Nie są do ich posiadania zobowiązane. 5 Może jednak nastąpić sytuacja, że sklep znajduje się w wynajmowanym lokalu, np. w centrum handlowym, i wtedy cały ten obiekt może posiadać któreś z wymienionych powyżej pozwoleń. Wtedy za spełnienie wymagań zawartych w takiej decyzji odpowiada właściciel obiektu. Umowy cywilnoprawne, które mogą regulować kwestie związane z ochroną środowiska, to:  umowa na dostarczanie wody,  umowa na odbiór ścieków,  umowa na odbiór odpadów. Umowy takie zawierają ustalenia dotyczące m.in. ilości pobieranej wody, dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach, sposobu zago- spodarowania odbieranych odpadów. W publikacji znajdziesz szczegółowe omówienie obowiązków, jakie mogą dotyczyć sklepów w zakresie ochrony środowiska. Obowiązki po- dzielone zostały na następujące rozdziały:  gospodarka odpadami,  gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,  baterie i akumulatory,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE),  opłaty środowiskowe,  raportowanie do KOBiZE,  obowiązki użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych. Dzięki lekturze dowiesz się także, jakie kary grożą sklepom za niewy- pełnianie obowiązków z zakresu ochrony środowiska. Zapraszamy do lektury. Redakcja Wydawnictwa Wiedza i Praktyka ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA ODPADAMI 1.1. Wytwarzanie odpadów Odpady to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz się pozbywa, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. W celu umożliwienia klasyfikacji odpadów – zaliczenia ich do odpo- wiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów został stworzony katalog odpadów. Odpady należy klasyfikować zgodnie z rozporządzeniem ministra śro- dowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923). Odpady w katalogu zostały podzielone na 20 grup. Grupy wy- dzielono ze względu na źródło powstawania odpadów. Są one następujące:  Grupa 01 odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycz- nej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin  Grupa 02 odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności  Grupa 03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury  Grupa 04 odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego  Grupa 05 odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziem- nego oraz pirolitycznej przeróbki węgla  Grupa 06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 7 Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska  Grupa 07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej  Grupa 08 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, kle- jów, szczeliw i farb drukarskich  Grupa 09 odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych  Grupa 10 odpady z procesów termicznych  Grupa 11 odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych  Grupa 12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obrób- ki powierzchni metali i tworzyw sztucznych  Grupa 13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem ole- jów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)  Grupa 14 odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i pro- pelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)  Grupa 15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach  Grupa 16 odpady nieujęte w innych grupach  Grupa 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budow- lanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z tere- nów zanieczyszczonych)  Grupa 18 odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)  Grupa 19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowa- niu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych  Grupa 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Każdy rodzaj odpadów posiada odrębny kod, który składa się z 6 cyfr. Odpady w katalogu dzielą się na odpady niebezpieczne (oznaczo- ne gwiazdką) i inne niż niebezpieczne. W zależności od tego, czy od- pady są niebezpieczne, czy też nie, liczy się sposób, w jaki należy z nimi 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: