Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 002680 22770204 na godz. na dobę w sumie
ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ INSTRUKCJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 R W JSFP - ebook/pdf
ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ INSTRUKCJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 R W JSFP - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374406093 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W publikacji wskazano m.in.:
- jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem),
- jak prawidłowo ewidencjonować koszty i zobowiązania na przełomie roku,
- jak prawidłowo ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
- jak prawidłowo ewidencjonować odsetki za zwłokę,
- jak prawidłowo ewidencjonować odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- jak ująć zdarzenia po dniu bilansowym i jak skorygować popełnione błędy.

W 2015 r. wprowadzono zmiany we wzorze „Rachunku zysków i strat” i czy zmiany te obowiązują już przy sprawozdaniu za 2015 r.? W publikacji znajduje się szczegółowy instruktaż wypełniania wszystkich części sprawozdania finansowego:
- bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (dołączono specyfikację do sald kont bilansowych),
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w funduszu oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Po kolei opisano każdą pozycję całego sprawozdania finansowego – wskazano powiązanie poszczególnych pozycji z kontami księgowymi i paragrafami klasyfikacji budżetowej, podano wskazówki sporządzania informacji uzupełniających. Zaprezentowano przykłady wykazów wzajemnych rozliczeń, podlegających wyłączeniu w poszczególnych częściach (elementach) łącznego sprawozdania finansowego. Ponadto wskazano, w jaki sposób należy sprawdzić spójność sprawozdania finansowego z poszczególnymi jego elementami, ze sprawozdaniami budżetowymi oraz ze sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów MARIA JASIŃSKA GRZEGORZ KURZĄTKOWSKI Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2015 r. w jednostkach sektora finansów publicznych MARIA JASIŃSKA GRZEGORZ KURZĄTKOWSKI Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2015 r. w jednostkach sektora finansów publicznych Dyrektor Centrum Rynku Finansów Publicznych Agata Eichler Redaktor merytoryczny Małgorzata Majewska Sekretarz redakcji Elżbieta Marszalik Korekta Jolanta Bugaj Redaktor graficzny Monika Rodziewicz Druk: Mazowieckie Centrum Poligrafii © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2015 INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666 faks: 22 212 07 32 e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powiela- nie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabronio- ne i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-7440-607-9 Spis treści Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2015 r. w jednostkach sektora finansów publicznych I. Zamknięcie roku 2015 r. w jednostkach sektora finansów publicznych ... 9 1. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego ............................................................................................. 10 1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki ............................. 12 1.2. Ustalenie terminu rocznych sprawozdań: budżetowych, z zakresu operacji finansowych i finansowych ................................................................................................................ 14 2. Ustalenie harmonogramu działań zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia ksiąg rachunkowych ............ 14 3. Dokonanie rozliczeń, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego ........................... 18 3.1. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji .......................................................... 18 3.2. Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .................................... 22 3.3. Rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom ....................................................... 24 3.4. Rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem ................................... 26 4. Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego ...................... 31 5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy ...... 35 5.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów .................................................................... 35 5.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów .......................................................................... 38 5.3. Rezerwy .......................................................................................................................41 6. Środki pieniężne pozostałe na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów ................................................................................. 42 7. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego ............................................................................................. 46 3 Zamknięcie roku oraZ instrukcja sporZądZania sprawoZdania finansowego Za 2015 r. ... 8. Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego ........................... 52 8.1. Odsetki za zwłokę ...................................................................................................... 52 8.2. Odpisy aktualizujące wartość należności ................................................................... 54 8.3. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ........................................................................ 58 8.4. Zaangażowanie wydatków ............................................................................................ 59 8.5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ...............................................................................61 8.6. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .....................................................................................................................61 9. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów .................................. 64 10. Kontrola kompletności i poprawności zapisów dokonanych w księgach rachunkowych ...................................................................... 67 11. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów ................. 68 12. Przeksięgowania roczne .......................................................................... 71 12.1. Ustalenie wyniku finansowego ................................................................................... 71 12.2. Roczne i okresowe przeksięgowania na fundusz jednostki ........................................ 76 12.3. Ustalenie wyniku z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ........... 77 12.4. Przeniesienie wyniku finansowego w roku następnym ............................................ 79 13. Uzgodnienie sald kont oraz obrotów kont syntetycznych i analitycznych ......................................................................................... 80 14. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, na podstawie których jednostka sporządzi roczne sprawozdanie finansowe .......................... 81 II. Instrukcja sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. w jednostkach sektora finansów publicznych ...................... 83 1. Podstawy prawne, ogólne zasady oraz terminy sporządzania sprawozdania finansowego ..................................................................... 84 2. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego ............................................................................................ 87 Pozycje bilansu ................................................................................................................ 89 Lewa strona bilansu – AKTYWA ......................................................................... 89 Prawa strona bilansu – PASYWA ......................................................................... 103 4 Informacje uzupełniające .................................................................................................. 110 Podpisy ............................................................................................................................. 116 Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu i analizie bilansu jednostki ............... 117 spis treści 3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) .................................... 137 Pozycje rachunku zysków i strat ....................................................................................... 137 Informacje uzupełniające ................................................................................................. 159 Podpisy ............................................................................................................................ 159 Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu i analizie rachunku zysków i strat ..... 160 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego .................................................. 162 Pozycje zestawienia zmian w funduszu ........................................................................... 163 Informacje uzupełniające ................................................................................................. 173 Podpisy ............................................................................................................................. 173 Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu i analizie zestawienia zmian w funduszu jednostki ......................................................................... 174 5. Łączne sprawozdania finansowe – zasady sporządzania ..................... 177 5.1. Łączny bilans jednostki ............................................................................................. 179 5.2. Łączny rachunek zysków i strat ................................................................................ 180 5.3. Łączne zestawienie zmian w funduszu ..................................................................... 181 5.4. Ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami ............................................ 181 6. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ..... 186 Pozycje bilansu ................................................................................................................ 187 Lewa strona bilansu – AKTYWA ........................................................................ 187 Prawa strona bilansu – PASYWA ........................................................................ 191 Informacje uzupełniające ................................................................................................. 195 Podpisy ............................................................................................................................ 196 Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu i analizie bilansu z wykonania budżetu JST .................................................................................... 196 III. Otwarcie ksiąg rachunkowych – księgowania na początku nowego roku budżetowego .................................................................... 205 Wstęp Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych jest jednym z elementów prowadzenia rachunko- wości w jednostce sektora finansów publicznych. Proces ten odbywa się nie rzadziej niż raz do roku, tzn. każdorazowo na koniec roku obrotowego, i ma na celu zamknięcie w jednym okresie wszystkich operacji gospodarczych, które w nim wystąpiły. Zależnie od stosowanej techniki pro- wadzenia ksiąg rachunkowych, ich zamknięcie odbywa się w różny sposób. Czynności przygotowawcze prowadzące do zakończenia roku budżetowego w ewidencji księ- gowej, jak również ostateczne jego zamknięcie stanowią proces wieloetapowy, czasochłonny i zarazem istotny dla całej jednostki. Na podstawie sald kont wynikających z zamknięcia po- przedniego roku rozrachunkowego tworzony jest bilans otwarcia nowego roku obrachunkowego. Niezwykle ważne jest, aby stan kont w bilansie otwarcia był zgodny ze stanem ustalonym na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki. W publikacji opisano poszczególne działania przygotowawcze prowadzące do zakoń- czenia roku obrotowego, które w jednostkach sektora finansów publicznych rozpoczynają się w ostatnim kwartale roku budżetowego. Zaprezentowano również harmonogram działań zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia ksiąg rachunkowych. Z książki można dowiedzieć się m.in.: l jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych do- tacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym bud żetem), jak prawidłowo ewidencjonować koszty i zobowiązania na przełomie roku, jak prawidłowo ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, jak prawidłowo ewidencjonować odsetki za zwłokę, jak prawidłowo ewidencjonować odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jak ująć zdarzenia po dniu bilansowym i jak skorygować popełnione błędy, jakie zmiany wprowadzono we wzorze „Rachunku zysków i strat” i czy zmiany te obowiązują już przy sprawozdaniu za 2015 r. l l l l l l Mimo że w 2015 r. rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) uległo niewielkim zmianom, to interpretacja przepi- sów tego rozporządzenia w dalszym ciągu dostarcza wielu trudności, które nasilają się szczególnie w okresie sporządzania sprawozdań finansowych. 2 listopada 2015 r. Minister Finansów podpi- sał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz pańs twowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone zmiany dotyczą także wzoru „Rachunku zysków i strat”, w którym: uchylono pozycję I. „Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)”, l uchylono pozycję J. „Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)” oraz punkty tej pozy- l cji: I. „Zyski nadzwyczajne” i II. „Straty nadzwyczajne”, pozycja K otrzymała brzmienie: „K. Zysk (strata) brutto (F + G – H)”. l 7 Zamknięcie roku oraZ instrukcja sporZądZania sprawoZdania finansowego Za 2015 r. ... Ponadto w części „Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej” pkt 1 otrzymał brzmienie: 1. Informacje o kwocie i charakterze poszcze- gólnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incy- dentalnie”. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., a to oznacza, że sprawozdania finan- sowe za 2015 r. należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do rozpo- rządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont w wersji obowią- zującej na dzień 31 grudnia 2015 r. (czyli przed zmianą). Dopóki nie zostaną uporządkowane wzory poszczególnych części sprawozdania finansowego wraz z planami kont określonymi w ww. rozporządzeniu, główni księgowi i kierownicy jedno- stek zobligowani są stosować aktualnie obowiązujące przepisy, dążąc jednocześnie do wyelimi- nowania pojawiających się wewnętrznych sprzeczności lub też braków. Obowiązujące przepisy dotyczące rachunkowości budżetowej wskazują na występowanie, w zderzeniu z praktycznym ich zastosowaniem, wielu unormowań wewnętrznie niespójnych lub też kontrowersyjnych. Szcze- gólnie istotna okazuje się tutaj umiejętność właściwego powiązania sprawozdań finansowych z księgami rachunkowymi jednostki i przeniesienie sald lub obrotów poszczególnych kont do od- powiadających im pozycji w sprawozdaniu finansowym. Publikacja stanowi szczegółowy instruktaż wypełniania wszystkich części sprawozda- nia finansowego za 2015 r.: l bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (dołączono spe- cyfikację do sald kont bilansowych), l rachunku zysków i strat, l zestawienia zmian w funduszu l oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Po kolei opisano każdą pozycję całego sprawozdania finansowego – wskazano powiązanie poszczególnych pozycji z kontami księgowymi i paragrafami klasyfikacji budżetowej, podano wskazówki sporządzania informacji uzupełniających. Zaprezentowano przykłady wykazów wzajemnych rozliczeń, podlegających wyłączeniu w poszczególnych częściach (elementach) łącznego sprawozdania finansowego. Ponadto wskazano, w jaki sposób należy sprawdzić spój- ność sprawozdania finansowego z poszczególnymi jego elementami, ze sprawozdaniami bud żetowymi oraz ze sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych. W odniesieniu do zagadnień, które są odmiennie ujmowane w księgach rachunkowych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, wprowa- dzono zróżnicowany ich opis lub interpretację w powiązaniu ze specyfiką gospodarki finansowej tych jednostek, co w znaczny sposób powinno ułatwić prawidłowe sporządzenie poszczególnych części sprawozdania finansowego, a w konsekwencji – uniknąć sporządzania i składania jego korekty. I Zamknięcie roku 2015 r. w jednostkach sektora finansów publicznych Zamknięcie roku oraZ instrukcja sporZądZania sprawoZdania finansowego Za 2015 r. ... 1. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego Koniec roku obrotowego dla każdej jednostki, a w szczególności dla jej służb finansowo-księ- gowych, związany jest z wieloma niezbędnymi do wykonania czynnościami, których celem jest takie przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia, aby uzyskane na ich podstawie infor- macje były rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne. Ważne jest zatem przestrzeganie generalnych zasad rachunkowości ustalonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor). Tabela 1. Najważniejsze zasady rachunkowości Objaśnienia Przykład Zasada rachunkowości Zasada memoriału (art. 6 ust. 1 uor) W księgach rachunkowych i wyniku fi­ nansowym jednostki należy ująć wszyst­ kie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczą­ ce danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że niezapłacone koszty należy ująć w księ­ gach rachunkowych drugostronnie jako zobowiązania, a nieopłacone przychody – jako należności. Należne pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z pochodnymi) za 2015 r., mimo że będzie wypłacone w styczniu 2016 r., podlega zara­ chowaniu do kosztów grudnia 2015 r. Wykonane na rzecz jednostki usługi obce (np. naprawa kseroko­ piarki w grudniu 2015 r.) zafakturowane na początku stycznia 2016 r. powinny być zaliczone do kosztów 2015 r. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przychodów ze sprzedaży – jednostka wydała kon­ trahentowi np. posiłki lub zorganizowała szkolenie w grudniu 2015 r., fakturę wystawiła 2 stycznia 2016 r., a zapłatę otrzymała po 30 dniach, czyli w lutym 2016 r. Jednostka nie otrzymała wprawdzie jeszcze zapłaty, lecz w księgach rachunkowych na koniec 2015 r. zaprezentuje należność od odbiorcy wynikającą z faktury, uregulowanej w lutym 2016 r. Jednostki powinny stosować jednakowe zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych w po­ szczególnych latach, tj. ten sam sposób księgowa­ nia jednakowego rodzaju operacji gospodarczych, w związku z czym kwoty ujęte analitycznie w BO powinny być równe kwotom wykazanym analitycz­ nie w BZ. Uproszczenia mogą dotyczyć np.: l ustalenia granicy ceny nabycia lub kosztu wy­ tworzenia środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której jed­ nostka dokonuje (nie wcześniej niż w momencie oddania do używania) jednorazowego odpisu w koszty wartości tego rodzaju składników ak­ tywów (np. 3500,00 zł), l zaniechania egzekucji nieistotnych kwot należ­ ności, zwłaszcza gdy kwota należności z tytułu poniesionych kosztów egzekucji jest np. niższa niż koszt przesyłki poleconej ze zwrotnym po­ twierdzeniem odbioru. Zasada ciągłości (art. 5 ust. 1 uor) Zasada istotności (art. 4 ust. 4 uor) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowo­ ści należy stosować w sposób ciągły, do­ konując w kolejnych latach jednakowego grupowania na kontach księgowych operacji gospodarczych, przyjmując taką samą metodę wyceny aktywów i pa­ sywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych. Oznacza to, że wykazane w bilansie zamknięcia stany aktywów i pasywów powinny równać się aktywom i pasywom wykazanym w bilansie otwarcia następ­ nego roku. jeżeli nie wywiera Jednostka może stosować pewne uproszczenia, to ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego tej jednostki. 10 Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora finansów publicznych Ustalając wartość bieżącą środka trwałego (np. sa­ mochodu, należy uwzględnić jego dotychczasowe zużycie, tj. odpisy amortyzacyjne (umorzenie). informatycznego), sprzętu Zasada ostrożnej wyceny (art. 7 uor) Poszczególne składniki aktywów i pa­ sywów wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z zachowa­ niem zasady ostrożnej wyceny. W wy­ niku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić: l zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorze­ niowych, l wyłącznie niewątpliwe pozostałe przy­ chody operacyjne i zyski nadzwyczajne, l wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, l rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zda­ rzeń. Zasada współmier- ności (art. 6 ust. 2 uor) Dla zapewnienia współmierności przy­ chodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów i pasywów danego okresu spra­ wozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na te okresy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Zasada kontynuacji (art. 5 ust. 2 uor) Zasada jasnego i rzetelnego obrazu (art. 4 ust. 1 uor) Zasada przewagi treści nad formą (art. 4 ust. 2 uor) Przy stosowaniu przyjętych zasad rachun­ kowości przyjmuje się założenie, że jed­ nostka będzie kontynuowała, w dającej się przewidzieć przyszłości, działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upad­ łości, chyba że jest to niezgodne ze sta­ nem faktycznym lub prawnym. Przy usta­ laniu zdolności jednostki do kontynuacji działalności, kierownik jednostki powinien uwzględnić wszystkie informacje dostęp­ ne na dzień sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przy­ szłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Jednostki obowiązane są stosować przy­ jęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finan­ sowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, należy ujmować w księgach rachun­ kowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią eko­ nomiczną. Do rozliczenia międzyokresowego kosztów zali­ czyć można np.: l szacowane (na podstawie odczytów z liczników) koszty zużycia energii elektrycznej, na które jed­ nostka nie otrzymała jeszcze faktury, l opłaconą z góry prenumeratę czasopism i in­ nych fachowych publikacji na potrzeby związane z działalnością jednostki. Natomiast do rozliczeń międzyokresowych przy­ chodów zalicza się np. otrzymaną z góry zapłatę za wynajęcie lokalu na kolejny rok lub kolejne lata. Zasada ta nie ma zastosowania wprost do jedno­ stek budżetowych, gdyż jednostki te nie utrzymują się z własnych dochodów, a o ich powołaniu i funk­ cjonowaniu decydują inne względy niż kondycja finansowa samej jednostki. Zasada ta ma na celu ujawnienie możliwie sze­ rokiej oraz wszechstronnej prezentacji informacji o sytuacji finansowej jednostki. Przykładem takich zdarzeń jest dostawa niefaktu­ rowana ujmowana w ewidencji księgowej z wyko­ rzystaniem konta 300 „Rozliczenie zakupu”, które potwierdza dostawę np. materiału lub środka trwa­ łego, a faktura VAT zostanie dostarczona w termi­ nie późniejszym. 11 Zamknięcie roku oraZ instrukcja sporZądZania sprawoZdania finansowego Za 2015 r. ... Zasadę memoriału zawartą w uor uzupełnia art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp), który stanowi, że w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wy- datków i kosztów – także zaangażowanie środków. 1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki Procedura zamykania roku budżetowego nie odnosi się wyłącznie do czynności wykonywanych przez pracowników komórki finansowej, lecz zazwyczaj związana jest z czynnościami wykony- wanymi przez pracowników komórek merytorycznych. Większość realizowanych przez jednost- kę czynności znajduje swój finał w komórce finansowej, najczęściej w postaci np. faktury VAT obrazującej dokonany zakup lub w postaci dokumentu prezentującego postęp w realizacji przed- sięwzięcia inwestycyjnego czy też dokumentu potwierdzającego zmiany w posiadanym przez jednostkę majątku trwałym. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, a podstawą zapisów w księ- gach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (art. 20 ust. 1 i 2 uor). Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu. Zapis księgowy, zgodnie z art. 23 ust. 2 uor, powinien zawierać co najmniej: 1) datę dokonania operacji gospodarczej, 2) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę za- pisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, 3) zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów, 4) kwotę i datę zapisu, 5) oznaczenie kont, których dotyczy. Data zapisu wyznacza okres, w którym dany dokument zostanie ujęty. Data ta jest naj- częściej tożsama z datą operacji gospodarczej, np. datą sprzedaży czy wykonania usługi określo- ną np. na fakturze VAT. Zasadniczo data wystawienia dokumentu lub data jego otrzymania nie powinny mieć znaczenia dla ustalenia daty zapisu księgowego. Za datę zapisu nie uważa się daty technicznego wprowadzenia dowodu księgowego do ksiąg rachunkowych jednostki. W praktyce część dowodów księgowych otrzymywana jest przez jednostki z takim opóźnieniem, które nie pozwala ująć ich w okresie, którego dotyczą, czyli w dacie operacji gospodarczej, którą do- kumentują. Każdy miesiąc należy w ustalonym terminie rozliczyć i zamknąć, po czym nie można już wprowadzać do ksiąg zamkniętego miesiąca żadnych zapisów. Termin, do kiedy będą przyjmowane i ujmowane w księgach rachunkowych jednostki dokumenty księgowe wystawione w poprzednim miesiącu, które wpłyną do jednostki w miesiącu następnym, powinien zostać określony w dokumentacji, określającej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości. Należy przyjąć taką datę (np. do 4. dnia następnego miesiąca), aby terminowo sporządzić i złożyć wszystkie sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z zakre- 12 Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora finansów publicznych su operacji finansowych. W jednostkach rozliczających podatek dochodowy od osób prawnych termin ten może być ustalony np. do 20. dnia następnego miesiąca. Jeśli więc np. dokument księgowy wpłynie do jednostki po zamknięciu miesiąca, powinien on zostać ujęty w miesiącu następnym. Nie ma możliwości dokonywania zapisów w księgach rachunkowych w ramach za- mkniętego już miesiąca. Należy zaznaczyć, że inny termin obowiązuje przy zamykaniu roku obrotowego. Dowody księgowe dotyczące roku ubiegłego, które wpłynęły do jednostki przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, powinny zostać ujęte – zgodnie z zasadą memo- riału – w księgach roku, którego dotyczą. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień koń- czący rok obrotowy, lecz nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia (art. 12 ust. 2 pkt 1 uor). Zamykając rok obrotowy, jednostka ma więc dłuższy okres na uwzględnienie w księgach rachunkowych danego roku wszystkich dokumentów z nim powiązanych. W związku z tym dowody księgowe dotyczące roku ubiegłego, które wpłyną do jednostki w roku następnym do dnia sporządzenia przez nią sprawozdania finansowego, ujmuje się w księgach roku ubiegłego, tj. tego, za który sporządzane jest sprawozdanie. Jednak z uwagi na konieczność sporządzenia i złożenia rocznych sprawozdań budżetowych nie później niż do 31 stycznia lub do 1 lutego bądź do 2 lutego roku następnego (w zależności od rodzaju sprawozdania), niektóre jednostki budżetowe również w tym terminie zamykają swoje księgi rachunkowe za poprzedni rok obro- towy, a dokumenty dotyczące roku ubiegłego wpływające po tym dniu ewidencjonują w księ- gach roku bieżącego. W związku z tym w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki należy określić termin, z jakim jednostka zamyka księgi rachunkowe. Zgodnie z art. 4 ust. 4 uor, jednostka może przyjąć datę 31 stycznia lub 1 bądź 2 lutego roku następnego, jeśli nie będzie to wywierało istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Należy przy tym mieć na uwadze, że sporządzone na dzień 31 grudnia sprawozdania finanso- we jednostek i zakładów budżetowych powinny zostać złożone przez kierowników tych jednostek dysponentom środków budżetu wyższego stopnia lub zarządom jednostek samorządu terytorial- nego w terminie do 31 marca roku następnego (§ 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządo- wych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; dalej: rozporządze- nie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont). Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno natomiast nastąpić do 30 kwietnia roku następnego, a w jed- nostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (§ 18 ust. 3 ww. rozporządzenia). Jeśli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpo- wiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał (art. 54 ust. 1 uor). 13 Zamknięcie roku oraZ instrukcja sporZądZania sprawoZdania finansowego Za 2015 r. ... 1.2. Ustalenie terminu rocznych sprawozdań: budżetowych, z zakresu operacji finansowych i finansowych Specyfika funkcjonowania jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych przeja- wia się w charakterystycznych dla tego sektora terminach i zasadach sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdania budżetowe roczne skoncentrowane są głównie na osiągniętych dochodach budżetowych, wysokości i zakresie wykonanych wydatków budżetowych, istnie- jących w jednostce zobowiązaniach czy należnościach oraz osiągniętym wyniku rocznej re- alizacji budżetu. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych zobowiązane są do sporządzania okresowych sprawozdań budżetowych i z zakresu operacji finansowych oraz przedkładania ich uprawnionym odbiorcom w ustalonych terminach, odpowiednio dla: l l l sprawozdań budżetowych – w rozporządzeniu Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w spra- wie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań z zakresu operacji finansowych – w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, sprawozdania finansowego – w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowo- ści oraz planów kont (z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych za- sad rachunkowości oraz planów kont (…), lecz rozporządzenie to będzie miało zasto- sowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r.). 2. Ustalenie harmonogramu działań zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia ksiąg rachunkowych Kierownik jednostki przed zakończeniem roku obrotowego powinien zaplanować czynności związane z jego zamknięciem, a następnie delegować uprawnienia i zadania na odpowiednie komórki jednostki lub poszczególnych jej pracowników. Od prawidłowego zamknięcia roku zależy prawidłowe otwarcie ksiąg na kolejny rok budżetowy. Harmonogram czynności dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy i sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 1. Ustalenie i ujęcie w księgach rachunkowych jednostki danego roku obrotowego – nieza- leżnie od daty zapłaty lub daty wpływu dokumentów – wszelkich: obciążających ją za cały rok budżetowy kosztów dotyczących jej działalności, kosztów fi- nansowych i pozostałych kosztów operacyjnych, np. kosztów zużycia energii elektrycznej, zapłacone i zarachowane odsetki od przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych i od należności budżetowych oraz odsetki od zaciągniętych kredytów lub pożyczek, odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych: należności, zapasów, osiągniętych oraz przypadających na jej rzecz przychodów ze sprzedaży i innych przy- chodów (finansowych i pozostałych operacyjnych) dotyczących roku sprawozdawcze- l l 14 Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora finansów publicznych go, np. przychody z najmu lokali, przychody ze sprzedaży: usług, środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także przychody z likwidacji środków trwałych, przychody z tytułu zarachowanych odsetek od przetermi- nowanych należności czy też odsetek od przeterminowanych należności z tytułu udzie- lonych pożyczek, strat nadzwyczajnych i zrealizowanych zysków nadzwyczajnych (po raz ostatni dotyczy to 2015 r.). l 2. Dokonanie wyliczenia i poprawnego ujęcia w księgach rachunkowych jednostki umorze- nia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z usta- wą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub według stawek określo- nych decyzją dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego oraz zweryfikowanie stanu pozostałych środków trwałych i ich jednorazowego umorzenia. 3. Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwesty- cyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych. 4. Rozliczenie z dotującymi niewykorzystanych dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych. 5. Uzgodnienie z jednostką nadrzędną kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków oraz przekazanie kwot wynikających z rozliczenia do właściwego budżetu. 6. Przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych do 31 grudnia i nie- przekazanych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części bud- żetowej przekazującego dotację celową (w terminie do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym). 7. Odprowadzenie do 5 stycznia następnego roku środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jed- nostki budżetowe do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 8. Ustalenie ostatecznej kwoty nadwyżki środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym. 9. Naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązań jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. 10. Odzwierciedlenie w księgach rachunkowych jednostki realnej wysokości zaległości i nad- płat z tytułu podatków oraz opłat wynikających z ewidencji podatkowych i informacji z urzę- dów skarbowych; w przypadku stwierdzenia niedostarczenia decyzji stanowiącej podstawę przypisu należności należy dokonać odpowiednich korekt tego przypisu. 11. Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków i kont podatników pod kątem: l występowania pozycji do wyjaśnienia, l l niedopuszczenia do przeterminowania należności i zobowiązań, umarzania należności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustale- nia np. dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczo- nych usług. 13. Przeprowadzenie analizy zawartych umów pod kątem poprawności wystawienia dowodów księgowych (faktur VAT/rachunków) dotyczących zaewidencjonowanych należności i przy- chodów w księgach rachunkowych jednostki. 15 Zamknięcie roku oraZ instrukcja sporZądZania sprawoZdania finansowego Za 2015 r. ... 14. Ustalenie realności sald kont analitycznych w szczególności dotyczących: l l l l l l l l l zaliczek udzielonych pracownikom np. z tytułu kosztów podróży służbowych, udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych, niepodjętych wynagrodzeń przez pracowników, rozliczeń z pracownikami z pozostałych tytułów, rozliczeń z tytułu wpłaconych wadiów, rozliczeń z tytułu wpłaconych zabezpieczeń i gwarancji, rozliczeń z tytułu wpłat dokonanych na poczet inwestycji, rozliczeń z tytułu udzielonych dotacji, rozliczeń z tytułu otrzymanych dotacji. 15. Uzgodnienie stanu środków pieniężnych w kasie z raportami kasowymi (w jednostce bud- żetowej stan gotówki na koniec roku powinien być zerowy) oraz środków pieniężnych znajdu- jących się na poszczególnych rachunkach bankowych – z wyciągami bankowymi i zapisami na kontach (stan tych środków należy uzgodnić z bankowym potwierdzeniem sald). 16. Naliczenie wymagalnych a niezapłaconych odsetek od należności oraz odsetek od zobo- wiązań. 17. Aktualizacja należności wątpliwych i spornych. 18. Weryfikacja poprawności ustalenia zaangażowania roku bieżącego oraz przeksięgowanie zaangażowania dotyczącego roku następnego lub kolejnych lat. 19. Weryfikacja poprawności ujęcia planu finansowego na kontach pozabilansowych w kore- lacji z ewidencją jego wykonania. 20. Dokonanie rozliczenia różnic kursowych w przypadku występowania aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. 21. Zweryfikowanie we współpracy np. z radcą prawnym: realności należności w kontekście konieczności wszczęcia postępowań egzekucyjnych i dokonania odpisów aktualizujących te należności, zobowiązań, głównie roszczeń spornych pod kątem konieczności utworzenia rezerw. l l 22. Zweryfikowanie stanu księgowego środków pieniężnych oraz rzeczowych składników ma- jątku i innych składników aktywów oraz pasywów (własnych i obcych) na kontach bilanso- wych i pozabilansowych na podstawie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji; rozliczenia wyników inwentaryzacji dokonuje się na dzień bilansowy, tj. pod datą ostatniego dnia roku obrotowego. 23. Zweryfikowanie rozliczeń rocznych, uzgodnienie deklaracji i dokonanie korekty zapisów dokonanych w księgach rachunkowych (ewentualnie deklaracji) związanych z rozrachunkami z tytułu VAT, zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń wypłaconych pracowni- kom, składek przekazywanych do ZUS i PFRON, podatku od nieruchomości i innych obciążeń podatkowych oraz z tytułu opłat. 24. Zweryfikowanie, czy dokonano poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami nali- czenia z tytułu: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; jeśli zachodzi konieczność, wówczas należy dokonać ewentualnej korekty naliczenia tego odpisu w stosunku do faktycznego średniorocznego zatrudnienia, składek na rzecz PFRON, innych obciążeń, np. z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za korzystanie ze środowi- ska, składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa, itp., rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. l l l l 16 Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora finansów publicznych 25. Zestawienie składników aktywów i pasywów w walucie obcej, w celu dokonania ich wy- ceny i wyliczenia różnic kursowych na koniec roku (różnice kursowe należy w analizowanej sytuacji wprowadzić do ewidencji księgowej pod datą ostatniego dnia roku obrotowego). 26. Dokonanie obowiązkowych przeksięgowań sald kont wynikowych na konto 860 „Wynik finansowy”. 27. Zweryfikowanie, czy saldo konta 860 dotyczące wyniku finansowego roku ubiegłego zo- stało przeksięgowane na konto 800 „Fundusz jednostki”. 28. Sporządzenie na koniec roku obrotowego zestawienia sald wszystkich kont analitycznych oraz sprawdzenie ich zgodności z saldami kont syntetycznych. 29. Uzgodnienie na dzień 31 grudnia sumy obrotów dziennika lub łącznej sumy obrotów dzienników cząstkowych z sumą zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych. 30. Sporządzenie sprawozdawczości finansowej: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. l l l l l l l l l l l l l 31. Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy noś- nik danych w następującym zakresie: dzienniki za rok obrotowy, księga główna za rok obrotowy, księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe), zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego. Zaprezentowany harmonogram dotyczy jednostek, w których rok obrotowy jest tożsamy z ro- kiem kalendarzowym. Zależnie od stosowanej techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, ich zamknięcie odbywa się w różny sposób. Przy komputerowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych niezbędne zamknię- cie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania za- pisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe (art. 12 ust. 5 uor). Zamknięcie ksiąg rachunkowych prowadzonych komputerowo oznacza systemowe wyłączenie dokonywania jakichkolwiek korekt w zapisach zamkniętego roku obrotowego. W przypadku ksiąg rachunkowych prowadzonych ręcznie należy uniemożliwić, po dokonaniu zamknięcia tych ksiąg, wprowadzenie do nich jakiegokolwiek zapisu, co odbywa się poprzez wykreśle- nie wszystkich pustych pól. 17 Zamknięcie roku oraZ instrukcja sporZądZania sprawoZdania finansowego Za 2015 r. ... 3. Dokonanie rozliczeń, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego Koniec roku obrotowego to m.in. czas podsumowań, przeprowadzania rozliczeń i weryfikacji rozrachunków oraz sporządzania sprawozdań. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej jednost- ki organizacyjnej, jak i poszczególnych projektów czy też realizowanych zadań. W sposób szcze- gólny należy skoncentrować się m.in. na następujących zagadnieniach: l l l l rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem. 3.1. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji Dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania (art. 126 uofp). Jednostka udzielająca i przekazująca dotację sprawuje kontrolę nad prawidłowością jej wykorzystania, m.in. pod względem zgodności: l celu wydatkowania środków z określonym wcześniej przeznaczeniem, l wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowa- nia tą dotacją. Kontrolę przeprowadza się w trakcie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Obejmuje ona prawidłowość wykonania zadania na każdym z etapów jego realizacji oraz prawidłowość wydat- kowania przekazanych przez dotującego środków finansowych i odbywa się w siedzibie jednostki otrzymującej dotację oraz w miejscu realizacji zadania, a przeprowadzana jest poprzez pobieranie ustnych i pisemnych informacji oraz wyjaśnień dotyczących wykonania zadania, jak też poprzez sprawdzanie dokumentów i innych nośników informacji, które mają znaczenie dla oceny prawidło- wości realizacji zadania. Rozliczenia dotacji dokonuje się na podstawie sprawozdania z wykonania zadania, częściowego i ostatecznego, w terminach określonych w umowie lub wynikających z od- rębnych przepisów. W praktyce dosyć często stosuje się zasadę, że przekazanie kolejnej tran- szy dotacji następuje po rozliczeniu i zatwierdzeniu sprawozdania częściowego. Weryfikację sprawozdania przeprowadza się pod względem formalnym, prawnym i rachunkowym oraz me- rytorycznym, w tym w zakresie zgodności z celem i terminowości realizacji zadania. To kie- rownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostki, lecz może np. ocenę prawidłowości wykorzystania dotacji powierzyć pracownikom jednostki na podstawie imien- nego upoważnienia lub zapisu w regulaminie organizacyjnym jednostki. Przed ostateczną ak- ceptacją przeprowadzonego rozliczenia dotacji przedstawione przez dotowanego dokumenty powinny być również zweryfikowane przez głównego księgowego jednostki lub pracownika przez niego upoważnionego. Po sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez biorącego dotację należy przeprowadzić rozliczenie tej dotacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, a następnie wynik tego rozliczenia ująć w księgach rachunkowych jednostki obsługującej organ udzie- lający dotacji (na podstawie PK – „Polecenia księgowania”). W wyniku przeprowadzonej kontroli wykonania zadania lub w rezultacie weryfikacji sprawo- zdania z wykorzystania dotacji może zostać podjęta decyzja ustalająca kwotę środków wskaza- 18 Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora finansów publicznych nych do zwrotu przez dotowanego na rachunek bankowy jednostki obsługującej organ udzielają- cy dotacji. Oczywiście zwrotowi podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących procedur, nienależnie udzielona lub też pobrana w nadmiernej wysokości. Zasady naliczania odsetek od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa reguluje art. 169 ust. 5 i 6 uofp, natomiast zasady naliczania odsetek od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego reguluje art. 252 ust. 6 tej ustawy. Schemat. Ewidencja rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu JST (organ) 961 Wynik wykonania budżetu 902 Wydatki budżetu 901 Dochody budżetu 1 2 Objaśnienia do schematu: 1. Przeksięgowanie wydatków budżetowych pod datą 31 grudnia – Wn 961, Ma 902 (np. paragrafy: 248, 251, 254, 258, 259, 271, 272, 273, 630, 656, 657) 2. Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia – Wn 901 (np. paragrafy: 090, 291, 666), Ma 961 Schemat. Ewidencja rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu JST (jednostka budżetowa) 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 1 5 2 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 3 6 4 800 Fundusz jednostki Objaśnienia do schematu: 1. Uznanie dotacji (całości lub jej części) za wykorzystaną i rozliczoną (PK) – Wn 810, Ma 224 (na obu kontach np. paragrafy: 248, 251, 254, 258, 259, 271, 272, 273, 630, 656, 657) 2. Przeksięgowanie pod datą 31 grudnia kwoty przekazanej dotacji, która nie została uznana za wykorzystaną lub rozliczoną; w sytuacji gdy posiadana przez organ dotujący dokumentacja umożliwia ustalenie kwoty dotacji niewykorzystanej, wykorzy­ stanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uofp, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości i ujęcie tej operacji w księgach rachunkowych jednostki obsługującej organ dotujący, pod datą 31 grudnia roku budżetowego, należy dokonać stosownego przeksięgowania na koncie 224 tej kwoty dotacji z para­ grafu wskazującego na dotację udzieloną na paragraf wskazujący na zwrot tej dotacji (PK) – Wn 224 (np. paragrafy: 291, 666), Ma 224 (np. paragrafy: 248, 251, 254, 258, 259, 271, 272, 273, 630, 656, 657) 19 Zamknięcie roku oraZ instrukcja sporZądZania sprawoZdania finansowego Za 2015 r. ... 3. Ujęcie w księgach rachunkowych jednostki obsługującej organ dotujący na początku roku następnego kwoty przekazanej w roku poprzednim dotacji, która nie została uznana za wykorzystaną lub rozliczoną (PK) – Wn 221, Ma 224 (na obu kontach np. paragrafy: 291, 666) 4. Przeksięgowanie pod datą 31 grudnia kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych (PK) – Wn 223, Ma 800 5. Przeksięgowanie pod datą 31 grudnia rocznej sumy dotacji uznanych za wykorzystane lub rozliczone (PK) – Wn 800, Ma 810 (np. paragrafy: 248, 251, 254, 258, 259, 271, 272, 273, 630, 656, 657) 6. W sytuacji gdy pod datą 31 grudnia nie wystąpi operacja z pozycji 2, wówczas na początku roku następnego powinno nastą­ pić przekwalifikowanie dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i orzeczonych do zwrotu do budżetu JST w roku następnym (PK) – Wn 221 (np. paragrafy: 291, 666), Ma 224 (np. paragrafy: 248, 254, 258, 259, 271, 272, 273, 630, 656, 657) Schemat. Ewidencja rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu JST (organ) 909 Rozliczenia międzyokresowe 224 Rozrachunki budżetu budżetu 902 Wydatki budżetu 961 Wynik wykonania 1 2 3 901 Dochody budżetu 4 Objaśnienia do schematu: 1. Zwrot (dokonany w następnym roku budżetowym) niewykorzystanej w danym roku budżetowym części dotacji celowej z tytu­ łu pomocy finansowej otrzymanej od innej JST; pod datą 31 grudnia roku budżetowego na podstawie rozliczenia przekazanego organowi dotującemu należy wprowadzić odpowiedni zapis księgowy (PK) – Wn 909, Ma 224 (np. paragrafy: 291, 666) 2. Konsekwencją wprowadzenia pod datą 31 grudnia roku budżetowego zapisu księgowego z pozycji 1 będzie potwierdzenie w księgach rachunkowych budżetu JST, w następnym roku budżetowym, faktu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celo­ wej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innej JST w poprzednim roku budżetowym, pod datą zwrotu tej dotacji (PK) – Wn 224, Ma 909 (np. paragrafy: 291, 666) 3. Przeksięgowanie wydatków budżetowych pod datą 31 grudnia w sytuacji, gdy w roku budżetowym wystąpił zwrot niewykorzy­ stanej części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innej JST w poprzednim roku budżetowym – Wn 961, Ma 902 (np. paragrafy: 291, 666) 4. Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia – Wn 901 (np. paragrafy: 271, 630), Ma 961 Schemat. Ewidencja rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu JST (jednostka budżetowa) 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 860 Wynik finansowy 409 Pozostałe koszty rodzajowe 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 1 3 2 800 Fundusz jednostki Objaśnienia do schematu: 1. Ujęcie pod datą 31 grudnia w ewidencji księgowej jednostki budżetowej przeksięgowania kwoty przychodów z tytułu do­ chodów budżetowych (w związku z otrzymaną od innej JST dotacją celową z tytułu pomocy finansowej), zrealizowanych bezpośrednio na rachunek budżetu JST (PK) – Wn 720 (np. paragrafy: 271, 630), Ma 860 20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ INSTRUKCJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 R W JSFP
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: