Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 019338 23379252 na godz. na dobę w sumie
Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy. - ebook/pdf
Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374407854 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W perspektywie finansowania 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 otrzymamy 82,5 mld euro. W nowym okresie priorytetowo został potraktowany wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność. Duże kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Największy wachlarz wsparcia przewidziano do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje dla tych podmiotów zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z programów krajowych takich jak Program Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Program Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Publikacja w przystępny sposób omawia priorytetowe inwestycje oraz zasady:
- aplikowania o środki unijne,
- właściwego ujęcia w budżecie kosztów projektu,
- rozliczania środków unijnych, w tym obowiązki sprawozdawcze i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji operacji gospodarczych,
- zwrotu środków unijnych, a także
- obowiązki beneficjenta w okresie trwałości projektu,
- rodzaje kontroli i instytucje kontrolne (polskie i unijne).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NR 5 (879) MAJ 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje unijne – jak pozyskać śroDki Dla firmy Jakie programy unijne skierowane są do przedsiębiorców Jak właściwie ująć w budżecie koszty projektu Kiedy możliwe jest zmniejszenie dofinansowania Kiedy przeprowadzane są kontrole projektów INDEKS 331783 ISSN 1234-5695 Partner merytoryczny spis treści spis treści 1.  Priorytetowe inwestycje  2.  APlikowAnie o środki unijne  2.1.  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  2.1.1. Nabory projektów  2.2.  Program Operacyjny Polska Wschodnia  2.3.  Regionalne programy operacyjne  2.4.  Formalne zasady aplikowania o środki unijne  3.  wydAtki kwAlifikowAlne  3.1. Ocena kwalifikowalności wydatku  4.   rozliczAnie środków unijnych – obowiązki wynikAjące z umowy o dofinAnsowAnie  4.1.   Realizacja projektu w terminie i zgodnie z zakresem przedmiotowym projektu – wskaźniki produktu i rezultatu  4.2.  Zmiany w projekcie  4.3.  Obowiązki sprawozdawcze – wniosek o płatność  4.4.   Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wszystkich operacji gospodarczych  4.5.  Obowiązki informacyjno-promocyjne  5.  zwrot środków unijnych  5.1.  Zwrot dofinansowania w całości  5.2.  Korekty finansowe  5.2.1.   Stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku o płatność  5.2.2.   Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku o płatność  5.2.3.  Obliczanie wysokości korekty finansowej  5.2.4.  Korekty związane z nieprawidłowościami w obszarze udzielania zamówień  6.  obowiązki beneficjentA w okresie trwAłości Projektu  6.1.  Zapewnienie dostępności dokumentów  6.2.  Monitorowanie podwójnego finansowania  6.3.  Realizacja i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu  6.4.  Zachowanie trwałości projektu  6.5.  Zapewnienie działań informacyjno-promocyjnych  6.6.  Uczestnictwo w procesie oceny projektu (ewaluacji)  7.   kontrolA w ProjektAch – rodzAje kontroli i instytucje kontrolne (Polskie i unijne)  7.1.  Weryfikacja wydatków  7.2.  Kontrola na zakończenie realizacji projektu   7.3.  Kontrola trwałości projektu   7.4.  Wizyty monitoringowe  8.  zAłączniki  Załącznik 1.  Wniosek o dofinansowanie PO IR  Załącznik 2.   Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR  Załącznik 3.   Wzór wniosku o płatność dla Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z Europejskiego   Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020  Załącznik 4.   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020  4 5 5 10 13 17 20 21 23 32 32 34 34 39 42 44 45 47 47 48 48 49 50 50 54 54 55 55 55 56 57 58 59 59 60 60 68 81 88 maj 2016 PoradniK Gazety PrawneJ nr 5 (879) 3 Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy 1. priorytetowe inwestycje W perspektywie finansowania 2014–2020 Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. Z bud­ żetu polityki spójności na lata 2014–2020 otrzymamy 82,5 mld euro. W nowym okresie priorytetowo został potraktowany wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność. Duże kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wy- datków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Największy wachlarz wsparcia przewidziano do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje dla tych podmiotów zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też w programach krajowych, takich jak Program Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Program Wiedza Edu- kacja Rozwój. Tabela 1. Środki unijne w programach krajowych Nazwa programu Budżet Program Infrastruktura i Środowisko Program Inteligentny Rozwój Program Wiedza Edukacja Rozwój 27,4 mld euro Wspieranie infrastrukturalnych Cel inwestycji przyjaznych środowisku 8,6 mld euro Wsparcie na badania, rozwój, innowacje 4,7 mld euro Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych, innowacje społeczne, współpraca po- nadnarodowa Rozwój szybkiego internetu, e-administracji i wsparcie osób wykluczonych cyfrowo Innowacje, przedsiębiorczość, infrastruktura transportowa Zapewnienie sprawnego systemu wdrażania polityki spójności w latach 2014–2020 Program Polska Cyfrowa Program Polska Wschodnia Program Pomoc Techniczna 2,2 mld euro 2 mld euro 0,7 mld euro Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rybactwo i Morze 8,6 mld euro Wsparcie rolnictwa 0,5 mld euro Wsparcie rybołówstwa Funduszami regionalnych programów operacyjnych zarządzają instytucje samorządowe – czyli zarządy woje- Pula pieniędzy, jaką przydzielono województwom, wynosi 31,28 mld euro, co stanowi aż około 40 całości bud- wództw. żetu polityki spójności. Poziom dofinansowań jest nierównomierny i waha się w zależności od regionu (budżet funduszy unijnych dla po- szczególnych województw przedstawia tabela 9 na str. 17). W obecnym budżecie priorytetowo zostały potraktowane inwestycje realizowane w obszarach: 1. Badania i Rozwój (B+R); 2. Inteligentne specjalizacje; 3. Rozwój firm; 4. Technologie informacyjno-komunikacyjne; 5. Ochrona środowiska; 6. Ekspansja zagraniczna. 4 PoradniK Gazety PrawneJ nr 5 (879) www.pgp.infor.pl Tabela 2. Priorytetowe inwestycje w latach 2014–2020 Obszar inwestycyjny Badania i Rozwój (B+R) Inteligentne specjalizacje Rozwój firm aplikowanie o środki unijne Cel Rozwój infrastruktury w firmach oraz prowadzenie przez nie prac badawczo- -rozwojowych. Realizacja inwestycji w branżach wskazanych jako szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu i kraju, np. wzornictwo i włókiennictwo w łódzkim, technologie informacyjne i komunikacyjne czy medycyna w śląskim. O dofinansowanie będą mogły starać się firmy realizujące inwestycje, w wyniku których nastąpi: n wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w spo- sobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia, n rozbudowa przedsiębiorstwa, w tym zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu produkcyjnego. Technologie munikacyjne informacyjno-ko- Ochrona środowiska Ekspansja zagraniczna Wprowadzanie w firmach rozwiązań wykorzystujących technologie informacyj- no-komunikacyjne, których efektem będzie sprzedaż produktów i usług w Inter- necie, wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie przed- siębiorstwem czy też tworzenie portali pracowniczych do zarządzania zasobami personalnymi on-line. Wprowadzanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zanieczyszczenia po- wiet rza oraz działania w takich branżach jak zagospodarowanie odpadów czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Wspierana będzie międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw i promocja firm za granicą. Pieniądze będzie można uzyskać m.in. na udział w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych. Przystępując do aplikowania o środki unijne, należy pamiętać, że nie są one łatwym pieniądzem. Uzyskanie dofi- nansowania to dopiero początek drogi. Skomplikowane procedury rozliczania tych środków, kontrole, konieczność utrzymania założonych wskaźników i zachowania trwałości projektów zniechęcają przedsiębiorców. W perspektywie finansowania 2014–2020 projekty są, niestety, trudniejsze niż dotychczas. Nie mogą to już być proste projekty inwestycyjne. Wymagają pokazania strategii, zwłaszcza w wymiarze innowacyjności, oraz wpisania w cele krajowe i regionalne. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju deklarują natomiast, że na bieżąco będą analizowane bariery w zakresie inwestowania pieniędzy unijnych i podejmowane będą działania zmierzające do usuwania tych barier. W związku z tym 24 lutego 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspiesze­ nia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014–2020. Przyspieszenie wydawania środków unijnych jest obecnie sprawą kluczową, ponieważ występuje już znaczne opóźnienie w tym zakresie. 2. aplikowanie o środki unijne Fundusze unijne dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim dwa krajowe programy operacyjne, tj. Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne 16 województw. Największy wach­ larz wsparcia skierowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 2.1. program operacyjny inteligentny rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar- ka (PO IG), realizowanego w latach 2007–2013. Do najważniejszych zadań programu należy prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. PO IR kon- centruje się na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regio- nów, czyli tzw. inteligentnych specjalizacjach. maj 2016 PoradniK Gazety PrawneJ nr 5 (879) 5 Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów prywat- nych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań. Z czterech osi priorytetowych tego programu dla przedsiębiorców istotne są trzy pierwsze: n I Oś Priorytetowa – wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, n II Oś Priorytetowa – wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, n III Oś Priorytetowa – wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw. Tabela 3. Osie Priorytetowe PO IR Oś priorytetowa 1 I Oś Priorytetowa – wsparcie pro- wadzenia prac B+R przez przedsię- biorstwa oraz konsorcja naukowo- -przemysłowe Cel 2 Przykładowe typy projektów 3 (w Celem szczegółowym jest pobu- dzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalnoś- ci B+R. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodziel- nie lub we współpracy z zewnętrz- nymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostka- mi naukowymi. istniejącej Przykładowe typy projektów wspie- rane w ramach I Osi Priorytetowej: n Badania oraz prace rozwojowe Wsparcie obejmuje realizację ba- dań naukowych rozumie- niu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), w tym badań podstawowych, sto- sowanych lub przemysłowych, oraz prac konstrukcyjnych techno- logiczno-projektowych i doświad- czalnych, polegających na zasto- sowaniu już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badaw- czym lub jako wynik doświadcze- nia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowa- niem prototypów doświadczal- nych oraz instalacji pilotażowych. Przedsiębiorca może przeprowa- dzić prace badawcze samodziel- nie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpraco- wać w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką nauko- wą, innym przedsiębiorcą, siecią naukową, konsorcjum naukowo- -przemysłowym itp.). n Prace rozwojowe i demon­ stracje Wspierane projekty obejmują pra- ce badawczo-rozwojowe związa- ne z wytworzeniem instalacji pilo- tażowej/demonstracyjnej. Przedsiębiorca może przeprowa- dzić prace rozwojowe i demonstra- cyjne przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpra cować w tym zakresie z podmiotem ze- wnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorcą, siecią na- ukową, konsorcjum naukowo-prze- mysłowym itp.). 6 PoradniK Gazety PrawneJ nr 5 (879) www.pgp.infor.pl aplikowanie o środki unijne 1 2 3 II Oś Priorytetowa – wsparcie inno- wacji w przedsiębiorstwach Celem jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie prowadze- nia procesu komercjalizacji wyników prac B+R. Komercjalizacja, oznacza- jąca wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa, sta- nowi kluczowy element tworzenia innowacji. Wdrożenie wyników prac B+R pozwala przedsiębiorstwu na dalszy rozwój. W porównaniu jed- nak do prac B+R, skuteczność ko- mercjalizacji jest związana z dużo mniejszym ryzykiem i uwarunkowa- na czynnikami o charakterze rynko- wym, związanymi m.in. ze strategią realizowaną przez firmę, marketin- giem nowych produktów i usług. III Oś Priorytetowa – wsparcie oto- czenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Cele szczegółowe to: – zwiększenie potencjału przedsię- biorstw do prowadzenia działal- ności innowacyjnej, – wzrost umiędzynarodowienia dzia- łalności przedsiębiorstw, – rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu two- rzenia rozwiązań innowacyjnych. Przykładowe typy projektów realizo- wane w ramach II Osi Priorytetowej: n Rozwój projektów przedsię­ biorstw o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie ukierunkowane jest na projekty, polegające na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizo- wana i wykorzystana w praktyce. Finansowanie obejmuje w szcze- gólności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo- -rozwojowych. W ramach projektu finansowane jest także wdrożenie technologii (posiadającej postać wyników prac B+R) oraz urucho- mienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Efektem realizacji projektów jest udoskonalona technologia, która została wprowadzona na rynek. n Kredyt technologiczny na wdro­ żenie B+R Wsparcie obejmuje projekty polega- jące na wdrażaniu nowych techno- logii, wymagających prowadzenia prac B+R. Wsparcie będzie udzie- lane ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie częś- ciowej spłaty kredytu udzielane- go przez banki komercyjne. Kredyt może zostać wykorzystany na zakup nowej technologii oraz na koszty wdrożenia nowej technologii, pro- wadzące do uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, pro- cesów lub usług. Warunkiem uzy- skania kredytu technologicznego jest poniesienie przez przedsię- biorcę w ramach projektu okreś- lonego poziomu wydatków na zakup usług B+R lub zakup wyni- ków prac B+R. Przykładowe typy projektów realizo- wane w III osi PO IR: n Tworzenie warunków infra­ strukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przed­ siębiorstwa. Wsparcie obejmuje tworzenie i roz- wój infrastruktury B+R przedsię- biorstw poprzez inwestycje w apa- maj 2016 PoradniK Gazety PrawneJ nr 5 (879) 7 Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy 1 2 3 n Wsparcie rozwoju otwartych in­ raturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która słu- ży tworzeniu innowacyjnych pro- duktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania dzia- łów badawczo-rozwojowych i labo- ratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów ba- dawczo-rozwojowych. Najważniejszymi czynnikami de- cydującymi o przyznaniu wsparcia jest: wysoki poziom innowacyjności technologii, wartość inwestycji, pro- wadzenie badań, wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojo- wą, wielkość zatrudnienia ze szcze- gólnym uwzględnieniem pracowni- ków zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzu- pełnione o działania związane z za- trudnieniem wykwalifikowanych kadr lub rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę naukowo-badawczą. nowacji W celu pobudzenia współpra- cy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie dzielenia się wiedzą i tworzenia nowych rozwiązań, wspierane są projekty polegają- ce na rozwoju otwartych innowa- cji. Otwarta innowacyjność bazuje na tworzeniu partnerstwa dla jak najlepszego wykorzystywania we- wnętrznych i zewnętrznych zaso- bów, technologii oraz wiedzy. Istotną rolę w inicjowaniu takiej współpracy odegrać może pod- miot pełniący funkcję brokera in- nowacji, który zbiera z dużych firm niewykorzystane pomysły oraz identyfikuje MŚP zaintereso- wane dalszym rozwojem i komer- cjalizacją tej wiedzy. Finansowanie obejmuje inicjowanie kooperacji (koszty usług pośrednictwa i do- radztwa), jej prowadzenie oraz za- stosowanie nowego rozwiązania w praktyce gospodarczej. n Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw Wsparcie kierowane jest na uzy- skanie ochrony prawa własnoś- ci przemysłowej (z wyłączeniem 8 PoradniK Gazety PrawneJ nr 5 (879) www.pgp.infor.pl aplikowanie o środki unijne 1 2 3 kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru prze- mysłowego do Urzędu Patento- wego RP) oraz realizację ochrony własnoś ci przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości paten- towej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecz- nej komercjalizacji technologii. Wsparcie obejmuje również popu- laryzację korzyści wynikających z ochrony własności przemysłowej. Ponadto finansowane mogą być działania zmierzające do wzmocnie- nia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących ochrony włas ności przemysłowej prowadzo- nych w sądach międzynarodowych. n Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje Bony na innowacje umożliwiają roz- wijanie kontaktów przedsiębiorców prowadzących działalność produk- cyjną lub usługową z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojo- wymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi polegającej na opraco- waniu nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej tech- nologii produkcji albo na znaczą- cym ulepszeniu wyrobu lub techno- logii produkcji. n Wsparcie internacjonalizacji in­ nowacyjnych przedsiębiorstw Finansowanie dotyczy działań, ta- kich jak: – programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsię- biorców do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory go- spodarki o najwyższym poten- cjale eksportowym, – świadczenie na rzecz innowa- cyjnych przedsiębiorstw specja- listycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, men- toring, wsparcie firm w rozwo- ju działalności w wiodących za granicznych IOB, wsparcie przedsiębiorców w ubieganiu się o realizację zamówień publicz- nych za granicą, w poszukiwa- niu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów), maj 2016 PoradniK Gazety PrawneJ nr 5 (879) 9 Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy 1 2 3 – prowadzenie kampanii informa- cyjnej, promującej podejmowa- nie działalności międzynarodo- wej przez MŚP, – zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczy- nania i prowadzenia działalnoś- ci gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u, – prowadzenie badań wśród eks- porterów i potencjalnych eks- porterów oraz systematycznego monitoringu specjalizacji i tren- dów w działalności międzynaro- dowej przedsiębiorstw. 2.1.1. nabory projektów Nabory projektów w ramach PO IR prowadzą m.in.: 1. Instytucja pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 2. Instytucja wdrażająca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na portalu Funduszy Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/ zamiesz- czona jest informacja o wszystkich ogłoszonych naborach wniosków z wyszukiwarką według różnych kryteriów (program, województwo, termin naboru, itp.). Dla osób, które chcą z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące kon- kursy, na tym samym portalu http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow- -wnioskow/ zamieszczone są harmonogramy naborów we wszystkich programach. Harmonogramy naborów wniosków poszczególne instytucje zamieszczają też na swoich stronach internetowych. Tabela 4. Przykładowe nabory prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rodzaj konkursu 1 Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace roz- wojowe realizowane przez przedsię- biorstwa Konkurs przeznaczony dla MŚP reali- zujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców Terminy 2 Cel i warunki dofinansowania projektu 3 n ogłoszenie konkursu: 1 marca 2016 r. n rozpoczęcie naboru wniosków: 4 kwietnia 2016 r. n zakończenie naboru wniosków: 29 lipca 2016 r. n ogłoszenie konkursu: III kwartał 2016 r. n rozpoczęcie naboru wniosków: III kwartał 2016 r. n zakończenie naboru wniosków: IV kwartał 2016 r. n ogłoszenie konkursu: 28 kwietnia 2016 r. n rozpoczęcie naboru wniosków: 1 czerwca 2016 r. n zakończenie naboru wniosków: 11 lipca 2016 r. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowią- zania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu (prac B+R), rozu- mianego jako: 1) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gos- podarczej Wnioskodawcy po- przez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzy- skanych wyników projektu lub 2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przy- sługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działal- ności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub 3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działal ności gospodarczej innego przedsiębior- 10 PoradniK Gazety PrawneJ nr 5 (879) www.pgp.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: