Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 003905 21767756 na godz. na dobę w sumie
Psychologiczne i prawne aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych - ebook/pdf
Psychologiczne i prawne aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Język publikacji: polski
ISBN: 9788364927294 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja autorstwa dr Dariusza Biela wypełnia niszę, za którą należy uznać słabo naukowo eksplorowane zagadnienia teoretycznych i praktycznych aspektów komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Istotną zaletą recenzowanej monografii jest to, że odnosi się ona do psychologicznych, taktycznych i organizacyjnych aspektów takich negocjacji. (…) Autor odwołuje się w niej do praktyki negocjacyjnej wzbogacając rozważania teoretyczne przykładami zaczerpniętymi z praktyki negocjacyjnej, z którymi zetknęli się policyjni negocjatorzy.(…) Recenzowana monografia stanowi interesujące i wartościowe dzieło, które zasługuje nie tylko na publikację, ale również na zarekomendowanie jej wykorzystania zarówno w ramach szkolenia negocjatorów policyjnych i negocjatorów w sytuacjach kryzysowych, jaki i na zajęciach na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe, jako lektura uzupełniająca.

Kmdr dr hab. Tomasz Szubrycht

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP Książka ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy omówienia aspektu psychologicznego i prawnego negocjacji kryzysowych/policyjnych. Celem jej jest określenie reguł prowadzenia dialogu ze sprawcą w negocjacjach kryzysowych/policyjnych, a także charakterystyka pozostałych aspektów negocjacji kryzysowych. Termin negocjacje policyjne może być rozumiany w sensie wąskim, jako działania przebiegające według procedur opisanych w resortowych aktach prawnych, w tym także regulujących sprawy szkolenia zawodowe- go policjantów-negocjatorów i w sensie szerokim, jako wszelkie działania komunikacyjne funkcjonariuszy Policji w sytuacjach zagrożenia bezpie- czeństwa i porządku publicznego. W sensie szerokim zakres tego pojęcia obejmuje zarówno prenegocjacje, rozumiane nie tylko jako rozmowy pro- wadzone do czasu przybycia negocjatora policyjnego, ale i wszelkie roz- mowy o charakterze negocjacyjnym w czasie trwania incydentów, prowa- dzone przez funkcjonariuszy Policji w celu zażegnania konfliktów (także mediacje, czy też inne formy interwencji „trzeciej strony”). Negocjacje kryzysowe obejmowałyby zatem wszelkie rozmowy podejmowane w sy- tuacjach kryzysowych, nie tylko przez funkcjonariuszy Policji, ale i przed- stawicieli innych służb mundurowych (Straż Graniczna, Służba Więzienna, ABW, BOA, BOR, CBŚ), służb porządkowych i ratowniczych w sytuacjach np. zapobiegania panice, uspokajania ratowanych, udzielania wsparcia duchowego, przedstawicieli specjalności medycznych (psychologia i psy- chiatria), pedagogicznych (szczególnie resocjalizacja), osoby zajmujące się doradztwem w rozwiązywaniu spraw życiowych osób niezaradnych, a tak- że wszelkie osoby, które podejmują rozmowy w sytuacjach kryzysowych w celu zażegnania konfliktu. Chociaż od ponad 30 lat uznaje się negocjacje jako alternatywę w sto- sunku do działań siłowych w sytuacjach kryzysowych związanych z akta- mi terrorystycznymi, porwaniami zakładników, czy próbami samobójczy- mi i temat ten poruszano w pracach naukowych zarówno o ukierunkowaniu teoretycznym, jak i praktycznym, brak prac opartych na bazie empirycznej wskazujących, jak negocjować ze sprawcą w zależności od zmieniających się parametrów sytuacji kryzysowej, w tym różnic kulturowych. Wstęp Książka składa się z 4 rozdziałów, po których zamieszczono zakończe- nie, bibliografię oraz aneks. W rozdziale pierwszym poruszono kwestię ba- dań negocjacji policyjnych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Rozdział drugi poświęcony jest aspektowi psychologicznemu negocjacji policyjnych. Poruszono w nim kwestię syndromu sztokholmskiego (identyfikowania się z agresorem), stosowania technik manipulacji pschycholingwistycznej w negocjacjach policyjnych, a także między innymi możliwości wykorzy- stania psychologicznych mechanizmów wzajemności, konsekwencji, niedo- stępności, kontrastu i sympatii, wybrane zagadnienia w obszarze sztuki ar- gumentacji. Scharakteryzowano także typy sprawców sytuacji kryzysowej i sposoby negocjowania z nimi. Kolejny rozdział poświęcony jest prawnym aspektom komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Omówiono w nim sy- stem negocjacji policyjnych w Polsce, podstawy prawne działań negocja- torów policyjnych oraz kwestię doskonalenia zawodowego negocjatorów policyjnych. W rozdziale czwartym wskazano sposoby negocjowania ze sprawcą, w tym sposoby przełamywania oporu w negocjacjach z trudnym przeciwnikiem, ogólne zasady negocjowania ze sprawcą, a także kwestie argumentowania w negocjacjach. W zakończeniu zawarto podsumowa- nie rezultatów analizy oraz zamieszczono bibliografię i aneks zawierają- cy akty prawne dotyczące negocjacji policyjnych i szkoleń negocjatorów w porządku chronologicznym. Książka przeznaczona jest dla negocjatorów kryzysowych i policyj- nych, wszystkich pracowników służb mundurowych i innych pracowników, zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, którzy mogą znaleźć się w sytuacji wymagającej prowadzenia negocjacji, a także dla wszystkich, którzy nie tylko w swojej pracy prowadzą prenegocjacje i uczestniczą w sy- tuacjach kryzysowych negocjując ze stronami, ale którzy mogą być uczest- nikami sytuacji kryzysowej, wymagającej prowadzenia negocjacji. Materiał badawczy został zaczerpnięty z następujących źródeł: – nagrania z symulowanych negocjacji kryzysowych i policyjnych; – wywiady negocjatorami policyjnymi, ze sprawcą sytuacji kryzy- sowej, z ofiarą sytuacji kryzysowej; – obcojęzyczna literatura przedmiotu (z uwzględnieniem czynnika różnic międzykulturowych przy ekscerpcji przykładów); – dialogi i sceny z filmów o tematyce negocjacji policyjnych/kryzy- sowych. Szczegółowy zakres materiału obejmował przykłady zaczerpnięte z literatury przedmiotu: McMains, M.J., Mullins, W.C., 2006: Crisis negotiation. Managing Inci- dents and Hostage; 8 Wstęp Situations in Law Enforcement and Corrections. Cincinnati, OH (McMains, Tokarz M., 2005: Negocjacje z terrorystą. W.: Aspekty kompetencji komuni- kacyjnej. Red. B. Sierocka. Wrocław, 195-230 (Tokarz, 2005); Ury W. 1995: Odchodząc od NIE. Warszawa, 182-188 (Ury) oraz inne źród- Mullins, 2006)1; ła materiału: Symulacje sytuacji kryzysowych w garnizonie śląskim (awantura domowa, sąsiedzi zawiadomili policję, negocjator rozmawia ze sprawcą incydentu przez drzwi, sprawca nie chce wpuścić do mieszkania policji, w miesz- kaniu z nim jest żona – Sytuacja 1, Sytuacja 2); Materiał z ćwiczeń „Lotnisko 2011” w zakresie zarządzania kryzysowego w sytuacji ataku terrorystycznego (3-5 czerwca) na terenie MPL w Py- rzowicach (Lotnisko 2011); Materiały z ćwiczeń Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych2 Dialogi z filmów: Pieskie popołudnie (Film Pieskie popołudnie), FBI Nego- (SPNK 1, SPNK 2); cjator (Film FBI negocjator); Projekt „Czesko-polskie pogranicze – Poprawa bezpieczeństwa” współfi- nansowany z programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rep. Cz. – RP 2007-2013 (Milena 2010); Opis incydentów, w których brali udział negocjatorzy garnizonu śląskiego i które opisywali w ankietach (Przykład 1, Przykład 2...). 1 W nawiasach zamieszczono skróty występujące w publikacji. 2 Studia Podyplomowe Negocjacji Kryzysowych specjalność Negocjator Służb Mundurowych pro- wadzone są na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Kierownikiem Studiów jest prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychologiczne i prawne aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: