Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00805 008193 24117253 na godz. na dobę w sumie
Krótka gramatyka - HISZPAŃSKI - ebook/pdf
Krótka gramatyka - HISZPAŃSKI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 9788374292887 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zwięzłe omówienie najważniejszych zagadnień gramatycznych współczesnego języka hiszpańskiego.

Przejrzyste tabele.

Przykłady zdań hiszpańskich z tłumaczeniem na język polski.

Graficznie oznaczone najważniejsze różnice między językiem hiszpańskim a polskim.


Dzięki tej książce:


* opanujesz podstawy gramatyki hiszpańskiej lub utrwalisz posiadaną wiedzę

* łatwo odnajdziesz rozwiązania konkretnych problemów gramatycznych

* poprawnie sformułujesz wypowiedź, napiszesz list albo wypracowanie

* unikniesz typowych błędów językowych, jakie popełniają Polacy uczący się hiszpańskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótka gramatyka j´zyka hiszpaƒskiego Yolanda Mateos Ortega Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Grammatik Spanisch kurz bündig Grafika: Claudia Seeger Projekt ok∏adki: Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2000 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-76-1 T∏umaczenie i adaptacja: Ewa Bartkowiak Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Joanna Roszak Korekta: Alicja Zuchelkowska Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: MoÊ i ¸uczak, Poznaƒ Wydanie I Jak korzystaç z „Krótkiej gramatyki j´zyka hiszpaƒskiego” Ksià˝ka ta w zwi´z∏y i jasny sposób przedstawia najwa˝niejsze zagad- nienia gramatyki hiszpaƒskiej. Uwzgl´dnia równie˝ wyra˝enia charak- terystyczne dla j´zyka hiszpaƒskiego u˝ywanego w Ameryce Po∏udniowej. Przyst´pnie sformu∏owane regu∏y wsparte sà licznymi przyk∏adami t∏umaczonymi na j´zyk polski. Poniewa˝ ksià˝ka powsta∏a z myÊlà o polskim u˝ytkowniku, w wielu rozdzia∏ach wskazane sà typowe b∏´dy, jakie robià Polacy, oraz wskazówki, jak ich uniknàç. W pracy z ksià˝kà u∏atwieniem b´dà nast´pujàce symbole: Szczególnie wa˝ne zasady i w∏aÊciwoÊci. Istotne ró˝nice mi´dzy j´zykiem polskim a hisz- paƒskim. Krótkie wskazówki u∏atwiajàce zapami´tywanie regu∏. Wyra˝enia charakterystyczne dla j´zyka hiszpaƒskiego u˝ywanego w Ameryce Po∏udniowej. Nie musisz kolejno czytaç wszystkich rozdzia∏ów. Je˝eli chcesz si´ szy- bko nauczyç jakiegoÊ aspektu gramatyki albo odÊwie˝yç sobie w pami´ci wybrane zagadnienie, wystarczy si´gnàç do odpowiedniej cz´Êci ksià˝ki. Spis treÊci i zamieszczony z ty∏u „Indeks terminów gra- matycznych” pozwolà ∏atwo znaleêç to, co Ci´ interesuje. Je˝eli nie pami´tasz, co oznacza dany termin gramatyczny, pomo˝e Ci zestawie- nie wa˝niejszych poj´ç gramatycznych zamieszczone na str. 120. ˚yczymy mi∏ej i owocnej nauki! 3 Spis treÊci 1 Esto me suena a Español – wymowa, akcent i ortografia ........ 7 1.1 Alfabet hiszpaƒski ............................................................... 7 1.2 Wymowa ............................................................................. 8 1.3 Ortografia .......................................................................... 12 2 Pan, un pan, el pan – rodzajnik ................................................ 14 2.1 Formy rodzajnika okreÊlonego i nieokreÊlonego ............ 14 2.2 U˝ycie rodzajników ........................................................... 15 3 Cada cosa por su nombre – rzeczownik ................................... 17 3.1 Rodzaj m´ski i ˝eƒski ...................................................... 17 3.2 Tworzenie liczby mnogiej ................................................. 19 3.3 S∏owotwórstwo w j´zyku hiszpaƒskim ............................ 21 4 Muy fácil – przymiotnik ............................................................. 22 4.1 Formy przymiotnika .......................................................... 22 4.2 Miejsce przymiotnika w zdaniu ........................................ 23 4.3 Wzmacnianie znaczenia przymiotnika .............................. 25 4.4 Stopniowanie przymiotników ........................................... 25 5 Justamente así – przys∏ówek .................................................... 27 5.1 Formy przys∏ówka ............................................................. 28 5.2 Podzia∏ i znaczenie przys∏ówków ...................................... 29 5.3 Stopniowanie przys∏ówków .............................................. 32 6 ¿Cuánto dice usted? – liczebnik ................................................ 33 6.1 Liczebniki g∏ówne ............................................................. 33 6.2 Liczebniki porzàdkowe ..................................................... 37 7 Acción en palabras – czasownik ............................................... 38 7.1 Rodzaje czasowników ...................................................... 38 7.2 Czas teraêniejszy – presente ............................................ 39 7.3 Wyra˝anie przesz∏oÊci – czasy przesz∏e ........................... 41 7.3.1 Pretérito perfecto – czas przesz∏y dokonany z∏o˝ony .... 41 7.3.2 Pretérito indefinido – czas przesz∏y dokonany prosty ... 42 7.3.3 Porównanie czasów pretérito perfecto i indefinido ...... 45 7.3.4 Pretérito imperfecto – czas przesz∏y niedokonany ........ 47 7.3.5 Pretérito pluscuamperfecto – czas zaprzesz∏y .............. 49 7.4 Czasy przysz∏e .................................................................. 49 7.4.1 Wyra˝anie najbli˝szej przysz∏oÊci .................................. 49 7.4.2 Futuro simple – czas przysz∏y niedokonany .................. 50 7.4.3 Futuro perfecto – czas przysz∏y z∏o˝ony, dokonany ....... 51 4 8 De otro modo – czasownik: tryby i formy ................................ 52 8.1 Condicional – tryb warunkowy ......................................... 52 8.2 Imperativo – tryb rozkazujàcy ........................................... 53 8.3 Subjuntivo – tryb ∏àczàcy presente i pretérito perfecto de subjuntivo ..................................... 56 8.4 Pretérito imperfecto i pluscuamperfecto de subjuntivo ... 62 8.5 Nieodmienne formy czasownika ...................................... 63 8.5.1 Bezokolicznik – infinitivo ................................................ 63 8.5.2 Imies∏ów czynny – gerundio ......................................... 64 8.5.3 Imies∏ów bierny – participio .......................................... 66 8.6 Voz pasiva – strona bierna ................................................ 67 9 Amigo mío, yo esto te lo cuento sólo a tí – zaimek ................ 68 Zaimki wskazujàce (pronombres demostrativos) ............ 68 9.1 9.2 Zaimki pytajàce (pronombres interrogativos) ................... 69 9.3 Zaimki osobowe (pronombres personales) ...................... 71 9.4 Zaimki zwrotne (pronombres reflexivos) .......................... 74 9.5 Zaimki dzier˝awcze (pronombres posesivos) ................... 76 9.6 Zaimki wzgl´dne (pronombres relativos) ......................... 77 9.7 Zaimki nieokreÊlone (pronombres indefinidos) ................ 79 10 Esas palabrejas… – przyimek .................................................. 81 10.1 Najwa˝niejsze po∏àczenia przyimków z czasownikami .... 86 10.2 Przyimki ∏àczàce si´ z bezokolicznikiem ........................... 88 11 Si tú supieras lo que yo sé... – spójniki i zdania podrz´dne ................................................................... 88 11.1 Spójniki wspó∏rz´dne ....................................................... 89 11.2 Spójniki podrz´dne ........................................................... 90 12 Dice que lo quiere saber todo – mowa zale˝na ..................... 93 13 ¬Ándele, ándele! – j´zyk hiszpaƒski w Ameryce Po∏udniowej ........................... 95 14 Aún hay más – typowe pu∏apki w j´zyku hiszpaƒskim ........ 96 14.1 Ser i estar .......................................................................... 97 14.2 Hay i estar ......................................................................... 99 14.3 Gustar i inne ,,k∏opotliwe“ czasowniki ............................ 100 14.4 Przeczenie ....................................................................... 101 14.5 Szyk wyrazów w zdaniu .................................................. 102 Tabele odmiany czasowników .................................................... 104 Indeks ............................................................................................116 Terminy gramatyczne ....................................................................120 5 1 Esto me suena a Español – wymowa, akcent i ortografia Hiszpanie i mieszkaƒcy Ameryki Po∏udniowej mówià szybko, w sposób o˝ywiony, z charakterystycznym, wibrujàcym „r”. To z ca∏à pewnoÊcià pierwsza rzecz, na którà zwracamy uwag´, s∏yszàc j´zyk hiszpaƒski. Przys∏uchujàc si´ dok∏adniej, odkrywamy jednak znacznie wi´cej ró˝nic w wymowie polskiej i hiszpaƒskiej. W tym rozdziale omówimy podstawo- we zasady rzàdzàce hiszpaƒskà wymowà, akcentowaniem i ortografià. 1.1 Alfabet hiszpaƒski Litera A, a B, b C, c Ch, ch D, d E, e F, f G, g H, h I, i J, j K, k L, l Ll, ll M, m N, n π, ñ O, o P, p Q , q R, r S, s T, t U, u V, v W, w X, x Y, y Z, z Hiszpaƒska nazwa litery a be ce Zapis fonetyczny a b/β θ che de e efe ge hache i jota ka ele elle eme ene eñe o pe cu erre erre doble ese te u uve uve doble equis igriega zeta tʃ d/ð e f (cid:5)/γ χ i χ k l ʎ m n (cid:9) o p k r rr s t u b/β (cid:10)u b/β ks/γs s i j θ Odpowiednik ~takt ~Barcelona ~think /ang./ ~karta ~change /ang./ ~adwokat ~mecz ~ferie ~genera∏ ~Bohdan ~machaç ~wino ~dach ~kefir ~lampa ~liana ~mama ~nowy ~koniak/paƒski ~noc ~Alpy ~karta ~trasa ~masa ~miasto ~mamut ~Barcelona ~whisky ~Barcelona ~taxi ~Australia ~ja i ty ~mój ~think /ang./ Przyk∏ad w j´zyku hiszpaƒslim Antonio Barcelona Carmen chocolate Dolores Enrique Francia ganar Regar Gerona historia Inés José kilo Lorenzo Llobregat Madrid Navarra niña Oviedo París querido amar Perro Sábado Tarragona Ulises Valencia Washington Wolfram Xiquena extremo lápis y pluma muy Zaragoza 7 Polskie odpowiedniki wymowy sà cz´sto jedynie zbli˝one do wymowy hiszpaƒskiej, stàd oznaczenie ~ umieszczone przed przyk∏adami. Na przyk∏ad spó∏g∏oska h jest w j´zyku hiszpaƒskim niema, rr z kolei w ogóle nie wyst´puje w j´zyku polskim. 1.2 Wymowa Samog∏oski W j´zyku hiszpaƒskim jest pi´ç samog∏osek: a, e, i, o, u. Na ogó∏ wy- mawiane sà one w sposób zbli˝ony do samog∏osek polskich. Nieco d∏u˝sze sà zawsze samog∏oski akcentowane, np. música, María. a: e: i (y): o: u: wyraêne i otwarte, jak w polskim wyrazie Marta otwarte, jak e w wyrazie mecz jak i w wyrazie wino jak o w wyrazie mog´ jak u w wyrazie kultura Nieprawid∏owa wymowa mo˝e prowadziç do proble- mów ze zrozumieniem: zbyt d∏ugo i nisko wymawia- ne „o“ mo˝e zostaç zinterpretowane jako „u“; zbyt d∏ugie „e“ zaÊ – jako „i“. „E“ jest równie˝ tak samo wyraênie wymawiane na poczàtku wyrazu, w Êrodku i na koƒcu. W zestawieniach que, qui oraz gue, gui „u“ jest nie- me i nie wymawiamy go. Dwug∏oski Kiedy samog∏oski „i“ („y“) oraz „u“ po∏àczone sà z sobà lub innà samo- g∏oskà, tworzà dyftong, czyli dwug∏osk´. Sà wtedy wymawiane jak jed- na sylaba. farmacia, caimán, hay; bien, peine, ley; idiota, oigo, soy; suave, astronauta; europeo, abuelo; averiguo; cuidado, apreciéis, Paraguay. Kiedy „i“ lub „u“ sà akcentowane, jest to ukazane za pomocà akcentu graficznego. W tym wypadku samog∏oski te sà wymawiane rozdzielnie. W j´zyku hiszpaƒskim taka sytuacja nosi nazw´ hiato. tío, oí, baúl, tenía, freír, caí. Spó∏g∏oski Jak wspomniano ju˝ wczeÊniej, wiele liter wymawianych jest w j´zyku hiszpaƒskim inaczej ni˝ w j´zyku polskim lub tylko w sposób zbli˝ony. Jednak nie nale˝y si´ obawiaç – na szcz´Êcie w wi´kszoÊci wypadków ró˝nice sà nieznaczne. 8 b, v c ch g h j k ll n ñ q r rr s v w x y sà wymawiane jednakowo: na poczàtku wyrazu oraz po -m- oraz -n- wymawiamy je jak „b“; w Êrodku wyrazu wymawiamy je nieco bardziej mi´kko, (nie domykajàc warg). przed e oraz i wymawiamy je jak angielskie „th“(θ) w wyrazie „thought“; w po∏udniowej Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich i w Ameryce Po∏udniowej „c” jest w tym wypadku wymawiane jak bezdêwi´czne „s”. Przed samog∏oskami a, o oraz u wymawiane jest jak „k”. wymawia si´ jak zmi´kczone polskie „cz“. przed a, o, u wymawiane podobnie do polskiego „g“. Przed e, i wymawia si´ jak polskie dêwi´czne „ch“. JeÊli „g“ przed e, i ma zachowaç wymow´ polskiego „g“, to jest poprzedzone samog∏oskà „u“, która w tym przypadku nie jest wymawiana: np. gue, gui; natomiast aby „u“ by∏o wyma- wiane, musi byç pisane z dodatkiem znaku, zwanego tremà: güe, güi. jest zawsze nieme. (jak „g“ przed e oraz i) jest wymawiane zawsze jak polskie dêwi´czne „ch“. W Ameryce Po∏udniowej i na po∏udniu Hisz- panii g∏oska ta wymawiana jest nieco bardziej mi´kko. wyst´puje tylko w wyrazach zapo˝yczonych z innego j´zyka, jak na przyk∏ad „parking“ oraz w rodzinie s∏ów kilogramo, kiló- metro… wymawiane jest jak polskie „k“. w j´zyku literackim wymawiane w sposób zbli˝ony do polskie- go mi´kkiego „l“ w wyrazie „liana“. W wi´kszoÊci regionów Hiszpanii oraz w Ameryce Po∏udnio- wej jest jednak wymawiane jak polskie „j“. przed b, v oraz p wymawia si´ jak „m“. wymawia si´ jak polskie „ƒ“. wyst´puje zawsze z niemym u i tylko przed e lub i; wymawia- ne jest jak polskie „k“. Wyjàtek: „quórum“ (kworum). jest wibrujàce na poczàtku wyrazu i w Êrodku wyrazu po spó∏- g∏osce. jest zawsze wibrujàce. wymawiane zawsze ostro; czasem podobne do polskiego „sz“. nie jest wymawiane ani jak „f“, ani jak polskie „w“ – w stosun- ku do v u˝ywamy tych samych zasad, co do hiszpaƒskiej litery b. wyst´puje tylko w wyrazach zapo˝yczonych z innego j´zyka i wymawiane jest tak, jak v i b. Czasem wymawia si´ je jak w j´zyku angielskim („whisky“) pomi´dzy samog∏oskami wymawiane jak polskie „ks“ lub „gs“, przed spó∏g∏oskami t, p, c lub q oraz w j´zyku potocznym cz´- sto wymawia si´ jak „s“. gdy wystepuje oddzielnie wymawia si´ jak polskie „i“. Na koƒcu wyrazu, jako cz´Êç sk∏adowa dwug∏oski oraz przed 9 z samog∏oskà wymawia si´ jak polskie „j“. wyst´puje tylko przed a, o, u i zawsze wymawiane jest jak an- gielskie „th“ (θ) w wyrazie „thorn“. W Ameryce Po∏udniowej, na po∏udniu Hiszpanii i na Wyspach Kanaryjskich wymawiane jest jak bezdêwi´czne „s“. W wyrazach: México, Texas, Oaxaca i innych na- zwach meksykaƒskich x zast´puje j i dlatego jest wy- mawiane jak polskie „ch“. G∏oski d, g (u), b (pisane b/v) oraz p, t, k (pisane c/qu/k) sà wymawiane bardziej mi´kko ni˝ w j´zyku polskim. Ponadto nale˝y zwróciç uwag´, ˝e ich wy- mowa jest o wiele mniej wyraênia. W Êródg∏osie, w mowie potocznej d jest prawie nie- s∏yszalne lub znika zupe∏nie. Równie˝ w wyg∏osie d jest praktycznie ledwie s∏yszalne. Wibrujàce r Hiszpaƒskie r mo˝e wyst´powaç pojedynczo lub jako rr. Podwójne r jest zawsze wibrujàce i wyst´puje mi´dzy dwiema samog∏oskami, ni- gdy na poczàtku zdania. Obowiàzujà równie˝ nast´pujàce zasady: – r na koƒcu wyrazu oraz w po∏àczeniach br-, pr-, tr-, cr- jest zawsze krótkie hablar brazo pronto teatro cristal – na poczàtku wyrazu oraz w Êrodku wyrazu po spó∏g∏osce (g∏ównie po l, n, s) r jest wibrujàce Rosa Enrique Israel alrededor – tylko mi´dzy samog∏oskami r mo˝e byç zarówno krótkie, jak i wibru- jàce; r wibrujàce jest wtedy jednak zawsze podwojone. caro – carro drogi – samochód ahora – ahorra teraz – oszcz´dza pero – perro lecz – pies zero – pagórek cero – cerro Wymowa wibrujàcego r nie jest szczególnie trudna dla Polaków uczàcych si´ j´zyka hiszpaƒskiego. Aby jednak nabraç wprawy w silnym akcentowaniu r, warto poçwiczyç t´ umiej´tnoÊç. Mo˝na na przyk∏ad wypisaç na kartce s∏owa: „rower“, „traktor“, „rabar- bar“ i powtarzaç je, g∏oÊno i przeciàgle wymawiajàc g∏osk´ „r“. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Krótka gramatyka - HISZPAŃSKI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: