Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 004094 21336619 na godz. na dobę w sumie
Informacje gospodarcze. Studium prawne - ebook/pdf
Informacje gospodarcze. Studium prawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 383
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8128-046-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

We współczesnym obrocie gospodarczym informacja jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących jego rozwój. Wywiera ona istotny wpływ na zachowania i decyzje uczestników tego obrotu, tj. kontrahentów, zarówno w fazie poprzedzającej zawarcie umowy, jak i w fazie jej wykonywania, a także po jej wykonaniu. Umowy zawierane współcześnie w obrocie masowym z udziałem profesjonalistów między sobą oraz z udziałem konsumentów cechuje w wielu przypadkach wysoki stopień skomplikowania, ponadto wzrasta liczba umów zawieranych za pomocą środków komunikowania się na odległość. W tego rodzaju umowach ryzyko naruszania uzasadnionych interesów drugiej strony jawi się jako szczególnie wysokie. Odpowiedzią na te problemy jest wzrastająca aktywność prawodawcy zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie ustawodawstw krajowych. Rezultatem tej aktywności są zaś stosowne dyrektywy unijne oraz przepisy ustaw krajowych.

W prezentowanej publikacji omówiono różne aspekty prawnej regulacji informacji w odniesieniu do umów. Zawarto zarówno pogłębioną analizę skomplikowanych rozwiązań prawnych, jak i rozważania teoretyczne, które mogą stanowić punkt wyjścia w procesie stanowienia i stosowania prawa. Monografia zawiera opracowania dotyczące problematyki prawnej informacji w odniesieniu do niektórych specjalnych dziedzin obrotu gospodarczego. Dzieło pozwala zrekonstruować model prawnej ochrony informacji w gospodarce, który jest odpowiedni do aktualnych potrzeb gospodarki. Pozwala też na wskazanie aktualnych trendów rozwoju prawa. Publikacja zawiera opracowania naukowców różnych specjalności, wśród których znaleźli się wybitni specjaliści o uznanym autorytecie, co niewątpliwie poszerza perspektywę spojrzenia.

W monografii przedstawiono takie zagadnienia, jak:

Publikacja może stanowić także ważny punkt wyjścia dla badań w zakresie problematyki prawnej informacji gospodarczej w obrocie gospodarczym. Zainteresuje zarówno praktyków prawa: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, jak i naukowców czy dydaktyków.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE INFORMACJE GOSPODARCZE STUDIUM PRAWNE ANNA WALASZEK-PYZIOŁ (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA WALASZEK-PYZIOŁ (red.) • INFORMACJE GOSPODARCZE STUDIUM PRAWNE Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Urszula Promińska (red.) WKŁADY NIEPIENIĘŻNE DO SPÓŁEK HANDLOWYCH Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.) WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Piotr Zacharczuk OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka (red.) IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA www.ksiegarnia.beck.pl INFORMACJE GOSPODARCZE STUDIUM PRAWNE Redakcja prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł Autorzy Kamiński, prof. dr hab. Piotr Kardas, mgr Ewelina Koźmińska, dr Agnieszka Kubiak-Cyrul, dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, dr Zdzisław Muras, mgr Wiktor Oziębała, dr hab. Andrzej Powałowski, prof. dr hab. dr Michał Biliński, prof. dr hab. Bartosz Brożek, dr hab. Wojciech Cyrul, dr hab. Tomasz Długosz, mgr Joanna Filipkowska, dr hab. Marcin Wojciech Pyzioł, dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. dr hab. Jerzy Stelmach, dr Grzegorz Suliński, prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, prof. dr hab. Wojciech Załuski, dr hab. Artur Żurawik WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Wydawca: Katarzyna Gierłowska Recenzja naukowa: prof. zw. dr hab. Tadeusz Włudyka Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8045-7 ISBN e-book 978-83-8128-046-4 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Wykaz aktów prawnych .......................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Rozdział I. Rola informacji w procesie interpretacji prawa (Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek) ....................................................................... § 1. Pojęcie informacji ...................................................................................... § 2. Dwa dyskursy: teoretyczny i praktyczny ............................................... § 3. Informacja w interpretacji prawa ........................................................... Rozdział II. O pojęciu informacji w perspektywie teoretyczno-prawnej (Wojciech Załuski) ............................................................................................... § 1. Pojęcie informacji w języku potocznym ................................................ § 2. Eksplikacje potocznego pojęcia informacji ........................................... I. Pojęcie informacji w świetle teorii informacji – informacja statystyczna ....................................................................................... II. Pojęcie informacji w świetle teorii decyzji – informacja pragmatyczna .................................................................................... § 3. O przydatności pojęć informacji statystycznej i pragmatycznej dla rozważań prawniczych ............................................................................. Rozdział III. Publicznoprawne obowiązki informacyjne w sferze norm publicznego prawa gospodarczego na tle ustawy o dostępie do informacji publicznej (Marcin Kamiński) ..................................................... § 1. Metody i instrumenty władczego i niewładczego oddziaływania w sferze publicznego prawa gospodarczego ......................................... § 2. Obowiązki o charakterze informacyjnym w sferze norm publicznego prawa gospodarczego ......................................................... § 3. Publicznoprawne obowiązki informacyjne a ustawa o dostępie do informacji publicznej ................................................................................ Rozdział IV. Zawodność informacyjna i jej wpływ na stosowanie prawa w postępowaniach sądowych z udziałem przedsiębiorców. Zarys (Artur Żurawik) ................................................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... XI XIII XXI XXV XXXI 1 1 3 5 11 11 12 13 19 23 29 29 32 41 47 47 V Spis treści § 2. Błędna wykładnia z powodu wadliwej publikacji tekstów prawnych w elektronicznych systemach informacji prawnej ............................... § 3. Wadliwości procesu wykładni związane z niekompletnością orzecznictwa w bazach danych ............................................................... § 4. Wadliwości procesu wykładni związane z nieaktualnością danych zawartych w elektronicznych bazach danych ....................................... § 5. Zawodność informacyjna w procedurach sądowych i jej wpływ na sytuację prawną przedsiębiorców ...................................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział V. Ochrona informacji poufnej na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (analiza karnistyczna na tle regulacji rozporządzenia MAR) (Piotr Kardas) ............................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Rozbieżność zakresowa definicji pojęcia „informacje poufne” .......... § 3. Kolizja między prawem polskim a prawem unijnym .......................... § 4. Kwestia derogacji przepisów krajowych ................................................ § 5. Przesłanki odpowiedzialności karnej na gruncie ObrInstrFinU ........ § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VI. Obowiązki informacyjne banku w fazie wykonywania umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (Anna Walaszek- Pyzioł, Wojciech Pyzioł) ...................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Obowiązki informacyjne banku w świetle przepisów ustawy o usługach płatniczych ............................................................................. § 3. Obowiązki informacyjne banku w świetle przepisów Kodeksu cywilnego ..................................................................................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VII. Prawo wspólnika do informacji o spółce kapitałowej z uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa (Andrzej Szumański) ........................................................................................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Odmienny reżim prawa wspólnika do informacji o spółce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce akcyjnej ....................... § 3. Prawo do informacji wspólnika o spółce w ramach grupy spółek .... § 4. Szczególne uprawnienia informacyjne Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółki w świetle ustawy odnoszącej się do sektora energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych ................... § 5. Brak regulacji szczególnych uprawnień informacyjnych Skarbu Państwa o spółce w pozostałych ustawach szczególnych .................... § 6. Konkluzje .................................................................................................... 48 50 51 52 55 57 57 64 65 78 80 87 89 89 91 96 99 101 101 103 107 109 112 114 VI Spis treści Rozdział VIII. Interes publiczny w działalności spółek Skarbu Państwa. Informacja a nadzór właścicielski (Artur Żurawik) .................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Rozumienie pojęcia „interes” .................................................................. § 3. „Interes publiczny” a „interes państwa” ................................................ § 4. Ekonomiczne aspekty udziału państwa w gospodarce ........................ § 5. Wartości a cele. „Wartości – cele” w działalności spółek Skarbu Państwa ........................................................................................................ § 6. „Interes publiczny” a „cel publiczny” i pojęcia pokrewne w działalności spółek Skarbu Państwa ................................................... § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IX. Obowiązki informacyjne sponsora badań klinicznych produktów leczniczych w świetle rozporządzenia Nr 536/2014 (Wojciech Cyrul, Agnieszka Kubiak-Cyrul) ...................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Źródła prawne obowiązków informacyjnych sponsora badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi w Polsce .. § 3. Obowiązki informacyjne sponsora – uwagi ogólne ............................. § 4. Rodzaje obowiązków informacyjnych sponsora na podstawie rozporządzenia Nr 536/2014 ................................................................... I. Obowiązki informacyjne sponsora na etapie składania wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne ............................... II. Obowiązki informacyjne sponsora związane z prowadzeniem i zakończeniem badania klinicznego ............................................ § 5. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział X. Informacja gospodarcza na rynku paliw i energii (Zdzisław Muras) ................................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Informacja regulacyjna ............................................................................. § 3. Informacja między przedsiębiorstwami ................................................. § 4. Informacja dla odbiorców ........................................................................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XI. Wymiana informacji między konkurentami jako praktyka ograniczająca konkurencję w prawie antymonopolowym (Rafał Stankiewicz) .............................................................................................. § 1. Wymiana informacji jako przedmiot zainteresowania prawa konkurencji ................................................................................................. § 2. Rodzaje wymiany informacji ................................................................... § 3. Ocena skutków wymiany informacji między konkurentami z punktu widzenia prawa konkurencji .................................................. 117 117 119 122 126 128 130 137 141 141 146 149 154 156 159 169 171 171 173 180 183 189 191 191 195 197 VII Spis treści § 4. Informacje rzeczywiście jawne ................................................................ § 5. Wymiana informacji jako praktyka uzgodniona ................................. § 6. Przykładowe problemy związane ze stosowaniem prawa konkurencji ................................................................................................. § 7. Antykonkurencyjne zamknięcie dostępu do rynku ............................. § 8. Cechy wymiany informacji ...................................................................... I. Informacje strategiczne ................................................................... II. Pokrycie rynku ................................................................................. III. Zagregowane i zindywidualizowane dane ................................... IV. Dane o charakterze historycznym ................................................. V. Częstotliwość wymiany informacji ............................................... § 9. Zakończenie ................................................................................................ Rozdział XII. Informacja na temat przeznaczenia terenu oraz warunków jego zabudowy i zagospodarowania ujęta w aktach kształtujących ład przestrzenny (Katarzyna Małysa-Sulińska) .................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Akty kształtujące ład przestrzenny w systemie źródeł prawa ............. § 3. Ogólność norm ujętych w aktach kształtujących ład przestrzenny ... § 4. Zakres obowiązywania norm kształtujących ład przestrzenny .......... § 5. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XIII. Tajemnica przedsiębiorstwa – model ochrony tajemnic przedsiębiorców przez państwo (Tomasz Długosz) ..................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Tajemnice przedsiębiorców ...................................................................... § 3. Ochrona tajemnic przedsiębiorców ........................................................ § 4. Tajemnice przedsiębiorców a działalność organów państwa .............. § 5. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział XIV. Obowiązki informacyjne w ramach działalności z zakresu urządzania gier hazardowych przez Internet (Michał Biliński) ............... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Źródła obowiązków informacyjnych w zakresie urządzania gier hazardowych online ................................................................................... I. Hazard w Internecie – umowa zawierana na odległość ............. II. Hazard w Internecie – usługa świadczona drogą elektroniczną ..................................................................................... § 3. Obowiązki informacyjne w ustawie o grach hazardowych ................. § 4. Informacja handlowa w ustawie o grach hazardowych ...................... § 5. Zakończenie ................................................................................................ Rozdział XV. Obowiązki informacyjne na hurtowych rynkach energii (Joanna Filipkowska) ........................................................................................... VIII 199 200 203 205 206 206 206 207 208 208 209 211 211 213 218 220 226 229 229 230 236 240 245 247 247 248 248 250 253 256 258 261 Spis treści § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Zapobieganie nieuczciwym praktykom na hurtowych rynkach energii .......................................................................................................... § 3. Informacja a raport ................................................................................... I. Informacja wewnętrzna .................................................................. II. Podawanie informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej .......................................................................................... III. Raportowanie danych na potrzeby monitorowania obrotu na hurtowych rynkach energii ....................................................... § 4. Sankcje za nieprzestrzeganie rozporządzenia REMIT ......................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XVI. Wymiana informacji o zobowiązaniach pieniężnych w oparciu o art. 105 ust. 4 PrBank (Wiktor Oziębała) ................................ § 1. Przedmowa ................................................................................................. § 2. Geneza wyodrębnienia specjalnego podsystemu wymiany informacji kredytowej ............................................................................... § 3. Przydatność rejestrów kredytowych utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 PrBank w świetle ich funkcji i stawianych im celów ... § 4. Swoboda w zakresie tworzenia instytucji wskazanych w art. 105 ust. 4 PrBank i narosłe w związku z tym wątpliwości regulacyjne .... § 5. Restrykcyjny charakter ograniczeń względem dostępu do informacji gromadzonych w rejestrach kredytowych ......................... § 6. Zmiana modelu współpracy z instytucjami utworzonymi na mocy art. 105 ust. 4 PrBank wobec ostatniej nowelizacji .............................. § 7. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział XVII. Informacja w zamówieniach publicznych (Ewelina Koźmińska) ........................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie informacji oraz jej funkcja ......................................................... § 3. Rodzaje informacji .................................................................................... § 4. Struktura informacji w zamówieniach publicznych ............................ § 5. Informacje, bez jakich postępowanie o udzielenie zamówienia nie doszłoby do skutku ................................................................................... § 6. Tryby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego a informacja ................................................................................................ § 7. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jej ograniczenia ................................................................................................ § 8. Oferta oraz SIWZ a informacja .............................................................. § 9. Nieprawdziwe informacje ........................................................................ § 10. Podsumowanie ........................................................................................... 261 262 264 265 269 270 271 273 275 275 276 279 281 284 288 291 295 295 295 297 297 299 301 303 305 307 310 IX 311 311 313 315 317 319 322 323 333 Spis treści Rozdział XVIII. Rozbieżność pomiędzy sposobem korzystania z gruntu określonym w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste a jej przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Grzegorz Suliński) ............................................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Użytkowanie wieczyste – uwagi ogólne ................................................ § 3. Sposób korzystania z gruntu określony w umowie o jego oddanie w użytkowanie wieczyste oraz cel użytkowania wieczystego ............. § 4. Sposób korzystania z gruntu określony w umowie o jego oddanie w użytkowanie wieczyste a jego przeznaczenie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .................. § 5. Skutki rozbieżności pomiędzy sposobem zagospodarowania nieruchomości określonym w umowie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste a jej przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .................. § 6. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XIX. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jako zbiór danych i informacji o przedsiębiorcach – osobach fizycznych (Andrzej Powałowski) .................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ X Wstęp 1. We współczesnym obrocie gospodarczym informacja jest jednym z najważniej- szych czynników warunkujących rozwój tego obrotu. Wywiera ona istotny wpływ na zachowania i decyzje uczestników tego obrotu, tj. kontrahentów zarówno w fazie poprzedzającej zawarcie umowy, jak i w fazie jej wykonywania, a także po wykonaniu umowy. Dysponowanie przez kontrahentów pożądanych przez nich zasobów informa- cji umożliwia im orientację co do ryzyk prawnych i ekonomicznych związanych z da- nym kontraktem. 2. Umowy zawierane współcześnie w obrocie masowym z udziałem profesjonali- stów między sobą oraz z udziałem konsumentów cechuje w wielu przypadkach wysoki stopień ich skomplikowania i „technicyzacji” (rozumianej jako wykorzystywanie po- jęć i terminów nie zawsze jasnych dla potencjalnych kontrahentów). Ponadto wzrasta bardzo szybko wolumen umów zawieranych za pomocą środków komunikowania się na odległość, a zatem bez „osobistego” kontaktu stron. W tego rodzaju umowach ry- zyko naruszania uzasadnionych interesów drugiej strony jawi się jako szczególnie wy- sokie. 3. Niejako odpowiedzią na powyższe problemy jest wzrastająca aktywność prawo- dawcy zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie ustawodawstw kra- jowych. Rezultatem tej aktywności są stosowne dyrektywy unijne oraz przepisy ustaw „krajowych”. W szczególności, ilość przepisów prawnych dotyczących szeroko pojmo- wanej problematyki „informacji” w odniesieniu do umów wzrasta w sposób bardzo istotny. Przykładowo, w ustawie z 2011 r. o usługach płatniczych (stanowiących imple- mentację stosownej dyrektywy unijnej) zawarto aż 24 artykuły dotyczące obowiązków informacyjnych stron umów o tzw. usługi płatnicze. 4. Zakres informacji „pożądanych” przez kontrahentów jest różny w zależności od segmentu obrotu. Inne informacje są ważne np. dla odbiorcy usług płatniczych świad- czonych przez bank, a inne np. dla podmiotów nabywających usługi w zakresie świad- czenia usług zdrowotnych. Z tego względu problematyka obowiązków informacyjnych jest uregulowana w obowiązujących ustawach w sposób specjalistyczny, a nie w sposób ogólny (np. w postaci swego rodzaju „kodeksu” praw i obowiązków w zakresie infor- macji). 5. Wzrastające znaczenie problematyki informacji w obrocie gospodarczym zna- lazło, jak dotąd, ograniczone zainteresowanie ze strony przedstawicieli nauki prawa. Niniejsza monografia zawiera opracowania dotyczące problematyki prawnej informa- cji w odniesieniu do niektórych specjalnych dziedzin obrotu gospodarczego. Jednak zawiera ona także artykuł dotyczący problematyki informacji gospodarczej ocenianej XI Wstęp z punktu widzenia ogólnoteoretycznego (filozofii prawa). Wydaje się bowiem, że dla należytego rozumienia przepisów ustaw szczególnych niezbędne jest ustalenie stosow- nych podstaw – szczególnie w zakresie zakresu pojęcia „informacja” oraz jej uzasadnień aksjologicznych. 6. Niniejsza monografia nie pretenduje – rzecz jasna – do przedstawienia całościo- wego obrazu problematyki prawnej informacji w obrocie gospodarczym. Może jednak stanowić ważny punkt wyjścia dla dalszych badań w tym zakresie. Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne AkcyzU04 ....................................... ustawa z 23.1.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) BezpŻywnU .................................... ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) DostInfPubU .................................. ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- DozTechU ...................................... ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym blicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1040 ze zm.) dyrektywa 2001/20/WE ................ dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.4.2001 r. w sprawie zbliżania prze- pisów ustawowych, wykonawczych i administra- cyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów lecz- niczych, przeznaczonych do stosowania przez czło- wieka (Dz.Urz. UE L Nr 121, s. 34, ze zm.) dyrektywa 2003/6/WE .................. dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nad- użyć na rynku) (Dz.Urz. UE L Nr 96, s. 16) dyrektywa MAD II ........................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/57/UE z 16.4.2014 r. w sprawie sankcji kar- nych za nadużycia na rynku (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 179) DziałLeczU ..................................... ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) DziałUbezpReasU ......................... ustawa z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczenio- wej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.) GospGruntU85 .............................. ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wy- właszczaniu nieruchomości (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) XIII Wykaz skrótów GospTerU ....................................... ustawa z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w mia- stach i osiedlach (t.j. Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.) GryHazardU ................................... ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych InspHandlU .................................... ustawa z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.) (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KontrNiektInwU ........................... ustawa z 24.7.2015 r. o kontroli niektórych inwesty- cji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 980 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- nego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1904) czy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682) KRSU ............................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) NadzRynFinU ................................ ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi- nansowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 196 ze zm.) NadzórMakroU ............................. ustawa z 5.8.2015 r. o nadzorze makroostrożnościo- wym nad systemem finansowym i zarządzaniu kry- zysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1513 ze zm.) NieuczPraktRynkU ....................... ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczci- wym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070) ObrInstrFinU ................................. ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- OchrKonkurU ................................ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- nansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.) OdnŹródłaEnU .............................. ustawa z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach sumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) OfertaPublU ................................... ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do energii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1148 ze zm.) XIV Wykaz skrótów zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1639 ze zm.) OrdPU ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) PlanZagospU .................................. ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) PrAtom ........................................... ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. PrBank ............................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 576 ze zm.) z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) PrEnerg ........................................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne PrGeolGórn .................................... ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze PrFarm ............................................ ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne PrKonsU ......................................... ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta PrPrzew ........................................... ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.) PrSzkolWyż .................................... ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- szym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) PrTelekom ...................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne PrWłPrzem ..................................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) wej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) PrywPPU ........................................ ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1055 ze zm.) PrzejFinansU .................................. ustawa z 22.9.2006 r. o przejrzystości stosun- ków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzysto- ści finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) rozporządzenie MAR .................... rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nad- użyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Ko- XV Wykaz skrótów misji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 1) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecz- nej z 11.5.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. Nr 47, poz. 480) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 536/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie ba- dań klinicznych produktów leczniczych stosowa- nych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz.Urz. UE L Nr 158, s. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie instru- mentów pochodnych będących przedmiotem ob- rotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.Urz. UE L Nr 201, s. 1) rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1031/2010 z 12.11.2010 r. w sprawie harmonogramu, kwe- stii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cie- plarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Par- lamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej sys- tem handlu przydziałami emisji gazów cieplarnia- nych we Wspólnocie (Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie inte- gralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.Urz. UE L Nr 326, s. 1) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1348/2014 z 17.12.2014 r. w sprawie przekazy- wania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozpo- rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzysto- ści hurtowego rynku energii (Dz.Urz. UE L Nr 363, s. 121) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.) RynekKapNadzórU ....................... ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapi- StatPublU ........................................ ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej tałowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1480 ze zm.) rozporządzenie o komisjach bio- etycznych ........................................ rozporządzenie Nr 536/2014 ....... rozporządzenie Nr 648/2012 ....... rozporządzenie Nr 1031/2010 ..... rozporządzenie REMIT ................ rozporządzenie wykonawcze ....... XVI Wykaz skrótów StopnieNaukU ............................... ustawa z 14.3.2003 r. o stopniach naukowych i ty- tule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.) SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) ŚrodInfU ......................................... ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń- stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia- ływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ŚwiadUsłElektU ............................. ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) ŚwiadUsługU .................................. ustawa z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 893 ze zm.) TFUE ............................................... wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47) UdostInfoGospU ........................... ustawa z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.) UprMinEnergU ............................. ustawa z 18.3.2010 r. o szczególnych uprawnie- niach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapita- łowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2012) UsłPłU ............................................. ustawa z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 ze zm.) Wytyczne ........................................ Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie stoso- wania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień ko- operacyjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE C z 2011 r. Nr 11, s. 1) ZamPublU ...................................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ZasZarzMieniemPU ...................... ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mie- niem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.) ZawLekU ........................................ ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) XVII Wykaz skrótów ZNKU ............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające i inne podmioty ACER ............................................... Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Ener- ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości EUNGiPW ...................................... Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów War- getyki tościowych KE .................................................... Komisja Europejska KIO .................................................. Krajowa Izba Odwoławcza NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SOKiK ............................................. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UKE ................................................. Urząd Komunikacji Elektronicznej UOKiK ............................................ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE ................................................. Urząd Regulacji Energetyki WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny ZAUZP ............................................ Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicz- nych 3. Czasopisma AUWr .............................................. Acta Universitatis Wratislaviensis CzPKiNP ......................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych GP .................................................... Gazeta Prawna GS .................................................... Gazeta Sądowa GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze IPP TBSP UJ .................................. Internetowy Przegląd Prawniczy. Towarzystwo Bi- blioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagielloń- skiego KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ................................................. Monitor Prawniczy MoPB .............................................. Monitor Prawa Bankowego ONSA .............................................. Orzecznictwo Najwyższego Sądu Administracyj- nego XVIII Wykaz skrótów ria A OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Se- Pal. ................................................... Palestra PB ..................................................... Prawo Bankowe PiP ................................................... Państwo i Prawo PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PPP .................................................. Przegląd Prawa Publicznego Prz.Sejm. ......................................... Przegląd Sejmowy PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP ..................................................... Studia Prawnicze ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł CBOSA ............................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- CEIDG ............................................ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności nych Gospodarczej inne i tak dalej i temu podobne jak wyżej litera cyt. ................................................... cytowany (-a, -e) dec. .................................................. decyzja dot. ................................................... dotyczy Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy in. ..................................................... itd. .................................................... itp. .................................................... jw. .................................................... lit. ..................................................... m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny (-a, -e) Nb. ................................................... numer brzegowy niepubl. ........................................... niepublikowany np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie PIP ................................................... Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informacje gospodarcze. Studium prawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: