Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00543 004665 21005509 na godz. na dobę w sumie
Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym - ebook/pdf
Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 512
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8171-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Głównym celem badawczym przedstawianej monografii jest rozstrzygnięcie pytania, czy wartość normatywna przepisów kształtujących kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym uzasadnia pozytywną prognozę, co do skutecznego przeciwdziałania podobnym zjawiskom jakim był kryzys subprime. Założono bowiem, że tylko zrozumiała, jednoznaczna oraz pragmatyczna (także na poziomie egzekucyjnym) regulacja prawna może gwarantować ochronę wspólnotowych wartości z bezpieczeństwem rynku finansowego na czele. Co więcej, zależność ta działa również odwrotnie – przepisy, których wartość normatywna jest ograniczona lub w ogóle wątpliwa, rzeczywistych gwarancji dla zabezpieczenia tych wartości dostarczyć nie mogą, tworząc regulację fasadową, a nawet szkodliwą, bo stwarzającą jedynie złudzenie zabezpieczenia systemu finansowego. Dlatego oczekiwanie co do skuteczności instrumentów nadzorczych pozostających w dyspozycji ERRS i EUNB powinno mieć rzetelne pokrycie w przepisach, które byłyby w stanie zagwarantować, że wspomniane instrumenty będą faktycznie skuteczne – zarówno na poziomie makro-, jak i mikroostrożnościowym oraz w sytuacjach najpoważniejszych zagrożeń tak dla całego systemu finansowego, jak i poszczególnych jego części.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE KOMPETENCJE REGULACYJNE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO ORAZ EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU BANKOWEGO W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM SYSTEMOWYM JANUSZ MOLIS Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JANUSZ MOLIS • KOMPETENCJE REGULACYJNE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO ORAZ EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU BANKOWEGO W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM SYSTEMOWYM CHARAKTERYSTYKA DOGMATYCZNOPRAWNA NA TLE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1092/2010 ORAZ NR 1093/2010 Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Robert Kulski OCHRONA INTERESÓW ZBIOROWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Hubert Wysoczański PRAWO DO ZMIANY ORAZ POLECENIE ZMIANY TREŚCI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W ŚWIETLE WARUNKÓW FIDIC Aleksandra Sikorska-Lewandowska UCHWAŁY WŁAŚCICIELI LOKALI. STUDIUM PRAWNE Przemysław Banasik SĄD ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE – POŻĄDANY KIERUNEK ZMIAN Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Kinga Michałowska NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Marcin Lemkowski ŚWIADCZENIA ANTYCYPACYJNE Grzegorz Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl KOMPETENCJE REGULACYJNE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO ORAZ EUROPEJSKIEGO URZĘDU NADZORU BANKOWEGO W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM SYSTEMOWYM CHARAKTERYSTYKA DOGMATYCZNOPRAWNA NA TLE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1092/2010 ORAZ NR 1093/2010 JANUSZ MOLIS WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. nadzw. dr hab. Konrad Kohutek Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania AGH. Afiliacja autora: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8170-6 ISBN e-book 978-83-812-8171-3 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... XXI Bibliografia ................................................................................................................ XXVII Wstęp ........................................................................................................................... 1 Rozdział I. Kompetencje Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w identyfikowaniu i pomiarze ryzyka systemowego ..................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Identyfikacja ryzyka systemowego na gruncie teoretycznym ............ I. Interpretacja pojęcia „ryzyko” w ujęciu interdyscyplinarnym . II. Interpretacja pojęcia „ryzyko systemowe” w ujęciu ekonomicznym ................................................................................. 1. Zagrożenie wystąpieniem określonego skutku jako cecha ryzyka systemowego w ujęciu ekonomicznym ..................... 2. Numerus apertus przyczyn zagrożenia jako cecha ryzyka systemowego w ujęciu ekonomicznym ................................. 3. Akumulacja zagrożenia w systemie finansowym lub istotnej jego części jako cecha ryzyka systemowego w ujęciu ekonomicznym .......................................................... A. Akumulacja zagrożenia w systemie finansowym ......... B. Akumulacja zagrożenia w istotnej części systemu finansowego ....................................................................... 4. Propagacja skutków zagrożenia w sferze realnej gospodarki jako cecha ryzyka systemowego w ujęciu ekonomicznym .......................................................................... 5. Próba syntezy w interpretacji pojęcia „ryzyko systemowe” w ujęciu interdyscyplinarnym i ekonomicznym .................. III. Interpretacja pojęcia „ryzyko systemowe” w ujęciu prawnym . 1. Znaczenie zwrotu „ryzyko systemowe” według definicji zawartych w art. 2 rozp. 1092/2010 oraz w art. 3 dyrektywy 2013/36 .................................................................... 2. Znaczenie zwrotu „ryzyko systemowe” według definicji zamieszczonej w art. 22 rozp. 1093/2010 .............................. § 3. Identyfikacja ryzyka systemowego na gruncie praktycznym ............. 13 13 16 17 19 22 23 27 27 31 32 33 34 35 43 47 V Spis treści I. Kompetencje ERRS w zakresie gromadzenia i wymiany informacji koniecznych do realizacji jej zadań ........................... 1. Podział informacji dostarczanych do ERRS ......................... 2. Organizacje przekazujące informacje do ERRS ................... 3. System gromadzenia informacji przez ERRS ....................... 4. Konsultacje z Urzędem jako element procedury pozyskiwania informacji przez ERRS .................................... 5. Wniosek o udostępnienie informacji dla ERRS jako element procedury pozyskiwania informacji przez ERRS .. II. Kompetencje EUNB w zakresie gromadzenia i wymiany informacji koniecznych do realizacji jego zadań ........................ 1. Organizacje przekazujące informacje do EUNB .................. 2. System gromadzenia informacji przez EUNB ...................... 3. Przesłanki wystąpienia o przekazanie informacji przez Urząd ........................................................................................... III. Uszeregowanie ryzyk systemowych pod względem ważności .. § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Kompetencje Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w regulowaniu i monitorowaniu ryzyka systemowego ............................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Funkcje ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 oraz art. 18 ust. 2 ak. 2 rozp. 1093/2010 .......................................................................................... I. Funkcje ostrzeżeń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 ........................................................... 1. Funkcje ostrzeżeń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. c rozp. 1092/2010 ........................................... 2. Funkcje ostrzeżeń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. e rozp. 1092/2010 ........................................... II. Funkcje zaleceń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 oraz art. 18 ust. 2 ak. 2 rozp. 1093/2010 ................................................................................ § 3. Treść ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 oraz art. 18 ust. 2 ak. 2 rozp. 1093/2010 .......................................................................................... I. Porównanie treści ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. c i d rozp. 1092/2010 ......... 1. Treść ostrzeżeń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. c rozp. 1092/2010 ........................................... 2. Treść zaleceń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. d rozp. 1092/2010 ........................................... VI 49 50 51 53 65 67 69 70 71 76 83 87 93 93 98 99 99 100 101 102 102 102 104 Spis treści 3. Wnioski wynikające z porównania treści ostrzeżeń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. c rozp. 1092/2010 z treścią zaleceń wydawanych na zasadzie art. 3 ust. 2 lit. d rozp. 1092/2010 ........................................... II. Porównanie treści ostrzeżeń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. c i e rozp. 1092/2010 ..................... III. Porównanie treści zaleceń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. d rozp. 1092/2010 z treścią zaleceń wydawanych na zasadzie art. 18 ust. 2 ak. 2 rozp. 1093/2010 ................................................................................ IV. Porównanie treści ostrzeżeń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. e rozp. 1092/2010 z treścią zaleceń wydawanych na zasadzie art. 18 ust. 2 ak. 2 rozp. 1093/2010 ................................................................................ V. Podział ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez ERRS na ostrzeżenia i zalecenia o charakterze ogólnym i szczegółowym ................................................................................. § 4. Przesłanki ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 ............................................ I. „Znaczące ryzyko systemowe” jako przesłanka ostrzeżenia wydawanego przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. c rozp. 1092/2010 ................................................................................ II. Przesłanki zaleceń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. d rozp. 1092/2010 .................................................. 1. Wystąpienie ryzyka systemowego jako przesłanka zalecenia wydawanego na podstawie art. 3 ust. 2 lit. d rozp. 1092/2010 .......................................................................... 2. Zaistnienie „stosownego przypadku” jako przesłanka zalecenia wydawanego na podstawie art. 3 ust. 2 lit. d rozp. 1092/2010 .......................................................................... III. Przesłanki ostrzeżeń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 lit. e rozp. 1092/2010 .................................................. 1. „Ogłoszenie istnienia” sytuacji nadzwyczajnej na tle art. 18 ust. 2 ak. 3 rozp. 1093/2010 ......................................... 2. Problem przyjęcia decyzji stwierdzającej istnienie sytuacji nadzwyczajnej „na użytek” rozporządzenia 1093/2010 ....... § 5. Procedura wydawania ostrzeżeń i zaleceń przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 ..................................................................... I. Weryfikacja przesłanek ostrzeżeń i zaleceń w pierwszym etapie procedury wydawania ostrzeżeń i zaleceń na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 ........................................................... 106 107 108 109 112 116 116 118 118 119 122 124 126 127 128 VII Spis treści II. Podjęcie decyzji o wydaniu ostrzeżeń i zaleceń w drugim etapie procedury wydawania ostrzeżeń i zaleceń na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 oraz art. 18 ust. 2 rozp. 1093/2010 ................................................................................ 1. Podjęcie decyzji o wydaniu ostrzeżeń i zaleceń w drugim etapie procedury wydawania ostrzeżeń i zaleceń na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 ............................ 2. Podjęcie decyzji o wydaniu ostrzeżeń i zaleceń w drugim etapie procedury wydawania ostrzeżeń i zaleceń na podstawie art. 18 ust. 2 rozp. 1093/2010 .......................... III. Wyrażenie decyzji o wydaniu ostrzeżeń i zaleceń w drugim etapie procedury wydawania ostrzeżeń i zaleceń na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 ........................................................... 1. Charakter prawny katalogu adresatów ostrzeżeń i zaleceń wydawanych na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 .... 2. Celowość ustanowienia katalogu adresatów ostrzeżeń i zaleceń wydawanych na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 .......................................................................... § 6. Konsekwencje prawne wydania ostrzeżeń i zaleceń na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 ..................................................................... I. Obowiązki informacyjne adresatów zalecenia uregulowane w art. 17 ust. 1 rozp. 1092/2010 ..................................................... II. Obowiązki informacyjne ERRS uregulowane w art. 17 ust. 2 rozp. 1092/2010 ................................................................................ III. Podanie zalecenia i ostrzeżenia do publicznej wiadomości w świetle art. 18 rozp. 1092/2010 .................................................. 1. Przedmiot odniesienia decyzji ERRS o podaniu instrumentu prawnego do publicznej wiadomości na podstawie art. 18 rozp. 1092/2010 .................................... 2. Podział ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez ERRS na ostrzeżenia i zalecenia o charakterze publicznym, niepublicznym i poufnym ........................................................ 3. Przedstawienie decyzji o upublicznieniu instrumentu prawnego na forum Parlamentu Europejskiego .................. IV. Konsekwencje wydania przez ERRS ostrzeżenia na podstawie art. 3 ust. 2 lit. e rozp. 1092/2010 oraz wydania przez EUNB zalecenia na podstawie art. 18 ust. 1 ak. 2 rozp. 1093/2010 ...... § 7. Charakter prawny ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 ............................................ § 8. Podsumowanie ........................................................................................... 129 129 130 131 132 134 136 137 138 139 141 146 149 151 152 156 VIII Spis treści Rozdział III. Kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wobec ostrzeżeń i zaleceń Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ....................................................................................................... § 1. Część ogólna ............................................................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. „Reakcja” na ostrzeżenia i zalecenia wydawane przez ERRS podejmowana przez Urząd w świetle art. 22 rozp. 1093/2010 .. 1. „Reakcja” na ostrzeżenia i zalecenia ERRS przez działanie Urzędu w stosunku do instytucji finansowych na podstawie art. 22 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 ................ 2. „Reakcja” na ostrzeżenia i zalecenia ERRS przez działanie Urzędu w stosunku do właściwych organów na podstawie art. 22 ust. 4 ak. 1 rozp. 1093/2010 ......................................... III. „Działania następcze” Urzędu wobec ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez ERRS podejmowane przez Urząd w świetle art. 36 rozp. 1093/2010 .................................................. 1. „Działania następcze” Urzędu wobec ostrzeżeń i zaleceń ERRS adresowanych do Urzędu podejmowane w świetle art. 36 ust. 4 rozp. 1093/2010 .................................................. 2. „Działania następcze” Urzędu wobec ostrzeżeń i zaleceń ERRS adresowanych do krajowego organu nadzoru podejmowane w świetle art. 36 ust. 5 rozp. 1093/2010 ....... IV. Reakcje i działania następcze Urzędu adekwatne do zagrożeń uwidocznionych w treści ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez ERRS na podstawie art. 3 ust. 2 rozp. 1092/2010 ............. 1. Reakcje i działania następcze Urzędu adekwatne do przeciwdziałania ryzyku systemowemu w warunkach sytuacji nadzwyczajnej ............................................................. 2. Reakcje i działania następcze Urzędu adekwatne do przeciwdziałania ryzyku systemowemu w obliczu nieprzestrzegania prawa UE .................................................... 3. Reakcje i działania następcze Urzędu adekwatne do przeciwdziałania ryzyku systemowemu w obliczu niezupełności systemu prawa UE ........................................... V. Podsumowanie ................................................................................. § 2. Część szczegółowa ..................................................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Instrumenty zarządzania ryzykiem systemowym wobec niezupełności systemu prawa UE ................................................. 1. Funkcje wytycznych i zaleceń wydawanych przez EUNB na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 .................................... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 177 178 178 180 181 182 182 183 184 IX Spis treści 2. Treść wytycznych i zaleceń wydawanych przez EUNB na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 .................................... A. „Wytyczne i zalecenia” czy „wytyczne” i „zalecenia”? B. Określenie adresata wytycznych i zaleceń jako element treści wytycznych i zaleceń wydanych na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ............................ C. Żądanie określenia stosunku adresata do wytycznych i zaleceń jako element treści wytycznych i zaleceń wydanych na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ......... D. Określenie terminu do wykonania wytycznych i zaleceń jako element treści wytycznych i zaleceń wydanych na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ......... E. Elementy wynikające z uwzględnienia wzajemnych ocen właściwych organów jako współkształtujące treść wytycznych i zaleceń wydanych na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ..................................................... F. Inne elementy treści wytycznych i zaleceń wydanych na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 stanowiące pochodne funkcji ich wydania ........................................ 3. Przesłanki wytycznych i zaleceń wydawanych przez EUNB na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ........................ 4. Procedura wydawania wytycznych i zaleceń przez EUNB na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 .................................... A. Ustalenie realizacji przesłanek wytycznych i zaleceń jako pierwszy etap procedury wydania wytycznych i zaleceń na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ............ B. Przeprowadzenie konsultacji w drugim etapie procedury wydania wytycznych i zaleceń na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ............................ C. Przeprowadzenie analiz w drugim etapie procedury wydania wytycznych i zaleceń na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ................................................................. D. Zapoznanie stanowiska Bankowej Grupy Interesariuszy w drugim etapie procedury wydania wytycznych i zaleceń na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ................................................................. E. Podjęcie i wyrażenie decyzji o wydaniu wytycznych i zaleceń w trzecim etapie wydawania wytycznych i zaleceń na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ............ 5. Konsekwencje prawne wydania wytycznych i zaleceń przez EUNB na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ............. 188 188 191 191 192 194 196 197 198 199 200 203 207 208 208 X Spis treści A. Zastosowanie się do treści wytycznych i zaleceń wydanych przez EUNB na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ................................................................. a. Zastosowanie się do treści wytycznych i zaleceń w przypadku skierowania ich do właściwych organów nadzoru krajowego .................................... b. Zastosowanie się do treści wytycznych i zaleceń w przypadku skierowania ich do instytucji finansowych ................................................................. c. Skutki niewykonania wytycznych i zaleceń wydawanych na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 przez ich adresatów ...................... d. Dopuszczalność odwołania się od wytycznych i zaleceń w oparciu o art. 60 rozp. 1093/2010 ........ B. Pozostałe obowiązki adresatów wytycznych i zaleceń EUNB wydanych przez EUNB na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 ................................................................. a. Źródło i zakres obowiązków notyfikacyjnych właściwego organu i instytucji finansowej ............. b. Termin i sposób realizacji obowiązków notyfikacyjnych właściwego organu i instytucji finansowej .................................................................... c. Skutki niewykonania obowiązków notyfikacyjnych właściwego organu i instytucji finansowej .................................................................... III. Instrumenty zarządzania ryzykiem systemowym wobec nieprzestrzegania prawa UE .......................................................... 1. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 .......................... A. Funkcje postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego na podstawie art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 ................................................................. B. Przesłanki postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego na podstawie art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 ................................................................. a. „Naruszenie prawa Unii” i „niezastosowanie prawa Unii” jako przesłanki postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego na podstawie art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 ................................... aa. Stosunek zakresowy pojęć „naruszenie” prawa Unii i „niezastosowanie” prawa Unii ...................... 209 210 212 214 218 221 222 222 223 225 225 227 229 229 230 XI Spis treści ab. Rozróżnienie skutków „naruszenia” prawa Unii i „niezastosowania” prawa Unii ............................... b. „Nieprzestrzeganie prawa Unii” .............................. c. Poinformowanie właściwego organu nadzoru o wszczęciu postępowania jako przesłanka postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego na podstawie art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 ........... C. Przebieg postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego na podstawie art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 ................................................................. a. Inicjatywa podjęcia postępowania wyjaśniającego w świetle art. 17 ust. 1 rozp. 1093/2010 .................. aa. Wpływ zalecenia ERRS adresowanego do Urzędu na decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego przez Urząd ..................................... ab. Oddziaływanie wniosku o wszczęcie postępowania na decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego przez Urząd na podstawie art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 ........... ac. Oddziaływanie zalecenia ERRS adresowanego do właściwego organu na decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego przez Urząd na podstawie art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 ........... b. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego ............................................................. c. Skierowanie wniosku o przekazanie informacji do właściwego organu ............................................... ca. Przekazanie informacji bezpośrednio na podstawie prawa ................................................... cb. Przekazanie informacji na wniosek Urzędu ........... d. Przekazanie informacji Urzędowi ........................... e. Analiza informacji przekazanych do Urzędu ........ D. Charakter prawny postępowania wyjaśniającego z art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 w świetle porównań z innymi zbliżonymi postępowaniami ........................... a. Porównanie postępowania unormowanego w art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 z postępowaniem uregulowanym w art. 35 rozp. 1093/2010 .............. b. Porównanie postępowania unormowanego w art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 z postępowaniem uregulowanym w art. 22 ust. 4 rozp. 1093/2010 .... 231 240 242 244 244 245 248 249 252 253 253 256 258 259 260 261 263 XII Spis treści c. Porównanie postępowania unormowanego w art. 17 ust. 2 rozp. 1093/2010 z postępowaniem uregulowanym w art. 19 ust. 1 rozp. 1093/2010 .... 2. Wydanie zalecenia na podstawie art. 17 ust. 3 rozp. 1093/2010 .......................................................................... A. Funkcje zalecenia wydawanego przez Urząd na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........ B. Treść zalecenia wydawanego przez Urząd na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........ a. Określenie działań koniecznych do zapewnienia przestrzegania prawa Unii jako element treści zalecenia wydawanego na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 ................................................. b. Żądanie przedstawienia informacji o działaniach mających zapewnić przestrzeganie prawa Unii jako element treści zalecenia wydawanego na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 .. c. Określenie terminu do wykonania zalecenia jako element treści zalecenia wydawanego na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 .. C. Przesłanki wydania zalecenia na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 ............................................. a. Pozytywny wynik postępowania wyjaśniającego jako przesłanka wydania zalecenia na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 .......................... b. Zachowanie terminu jako przesłanka wydania zalecenia na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... D. Procedura wydawania zalecenia na podstawie art. 17 ust. 3 rozp. 1093/2010 ...................................................... a. Realizacja obowiązków notyfikacyjnych Urzędu i realizacja uprawnienia adresata zalecenia do wyrażenia opinii w pierwszym etapie procedury wydawania zalecenia na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 ................................................. aa. Określenie terminu do poinformowania właściwego organu o zamiarze wydania zalecenia przez Urząd na podstawie art. 39 ust. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... 266 268 269 271 271 273 274 275 275 277 278 279 282 XIII Spis treści ab. Określenie terminu do wyrażenia przez właściwy organ opinii w sprawie wydania zalecenia przez Urząd na podstawie art. 39 ust. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... ac. Potencjalna treść opinii wyrażonej w sprawie wydania zalecenia przez Urząd na podstawie art. 39 ust. 1 rozp. 1093/2010 ................................... ad. Konsekwencje prawne wyrażania i niewyrażenia opinii przez właściwy organ na podstawie art. 39 ust. 1 rozp. 1093/2010 ................................................ ae. Konsekwencje prawne uchybienia przez Urząd obowiązkom wynikającym z art. 39 ust. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... af. Charakter prawny opinii właściwego organu wydawanej na podstawie art. 39 ust. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... b. Weryfikacja przesłanek wydania zalecenia w drugim etapie procedury wydawania zalecenia na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 .. c. Podjęcie i wyrażenie decyzji o wydaniu zalecenia w trzecim etapie procedury wydawania zalecenia na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 .. E. Konsekwencje prawne wydania zalecenia na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........ a. Obowiązek zapewnienia przestrzegania prawa Unii a obowiązek wykonania zalecenia wydanego na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 .. b. Obowiązek uzasadnienia niezastosowania się do treści zalecenia wydanego na podstawie art. 17 ust. 3 rozp. 1093/2010 ................................................ c. Obowiązek poinformowania Urzędu o działaniach zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa Unii na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 2 rozp. 1093/2010 ...................................... aa. Zakres obowiązku notyfikacyjnego realizowanego na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 2 rozp. 1093/2010 .. ab. Wymiar i funkcja terminu do realizacji obowiązku informacyjnego na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 2 rozp. 1093/2010 ...................................... 284 285 287 288 289 292 293 294 294 297 298 298 299 XIV Spis treści d. Konsekwencje niewykonania obowiązku zapewnienia przestrzegania prawa Unii przez właściwy organ na podstawie art. 17 ust. 4 ak. 1 i 2 rozp. 1093/2010 ..................................................... da. Przesłanki wydania formalnej opinii przez Komisję Europejską na podstawie art. 17 ust. 4 ak. 1 rozp. 1093/2010 ................................................. db. Treść formalnej opinii Komisji Europejskiej wydawanej na podstawie art. 17 ust. 4 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... dc. Charakter prawny aktu wydania formalnej opinii przez Komisję Europejską art. 17 ust. 4 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... dd. Termin wydania formalnej opinii przez Komisję Europejską w świetle art. 17 ust. 4 ak. 2 rozp. 1093/2010 ........................................................... de. Konsekwencje niezastosowania się przez właściwy organ do formalnej opinii Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 17 ust. 4 ak. 1 rozp. 1093/2010 ................................................. e. Uprawnienia odwoławcze właściwego organu w związku z wydaniem zalecenia na podstawie art. 17 ust. 3 rozp. 1093/2010 ................................... F. Charakter prawny zalecenia wydawanego na podstawie art. 17 ust. 3 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........ a. Porównanie regulacji art. 17 ust. 3 rozp. 1093/2010 oraz regulacji art. 22 ust. 4 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... b. Porównanie regulacji art. 17 ust. 3 rozp. 1093/2010 oraz regulacji art. 16 ust. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... c. Porównanie regulacji art. 17 ust. 3 rozp. 1093/2010 oraz regulacji art. 18 ust. 2 ak. 2 rozp. 1093/2010 ........................................................... d. Określenie mocy wiążącej i roli zaleceń w procedurze wydawania formalnej opinii na podstawie art. 17 ust. 4 ak. 1 rozp. 1093/2010 .. 3. Wydanie indywidualnej decyzji na podstawie art. 17 ust. 6 rozp. 1093/2010 .......................................................................... A. Funkcje decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........ 301 301 302 303 305 307 308 309 309 310 311 311 313 315 XV Spis treści B. Treść decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 ................................. a. Treść główna decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 .. aa. Aspekt formalny ......................................................... ab. Aspekt materialny ...................................................... b. Treść pozostała decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 .. C. Przesłanki wydania indywidualnej decyzji na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 1093/2010 .................. a. Niezastosowanie się do formalnej opinii Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 17 ust. 4 ak. 1 rozp. 1093/2010 jako przesłanka wydania indywidualnej decyzji na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 ................................................. b. Niewypełnianie obowiązków wynikających z prawa Unii jako przesłanka wydania decyzji indywidualnej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... c. Konieczność zaradzenia nieprzestrzeganiu przepisów prawa Unii jako przesłanka wydania decyzji indywidualnej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 ................................................. D. Procedura wydawania decyzji na podstawie art. 17 ust. 6 i art. 39 ust. 1 rozp. 1093/2010 ............................. a. Realizacja czynności wyszczególnionych w art. 39 ust. 1 rozp. 1093/2010 jako pierwszy etap procedury wydawania decyzji indywidualnej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 .. b. Weryfikacja przesłanek wydania decyzji indywidualnej jako drugi etap procedury wydawania decyzji indywidualnej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 .......................... c. Podjęcie i wyrażenie decyzji o wydaniu decyzji indywidualnej jako trzeci etap procedury wydawania decyzji indywidualnej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 .......................... E. Konsekwencje prawne wydania indywidualnych decyzji przez Urząd na podstawie art. 17 ust. 6 rozp. 1093/2010 ................................................................. 316 317 317 318 322 325 327 329 334 341 342 345 346 347 XVI Spis treści a. Podanie decyzji indywidualnej do publicznej wiadomości na podstawie art. 39 ust. 5 rozp. 1093/2010 ........................................................... b. Obowiązek wykonania indywidualnej decyzji Urzędu wydanej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... c. Sankcje niewykonania indywidualnej decyzji Urzędu wydanej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... d. Bezpośrednie adresowanie indywidualnej decyzji Urzędu wydanej na podstawie art. 17 ust. 6 ak. 1 rozp. 1093/2010 w świetle zasady pomocniczości . IV. Instrumenty zarządzania ryzykiem systemowym w obliczu sytuacji nadzwyczajnej .................................................................... 1. Funkcje decyzji indywidualnych wydawanych wobec sytuacji nadzwyczajnej na podstawie art. 18 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 5 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........................................... A. Funkcje decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 18 ust. 3 rozp. 1093/2010 .................. B. Funkcje decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 18 ust. 4 rozp. 1093/2010 .................. C. Funkcje decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 9 ust. 5 rozp. 1093/2010 .................... 2. Treść decyzji indywidualnych wydawanych wobec sytuacji nadzwyczajnej na podstawie art. 18 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 5 rozp. 1093/2010 .................................................... A. Treść decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 18 ust. 3 rozp. 1093/2010 .......................................... a. Treść główna ............................................................... b. Treść pozostała ........................................................... B. Treść decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 18 ust. 4 rozp. 1093/2010 .......................................... a. Treść główna ............................................................... b. Treść pozostała ........................................................... C. Treść decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 9 ust. 5 rozp. 1093/2010 ............................................ a. Treść główna ............................................................... b. Treść pozostała ........................................................... 3. Przesłanki decyzji indywidualnych wydawanych wobec sytuacji nadzwyczajnej na podstawie art. 18 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 5 rozp. 1093/2010 .................................................... 347 349 350 353 357 359 359 360 361 362 363 363 365 367 367 368 368 368 370 371 XVII Spis treści A. Przesłanki decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 18 ust. 3 rozp. 1093/2010 .................. a. Zaistnienie sytuacji nadzwyczajnej jako przesłanka wydania decyzji indywidualnej na podstawie art. 18 ust. 3 rozp. 1093/2010 ........... b. Zaistnienie wyjątkowych okoliczności jako przesłanka wydania decyzji indywidualnej na podstawie art. 18 ust. 3 rozp. 1093/2010 ........... c. Nieprzestrzeganie prawa Unii i profilaktyka rozwoju sytuacji nadzwyczajnej ............................... B. Przesłanki decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 18 ust. 4 rozp. 1093/2010 .................. a. Niezastosowanie się do decyzji normowanej w art. 18 ust. 3 rozp. 1093/2010 jako przesłanka wydania decyzji indywidualnej na podstawie art. 18 ust. 4 rozp. 1093/2010 ................................... b. Materializacja sytuacji nadzwyczajnej jako przesłanka wydania decyzji indywidualnej na podstawie art. 18 ust. 4 rozp. 1093/2010 ........... c. Nieprzestrzeganie prawa Unii przez właściwy organ nadzoru krajowego jako przesłanka wydania decyzji indywidualnej na podstawie art. 18 ust. 4 rozp. 1093/2010 ................................... d. Nieprzestrzeganie prawa Unii przez instytucję finansową jako przesłanka wydania decyzji indywidualnej na podstawie art. 18 ust. 4 rozp. 1093/2010 ........................................................... e. Konieczność ochrony rynków finansowych lub systemu finansowego jako przesłanka wydania decyzji indywidualnej na podstawie art. 18 ust. 4 rozp. 1093/2010 ........................................................... C. Przesłanki decyzji indywidualnej wydawanej na podstawie art. 9 ust. 5 rozp. 1093/2010 .................... a. Przesłanki wynikające z odesłania do „warunków określonych w art. 18” ............................................... b. Inne przesłanki wynikające z art. 9 ust. 5 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........................................................... 4. Procedura wydawania decyzji indywidualnych wobec sytuacji nadzwyczajnej na podstawie art. 18 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 5 rozp. 1093/2010 .................................................... XVIII 371 371 374 378 379 380 382 384 385 387 390 393 395 401 Spis treści A. Realizacja czynności wyszczególnionych w art. 39 ust. 1 rozp. 1093/2010 jako pierwszy etap procedury wydawania decyzji indywidualnych na podstawie art. 18 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 5 rozp. 1093/2010 ....... a. Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji i wyznaczenie terminu do wyrażenia opinii przez adresata zawiadomienia ............................................ b. Wyrażenie opinii o zamiarze wydania indywidualnej decyzji przez Urząd ......................... B. Weryfikacja przesłanek wydania decyzji jako drugi etap procedury wydawania decyzji indywidualnej w świetle art. 18 ust. 3, art. 18 ust. 4 oraz art. 9 ust. 5 rozp. 1093/2010 ................................................................. C. Podjęcie i wyrażenie decyzji w świetle art. 18 ust. 3, art. 18 ust. 4 oraz art. 9 ust. 5 ak. 1 rozp. 1093/2010 w zw. z art. 44 rozp. 1093/2010 ....................................... a. Podjęcie i wyrażenie decyzji w świetle art. 18 ust. 3 i 4 w zw. z art. 44 rozp. 1093/2010 ................ b. Podjęcie i wyrażenie decyzji w świetle art. 9 ust. 5 ak. 1 w zw. z art. 44 rozp. 1093/2010 ...................... 5. Konsekwencje prawne wydania indywidualnych decyzji przez Urząd na podstawie art. 18 ust. 3, art. 18 ust. 4 oraz art. 9 ust. 5 ak. 1 rozp. 1093/2010 ........................................... A. Podanie decyzji indywidualnej do publicznej wiadomości na podstawie art. 39 ust. 5 rozp. 1093/2010 ................................................................. B. Obowiązek wykonania indywidualnych decyzji Urzędu wydawanych na podstawie art. 18 ust. 3, art. 18 ust. 4 oraz art. 9 ust. 5 ak. 1 rozp. 1093/2010 ... C. Wykorzystanie tzw. środków ochronnych jako uprawnienie adresata indywidualnych decyzji normowanych w art. 18 rozp. 1093/2010 ...................... a. Powiadomienie o niewykonaniu decyzji przez właściwy organ na podstawie art. 38 ust. 3 rozp. 1093/2010 ........................................................... b. Zwrócenie się o reasumpcję uprzedniej decyzji Rady na podstawie art. 38 ust. 3 rozp. 1093/2010 . § 3. Podsumowanie ........................................................................................... I. Wydanie wytycznych i zaleceń na podstawie art. 16 rozp. 1093/2010 jako wyraz kompetencji regulacyjnych Urzędu do neutralizacji ryzyk systemowych łączących się z niezupełnością unijnej regulacji ................................................. 402 402 405 407 408 409 409 411 411 413 415 416 420 421 422 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: