Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 003621 21320893 na godz. na dobę w sumie
Góra obietnic - ebook/epub
Góra obietnic - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 148
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379060313 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Nazwałem tę książkę >Górą obietnic<, ponieważ w tym wyrażeniu kryje się dla mnie bardzo istotna perspektywa odczytania Dziesięciu przykazań. Zwykliśmy przykazania traktować jako zbiór nakazów i zakazów, pouczeń i wskazówek, które mają kształtować życie człowieka wierzącego. Jest to swoistego rodzaju kwintesencja moralności. I nie mam wątpliwości, że tak rzeczywiście jest. Ale jednocześnie wydaje mi się to czymś bardzo zawężającym perspektywę i de facto czymś, co obdziera przykazania z ich niezwykłej zawartości i piękna”. (fragment Wprowadzenia)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...„Sam Pan Jezus powiedział, że ani jedna jota i kreska prawa nie zmieni się i wszystko, co nie- gdyś Bóg przekazał narodowi wybranemu, jest ciągle aktual- ne, świeże, a co najważniejsze życiodajne. Trzeba nam więc koniecznie nieustannie wracać do tych słów, do tych zasad i odczytywać je, szukając nie tyle nowych znaczeń, ile spo- sobów na głębsze dotarcie do ich sedna i starcie kurzu, który czasem je przykrywa”. „Nazwałem tę książkę Górą obietnic, po- nieważ w tym wyrażeniu kryje się dla mnie bardzo istotna perspektywa odczytania Dziesięciu przykazań. Zwykliśmy przyka- zania traktować jako zbiór nakazów i za- kazów, pouczeń i wskazówek, które mają kształtować życie człowieka wierzącego. Jest to swoistego rodzaju kwintesencja moralności. I nie mam wątpliwości, że tak rzeczywiście jest. Ale jednocześnie wydaje mi się to czymś bardzo zawęża- jącym perspektywę i de facto czymś, co obdziera przykazania z ich niezwykłej za- wartości i piękna”. (fragment Wprowadzenia) A d a m S z u s t a k O P G Ó R A O B I E T N C I ADAM SZUSTAK OP Adam Szustak OP krakowskiej dominikanin, był duszpaste- rzem „Beczki”, studiował reżyserię w PWST w Krakowie. Obecnie mieszka w klasztorze w Łodzi, ale naj- częściej jest „w drodze”. Jest znanym rekolekcjonistą, auto- rem kilkunastu książek i audio- booków. W Wydawnictwie W drodze ukazały się: Placki z rodzynkami Od zera do bohatera Więcej informacji o Autorze na stronie: www.langustanapalmie.pl Cena det. 27,00 zł www.wdrodze.pl PATRONAT MEDIALNY Książka dostępna w wersji GÓRA OBIETNIC ADAM SZUSTAK OP GÓRA OBIETNIC © Copyright by Adam Szustak OP, 2015 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W(cid:2)drodze, 2015 Redaktor Lidia Kozłowska Redaktor techniczny Justyna Nowaczyk Projekt okładki i stron tytułowych Małgorzata Wiatr / takemedia ISBN 978-83-7906-008-5 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W(cid:2)drodze sp. z o.o. tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl Wydanie I, 2015 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań Wprowadzenie Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z(cid:3)ziemi egipskiej, z(cid:3)domu niewo- li. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!(cid:3)Nie bę- dziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w(cid:3)wodach pod ziemią!(cid:3)Nie będziesz od- dawał im pokłonu i(cid:3)nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i(cid:3) czwartego po- kolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.(cid:3)Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i(cid:3)przestrzegają moich przykazań.(cid:3)Nie będziesz wzy- wał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.(cid:3)Pamiętaj o(cid:3)dniu szabatu, aby go uświę- 5 cić.(cid:3)Sześć dni będziesz pracować i(cid:3)wykonywać wszystkie twe zajęcia.(cid:3)Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w(cid:3)dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje by- dło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.(cid:3) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, mo- rze oraz wszystko, co jest w(cid:3)nich, w(cid:3)siódmym zaś dniu od- począł. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i(cid:3)uznał go za święty. Czcij ojca twego i(cid:3)matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.(cid:3)Nie będziesz zabijał.(cid:3)Nie będziesz cudzołożył.(cid:3)Nie będziesz kradł.(cid:3)Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.(cid:3)Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolni- ka, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”.(cid:3)Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i(cid:3)błyskawice oraz głos trąby i(cid:3)widząc górę dymiącą, przeląkł się i(cid:3)drżał, i(cid:3)stał z(cid:3)daleka.(cid:3)I mówili do Mojżesza: Mów ty z(cid:3)nami, a(cid:3)my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomar- li!(cid:3)Mojżesz rzekł do ludu: „Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i(cid:3)pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli”.(cid:3) Lud stał ciągle z(cid:3) daleka, a(cid:3) Moj- żesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w(cid:3) którym był Bóg (Wj 20,1–21). Ile razy w(cid:2)życiu wypowiedzieliśmy te słowa? To naj- prawdopodobniej jedne z(cid:2)pierwszych zdań, których 6 nas nauczono, jedna z(cid:2) pierwszych modlitw, zaraz po Ojcze nasz i(cid:2) Zdrowaś Maryjo, które nauczone w(cid:2)dzieciństwie powtarzaliśmy przez wiele lat, może niektórzy z(cid:2)nas ciągle to robią. Mnie chyba zawsze będą się kojarzyć z(cid:2) wieczornym klękaniem do pa- cierza, którego nauczyła mnie babcia, z(cid:2) uroczym dodatkiem w(cid:2) postaci modlitwy do Anioła Stróża na końcu, która zawsze najbardziej mi się podoba- ła. Wszyscy je znamy, wszyscy, nawet niewierzący, o(cid:2) nich słyszeli, wszyscy uznajemy je generalnie za jakoś tam ważne, ale chyba wszyscy mamy również świadomość, że to zasady, których nigdy nie uda- ło nam się przestrzegać do końca i(cid:2)w pełni. A(cid:2)coraz częściej, niestety, w(cid:2)świecie stają się już całkowitym przeżytkiem albo wręcz są negowane jako archaicz- ne wymagania z(cid:2)dawnych, nieaktualnych już sposo- bów postrzegania świata i(cid:2) jako wartości, które już straciły znaczenie. Dla nas chrześcijan, choć oczywiście dla wielu wy- znawców innych religii również, są one jednak ciągle jednym z(cid:2) najważniejszych wyznaczników pojmowa- nia rzeczywistości. Sam Pan Jezus powiedział, że ani jedna jota i(cid:2)kreska prawa nie zmieni się i(cid:2)wszystko, co niegdyś Bóg przekazał narodowi wybranemu, jest ciągle aktualne, świeże, a(cid:2)co najważniejsze życiodaj- ne. Trzeba nam więc koniecznie nieustannie wracać 7 do tych słów, do tych zasad i(cid:2)odczytywać je, szuka- jąc nie tyle nowych znaczeń, ile sposobów na głębsze dotarcie do ich sedna i(cid:2)starcie kurzu, który czasem je przykrywa. Niniejszy komentarz nie rości sobie żadnych praw do całościowego ogarnięcia Dziesięciu przyka- zań, nie stanowi próby ich fi lologicznego, historycz- nego, dogmatycznego, moralnego czy jakiegokolwiek innego przedstawienia. Jest zbiorem kilku refl eksji na temat przykazań, które są wynikiem modlitwy, czytania Pisma Świętego i(cid:2)jednocześnie próbą zrozu- mienia ich trochę szerzej niż tylko jako zbioru zasad moralności chrześcijańskiej. Rozważania te w(cid:2)swoim pierwotnym kształcie powstały jako konferencje wy- głoszone w(cid:2)Grupie Pokutnej podczas Pieszej Domi- nikańskiej Pielgrzymki na Jasną Górę w(cid:2)2012 roku. Gwoli pewnej ścisłości pozwólcie tylko na kilka słów objaśnienia teoretycznego związanego z(cid:2)przy- kazaniami – bo wydaje mi się, że ta kwestia budzi pewne wątpliwości i(cid:2) zastrzeżenia, a(cid:2) czasem nawet zarzuty wobec Kościoła, w(cid:2) związku z(cid:2) dzisiejszym brzmieniem Dekalogu. Otóż tekst przykazań możemy zasadniczo znaleźć w(cid:2)dwóch miejscach Biblii: w(cid:2)Księdze Wyjścia w(cid:2)roz- dziale 20, w(cid:2)wersetach od 2 do 17, oraz w(cid:2)Księdze Powtórzonego Prawa w(cid:2)rozdziale 5, w(cid:2)wersetach od 8 6 do 21. Ten pierwszy, z(cid:2)Księgi Wyjścia, jest tekstem starszym, można powiedzieć pierwotniejszym. Ła- two zauważyć, że brzmienie poszczególnych przy- kazań i(cid:2) ich podział jest różny od tego, co znamy dzisiaj z(cid:2) pacierzowego Dekalogu. Pierwsza rzecz, o(cid:2)której trzeba pamiętać, to ten prosty fakt, że Bi- blia nie mówi o(cid:2) żadnych dziesięciu przykazaniach – taka nazwa się w(cid:2)niej nie pojawia. To jest nasze na- zewnictwo, związane z(cid:2)tym, że rzeczywiście istnieje w(cid:2)tym tekście dziesięć rzeczywistości, które są objęte przykazaniami, i(cid:2)Żydzi również w(cid:2)swoim myśleniu o(cid:2)przykazaniach w(cid:2)sposób szczególny zawsze mówi- li o(cid:2)„Dziesięciu słowach”, ale jak dobrze wiadomo, przykazań w(cid:2)Biblii jest znacznie więcej, a(cid:2)w samym tekście Dekalogu, gdyby tylko chcieć, można zna- leźć nie dziesięć, ale kilkanaście przykazań. Bardziej trzeba nam więc myśleć o(cid:2) zbiorze najważniejszych wskazań Pana Boga, które podzieliliśmy na dziesięć segmentów. Podział, którym dzisiaj się posługujemy, jest tworem św. Augustyna i(cid:2)od jego czasów funk- cjonuje w(cid:2)takiej właśnie formule, zresztą nie tylko w(cid:2) Kościele katolickim, ale również u(cid:2) luteranów. Podstawowa różnica z(cid:2) tradycją żydowską (ale też prawosławną czy niektórymi protestantami) pole- ga na innym podziale pierwszego przykazania oraz podzieleniu ostatniego na dwa. Treść więc w(cid:2)Deka- 9 logach poszczególnych wyznań jest dokładnie taka sama, inny jest jedynie podział. Jest to zatem sprawa wyłącznie techniczna, w(cid:2)żaden sposób niemodyfi ku- jąca tego, co Pan Bóg chciał nam przekazać. I wreszcie ostatnia rzecz wprowadzenia, chyba najważniejsza. Nazwałem tę książkę Górą obiet- nic, ponieważ w(cid:2)tym wyrażeniu kryje się dla mnie bardzo istotna perspektywa odczytania Dziesięciu przykazań. Zwykliśmy przykazania traktować jako zbiór nakazów i(cid:2) zakazów, pouczeń i(cid:2) wskazówek, które mają kształtować życie człowieka wierzące- go. Jest to swoistego rodzaju kwintesencja moral- ności. I(cid:2) nie mam wątpliwości, że tak rzeczywiście jest. Ale jednocześnie wydaje mi się to czymś bar- dzo zawężającym perspektywę i(cid:2)de facto czymś, co obdziera przykazania z(cid:2) ich niezwykłej zawartości i(cid:2)piękna. Dało mi kiedyś bardzo do myślenia, kiedy zauwa- żyłem w(cid:2)tekście przykazań drobny szczegół lingwi- styczny, który z(cid:2)pozoru nie ma wielkiego znaczenia, można by powiedzieć, że to tylko kwestia sformu- łowania. Otóż wszystkie przykazania, które Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj, są sformułowane nie w(cid:2)trybie rozkazującym, ale w(cid:2)czasie przyszłym! Nie jest tam napisane na przykład: „nie zabijaj!”, ale „nie będziesz zabijał!” – przyznam, że bardzo mnie 10 to kiedyś zaskoczyło. Oczywiście kwestia nie jest tak prosta, jak by się wydawało, biorąc pod uwagę język polski. Gramatyka hebrajska tryb rozkazujący wyraża w(cid:2)pewien sposób właśnie poprzez czas przy- szły, ale jak by nie patrzeć, Bóg właśnie w(cid:2)tym czasie wyraził swoje przykazania poprzez Mojżesza. I(cid:2)dla mnie jest to zawrotna perspektywa! Cóż ona oznacza? Na górze Synaj Bóg zawiera przymierze z(cid:2)ludem, a(cid:2)więc zostaje zawarta pewna umowa, w(cid:2) której obie strony zobowiązują się do czegoś względem siebie. Jakie jest zobowiązanie ludu? Pan Bóg mówi do nich, że od tego momentu Izrael będzie Jego ludem, Jego własnością. Czyli jeśli ktoś gdzieś ich zapyta, do kogo należą, czyją są wła- snością, jak jest ich przynależność, będą musieli mó- wić, że są własnością Pana, że wszystko u(cid:2)nich należy do Boga i(cid:2)od Niego zależy. Jakie jest zobowiązanie Boga w(cid:2) tym układzie? Może tym zobowiązaniem jest właśnie dziesięć przykazań, czyli faktycznie dzie- sięć obietnic? Może Bóg mówi: „Jeśli ze Mną bę- dziecie, jeśli będziecie moim ludem, to Ja sprawię w(cid:2)was te dziesięć spraw: uzdolnię was do kochania, do poszanowania cudzej własności, do czystości, do unikania nienawiści, która prowadzi do zabójstwa” i(cid:2)tak dalej; może Bóg mówi: „Ja sprawię, że nie bę- dziecie zabijać, nie będziecie kraść, będziecie miło- 11 Spis treści WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 BLISKOŚĆ Przykazanie I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 IMIĘ PEŁNE MOCY Przykazanie II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ODPOCZYNEK Przykazanie III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 CHWALEBNY CIĘŻAR Przykazanie IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 MIŁOŚNIK ŻYCIA Przykazanie V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 KOCHAJ! Przykazanie VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 EGOISTYCZNA ZAZDROŚĆ Przykazanie VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 145 NAJSTARSZY MECHANIZM Przykazanie VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 WSZYSTKO DOSTANIESZ Przykazania IX i(cid:2)X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ZAKOŃCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 146 148
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Góra obietnic
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: