Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 002999 21513794 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure. Wydanie 2 - ebook/pdf
Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 639
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8684-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Drugie wydanie „The Code of Criminal Procedure / Kodeks postępowania karnego” to pełne tłumaczenie na język angielski ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Tłumaczenie zostało uaktualnione o najnowsze zmiany w przepisach i odzwierciedla stan prawny obowiązujący w kwietniu 2018. W szczególności uwzględnia ono obszerną, kompleksową oraz systemową reformę procedury karnej z 2016 roku, która w zasadniczy sposób odwróciła nurt wcześniejszej reformy procesu karnego z lipca 2015 roku. Nowe wydanie, uaktualniając tłumaczenie o najnowsze zmiany do przepisów, uaktualnia tłumaczenie o szereg obszernych zmian wprowadzonych do tekstu ustawy reformą z 2016 roku oraz pozostałe, liczne nowelizacje tekstu ustawy wynikające m.in. z implementacji przepisów UE.

Publikacja, podobnie jak pozostałe książki serii, odznacza się niezwykle wygodnym układem tekstu. Z lewej strony, na stronach parzystych książki, umieszczone zostały przepisy w języku polskim, a z prawej w języku angielskim.

Tłumaczenie, przygotowane przez adwokatkę, filolog oraz tłumaczkę przysięgłą języka angielskiego, gwarantuje najwyższą jakość przekładu oraz jego poprawność merytoryczną.”

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania karnego tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1904 (zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 5, 106, 138, 201) z dnia 6 czerwca 1997 r. Spis treści Dział I. Przepisy wstępne ...................................................... Dział II. Sąd .......................................................................... Rozdział 1. Właściwość i skład sądu .............................. Rozdział 2. Wyłączenie sędziego .................................... Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem .......... Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny .................................. Rozdział 4. Pokrzywdzony ............................................. Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy ................................. Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny .................................. Rozdział 7. (uchylony) ..................................................... Rozdział 8. Oskarżony ................................................... Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy ............................. Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny ........................... Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany .............................. Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego  przepadkiem ............................................ Dział IV. Czynności procesowe ............................................. Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia .......... Rozdział 12. Narada i głosowanie .................................. Rozdział 13. Porządek czynności procesowych .............. Rozdział 14. Terminy ..................................................... Rozdział 15. Doręczenia ................................................ Rozdział 16. Protokoły ................................................... 1–23b 24–44 24–39 40–44 45–91b 45–48 49–52 53–58 59–61 62–70 71–81a 82–89 90–91 91a 91b 92–166 92–107 108–115 116–121 122–127c 128–142 143–155 2 The Code of Criminal Procedure of 6 June 1997 (consolidated text, Journal of Laws of 2017, item 1904) (as amended: Journal of Laws of 2018, items 5, 106, 138 and 201) Contents Part I. Introductory Provisions .............................................. Part II. The Court .................................................................. Chapter 1. Competence and Composition of the Court Chapter 2. Disqualification of a Judge ........................... Part III. Parties, Defence Counsels, Attorneys, Social  Representative, Obliged Entity, Owner of an Enterprise Subject to Forfeiture .............................. Chapter 3. The Public Prosecutor ................................... Chapter 4. The Aggrieved Party ..................................... Chapter 5. The Subsidiary Prosecutor ............................ Chapter 6. The Private Prosecutor .................................. Chapter 7. (repealed) ....................................................... Chapter 8. The Accused ................................................. Chapter 9. Defence Counsels and Attorneys ................. Chapter 10. Social Representative .................................. Chapter 10a. Obliged Entity .......................................... Chapter 10b. Owner of an Enterprise Subject to Forfeiture .............................................. Part IV. Trial Procedures ........................................................ Chapter 11. Judgments, Orders and Instructions ........... Chapter 12. Deliberation and Voting ............................. Chapter 13. Order of Trial Procedures ........................... Chapter 14. Time Limits ............................................... Chapter 15. Service ........................................................ Chapter 16. Transcripts .................................................. 1–23b 24–44 24–39 40–44 45–91b 45–48 49–52 53–58 59–61 62–70 71–81a 82–89 90–91 91a 91b 92–166 92–107 108–115 116–121 122–127c 128–142 143–155 3 Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów .. Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych  akt ............................................................. Dział V. Dowody ................................................................... Rozdział 19. Przepisy ogólne ......................................... Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego .......................... Rozdział 21. Świadkowie ............................................... Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści ........................ Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment  procesowy .................................................. Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego ............................................... Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie ............. Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów ................... Dział VI. Środki przymusu .................................................... Rozdział 27. Zatrzymanie .............................................. Rozdział 28. Środki zapobiegawcze ............................... Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy .... Rozdział 30. List żelazny ............................................... Rozdział 31. Kary porządkowe ....................................... Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe ........................ Dział VII. Postępowanie przygotowawcze ............................. Rozdział 33. Przepisy ogólne ......................................... Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa ................................... Rozdział 35. Przebieg śledztwa ...................................... Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa ................................. Rozdział 36a. Dochodzenie ........................................... Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym ..................................... Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym ..................................... Rozdział 39. Akt oskarżenia ........................................... Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji ... Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia .................... Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej ......... Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej ......................... Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej ........ Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej .................. Rozdział 45. Przewód sądowy ........................................ Rozdział 46. Głosy końcowe .......................................... Rozdział 47. Wyrokowanie ............................................ Dział IX. Postępowanie odwoławcze ..................................... Rozdział 48. Przepisy ogólne ......................................... 156–159 160–166 167–242 167–174 175–176 177–192a 193–206 207–212 213-216 217–236a 237–242 243–296 243–248 249–277 278–280 281–284 285–290 291–296 297–336 297–302 303–308 309–320 321–325 325a–325i 326–328 329–330 331–336 337–424 337–347 348–354a 355–364 365–380 381–384 385–405 406–407 408–424 425–467 425–443 4 Spis treści Chapter 17. Inspection of Files and Making Copies ...... Chapter 18. Reconstruction of Lost or Damaged Files .. Part V. Evidence .................................................................... Chapter 19. General Provisions ..................................... Chapter 20. Explanations of the Accused ...................... Chapter 21. Witnesses ................................................... Chapter 22. Experts, Interpreters, Specialists ................. Chapter 23. Inspection. Autopsy. Experiment ................ Chapter 24. Community Inquiry and Examination of the Accused ............................................ Chapter 25. Search and Seizure ..................................... Chapter 26. Surveillance and Telephone Tapping .......... Part VI. Use of Force ............................................................. Chapter 27. Arrest ......................................................... Chapter 28. Preventive Measures ................................... Chapter 29. Search for the Accused and the “Wanted” Warrant ...................................................... Chapter 30. Letter of Safe-Conduct .............................. Chapter 31. Disciplinary Penalties ................................. Chapter 32. Security on Property ................................... Part VII. Preparatory Proceedings ......................................... Chapter 33. General Provisions ..................................... Chapter 34. Initiating an Investigation .......................... Chapter 35. Conduct of an Investigation ....................... Chapter 36. Closing an Investigation ............................. Chapter 36a. Inquiry ...................................................... Chapter 37. The Public Prosecutor’s Supervision over Preparatory Proceedings ............................. Chapter 38. Judicial Procedures in Preparatory Proceedings ................................................ Chapter 39. Indictment .................................................. Part VIII. Proceedings Before the Court of First Instance .... Chapter 40. Preliminary Verification of Indictment ....... Chapter 41. Preparation of the Main Trial ..................... Chapter 42. Openness of the Main Trial ........................ Chapter 43. Provisions Concerning the Main Trial ....... Chapter 44. Opening of the Main Trial ......................... Chapter 45. Judicial Process ........................................... Chapter 46. Closing Arguments .................................... Chapter 47. Issue of a Judgment .................................... Part IX. Appeal Proceedings .................................................. Chapter 48. General Provisions ..................................... 156–159 160–166 167–242 167–174 175–176 177–192a 193–206 207–212 213-216 217–236a 237–242 243–296 243–248 249–277 278–280 281–284 285–290 291–296 297–336 297–302 303–308 309–320 321–325 325a–325i 326–328 329–330 331–336 337–424 337–347 348–354a 355–364 365–380 381–384 385–405 406–407 408–424 425–467 425–443 5 Contents Rozdział 49. Apelacja ..................................................... Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw .................................. Dział X. Postępowania szczególne ........................................ Rozdział 51. (uchylony) ................................................... Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia  prywatnego ................................................ Rozdział 53. Postępowanie nakazowe ............................ Rozdział 54. (uchylony) ................................................... Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone .................... Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia .......................... Rozdział 55. Kasacja ...................................................... Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego ...... Rozdział 56. Wznowienie postępowania ........................ orzeczenia ............................................................. Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo  umorzonego .............................................. Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie Rozdział 59. Ułaskawienie ............................................. Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej .............................. Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych ............................................. Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych ..... Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach  karnych ...................................................... Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia ...................................................... Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia ................. Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego .. Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego 444–458 459–467 468–517j 468–484 485–499 500–507 508–517 517a–517j 518–548 518–539 539a–539f 540–548 549–577 549–551 552–559 560–568 568a–577 578–615 578–584 585–589f 589g–589ka 589l–589v 589w–589zd 6 Spis treści Chapter 49. Appeal ........................................................ Chapter 50. Interlocutory Appeal and Objection .......... Part X. Special Procedures ..................................................... Chapter 51. (repealed) ..................................................... Chapter 52. Procedure in Cases Prosecuted by Private Accusation .................................................. Chapter 53. Penal Order ................................................ Chapter 54. (repealed) ..................................................... Chapter 54a. Accelerated Proceedings ........................... Part XI. Extraordinary Measures of Appeal .......................... Chapter 55. Cassation .................................................... Chapter 55a. Appeal Against Appellate Court Judgment .................................................. Chapter 56. Reopening of Proceedings .......................... Part XII. Proceedings After the Judgment has Become Final and Binding ............................................................ Chapter 57. Resumption of Conditionally Discontinued Proceedings .......................... Chapter 58. Compensation for Wrongful Conviction, Detention on Remand or Arrest ................ Chapter 59. Act of Pardon ............................................. Chapter 60. Imposition of a Cumulative Penalty ........... Relations ............................................................... Chapter 61. Immunities of the Personnel of Diplomatic Missions and Consular Offices of Foreign Countries .................................................... Documents in Criminal Matters ................ European Union for the Execution of Orders Freezing Evidence or Securing Property .................................................... Chapter 62b. Request of a Member State of the European Union for the Execution of Orders Freezing Evidence or Securing Property ..................................... European Union for the Execution of an Investigative Measure Pursuant to  European Investigation Order .................. Chapter 62. Judicial Assistance and Service of Chapter 62a. Request to a Member State of the Part XIII. Procedure in Criminal Cases in International Chapter 62c. Request to a Member State of the Chapter 62d. Request of a Member State of the 444–458 459–467 468–517j 468–484 485–499 500–507 508–517 517a–517j 518–548 518–539 539a–539f 540–548 549–577 549–551 552–559 560–568 568a–577 578–615 578–584 585–589f 589g–589ka 589l–589v 589w–589zd 7 Contents Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego . Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego ... Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów .... Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych ......................... Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ................................ Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ................................ Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego ..................................... Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania ............ Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania ............................................ Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym .......... Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku ................................................ Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku ................................................ Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego 589ze–589zt 590–592f 593–601 602–607 607a–607j 607k–607zc 607zd–607zg 607zh–607zn 608–611f 611fa–611fe 611ff–611fm 611fn–611ft 611fu–611fze 8 Spis treści European Union for the Execution of an Investigative Measure Pursuant to  European Investigation Order .................. Chapter 63. Taking over and Transfer of Criminal Prosecution ................................................. Chapter 64. Request for Extradition or Transport of Prosecuted or Sentenced Persons Staying Abroad and for Surrender of Objects ......... Chapter 65. The Surrender and Transport of Prosecuted or Sentenced Persons and Surrender of Objects on a Motion of Foreign States ....... Chapter 65a. Motion to a European Union Member State for the Surrender of a Requested Person Pursuant to a European Arrest Warrant ..................................................... Chapter 65b. Motion of a European Union Member State to Surrender a Requested Person Pursuant to a European Arrest Warrant ... Chapter 65c. Motion to a European Union Member State for the Enforcement of Preventive Measures ................................................... Chapter 65d. Motion of a European Union Member State for Enforcement of a Judgment Issued to Ensure the Due Course of Proceedings .............................................. Chapter 66. Taking over and Transmission of Judgments for the Purpose of Enforcement ................. Chapter 66a. Motion to a European Union Member State for the Enforcement of a Judgment Imposing a Fine, Exemplary Damages, Monetary Performance or a Judgment Adjudicating Costs of Trial from the Offender ............................................. Chapter 66b. Motion of a European Union Member State for the Enforcement of Financial Penalties ................................................... Chapter 66c. Motion to a European Union Member State for Enforcement of a Confiscation Order ........................................................ Chapter 66d. Motion of a European Union Member State for Enforcement of a Confiscation Order ........................................................ 589ze–589zt 590–592f 593–601 602–607 607a–607j 607k–607zc 607zd–607zg 607zh–607zn 608–611f 611fa–611fe 611ff–611fm 611fn–611ft 611fu–611fze 9 Contents Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym ............................... Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności ............................... Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności .............................. Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego ............................. Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie ....................................................... Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony .................. Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony ................. Rozdział 67. Przepisy końcowe ...................................... Dział XIV. Koszty procesu .................................................... Rozdział 68. Przepisy ogólne ......................................... Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych ............. Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu ...................... Rozdział 71. (uchylony) ................................................... orzecznictwu sądów wojskowych .......................... Rozdział 72. Przepisy ogólne ......................................... Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze ........................................ Rozdział 74. Postępowanie przed sądem ........................ Rozdział 75. (uchylony) ................................................... Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Odnośnik 10 611g–611s 611t–611tf 611tg–611ts 611u–611uc 611ud–611uj 611w–611wc 611wd–611wj 612–615 616–645 616–622 623–625 626–641 642–645 646–682 646–662 663–668 669–673 674–682 Spis treści Chapter 66e. Cooperation with the International Criminal Court ......................................... Chapter 66f. Motion to a European Union Member State for the Enforcement of the Penalty of Imprisonment ....................................... Chapter 66g. Motion of a European Union Member State for the Enforcement of a Penalty of Imprisonment ....................................... Chapter 66h. Motion to a European Union Member State for the Enforcement of a Judgment Imposing a Conditionally Suspended Penalty of Imprisonment, a Penalty of Restriction of Liberty, an Autonomous Penal Measure, and Decisions on Conditional Release and Conditional Discontinuation of Proceedings ............... Chapter 66i. Motion of a European Union Member State for the Enforcement of a Judgment Imposing Probation Measure .................... State for the Enforcement of a European Protection Order ....................................... Chapter 66k. Motion of a European Union Member State for the Enforcement of a European Protection Order ...................................... Chapter 67. Final Provisions .......................................... Part XIV. Costs of Court Proceedings ................................... Chapter 68. General Provisions ..................................... Chapter 69. Exemption from Court Costs ..................... Chapter 70. Awarding Trial Costs ................................. Chapter 71. (repealed) ..................................................... Jurisdiction of Military Courts ................................ Chapter 72. General Provisions ..................................... Chapter 73. Use of Force and Preparatory Proceedings . Chapter 74. Proceedings Before the Court .................... Chapter 75. (repealed) ..................................................... Part XV. Criminal Proceedings in Cases Subject to the Chapter 66j. Motion to a European Union Member Note 611g–611s 611t–611tf 611tg–611ts 611u–611uc 611ud–611uj 611w–611wc 611wd–611wj 612–615 616–645 616–622 623–625 626–641 642–645 646–682 646–662 663–668 669–673 674–682 11 Contents Dział I. Przepisy wstępne Dział I. Przepisy wstępne Zakres obowiązywania Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Cele postępowania; zasada prawdy materialnej § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie po- stępowania karnego, aby: 1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności; 2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalcza- niu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego; 3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności; 4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie. § 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe usta- lenia faktyczne. Udział czynnika społecznego W granicach określonych w ustawie postępowanie karne odbywa się z udzia- łem czynnika społecznego. Zasada obiektywizmu Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględ- niać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Zasada domniemania niewinności § 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. § 2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Prawo do obrony Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. 1‒6 Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 12 Part I. Introductory Provisions Part I. Introductory Provisions Scope of application Criminal proceedings in cases under the jurisdiction of courts are conducted pursuant to the provisions of this Code. Aims of proceedings, principle of material truth § 1. The provisions of this Code are to ensure that in the course of criminal proceedings: 1) the offender is identified and called to criminal responsibility, and that such responsibility is not imposed on an innocent person, 2) by the correct application of measures provided for by criminal law, and by the disclosure of the circumstances that facilitated the commission of the offence, the aims of criminal procedure are fulfilled not only in combating the offences, but also in preventing them, as well as enhancing the rule of law and the principles of social co-existence; 3) legally protected interests of the aggrieved party are taken into con- sideration, with due respect for his or her dignity, and 4) the case is resolved within a reasonable period of time. § 2. The decisions can be based exclusively on actual established facts. Participation of community representative Within the scope set forth by the law, criminal proceedings are conducted with the participation of a representative of the community. Principle of objectivism Authorities conducting criminal proceedings are obliged to examine and take into consideration the circumstances both for and against the accused. Presumption of innocence § 1. The accused is presumed to be innocent until his guilt is proven and affirmed by the final judgment of the court. § 2. Irresolvable doubts are resolved exclusively in favour of the accused. Right of defence The accused has the right to defend himself, including the use of a defence counsel. The accused should be advised of this right. 1‒6 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 13 7‒11 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 14 Dział I. Przepisy wstępne Zasada swobodnej oceny dowodów Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej § 1. Sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. § 2. Prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są jednak wiążące. Działanie z urzędu § 1. Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, insty- tucji lub organu albo od zezwolenia władzy. § 2. Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu. Zasada legalizmu § 1. Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu. § 2. Z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub w prawie międzyna- rodowym nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo. Umorzenie absorpcyjne § 1. Postępowanie w sprawie o występek, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, można umorzyć, jeżeli orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo, a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia. § 2. Jeżeli kara za inne przestępstwo nie została prawomocnie orzeczona, postępowanie można zawiesić. Zawieszone postępowanie należy umorzyć albo podjąć przed upływem 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o inne przestępstwo, o którym mowa w § 1. § 3. Postępowanie umorzone na podstawie § 1 można wznowić w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany treści prawomocnego wyroku, z powodu którego zostało ono umorzone. Part I. Introductory Provisions Principle of free appraisal of evidence The authorities in charge of the proceedings form their convictions on the basis of evidence gathered and appraised at their own discretion, with due consideration given to the principles of sound reasoning and life experience. Principle of independence of jurisdiction § 1. The criminal court determines, at its own discretion, the factual and legal matters and is not bound by the determinations of another court or authority. § 2. The valid determinations of a court establishing rights or legal rela- tionships are nevertheless binding. Ex officio proceedings § 1. The judicial authorities carry out proceedings and undertake actions ex officio unless, by virtue of the law, a complaint from a specified person, institution, or authority, or a permission from an authority is required. § 2. The parties and other directly interested persons may request the performance of also these actions which the authorities may or are obliged to undertake ex officio. Principle of legalism § 1. With respect to an offence prosecuted ex officio, the authority respon- sible for the prosecution of offences is obliged to institute and conduct preparatory proceedings, and the public prosecutor is moreover obliged to bring and support charges. § 2. Except for the cases mentioned in the law or in international law, no one can be discharged from liability for an offence committed. Discontinuation in view of penalty imposed for another offence § 1. The proceedings concerning a summary offence punishable by a penalty of imprisonment for up to five years may be discontinued, if the imposition of the penalty on the offender would be obviously purposeless in view of a penalty validly decided for another offence and provided that such a dis- continuation is not contrary to the interest of the aggrieved party. § 2. If the penalty for the other offence has not yet been decided by a final judgment, the proceedings may be suspended. The suspended proceedings should be discontinued or resumed within three months of the date at which the judgment concerning the other offence referred to in § 1 became final. § 3. Proceedings discontinued pursuant to § 1 may be re-opened in case of an annulment or a substantial change of the final court judgment for which they were discontinued. 7‒11 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 15 Dział I. Przepisy wstępne Ściganie na wniosek § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę upraw- nioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu. § 2. W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek. § 3. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne. Zezwolenie władzy Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie, należy do oskarżyciela. Zasada skargowości § 1. Wszczęcie postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu. § 2. Oskarżyciel publiczny może cofnąć akt oskarżenia do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W toku przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji cofnięcie aktu oskarżenia do- puszczalne jest jedynie za zgodą oskarżonego. Ponowne wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn jest niedopuszczalne. Uprawnienia Policji § 1. Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego wykonują polecenia sądu, referendarza sądowego i prokuratora oraz prowadzą pod nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenie w granicach określonych w ustawie. § 2. Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w za- kresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy. 12‒15 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 16 Part I. Introductory Provisions Prosecution on complaint § 1. In cases concerning offences prosecuted on complaint, after the com- plaint is filed proceedings are conducted ex officio. The prosecuting authority advises the person entitled to file a complaint of his right to do so. § 2. If a complaint has only been filed against specific offenders, it is also obligatory to prosecute any other persons whose acts are closely linked with the act of the person indicated in the complaint. The person filing the complaint should be made aware of this. These provisions do not apply to the next of kin of the person filing the complaint. § 3. The complaint may be withdrawn during preparatory proceedings with the consent of the public prosecutor. During court proceedings, the complaint may be withdrawn with the consent of the court before the commencement of the trial at the first hearing. The complaint cannot be filed again. Permission of state authority If, according to the law, an offence may be prosecuted only subject to the permission of state authority, a duty to obtain such permission rests on the prosecutor. Principle of accusatorial procedure § 1. Court proceedings are instituted upon request from an authorised prosecutor or from another authorised entity. § 2. The public prosecutor may withdraw the indictment until the com- mencement of judicial proceedings at the first main trial. In the course of judicial proceedings before the court of first instance the withdrawal of the indictment is permissible only with the consent of the accused. A repeated submission of the indictment against the same person for the same offence is inadmissible. Police powers § 1. The Police and any other authorities involved in criminal proceedings observe instructions from the court, the court referendary and the public prosecutor and conduct their investigation or their inquiry under the su- pervision of the public prosecutor within the limits set forth by the law. § 2. All state and local government institutions are obliged to assist, within the scope of their activity, the authorities conducting criminal proceedings at the time indicated by said authorities. 12‒15 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 17 Dział I. Przepisy wstępne § 3. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż określone w § 2, a także osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomo- cy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe albo znacznie utrudnione. Zasada informacji § 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczest- ników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy. § 2. Organ prowadzący postępowanie powinien ponadto w miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania informacji o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi. W razie braku takiego pouczenia, gdy w świetle okoliczności sprawy było ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia, stosuje się odpowiednio § 1. Przesłanki procesowe § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających 2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, 3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma; 4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze; 5) oskarżony zmarł; 6) nastąpiło przedawnienie karalności; 7) postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się; 8) sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych; 9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela; 10) brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie po- chodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej; 11) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie. podejrzenie jego popełnienia; że sprawca nie popełnia przestępstwa; 16‒17 Artykuł 16 Artykuł 17 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: