Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00177 010217 24109253 na godz. na dobę w sumie
Rejestr Należności Publicznoprawnych - ebook/pdf
Rejestr Należności Publicznoprawnych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 118
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-328-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do krajowego systemu prawnego został wprowadzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Przepisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego stosuje się od 1 czerwca 2018 r., a w stosunku do wierzyciela, którym jest urząd skarbowy – od 1 stycznia 2018 r. Utworzenie Rejestru ma wpłynąć m.in. na zmniejszenie liczby przypadków nieterminowej zapłaty należności publicznoprawnych. Oznacza to wiele nowych obowiązków dla tych jednostek.
Rejestr ten jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Służy temu, aby każdy zainteresowany mógł skontrolować, czy kontrahent ma zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, ceł czy grzywien. Są w nim gromadzone i ujawniane informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W Rejestrze Należności Publicznoprawnych ujawniane są dane dotyczące podmiotów, które zalegają z tytułu należności publicznoprawnych względem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to:
● osób fizycznych,
● osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
● osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
● nierezydentów w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego.
W publikacji przystępnie omówiono zasady funkcjonowania Rejestru Należności Publicznoprawnych, w tym:
● przesłanki ujawnienia danych dłużnika;
● procedurę uzyskania dostępu do sytemu przez jednostki samorządu terytorialnego;
● instruktaż krok po kroku ujawniania danych dłużników oraz przesłanki zmian lub wykreślenia danych;
● warunki udostępniania danych innym podmiotom,
● sankcje karne za naruszenie przepisów.
Autorzy wyjaśniają, w jakich terminach należy dokonać poszczególnych czynności i jakie są skutki wniesienia sprzeciwu przez dłużnika. Atutem książki są praktyczne przykłady oraz wzory dokumentów.
Publikacja jest przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego, naczelników urzędów skarbowych, wierzycieli, sądowych lub administracyjnych organów egzekucyjnych, biur informacji gospodarczej, a także dla studentów prawa, ekonomii, finansów, bankowości. Będzie pomocna dla osób, które zajmują się wprowadzaniem danych do Rejestru, oraz osób i instytucji, których dane w Rejestrze mogą zostać ujawnione, czy też osób i podmiotów, które z Rejestru będą chciały korzystać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności do krajowego systemu prawnego został wprowadzony nowy rejestr – Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jednak prze- pisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego stosuje się od 1 czerwca 2018 r., a w stosunku do wierzyciela, któ- rym jest urząd skarbowy – od 1 stycznia 2018 r. Utworzenie Rejestru ma wpłynąć m.in. na zmniejszenie liczby przypadków nieterminowej zapłaty należności publicz- noprawnych. Oznacza to wiele nowych obowiązków dla tych jednostek. Po co stworzono Rejestr Należności Publicznoprawnych? Odpowiedź jest bardzo prosta. Do tej pory nie było rejestru, który informowałby o zobowiązaniach dłużnika wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Brak dostępności informacji o dłużnikach niewywiązujących się z płacenia podatków to wielki problem dla wierzycieli, którymi bardzo często są jednostki samorządu terytorialnego, ale tak- że dla potencjalnych i obecnych kontrahentów, a wreszcie dla samego państwa. Pełna informacja pomogłaby podejmować wierzycielowi lepsze decyzje. Przyczyniłaby się również do ograniczenia ryzyka nawiązywanych relacji biznesowych z nieuczciwy- mi partnerami, którzy nie wywiązują się z obowiązków płatniczych. Czym zatem jest Rejestr Należności Publicznoprawnych? Najprościej rzecz ujmując, w praktyce to m.in. narzędzie dyscyplinujące nieuczciwego czy też spóźnialskiego po- datnika. To zapewne jedna z najbardziej oczywistych intencji, jaka przyświecała usta- wodawcy, który znalazł formę umożliwiającą ujawnianie zaległości podatkowych i pu- blicznoprawnych, co ma w efekcie ułatwić ich dochodzenie. Czy samo ujawnienie takich danych, jak długi podatkowe i publicznoprawne może służyć poprawie ich ściągalności? Zapewne tak, bo przecież wielu rozsądnie myślących podatników nie chce, aby ich zo- bowiązania były ujawniane innym podmiotom i świadczyły o braku ich wiarygodności, ale także służyły w prosty sposób weryfikacji jako podatników i kontrahentów. Czy i pod jakimi warunkami Rejestr Należności Publicznoprawnych będzie dobrze pełnić swoją rolę, zadecyduje wiele czynników. Z publikacji tej można dowiedzieć się m.in.: ■■ jakie należności można ujawnić w Rejestrze, ■■ kiedy można wprowadzić dane do Rejestru, a kiedy można je zmienić lub wykreślić, 9 Wstęp Ponadto książka zawiera gotowe wzory: ■■ kto ma obowiązek ujawniania danych w Rejestrze, a kto prawo dostępu do Rejestru, ■■ jakie dane gromadzone są w Rejestrze, ■■ jaka procedura obowiązuje przed i po wpisie do Rejestru, ■■ jak należy wprowadzać dane do Rejestru, jaki jest termin wprowadzania danych oraz zakres informacji ujętych w Rejestrze, ■■ jaka jest procedura zmian dokonywanych w Rejestrze, ■■ jak wygląda ujawnianie danych objętych Rejestrem, ■■ jakie są obowiązki wierzyciela związane z ujawnianiem danych w Rejestrze, ■■ czy ujawnienie zaległości w Rejestrze nie stanowi zakazu prowadzenia egzekucji administracyjnej zaległych podatków, ■■ jakie są środki sprzeciwu dłużnika, ■■ jakie są sankcje karne za naruszenie przepisów, np. czy jeśli rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy do Rejestru, lecz wójt nie będzie wprowadzał danych, to poniesie z tego tytu- łu jakieś sankcje. ■■ uchwały rady gminy (powiatu, sejmiku województwa) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy (powiatu, województwa) do Rejestru Należności Publicznoprawnych, ■■ uchwały w sprawie uchylenia uchwały rady gminy (powiatu, sejmiku wojewódz- twa) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy (powiatu, województwa) do Rejestru Należności Publicznoprawnych, ■■ decyzji o bezprzedmiotowości w przypadku wniesienia sprzeciwu, ■■ decyzji o bezprzedmiotowości w przypadku wykreślenia danych z Rejestru, ■■ postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego sprzeciwu, ■■ zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem zaległości w Rejestrze. Książka jest przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego, naczelników urzę- dów skarbowych, każdego wierzyciela, sądowego lub administracyjnego organu eg- zekucyjnego, biura informacji gospodarczej, ale także dla studentów prawa, ekono- mii, finansów, bankowości i innych. Będzie pomocna nie tylko dla wszystkich, którzy zajmują się wprowadzaniem danych do Rejestru, ale także dla osób i instytucji, któ- rych dane w Rejestrze mogą zostaną ujawnione, czy też dla osób i podmiotów, które z Rejestru będą chciały korzystać. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rejestr Należności Publicznoprawnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: