Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 005305 24173573 na godz. na dobę w sumie
Split payment w sektorze budżetowym - ebook/pdf
Split payment w sektorze budżetowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 148
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-341-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja w bardzo praktyczny sposób wprowadza w arkana nowej instytucji podatkowej, czyli podzielonej płatności w VAT tzw. split payment. Zmiana ta wymaga od pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych wielu prac, w tym m.in. dostosowania  systemów księgowych oraz planu kont. Jednostki są także zobligowane do uważnego śledzenia wpływów i wydatków dokonywanych z odpowiednio dostosowanych kont bankowych jednostki.
W książce Czytelnik znajdzie także rozwiązania kluczowych zagadnień: w jaki sposób stosowanie split payment wpływa na odpowiedzialność podatkową płatnika faktury, co zrobić w sytuacji wpłaty podatku od towarów i usług na niewłaściwy rachunek bankowy, czy w związku z mechanizmem podzielonej płatności na każdej fakturze trzeba podawać dwa numery rachunków bankowych, czy konieczne jest prowadzenie subkonta.
W celu łatwiejszego zrozumienia tej nowej instytucji najważniejsze zagadnienia zostały przedstawione w formie pytań i odpowiedzi oraz wyjaśnień w tym zakresie, wydanych przez Ministerstwo Finansów.
Publikacja w bardzo praktyczny sposób wprowadza w arkana nowej instytucji podatkowej, czyli podzielonej płatności w VAT tzw. split payment. Zmiana ta wymaga od pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych wielu prac, w tym m.in. dostosowania  systemów księgowych oraz planu kont. Jednostki są także zobligowane do uważnego śledzenia wpływów i wydatków dokonywanych z odpowiednio dostosowanych kont bankowych jednostki.
W książce Czytelnik znajdzie także rozwiązania kluczowych zagadnień: w jaki sposób stosowanie split payment wpływa na odpowiedzialność podatkową płatnika faktury, co zrobić w sytuacji wpłaty podatku od towarów i usług na niewłaściwy rachunek bankowy, czy w związku z mechanizmem podzielonej płatności na każdej fakturze trzeba podawać dwa numery rachunków bankowych, czy konieczne jest prowadzenie subkonta.
W celu łatwiejszego zrozumienia tej nowej instytucji najważniejsze zagadnienia zostały przedstawione w formie pytań i odpowiedzi oraz wyjaśnień w tym zakresie, wydanych przez Ministerstwo Finansów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział I Split payment – nowy obowiązek od 1 lipca 2018 r. 1. Regulacje ogólne 1 lipca 2018 r. ustawą zmieniająca z 15 grudnia 2017 r. został wprowadzony system podzie- lonej płatności, czyli split payment. W przypadku korzystania przez płatnika z tego systemu płatność za fakturę będzie rozdzielona. Istota systemu split payment polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest roz- dzielona. Zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na ra- chunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata, odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Sprzedawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT. Schemat 1. Zapłata sprzedawcy za fakturę przy użyciu split payment 1. Kwota netto wpłata całości lub części na rachunek rozliczeniowy 2. Kwota VAT wpłata całości albo części na rachunek VAT podatnika Dzięki temu, że sprzedawca nie otrzymuje od nabywcy całej kwoty brutto na swój rachunek bankowy, nie może po przeprowadzeniu transakcji gospodarczej mającej na celu wyłudze- nie podatku szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi. Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu prze- ciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. Umożliwia bowiem organom podat- kowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko zni- kania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym VAT. Mechanizm ten z założenia utrudnia, lub wręcz uniemożliwia, powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. 13 Split payment w sektorze budżetowym 1.1. Założenie rachunku VAT Na podstawie art. 7 ustawy zmieniającej z 15 grudnia 2017 r. banki zostały zobowiązane, by do 30 czerwca 2018 r. do otwartych rachunków rozliczeniowych otworzyć rachunki VAT. Natomiast podatnikowi otwierającemu rachunek rozliczeniowy od 1 lipca 2018 r. będzie au- tomatycznie otwierany rachunek VAT. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza, niezależnie od liczby tych rachunków, bank będzie prowadził jeden rachunek VAT (art. 62a ust. 3 Prawa bankowego), chyba że podatnik wystąpi z wnioskiem o otwarcie większej liczby tych ra- chunków. Gdy nie wystąpi z takim wnioskiem, to niezależnie od liczby rachunków rozlicze- niowych w danym banku będzie miał jeden rachunek VAT. WAŻne! Niezależnie od liczby posiadanych przez podatnika rachunków rozliczenio- wych bank założy mu jeden rachunek VAT, chyba że podatnik wystąpi z wnioskiem o za- łożenie większej liczby rachunków. W przypadku rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski dla tego samego posiadacza bank ten będzie prowadził rachunek VAT dla każdego ra- chunku rozliczeniowego. Wynika to z faktu, że systemem podzielonej płatności objęte zostały również jednostki sektora publicznego, w tym samorząd oraz państwowe jed- nostki budżetowe. Zasady prowadzenia rachunków dla tych jednostek reguluje ustawa o finansach publicznych. Dlatego ustawodawca nie mógł w tym przypadku wprowadzić takich samych zasad jak dla pozostałych przedsiębiorców. Narodowy Bank Polski będzie prowadził rachunek VAT dla więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego tego samego posiadacza tylko na jego wniosek lub gdy będzie to wynikać z przepisów ustawy o finan- sach publicznych. Tabela 1. Zasady otwierania rachunków VAT do rachunków rozliczeniowych Bank, w którym podatnik ma rachunek rozliczeniowy Liczba rachunków VAT otwieranych do rachunku rozliczeniowego z mocy ustawy – Prawo bankowe Bank inny niż NBP Jeden rachunek VAT niezależnie od liczby rachunków rozliczenio- wych w tym banku NBP Do każdego rachunku rozlicze- niowego będzie prowadzony ra- chunek VAT, chyba że co innego wynika z  przepisów ustawy o  fi- nansach publicznych 14 Liczba rachunków VAT otwieranych na wniosek podatnika Na wniosek podatnika bank może prowadzić rachunek VAT nawet do każdego rachunku rozlicze- niowego prowadzonego w  tym banku Na wniosek podatnika bank może prowadzić rachunek VAT do kilku rachunków rozliczeniowych Rozdział I. Split payment – nowy obowiązek od 1 lipca 2018 r. W przypadku rachunków VAT będą obowiązywać następujące zasady (art. 62a Prawa ban- kowego): ■■rachunku VAT nie będzie się otwierać do rachunku rozliczeniowego prowadzonego w in- nej walucie niż waluta polska; Jak czytamy w odpowiedzi MF na interpelację poselską nr 20263: MF Należy wyjaśnić, że w założeniu przelewy walutowe w ramach MPP [mechanizm podzielonej płatności – przyp. red.] nie będą dostępne. Wynika to z faktu, że dopusz- czenie przelewów walutowych wiązałoby się dla banków z bardzo dużym nakła- dem środków na stworzenie oraz obsługę możliwości dokonywania takich przele- wów, które w ogólnej ilości przelewów stanowią bardzo znikomą część. Koszt nakładów do korzyści byłby w tym przypadku niewspółmierny szczególnie, że to właśnie banki poniosą znaczną część kosztów wprowadzenia i funkcjonowania MPP. Dlatego zdecydowano się na rozwiązanie tańsze i prostsze. Przy rozpatrywaniu tego zagadnienia powinno się mieć również na uwadze, że polska waluta jest w pełni wymienialna, więc nie ma przeszkód, aby nabywca za- płacił dostawcy w złotówkach, które mogą być wymienione na dowolną walutę. Należy zaznaczyć, że Komisja Europejska w przypadku systemu dobrowolnego nie widziała w przyjętym rozwiązaniu problemu. ■■otwarcie rachunku VAT nie będzie wymagać zawarcia odrębnej umowy; ■■otwarcie rachunku VAT będzie wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku; ■■bank będzie informował posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku VAT oraz ustalonych zasadach i terminach informowania o saldzie na rachunku VAT; ■■ do rachunku VAT nie stosuje się przepisu art. 728 k.c., co oznacza, że bank nie będzie obo- wiązany: – informować posiadacza rachunku, w sposób określony w umowie, o każdej zmianie sta- nu rachunku bankowego, – przesyłać posiadaczowi co najmniej raz w miesiącu bezpłatnego wyciągu z rachun- ku z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, nawet gdy posiadacz nie wyraził pisemnie zgody na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda; ■■bank nie będzie wydawał do rachunku VAT instrumentu płatniczego, np. kart płatniczych; ■■środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT mogą być, zgodnie z ustaleniami stron, oprocentowane; będzie to zależało od indywidualnych ustaleń między właścicielem ra- chunku a bankiem. Jak wynika z art. 62b ust. 4 Prawa bankowego, w przypadku naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku VAT bank bez odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku VAT uznaje kwotą tych odsetek rachunek rozliczeniowy, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. Jeśli rachunek VAT jest prowadzony dla kilku rachunków rozliczeniowych, bank uzna rachunek rozliczeniowy wskazany przez posiadacza tych rachunków. W przypadku gdy nie będzie odrębnej dyspozycji, ewentualne odsetki nie będą doliczane na rachunku VAT, ale do rachunku rozliczeniowego, którym podatnik może swobodnie dysponować. Takie same obowiązki będą miały również kasy spółdzielczo-kredytowe. Jak wynika z art. 8 ustawy zmieniającej z 15 grudnia 2017 r., w przypadku otwartego imiennego rachunku 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Split payment w sektorze budżetowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: