Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00018 003050 21326820 na godz. na dobę w sumie
Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców - przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa - ebook/pdf
Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców - przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 453
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8705-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza monografia omawia jeden z najważniejszych jeżeli nie najważniejszy dla pracowników aspekt stosunku zatrudnienia jakim jest wynagrodzenie. Przy czym autor podchodzi do tego zagadnienia w sposób wielopłaszczyznowy niewystępujący wcześniej w literaturze przedmiotu i daleki od „ortodoksji prawniczej”. I tak „osią” rozważań uczyniono autorską koncepcję zasad wynagradzania. Przy czym samo sformułowanie „zasady” ma w zamyśle autora znaczenie czysto praktyczne, mianowicie określenie czy strony zbiorowych (a pośrednio i indywidualnych) stosunków pracy w sposób prawidłowy zarówno z punktu widzenia prawa pracy jak i teorii zarządzania zasobami ludzkimi, kształtują wzajemne relacje w zakresie wynagradzania. Również pojęcie wynagradzanie jest inaczej rozumiane niż tradycyjnym ujęciu dogmatyki prawniczej, bowiem obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale wszystkie świadczenia jakie pracodawca wypłaca pracownikowi zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. O unikatowości pracy przesądza również fakt, iż autor „zderza” wynikające z teorii ww nauk wnioski z praktyką istniejącą u pracodawców przedsiębiorców w oparciu o analizę 450 autonomicznych źródeł prawa pracy (w tym zwłaszcza układów zbiorowych pracy jak i regulaminów wynagradzania). Liczne podane w pracy przykłady konkretnych postanowień prawa zakładowego nadają pracy bardzo praktyczny wymiar i sprawiają że może być ona przydatna nie tylko dla teoretyków prawa ale również dla praktyków zajmujących się na co dzień problematyką wynagradzania.

Niezwykle interesująca wydaje się koncepcja pracy, która polega na nazwaniu i opisaniu zasad wynagradzania. Problematyka zasad prawa jest od wielu lat obecna w polskim prawoznawstwie, a w szczególności w piśmiennictwie poświęconym prawu pracy. Podejmowane są nie tylko próby poszukiwania i opisywania zasad całej gałęzi prawa, ale także jej poszczególnych działów. Jednakże nie powstało dotychczas opracowanie monograficzne odnoszące się do zasad wynagradzania za pracę. Autor identyfikuje osiem głównych zasad wynagradzania. (….) Niektóre spośród nich były wcześniej opisywane w doktrynie (np. zasada godziwości czy zasada niedyskryminacji), inne są jego autorskim wkładem w uporządkowanie tej niełatwej problematyki (np. zasada ekwiwalentności zmodyfikowanej czy zasada partykularyzmu). (…) Niezwykle interesująco zaprezentowane zostały różne pojęcia związane z wynagrodzeniem, zarówno na tle historycznym, jak i nauk pozaprawnych, różnych gałęzi prawa i wreszcie prawa pracy. Autor, wskazując rozbieżności w konstruowaniu definicji wynagrodzenia, zdecydował się na posługiwanie się w pracy pojęciem wynagradzania nie zaś wynagrodzenia. Jest to zgodne z doktryną zarządzania personelem, a jednocześnie ma umożliwić uniknięcie wątpliwości terminologicznych. Takie podejście jest nieco ryzykowne, może bowiem wywołać krytykę w literaturze prawa pracy, jednakże w kontekście użytych przez Autora argumentów uważam je za przekonujące.

Z recenzji prof. Krzysztofa Stefańskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Wykaz aktów prawnych .......................................................................................... Wstęp ........................................................................................................................... Rozdział 1. Wynagrodzenie i wynagradzanie za pracę – zagadnienia terminologiczne ................................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcia związane z wynagradzaniem pracowników ............................. § 3. Pojęcie „wynagrodzenie” w innych naukach niż prawo pracy .......... § 4. Pojęcie „wynagrodzenie” w prawie pracy ............................................. § 5. Pojęcia wykorzystywane na potrzeby pracy .......................................... Rozdział 2. Zasada obligatoryjności .................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Konieczność wypłaty wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynikających z prawa powszechnego i autonomicznego oraz z umowy o pracę .............................................. § 3. Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia oraz ograniczenia w dokonywaniu potrąceń ......................................................................... § 4. Zasada obligatoryjności wynagradzania na gruncie innych gałęzi prawa niż prawo pracy ............................................................................. Rozdział 3. Zasada korzystności ........................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Zasada korzystności w ujęciu materialnym .......................................... § 3. Zasada korzystności w ujęciu formalnym ............................................. I. Obowiązek podjęcia negocjacji ...................................................... II. Upływ terminu obowiązywania autonomicznych źródeł prawa .................................................................................................. III. Wpływ transferu zakładu pracy i jego części na warunki wynagradzania .................................................................................. § 4. Zasada korzystności w ujęciu subiektywnym ....................................... XI XVII LIII LXXI 1 13 13 15 21 25 34 37 37 39 43 53 59 59 63 74 74 75 75 79 VII Spis treści § 5. Powielanie przepisów prawa powszechnego w prawie autonomicznym ......................................................................................... § 6. Zwyczaj jako źródło uprawnień .............................................................. Rozdział 4. Zasada niedyskryminacji .................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Zakres podmiotowy .................................................................................. § 3. Jednakowa praca i praca jednakowej wartości ..................................... § 4. Ciężar dowodów ........................................................................................ § 5. Sankcje za stosowanie praktyk dyskryminacyjnych w zakresie wynagradzania za pracę ............................................................................ § 6. Jawność wynagradzania ............................................................................ § 7. Przyczyny uzasadniające różnicowanie wynagradzania ...................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Wynagradzanie w okresie wypowiedzenia oraz po ustaniu stosunku pracy ................................................................................. III. Wymiar czasu pracy oraz rodzaj umowy .................................... IV. Staż pracy .......................................................................................... V. Świadczenia dla osób wyrażających zgodę na dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy w tym zwłaszcza dla pracowników w wieku przedemerytalnym oraz szczególne uprawnienia osób zbliżających się do emerytury ....................... VI. Wynagradzanie uzależnione od bycia zatrudnionym w konkretnej dacie ........................................................................... § 8. Pojęcie pracodawcy ................................................................................... Rozdział 5. Zasada godziwości .............................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie płacy godziwej w świetle katolickiej nauki społecznej ........... § 3. Pojęcie płacy godziwej w naukach ekonomicznych i zarządzania ..... § 4. Pojęcie płacy godziwej w aktach międzynarodowego prawa pracy ... § 5. Pojęcie płacy godziwej w polskim prawie pracy .................................. § 6. Godziwość jako wyznacznik zbyt wysokiego wynagrodzenia ............ Rozdział 6. Zasada gotówkowości ........................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Forma pieniężna wynagrodzenia zasadniczego .................................... § 3. Częstotliwość, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia zasadniczego . § 4. Świadczenia przyznawane w innej formie niż pieniężna .................... § 5. Kafeteryjna forma wynagradzania .......................................................... Rozdział 7. Zasada formalizmu ............................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... 82 85 87 87 91 99 102 104 110 116 116 117 120 124 135 139 140 147 147 149 151 155 163 169 175 175 176 182 188 194 197 197 VIII Spis treści § 2. Forma i treść autonomicznych źródeł prawa dotyczących kwestii wynagradzania ............................................................................................ § 3. Formalizm procedury przyjmowania i wejścia w życie autonomicznych źródeł prawa pracy dotyczących wynagradzania ... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Akty wydane przez pracodawcę w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ..................................................................................... III. Regulaminy wydane jednostronnie przez pracodawców .......... IV. Wejście w życie aktów autonomicznego prawa pracy ............... § 4. Formalizm regulacji wynagrodzeniowych w umowach o pracę ........ § 5. Formalizm zmiany indywidualnych warunków wynagradzania ....... Rozdział 8. Zasada ekwiwalentności zmodyfikowanej .................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Sposoby ustalania wynagrodzenia zasadniczego .................................. I. Założenia ogólne .............................................................................. II. Wynagrodzenie czasowe ................................................................. III. Wynagrodzenie akordowe .............................................................. IV. Wynagrodzenie prowizyjne ........................................................... V. Dniówka zadaniowa i system zadaniowy ..................................... VI. Wynagrodzenie ryczałtowe ............................................................ VII. Wynagrodzenie za kompetencje .................................................... § 3. Świadczenia wynikowe jako wyraz ekwiwalentności .......................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Premie ................................................................................................ III. Nagrody ............................................................................................. § 4. Ryzyko pracodawcy ................................................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Ryzyko produkcyjne (techniczne) ................................................. III. Ryzyko socjalne ................................................................................ IV. Ryzyko osobowe ............................................................................... V. Ryzyko gospodarcze i możliwość jego ograniczenia (zawieszenie przepisów prawa zakładowego) ............................. Rozdział 9. Zasada partykularyzmu .................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Uwarunkowania, od których zależy sposób realizacji zasady partykularyzmu .......................................................................................... § 3. Wynagradzanie na poziomie ponadzakładowym ................................ § 4. Generalizacja układów .............................................................................. § 5. Wynagradzanie na poziomie zakładowym ........................................... § 6. Rynkowość wynagradzania ...................................................................... § 7. Wynagradzanie indywidualnych pracowników ................................... 201 212 212 216 219 221 224 229 241 241 248 248 251 266 270 273 274 277 279 279 279 294 297 297 298 300 309 310 317 317 321 327 334 338 341 349 IX Spis treści Zakończenie ............................................................................................................... Aneks ........................................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 355 359 367 X
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców - przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: