Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 006290 21296286 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich - ebook/pdf
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 141
Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7462-645-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

(..)Zamiarem autorów niniejszego opracowania było przedstawienie różnych rozwiązań organizacyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych w Europie. W tym celu dokonano analizy treści przepisów prawa obowiązujących w wybranych krajach europejskich, a także w prawie międzynarodowym.
Autorzy przeprowadzili również wizyty studyjne w wybranych obiektach sportowych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami (m.in. w Wielkiej Brytanii i Portugalii), mieli możliwość bezpośrednio uczestniczyć w procesie organizacji oraz zabezpieczenia krajowych i międzynarodowych imprez sportowych, zapoznali się także z dokumentacją oraz z infrastrukturą tych obiektów.
Za pomocą metody sondażu diagnostycznego zrealizowano szereg wywiadów z przedstawicielami podmiotów zaangażowanych w proces zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, m.in.: funkcjonariuszami Policji, organizatorami imprez, kierownikami ds. bezpieczeństwa, przedstawicielami krajowych punktów informacyjnych (kontaktowych) ds. imprez sportowych. Pozyskane informacje umożliwiły gruntowne poznanie teoretycznych podstaw systemu zabezpieczenia imprez masowych, natomiast wykorzystanie metody obserwacji uczestniczącej pozwoliło na zapoznanie się z praktykami stosowanymi przez poszczególne służby w przedmiotowym zakresie.
Zamierzeniem autorów była analiza sposobu zapewnienia bezpieczeństwa w jak największej liczbie państw europejskich, jednak z przyczyn niezależnych, m.in. braku możliwości nawiązania kontaktu z osobami zajmującymi się tą problematyką i zbyt małego zasobu przekazanych informacji (np. spowodowanego brakiem regulacji prawnych), w opracowaniu uwzględniono dziewięć państw, tj.: Polskę, Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Holandię, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię i Słowację. Omówione zostały ponadto międzynarodowe i unijne standardy legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.(...)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Justyna Jurczak Zbigniew Mikołajczyk Jarosław Struniawski BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Szczytno 2018 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Recenzenci dr hab. Jacek Dworzecki dr hab. Robert Socha Redakcja Wydawcy Radosław Gizot Projekt okładki Agnieszka Kamińska © Wszelkie prawa zastrzeżone — Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ISBN 978-83-7462-644-6 e-ISBN 978-83-7462-645-3 Skład, druk i oprawa: Dział Wydawnictw i Poligrafi i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 89 621 51 02, fax 89 621 54 48 e-mail: wwip@wspol.edu.pl Objętość: 8,27 ark. wyd. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== SPIS TREŚCI Wstęp .................................................................................................................................................. 5 Rozdział I Międzynarodowe standardy legislacyjne (prawne) w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych ................................................... 9 Rozdział II Polska ................................................................................................................................................ 19 Rozdział III Wielka Brytania ........................................................................................................................ 37 Rozdział IV  Niemcy .............................................................................................................................................. 53 Rozdział V Francja .............................................................................................................................................. 67 Rozdział VI  Holandia ......................................................................................................................................... 77 Rozdział VII Ukraina ............................................................................................................................................ 85 Rozdział VIII Rumunia ......................................................................................................................................... 97 Rozdział IX Bułgaria ........................................................................................................................................... 107 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3 Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich Rozdział X Słowacja ........................................................................................................................................... 117 Zakończenie ................................................................................................................................. 129 Bibliografia ................................................................................................................................... 133 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Organizacja imprez masowych stanowi dziś wyzwanie zarówno dla ich organizatorów, jak i służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa — w pierwszej kolejności uczestnikom takich imprez, ale również mieszkańcom i osobom postronnym znajdującym się w ich bezpośrednim otoczeniu. Liczba i częstotliwość imprez masowych odbywających się w Europie i w świecie, a tak- że liczebność ich uczestników jest znacznie większa niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, zaś ich różnorodność — praktycznie nieograniczona. Wizyty papieskie, rajdy samochodowe, festiwale fi lmowe, koncerty muzyczne i zdaje się najpopu- larniejsze — mecze piłki nożnej, zarówno rozgrywane w ligach krajowych, jak i te organizowane cyklicznie — mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata w piłce nożnej to tylko wybrane przykłady. Popularność wydarzeń masowych, przede wszystkim imprez sportowych, od lat stanowi znaczący problem społeczny, który wymusił zastosowanie szcze- gólnych środków i metod kontroli oraz opracowanie szczegółowych działań le- gislacyjnych. Większość państw członkowskich Unii Europejskiej ma szczególne przepisy o organizacji imprez sportowych w prawie administracyjnym, a w kilku z nich obowiązuje wewnętrzne prawo sportowe (np. Kodeks sportu we Francji). Jednocześnie od kilkunastu lat podejmuje się wysiłki, aby ujednolicić prawo we- wnętrzne państw członkowskich z europejskimi przepisami. Specyfi ka zagrożeń towarzyszących imprezom masowym, ze szczególnym wskazaniem na mecze piłki nożnej, na przestrzeni ostatnich lat uległa wyraź- nym zmianom. W II połowie XX w. dominowało zjawisko tzw. chuligaństwa stadionowego, związane z aktami wandalizmu i niszczenia mienia w obiektach sportowych i w ich okolicy przez zazwyczaj niewielką grupę pseudokibiców. Zde- cydowana większość uczestników widowisk sportowych respektuje bowiem re- guły prawne i uczestniczy w nich właśnie dla ich sportowych walorów. Wszelkie działania podejmowane przez organizatora i służby w celu zapewnienia bezpie- czeństwa powinny być zatem proporcjonalne i zgodne z normami chroniącymi prawa człowieka oraz swobodami obywatelskimi. Poziom bezpieczeństwa uczestników wydarzeń masowych warunkowała dodatkowo ich nieodpowiednia organizacja i niewłaściwe zabezpieczenie. Kraje takie jak Wielka Brytania czy Holandia, które zmagały się ze zjawiskiem chuli- gaństwa stadionowego, na przestrzeni lat wypracowały szereg uregulowań i wy- mogów związanych z organizacją imprez masowych oraz współpracą międzyna- rodową w tym zakresie. Jednak zagrożenia we współczesnym świecie ewoluują — coraz częściej obiekty sportowe stają się miejscem manifestowania określo- nych postaw: politycznych, religijnych, światopoglądowych. Dochodzi do wy- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 5 Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich raźnej radykalizacji ujawniających się tam treści, co wpisuje się w zjawisko tzw. mowy nienawiści (ang. hate speech). Elementy mowy nienawiści (w wielu krajach europejskich ich prezentowanie jest prawnie zakazane) stanowić powinny kolejny obszar zainteresowania zarówno organizatora imprezy masowej, jak i służb zaan- gażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa takiego wydarzenia. Doświadczenia ostatnich kilku lat wskazują, że masowe imprezy sportowe narażone są na bardzo aktualne zagrożenie — zamach terrorystyczny. Przykładem niech będą tu wy- darzenia z Francji z 2015 r. (wybuch bomb w okolicy stadionu Stade de France podczas meczu towarzyskiego Francja — Niemcy) czy odwołanie szeregu imprez ze względu na wysokie ryzyko zamachu terrorystycznego (np. ewakuowanie sta- dionu HDI-Arena w Hanowerze na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania Niemcy — Holandia w listopadzie 2015 r.). Imprezy masowe cieszą się dużą popularnością, z roku na rok rośnie liczba ich uczestników. Jednocześnie ujawniają się nowe zagrożenia związane z organi- zacją i zabezpieczeniem takich imprez; zarówno przed organizatorem, jak i służ- bami państwowymi stoi w tym zakresie szereg wyzwań. Zamiarem autorów niniejszego opracowania było przedstawienie różnych rozwiązań organizacyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych w Europie. W tym celu dokonano analizy treści przepisów prawa obo- wiązujących w wybranych krajach europejskich, a także w prawie międzynarodo- wym. Autorzy przeprowadzili również wizyty studyjne w wybranych obiektach sportowych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami (m.in. w Wielkiej Bry- tanii i Portugalii), mieli możliwość bezpośrednio uczestniczyć w procesie orga- nizacji oraz zabezpieczenia krajowych i międzynarodowych imprez sportowych, zapoznali się także z dokumentacją oraz z infrastrukturą tych obiektów. Za pomocą metody sondażu diagnostycznego zrealizowano szereg wywia- dów z  przedstawicielami podmiotów zaangażowanych w  proces zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, m.in.: funkcjonariuszami Policji, organiza- torami imprez, kierownikami ds. bezpieczeństwa, przedstawicielami krajowych punktów informacyjnych (kontaktowych) ds.  imprez sportowych. Pozyskane informacje umożliwiły gruntowne poznanie teoretycznych podstaw systemu zabezpieczenia imprez masowych, natomiast wykorzystanie metody obserwacji uczestniczącej pozwoliło na zapoznanie się z praktykami stosowanymi przez po- szczególne służby w przedmiotowym zakresie. Zamierzeniem autorów była analiza sposobu zapewnienia bezpieczeństwa w jak największej liczbie państw europejskich, jednak z przyczyn niezależnych, m.in. braku możliwości nawiązania kontaktu z osobami zajmującymi się tą pro- blematyką i zbyt małego zasobu przekazanych informacji (np. spowodowanego brakiem regulacji prawnych), w opracowaniu uwzględniono dziewięć państw, tj.: Polskę, Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Holandię, Ukrainę, Rumunię, Bułga- rię i Słowację. Omówione zostały ponadto międzynarodowe i unijne standardy legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Autorzy pragną w tym miejscu podziękować kierownictwu Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji i pracownikom Krajowego Punktu Informacyj- nego ds. Imprez Sportowych za udzielone wsparcie i pomoc w nawiązaniu kon- taktów z przedstawicielami punktów informacyjnych w innych krajach. Opracowanie Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich jest wynikiem badań pt. Zarządzanie bezpieczeństwem im- prez masowych na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej, które reali- zowane było na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w latach 2015-2017. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział I Międzynarodowe standardy legislacyjne (prawne) w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych Regulacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych obowiązywały już w starożytnym Rzymie, w którym odbywały się igrzyska, wjazdy tryumfalne wo- dzów po zwycięskich bitwach, walki gladiatorów, gonitwy koni czy uroczystości religijne. Określały one m.in. dni, w których można było organizować imprezy, regulowały kolejność zajmowania miejsc na widowni, sposób fi nansowania im- prez oraz penalizowały zachowania naruszające porządek publiczny1. W obecnych czasach imprezy masowe, przede wszystkim te o charakterze międzynarodowym, gromadzą często kilkadziesiąt tysięcy osób (masowe impre- zy sportowe, artystyczno-rozrywkowe), a uroczystości religijne (np. pielgrzymki papieskie) skupiają nawet po kilka milionów wiernych. Wymagają one więc po- dejmowania wielu działań o charakterze organizacyjnym, ale przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa widzom, organizatorom i pozostałym uczestnikom. Zaangażowane w te działania są instytucje publiczne, a także prywatne, które zawodowo zajmują się organizacją tego typu imprez. Wielokrotnie impulsem dla działań legislacyjnych w różnych sferach i na róż- nych poziomach stawały się konkretne, zazwyczaj tragiczne w skutkach wyda- rzenia. Nie inaczej było z bezpieczeństwem imprez sportowych. Zdarzeniem, które zwróciło uwagę na problem odpowiedniego zabezpieczenia i organizacji imprez masowych, była tragedia na stadionie w Bradford w Wielkiej Brytanii. 11 maja 1985 r. w trakcie meczu piłki nożnej na trybunach stadionu wybuchł pożar, w wyniku którego zmarło 56 widzów, a 265 zostało poparzonych. Jednak punktem kulminacyjnym do działania dla społeczności międzynarodowej były wypadki na stadionie Heysel w Brukseli. Miały miejsce niespełna dwa tygodnie później, tj. 29 maja 1985 r. Przed fi nałowym meczem piłkarskiego Pucharu Eu- ropy pomiędzy drużynami Liverpoolu FC i Juventusu Turyn w wyniku starć po- między włoskimi i angielskimi kibicami śmierć poniosło 39 osób, a ponad 670 zostało rannych. Wydarzenie to nie miało nic wspólnego z ideami, jakie z założe- nia ma nieść ze sobą rywalizacja sportowa, a fakt, że było transmitowane na żywo B. Sitek, Bezpieczeństwo imprez masowych w antycznym Rzymie na tle współczesnych 1 rozwiązań, „Studia Ełckie” 2011, nr 13, s. 331-341. 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: