Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00018 003543 22410092 na godz. na dobę w sumie
Historia polskiej motoryzacji - ebook/pdf
Historia polskiej motoryzacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 241
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-704-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Samochody na ziemiach polskich zaczęły pojawiać się już w końcu XIX wieku. Wszystkie były importowane, więc mogli sobie na nie pozwolić tylko najbardziej zamożni. Idea zmotoryzowania społeczeństwa polskiego pojawiła się dopiero kilkadziesiąt lat później, kiedy krajem kierowały władze socjalistyczne. Wbrew obietnicom tym razem również samochód był przywilejem bogatych i wpływowych...
Historia polskiej motoryzacji za pomocą licznych archiwaliów oraz barwnych historii opowiada o rozwoju motoryzacji w Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI SAMOCHODY OSOBOWE I JEDNOŚLADY Pracownikom Instytutu Transportu Samochodowego, ich rodzinom i znajomym oraz wszystkim zainteresowanym historią motoryzacji. HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI SAMOCHODY OSOBOWE I JEDNOŚLADY Międzynarodowy Rajd Tatrzański, 1930 r. HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI SAMOCHODY OSOBOWE I JEDNOŚLADY SAMOCHODY IMPORTOWANE Dacia 1300 ����������� 140 Fiat 128 Sport ������� 142 Fiat 1300/1500 ������ 144 Fiat 132 ���������������� 146 Fiat 500 Nuova ������ 148 Fiat 600 Multipla ��� 150 GAZ-24 Wołga ������� 152 Łada 1200 ������������� 154 Łada Samara �������� 156 Moskwicz 2140 ������ 158 Škoda 120 ������������� 162 Škoda 1200 ����������� 164 Trabant 601 ���������� 166 Volkswagen 1200 �� 168 Wartburg 353 ������� 170 Zaporożec ������������ 172 Zastava 750 ���������� 176 Zastava 1100 �������� 178 FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ������ 182 FABRYKA SAMOCHODÓW MAŁOLITRAŻOWYCH 202 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 222 Zakończenie ��������� 235 Bibliografia ����������� 239 Wstęp ����������������������� 9 MOTORYZACJA NA ŚWIECIE. KALENDARIUM Przed naszą erą ������ 12 Nowożytność ���������� 12 POCZĄTKI POLSKIEJ MOTORYZACJI SKAF ����������������������� 28 Polonia �������������������� 30 CWS ����������������������� 32 Iradam �������������������� 36 Polski Fiat 508 ��������� 38 Lux-Sport ���������������� 46 POLSKIE SAMOCHODY OSOBOWE ������������� 52 Syrena �������������������� 58 Syreny �������������������� 76 Mikrus �������������������� 80 Smyk ���������������������� 90 FSO Polonez ������������ 92 FSM Beskid ������������� 98 MOTOCYKLE Polskie motocykle � 102 M-72 ��������������������� 104 Sokół �������������������� 106 SHL ����������������������� 108 WFM ��������������������� 114 WSK ���������������������� 118 SAMOCHODY PRODUKOWANE NA LICENCJI Polski Fiat 125p ����� 128 Polski Fiat 126p ����� 130 Polski Fiat 127p ����� 132 Fiat 131p ��������������� 134 Warszawa ������������� 136 7 Stacja diagnostyczna ITS 8 HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI Wstęp Przygotowana publikacja dotyczy wybra- nych fragmentów historii polskiej motoryzacji. W pierwszej kolejności, poprzez kalendarium za- mieszczone na początku zachęcamy Państwa do odbycia podróży w przeszłość, odkrycia wyda- rzeń, które kształotwały motoryzację na świecie. Kolejne rozdziały wsparte licznymi foto- grafiami i ilustracjami, często publikowany- mi po raz pierwszy, przybliżają konstrukcje sa- mochodów i motocykli polskich oraz zagra- nicznych, poruszających się po drogach na- szego kraju często jeszcze w nie tak odle- głych czasach, ale też takie, które nie we- szły do produkcji, pomimo bardzo udanych i ciekawych konstrukcji. Od 1952 r. do historii polskiej motoryza- cji wpisał się na stałe Instytut Transportu Sa- mochodowego. Jego pracownicy od 60 lat sto- ją na straży jakości i bezpieczeństwa w trans- porcie samochodowym: przyczyniają się do po- prawy jego organizacji i funkcjonowania. Tysią- ce przeprowadzonych badań różnego rodzaju w istotny sposób wpłynęły na pozytywne zmia- ny w polskiej motoryzacji. Poprzez swoje dzia- łania Instytut stale przybliża istotne, ważne za- gadnienia związane z funkcjonowaniem prak- tycznie wszystkich obszarów transportu samo- chodowego w Polsce. W okresie kilkudziesięciu lat działalności, prowadzone w Instytucie bada- nia były wielokrotnie nagradzane w kraju i za granicą. HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI 9 Motoryzacja na śWiecie. KALEndARIuM PRZED NASZĄ ERĄ 4000 Wynaleziono koło� 1600 Simon Stevin, holenderski matematyk i fizyk, buduje pojazdy żaglowe� 2000 Powstają pierwsze wozy o prymitywnej konstrukcji� 200 Grecki matematyk i mechanik Ktesibios wynajduje cylinder i tłok w Aleksandrii� NOWOŻYTNOŚĆ 1500 Leonardo da Vinci konstruuje pojazdy mechaniczne napędzane sprężynami� 1545 Włoski matematyk, Girolamo Cardano, rzekomo konstruuje pierwszy przegub uniwersalny� 12 1649 Johann Hautsch buduje w Norymberdze samojeżdżący Wóz Tryumfalny� 1673 Holenderski fizyk, Christian Huygens, buduje atmosferyczny silnik tłokowy� 1676 Robert Hooker, Anglik, fizyk, biolog i ma- tematyk, wynajduje przegub uniwersalny� Wynalazek ten niesłusznie przypisywany jest Włochowi Girolamo Cardano (według W� Rychtera)� 1680 Izaak Newton ogłasza zasadę napędu odrzutowego� HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI 1681 Denis Papin ulepsza parową maszynę atmosferyczną Christiana Huygensa� 1711 Anglik, Thomas Newkomen, buduje paro- wą maszynę z wahaczem� 1714 Ackermann wynajduje zwrotnicowy układ kierowniczy� 1764 Rosjanin, Iwan Iwanowicz Połzunow, buduje dwucylindrową parową maszynę atmosferyczną z wahaczami� 1769 James Watt patentuje maszynę parową o niskim ciśnieniu pary z kondensatorem� Kalendarium 1769 Francuski inżynier wojskowy, Mikołaj Józef Cugnot, buduje trzykołowy ciągnik parowy z dwucylindrową maszyną, który uważany jest za pierwszy samochód na świecie� 1784 Rosjanin, Iwan Piotrowicz Kulibin, buduje „samokatkę” napędzaną pedałami, posia- dającą zmianę biegów, koło zamachowe i prymitywne łożyska toczne� 1791 Anglik, John Barber, otrzymuje pierwszy patent na konstrukcję turbiny gazowej� 1797 Anglik, Richard Trevithick, konstruuje maszynę parową o wysokim ciśnieniu� 1797 Anglik, Wiliam Murdoch, buduje maszynę parową z obrotowym tłokiem, przerabia- jąc w tym celu pompę zębatą� 13 Motoryzacja na świecie. KalendariuM 1821 Anglik Griffith buduje parowy samochód ciężarowy� 1823 Rosjanie, bracia Dubinin, w Mozdaku na Kaukazie, wynajdują destylację ropy naf- towej� 1829 Czeski leśnik, Józef Reszel, patentuje łożysko kulkowe i rolkowe� 1831 W Anglii otwarta zostaje pierwsza regu- larna komunikacja omnibusami parowymi na linii Londyn‒Statford� 1839 Amerykanin, Charles Goodyear, przypad- kowo odkrywa zasadę wulkanizacji kau- czuku� 1801 Francuski inżynier, Filip Lebon d’Hum- bersin, zgłasza projekt silnika gazowego ze sprężaniem wstępnym mieszanki paliwowej� 1801 Richard Trevithick buduje swoją pierwszą „lokomotywę drogową”� 1806 Szwajcar, Izaak de Rivaz, buduje prymi- tywny pojazd napędzany silnikiem ga- zowym według zasady „pistoletu Volty” z elektrycznym zapalaniem mieszaniny gazu świetlnego z powietrzem� 1818 Niemiec, Georg Lenkensperger, patentuje zwrotnicowy układ kierowniczy skonstru- owany w 1816 r� 14 HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI 1841 Szkot, Józef Whitworth, opracowuje sys- tem gwintów, który przyjął się w świecie� 1845 Kupiec z Edynburga, Robert William Thompson wynajduje ogumienie pneu- matyczne i otrzymuje na nie patent� 1859 Francuski fizyk, Gastone Planté, patentu- je wynalazek akumulatora ołowianego� 1860 Joseph Etienne Lenoir buduje silnik gazo- wy bez sprężania mieszanki paliwowej� Kalendarium 1862 Francuz, Alphonse Beau de Rocha, pa- tentuje zasadę czterosuwowego obiegu pracy silnika spalinowego� 1862 Praktykant kupiecki, Niemiec, Mikołaj Au- gust Otto, buduje silnik czterosuwowy� 1877 Anglik, Douglas Clerk, buduje pierwszy silnik dwusuwowy� 1877 Starley patentuje mechanizm różnicowy w pojazdach trzykołowych� 1861 Parlament brytyjski uchwala Locomotive Act (Red Flag Act) ograniczający dra- stycznie poruszanie się samochodów� 1878 Norweg, Anton Løvstad, opatentował za- wieszenie pojazdu na drążkach skręt- nych� 15 Motoryzacja na świecie. KalendariuM 1882 Albert de Dion zakłada wytwórnię paro- wych pojazdów w Paryżu� 1887 Gottlieb Daimler demonstruje swój cztero- kołowy samochód benzynowy� 1884 Gottlieb Daimler uruchamia swój pierw- szy silnik szybkobieżny� 1888 Irlandczyk, John Dunlop, dokonuje wyna- lazku pneumatycznego ogumienia� 1885 Karl Benz rozpoczyna próby swego pierw- szego samochodu trzykołowego� 1885 Gottlieb Daimler buduje prymitywny mo- tocykl napędzany silnikiem spalinowym� 1887 Karl Benz buduje planetarną skrzynkę biegów� 16 1891 Firma Panhard Levassor po raz pierw- szy umieszcza silnik na przodzie samo- chodu z pozostawieniem napędu na koła tylnie� 1893 Niemiec, Wilhelm Maybach, i Węgier, Do- nát Bánki, wynajdują niezależnie od sie- bie gaźnik z wytryskiem paliwa� 1893 Charles Duryea buduje pierwszy amery- kański samochód z silnikiem benzyno- wym� 1893 Albert de Dion uruchamia pierwszy silnik osiągający 3000 obr�/min� HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI 1894 Odbywa się pierwszy na świecie wyścig samochodowy Paryż‒Rouen� 1894 Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesel- lschaft (później Tatra) buduje pierwszy swój samochód „Präsident”� 1894 Firma De Dion-Bouton zastosowała sztyw- ną oś tylną z napędem kół za pomocą od- dzielnych półosi i przekładni zębatych w piastach kół� Ten system znany jest i stosowany do czasów najnowszych pod nazwą osi systemu De Dion� 1895 We Francji odbywa się wyścig samocho- dowy Paryż‒Bordeaux‒Paryż, a w USA wyścig samochodowy Chicago‒Vauke- gan‒Chicago� Kalendarium 1895 Uchylenie w Anglii Locomotive Act� 1895 Powstaje Automobile Club de France� 1895 Hrabia de Dion konstruuje szybkobieżny silnik benzynowy i pierwszy benzynowy pojazd� 1895 Pojawia się pierwszy iskrownik niskiego napięcia skonstruowany przez Simmsa na zlecenie Boscha� 1895 Sir David Salomons zakłada w Anglii mie- sięcznik „The Autocar”� 17 Motoryzacja na świecie. KalendariuM 1896 Wynalezienie przez André i Edwarda Michelin ogumienia pneumatycznego na wymiennej obręczy koła� 1887 Gräf Stift w Austrii i Stoewer w Niem- czech zbudowali pierwsze samochody z napędem na przednie koła� 1896 Léon Bollée buduje trzykołowy pojazd benzynowy� 1896 Ukazuje się pierwszy rzędowy silnik 4-cylindrowy, zbudowany przez firmę Panhard Levassor� 1896 Amerykanin Winton próbuje zastosować elektryczny rozrusznik silnika� 1896 Amerykanin E� J� Pennington po raz pierw- szy na świecie stosuje w swym trzykoło- wym pojeździe opony balonowe� 18 1887 Mors we Francji buduje pierwszy 4-cylin- drowy silnik w układzie widlastym, z za- płonem niskiego napięcia i akumulatorem ładowanym za pomocą małej prądnicy napędzanej pasem� 1887 Rudolf Diesel demonstruje ulepszony już silnik wysokoprężny z zapłonem samo- czynnym� 1898 Odbywa się pierwsza wystawa samocho- dowa w Tuilleriach, w Paryżu� 1898 Odbywa się międzynarodowy wyścig sa- mochodowy Paryż‒Amsterdam‒Paryż� HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI 1898 Adam Opel buduje samochód systemu Lutzmanna� 1898 Ukazuje się samochód De Dion-Bouton z osią tylną systemu De Dion� 1898 Bracia Renault budują pierwszy samo- chód, w którym zastosowany został me- chanizm różnicowy� 1898 Czeska firma Laurin Klement w Mladá Boleslav (późniejsza Škoda) rozpoczyna produkcję samochodów� 1898 Entz w USA wynajduje samoczynną elektro- magnetyczną skrzynkę przekładniową� Kalendarium 1899 Powstają firmy: Horach (w Kolonii), FIAT (w Turynie) i Ford Detroit Motor Compa- ny (w Detroit)� 1899 Belg, Kamille Jenatzy, przekracza szyb- kość 105 km/godz� w elektrycznym samochodzie� 1899 Packard w USA wprowadza samoczynne przyspieszanie chwili zapłonu� 1899 Lohner w Wiedniu buduje elektrycz- ny samochód z silnikami wbudowanymi w przednie koła, konstrukcji Ferdynanda Porsche� 1900 Ukazuje się pierwszy mercedes konstruk- cji Maybacha� Umiera Gottlieb Daimler i Joseph Etienne Lenoir� 19 Motoryzacja na świecie. KalendariuM 1900 Początek serii wyścigów w Ameryce o Puchar Gordona Benetta� 1902 Honold na zlecenie Boscha konstruuje iskrownik wysokiego napięcia� 1900 Porsche konstruuje dla Lohnera pierwszy w świecie samochód z napędem na cztery koła, elektrycznymi silnikami wbudowa- nymi w piasty kół� 1901 Pojawiają się zawory ssące otwierane mechanicznie� 1901 Lanchester w Anglii buduje aluminiowe nadwozie� 1901 Scania w Szwecji wprowadza łożyska kul- kowe w piastach kół samochodu� 20 1902 Jacob Lohner Co� w Wiedniu budu- je elektryczny samochód projektu Ferdy- nanda Porsche� 1902 Angielski Humber wprowadza po raz pierwszy na świecie nastawne koło kie- rownicy� 1902 Mors we Francji wprowadza po raz pierw- szy zapłon iskrownikiem (magneto) oraz amortyzatory typu ciernego� 1902 Spiker (Holandia) buduje pierwszy no świecie benzynowy samochód z napędem na cztery koła� HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI Kalendarium 1903 Lanchester (Anglia) stosuje pierwsze hamulce tarczowe� 1904 Pierwszy wyścig w USA o nagrodę Gordo- na Benetta� 1903 Policja angielska zastosowała po raz pierwszy na drodze urządzenia do spraw- dzenia, czy samochody nie przekraczają dozwolonej szybkości 32 km/godz� 1903 Lozier oraz Chadwick (USA) stosują po raz pierwszy łożyska kulkowe w wale kor- bowym� 1903 Powstaje Ford Motor Company� 1904 Powstaje AIACAR (Association Internatio- nale des Automobil-Clubs Reconnu – Mię- dzynarodowe Stowarzyszenie Automobil- klubów Uznanych), obecnie FIA (Fédéra- tion Internationale de L’Automobile – Mię- dzynarodowa Federacja Samochodowa) w Paryżu� 1904 Charles Stewart Rolls i Henry Royce zakładają wytwórnię samochodów� 1904 Paul Daimler proponuje rządowi niemiec- kiemu zbudowanie samochodu pancer- nego, z napędem na cztery koła oraz 40-konnym silnikiem� 1904 Walter Christie buduje pierwsze amery- kańskie samochody osobowe wyścigowe, napędzane bezpośrednio przez wał kor- bowy silnika na przednie koła� 21 Motoryzacja na świecie. KalendariuM 1904 Pierwsze próby skonstruowania hamul- ców na cztery koła, jednak ze słabym wy- nikiem� 1905 Pierwsza preselekcyjna skrzynka bie- gów Wilsona w samochodzie Armstrong‒ ‒Whitworth� 1905 Lokomobil (USA) stosuje po raz pierwszy system smarowania silnika pod ciśnie- niem� 1905 Panhard Levassor buduje nakładkę na otwarte nadwozie, zmieniającą je w nad- wozie zamknięte� 1905 Charles Y� Knight patentuje silnik spalino- wy z rozrządem suwakowym� 1905 W Anglii, w Birmingham powstaje Austin Motor Company� 1905 Pojawia się samochód z ramą pod osia- mi w celu obniżenia pojazdu (American Underslung)� 1905 We Francji wynaleziony zostaje działają- cy sprawnie rozrusznik silnika, napędza- ny sprężonym powietrzem� 1905 De Dion konstruuje jednotarczowe sprzę- gło działające na sucho� 1906 Pierwszy wyścig o Grand Prix Francji� 22 HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI 1906 Fred Marriott ustanawia absolutny rekord prędkości ‒ 205,404 km/godz� na paro- wym samochodzie rekordowym Stanley� 1906 Ukazuje się pierwszy samochód Darracq (wyścigowy) z 8-cylindrowym silnikiem w układzie widlastym� 1907 Odbywa się rajd Pekin‒Paryż� 1907 W Anglii skonstruowano półsamoczynną, hydrauliczną skrzynkę biegów� 1907 W samochodzie osobowym Northern (USA) zastosowano pneumatyczny układ hamulcowy i urządzenie do pompowania opon w czasie jazdy� Kalendarium 1908 Powstaje pierwszy egzemplarz Forda T i rozpoczyna się wieloseryjna produkcja� 1908 Założenie General Motors Corporation� 1908 Russko-Baltijskij Wagonnyj Zawod w Rydze rozpoczyna seryjną budowę samochodów Russo-Balt� 1908 Prezentacja pierwszego amerykańskiego samochodu ciężarowego F�W�D� z napę- dem na cztery koła� 1908 Skonstruowanie pierwszego silnika 12-cylindrowego w układzie widlastym, z podwójnym zapalaniem (Marion, USA)� 23 Motoryzacja na świecie. KalendariuM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia polskiej motoryzacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: