Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 002784 20665257 na godz. na dobę w sumie
The National Court Register Act. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym - ebook/pdf
The National Court Register Act. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 97
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-206-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

I wydanie tłumaczenia na język angielski ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tłumaczenie odzwierciedla stan prawny na dzień 11 lutego 2019 roku.

Książka przygotowana została przez doświadczonych tłumaczy przysięgłych oraz zweryfikowana przez prawników-ekspertów z dziedziny M&A jednej z najbardziej renomowanych kancelarii prawnych: Kancelarii Kochański i Partnerzy.

W konsekwencji publikacja wyróżnia się najwyższą jakością merytoryczną tłumaczenia oraz poprawnością językową.

Publikacja stanowi nieocenioną pomoc w pracy tłumacza, prawnika oraz studenta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.) The National Court Register Act (consolidated text, Journal of Laws of 2018, of 20 August 1997 item 986, as amended) 1 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.) (zm: Dz.U. z 2018 r. poz. 398 i 1544; Dz.U. z 2019 r. poz. 55) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne ................................................... Rozdział 2. Rejestr przedsiębiorców ...................................... Rozdział 3. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .......................................................... Rozdział 4. Rejestr dłużników niewypłacalnych .................... Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy  końcowe .............................................................. 1–35a 36–48 49–54 55–60 61–88 2 The National Court Register Act of 20 August 1997 (consolidated text, Journal of Laws of 2018, item 986, as amended) (as amended: Journal of Laws of 2018, item 398 and 1544; of 2019, item 55) Contents Chapter 1. General Provisions ............................................... Chapter 2. Register of Business Entities ............................... Chapter 3. Register of Associations, Other Social and Professional Organizations, Foundations and Independent Public Healthcare Facilities ..... Chapter 4. Register of Insolvent Debtors .............................. Chapter 5. Amendments to Applicable and Final Provisions ............................................................. 1–35a 36–48 49–54 55–60 61–88 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przepisy ogólne Utworzenie; zakres 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem’’. 2. Rejestr składa się z: 1) rejestru przedsiębiorców; 2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 3) rejestru dłużników niewypłacalnych. 3. Rejestr wchodzi w skład systemu integracji rejestrów, o którym mowa w art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 46–127), zwanego dalej „systemem integracji rejestrów’’. Prowadzenie 1. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane dalej „sądami rejestrowymi’’. 2. Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadze- niem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym: 1) wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 2) urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających 3) dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz rejestrację spółek jawnych; o właściwości miejscowej sądów rejestrowych. 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, oraz sposób współpracy sądów rejestrowych i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w tych sprawach, w szczególności wskazując sposób postępowania i przekazywania przez sądy rejestrowe niezbędnych informacji, mając na względzie ułatwienie dostępu do Rejestru. Obowiązek wpisu Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru. (wchodzi od 2020–03-01) 1‒3a Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 3a 4 Chapter 1. General Provisions Chapter 1. General Provisions foundations and independent public healthcare facilities; Establishment; scope 1. The National Court Register, hereinafter referred to as the “Register”, is hereby established. 2. The Register is composed of: 1) the register of business entities; 2) the register of associations, other social and professional organizations, 3) the register of insolvent debtors. 3. The Register forms part of the system of interconnection of registers referred to in Article 22 of the Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (OJ EU L 169, 30/06/2017, pp. 46–127), hereinafter referred to as the “system of interconnection of registers”. Keeping the register 1. The Register is kept in the computerized system by district courts (commercial courts), hereinafter referred to as “registry courts”. 2. Municipalities perform, as commissioned tasks, certain acts related to the keeping of the Register with a view to providing persons concerned with: 1) access to the Polish Classification of Activities (PKD); 2) official standard forms of applications required by this Act in order 3) access to the information on the amount of fees, the methods of payment to register general partnerships; of fees, and on territorial jurisdiction of registry courts. 3. The Minister of Justice shall, in agreement with the minister competent for public administration, determine, by regulation, the procedure for performing the activities referred to in Article 2 (2) and the procedure for cooperation between registry courts and heads of municipalities (town/ city mayors) in this respect, in particular by specifying the procedure for registry courts and the manner of providing the required information with view to facilitating access to the Register. Registration required The Register covers the entities whose registration is required by law. (takes effect as of 01/03/2020) 1‒3a Article 1 Article 2 Article 3 Article 3a 5 Rozdział 1. Przepisy ogólne Centralna Informacja 1. Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Centralną Informacją’’, z oddziałami przy sądach rejestrowych. 2. Zadaniem Centralnej Informacji jest: 1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu 2) udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie 3) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie 4) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru z systemem integracji dokumentów spółek, zwanego dalej „katalogiem’’; kopii dokumentów z katalogu; teleinformatycznym; rejestrów. 3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. 3a. Centralna Informacja wydaje z katalogu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokumenty złożone w postaci elektronicznej albo kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu. 4. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z kata- logu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa. 4a. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu. 4aa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3. 4b. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Lista zawiera następujące dane: 1) nazwę lub firmę; 2) numer podmiotu w Rejestrze; 3) NIP; 4 Artykuł 4 6 Chapter 1. General Provisions Central Information Service 1. The Minister of Justice shall establish the Central Information Service of the National Court Register, hereinafter referred to as the “Central Information Service” with local offices operating at registry courts. 2. The Central Information Service is responsible for: 1) keeping the Register database and an electronic catalogue of documents of companies and partnerships, hereinafter referred to as the “catalogue”; 2) providing information contained in the Register, storing and making available copies of documents from the catalogue; 3) creating and operating connections between the Register and the catalogue in the computerized system; 4) creating and operating connections between the Register and the system of interconnection of registers. 3. The Central Information Service issues official copies, excerpts and certificates and provides information from the Register that have the force of official documents if issued in paper or electronic form. 3a. The Central Information Service issues from the catalogue, via the computerized system, documents filed in electronic form or copies of documents filed in paper form that are certified to be true copies of the documents kept in the registration files of the entity concerned. 4. The Central Information Service charges fees for the provision of information, issuance of official copies, excerpts or certificates from the Register as well as for making available from the catalogue documents filed in electronic form and copies of documents filed in paper form. Such fees are credited to the state income. 4a. The Central Information Service makes available, at no charge, via publicly accessible computerized systems, up-to-date and full particulars of the entities entered in the Register and a list of the documents included in the catalogue. 4aa. Individually downloaded computer printouts of up-to-date and full particulars of the entities entered in the Register have the same force as those issued by the Central Information Service referred to in Article 4 (3). 4b. The Central Information Service makes available, at no charge, via publicly accessible computerized systems, a list of entities in respect of which information on the declaration of their bankruptcy or opening of restructuring proceedings is entered in section 6 of the register of business entities. The list includes the following particulars: 1) name or business name; 2) the number in the Register; 3) the tax identification number (NIP); 4 Article 4 7 4a‒6 Artykuł 4a Artykuł 5 Artykuł 6 8 Rozdział 1. Przepisy ogólne 4) siedzibę przedsiębiorcy; 5) datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu po- 6) sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość albo wydał 7) datę oraz sposób ukończenia postępowania upadłościowego albo po- stępowania restrukturyzacyjnego; postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego; stępowania restrukturyzacyjnego. 5. (uchylony) 6. (uchylony) 7. (uchylony) Zakres działań Za pośrednictwem systemu integracji rejestrów Centralna Informacja: 1) udostępnia bezpłatnie – w przypadku spółek z ograniczoną odpowie- dzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek europejskich oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działa- jących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – aktualne informacje albo informację o wykreśleniu tych podmiotów z Rejestru oraz listę dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 4a; 2) wydaje kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej oraz do- kumenty złożone w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 4 ust. 3a; 3) przekazuje do właściwych rejestrów informacje o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu spółek, o których mowa w pkt 1; 4) przekazuje do właściwych rejestrów informacje o połączeniu transgra- nicznym. Zwolnienie od opłat Skarb Państwa oraz instytucje państwowe, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie ponoszą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 4. Upoważnienie Minister Sprawiedliwości określa: 1) w drodze rozporządzenia, ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz tryb i sposób udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repo- zytorium dokumentów finansowych, a także strukturę udostępnianych informacji wymienionych w art. 4 ust. 4a, uwzględniając zadania Rejestru i Centralnej Informacji w zakresie zapewnienia powszechnego i bezpo- średniego dostępu do informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru; Chapter 1. General Provisions 4) the registered office; 5) the date of issuing a bankruptcy order or a decision to open restructuring 6) the case file number and the name of the court issuing the bankruptcy 7) the date of termination and the outcome of bankruptcy or restructuring proceedings; order or the decision to open restructuring proceedings; proceedings. 5. (repealed) 6. (repealed) 7. (repealed) Scope of activities Via the system of interconnection of registers, the Central Information Service: 1) makes available at no charge – in the case of limited liability companies, joint-stock companies, limited joint-stock partnerships, European companies and branches of foreign business entities operating in the Republic of Poland – up-to-date information or information that such entities have been struck off the Register and a list of the documents referred to in Article 4 (4a); 2) issues copies of documents filed in paper form and documents filed in electronic form, as referred to in Article 4 (3a); 3) forwards to the competent registers information on the opening of winding-up proceedings, termination of winding-up proceedings, declaration of bankruptcy, termination of bankruptcy proceedings and striking off the companies and partnerships referred to in Article 4 (4a) (1); 4) forwards to the competent registers information on cross-border mergers. Exemption from fees The fees referred to in Article 4 (4) are not charged on the State Treasury and state institutions that do not carry out business activity. Authorization The Minister of Justice shall determine: 1) by regulation, the organizational structure of the Central Information Office and the procedure and manner for providing information from the Register, issuing documents and copies from the catalogue, making available documents from the financial document repository as well as the structure of the information referred to in Article 4 (4a), taking into account the tasks of the Register and the Central Information Service in ensuring general and direct access to information on the entities entered in the Register; 4a‒6 Article 4a Article 5 Article 6 9 7‒8 Artykuł 7 Artykuł 8 10 Rozdział 1. Przepisy ogólne 2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Rejestru oraz za udo- stępnianie z katalogu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej, uwzględniając potrzebę sprawnego działania Centralnej Informacji oraz pokrycia kosztów administracyjnych utworzenia i funkcjonowania Rejestru oraz katalogu, przy jednoczesnym zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji i dokumentów rejestrowych; 3) w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestro- wych i Centralnej Informacji drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom tą drogą oraz sposób posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia powszechnego i bezpośredniego dostępu do informacji z Rejestru i dokumentów rejestrowych oraz możliwość posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej; 4) w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy reje- strowe danych rejestrowych do Centralnej Informacji, uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne sądów rejestrowych oraz ko- nieczność zapewnienia sprawnego i kompleksowego przekazywania danych rejestrowych do Centralnej Informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; 5) w drodze zarządzenia, warunki organizacyjno-techniczne przekazy- wania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej do katalogu oraz sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych. Postępowanie Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jawność 1. Rejestr jest jawny. 2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośred- nictwem Centralnej Informacji. 3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

The National Court Register Act. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: