Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00583 013146 21060690 na godz. na dobę w sumie
Zerowy PIT dla młodych warunki stosowania i rozliczania nowej ulgi - ebook/pdf
Zerowy PIT dla młodych warunki stosowania i rozliczania nowej ulgi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 9788381375986 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zerowy PIT dla młodych to nowe zwolnienie dla przychodów otrzymywanych przez podatników do dnia ukończenia 26 roku życia. Zwolnienie to zostało wprowadzone w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został dodany z dniem 1 sierpnia 2019 r Z przepisu tego wynika, że zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki, tj.: 1) uzyskany przychód jest przychodem z pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy lub przychodem ze zlecenia, 2) ww. przychód został uzyskany do dnia ukończenia przez podatnika 26 roku życia, 3) nie został przekroczony limit zwolnienia, czyli 85 528 zł w roku podatkowym (z wyjątkiem 2019 r., w którym limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł). Publikacja zawiera: Tabelę przychodów objętych zwolnieniem Informacje o zasadach stosowania zwolnienia przy poborze zaliczek na podatek w 2019 i 2020 roku Wzór oświadczenia w sprawie stosowania zwolnienia składany w 2019 r. Ograniczenia kosztowe związane z wprowadzonym zwolnieniem Listę przychodów wyłączonych ze zwolnienia Wzór oświadczenia pracownika o poborze zaliczek na podatek Informacje o skutkach wprowadzonego zwolnienia i jego wpływie na inne ulgi podatkowe, obowiązek informacyjny PIT-11 i składki ZUS

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 ZerowyPITdlamłodych –odpowiedzina18pytańz praktyki Zobaczwięcejwww.inforlex.pl Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe w stosunku do przychodów pracowniczych i ze zlecenia dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Pełna roczna kwota przysługującego zwolnienia wynosi 85 528 zł. Nową pre- ferencją podatkową są objęte nie tylko wypłaty pieniężne, ale też świadczenia nieodpłatne oraz w naturze. Warunkiem jest to, aby pochodziły ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pra- cy lub umowy zlecenia. Stosowanie nowych przepisów zwalniających kolejne przychody z opodatkowania nasuwa wiele wątpliwości związanych m.in. z rodzajem wypłat, które podlegają nowej preferencji podatkowej, długością okresu stosowania zwolnienia czy ubezpieczeniami osób upraw- nionych do zwolnienia. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania z nowego zwolnienia podatkowego. ? Pracownikw wieku24latzatrudnionyw pełnymwymiarzeczasupracyotrzy- mujecomiesiącwynagrodzeniew wysokościobowiązującejminimalnejpłacy, tj.2250 złbrutto,costanowiłodlatejosobydokońcalipca2019 r.1633,78 złnetto (pracownikmaprawodozwykłychkosztówuzyskaniaprzychodówi złożyłoświad- czeniePIT-2).W tejwysokościprzysługiwałamurównieżkwotawolnaodpotrąceń. Od1sierpnia2019 r.pracownikkorzystaz ulgiw opłacaniupodatkudlaosób do26rokużycianapodstawiezłożonegooświadczenia.W związkuz tymprzysłu- gującamumiesięcznapłacanettojestwyższa.Czydokonującpotrąceniaz wyna- grodzeniatejosoby(z tytułuzobowiązanianiealimentacyjnego)nadalpowinniśmy stosowaćtęsamąkwotęwolnąodpotrąceń,czyli1633,78 zł? Nie. Począwszy od pierwszego miesiąca stosowania przez pracodawcę zwolnienia w po- datku dla osób do 26 lat kwota wolna od potrąceń będzie wyższa o niepobrany podatek i wyniesie 1766,78 zł. Dzięki nowej preferencji podatkowej przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia są zwolnione od 1 sierpnia 2019 r. z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W 2019 r. kwota oma- wianego zwolnienia jest niższa i wynosi 35 636,67 zł. Preferencja ta ma wpływ na kwotę wolną od potrąceń, która jest uzależniona od minimal- nej płacy, po odliczeniu: ■■ składek na ubezpieczenia społeczne, ■■ zaliczki na podatek oraz ■■ wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. 2 wrzesień 2019 r. W efekcie zastosowanie nowego zwolnienia podatkowego oznacza wyższą kwotę wolną od potrąceń i egzekucji, ponieważ przy jej kalkulowaniu płacy minimalnej nie należy po- mniejszać o podatek. Sposóbwyliczeniakwotywolnejodpotrąceńdlapracownikapełnoetatowegoko- rzystającegood1sierpnia2019 r.z zerowegoPIT(bezuwzględnianiawpłatnaPPK) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wyszczególnienie pozycji Wysokość (w zł) Minimalne wynagrodzenie za pracę Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne Składka na ubezpieczenie emerytalne (poz. 2 × 9,76 ) Składki na ubezpieczenia rentowe (poz. 2 × 1,5 ) Składka na ubezpieczenie chorobowe (poz. 2 × 2,45 ) Suma składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 2 – poz. 6) Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona (poz. 7 × 9 ) Kwota netto (poz. 1 – poz. 6 – poz. 8) 2250,00 2250,00 219,60 33,75 55,13 308,48 1941,52 174,74 1766,78 Przy obliczaniu kwoty przypadającej do wypłaty osobom, które korzystają z nowej ulgi, należy pominąć etap ustalania podatku. Ostatecznie kwota wolna od potrąceń będzie wyższa niż dla pracowników, których ta preferencja nie obejmuje. PRZYKŁAD Pracownik w wieku 22 lat jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Jego wynagrodzenie stanowi stała stawka miesięczna w wysokości 3500 zł brutto. Oso- ba ta nie przystąpiła do PPK. W sierpniu 2019 r. złożyła pracodawcy oświadczenie, że spełnia warunki do korzystania z „zerowego PIT”. Z pensji tej osoby pracodawca od września br. co miesiąc musi dokonywać potrącenia na rzecz komornika z tytułu niespłaconego kredytu bankowego. Granica potrącenia wynosi nie więcej niż 50 wynagrodzenia netto, a kwota wolna od potrąceń wynosi 1766,78 zł. W tym przypadku lista płac za wrzesień 2019 r. powinna zawierać następujące wyliczenia: Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. Wyszczególnienie pozycji 2 Wysokość (w zł) 3 Wynagrodzenie za pracę Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne Składka na ubezpieczenie emerytalne (poz. 2 × 9,76 ) Składki na ubezpieczenia rentowe (poz. 2 × 1,5 ) Składka na ubezpieczenie chorobowe (poz. 2 × 2,45 ) 3500,00 3500,00 341,60 52,50 85,75 3 wrzesień 2019 r. ZEROWY PIT DLA MŁODYCH – ODPOWIEDZI NA 18 PYTAŃ Z PRAKTYKI
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zerowy PIT dla młodych warunki stosowania i rozliczania nowej ulgi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: