Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00197 003754 21317942 na godz. na dobę w sumie
Korekta dokumentacji ZUS i jej wpływ na rozliczenia płacowe - ebook/pdf
Korekta dokumentacji ZUS i jej wpływ na rozliczenia płacowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 33
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-619-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia zasady korekty dokumentacji ZUS ze szczególnym uwzględnieniem nowych druków, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Szczegółowo i przystępnie przedstawione zostały w niej w zasady przeprowadzania korekty błędów w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej. Publikacja objaśnia kolejne kroki przeprowadzania w programie Płatnik  korekty najczęściej występujących błędów – w tym wprowadzonych od niedawna do użytku nowych druków: ZUS RPA, ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS DRA cz. II, ZUS RCA cz. II). Autorka wyjaśnia, w jaki sposób korygować błędy w nowych formularzach – wyjaśnienia są opatrzone ilustracjami kolejnych etapów korekty w programie Płatnik. Publikacja niezbędna dla każdej osoby, która zajmuje się rozliczeniami z ZUS

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Korekta dokumentacji ZUS i jej wpływ na rozliczenia płacowe Płatnik składek ma obowiązek dokonywać korekty dokumentów zgłoszenio- wych i rozliczeniowych ZUS zawsze, gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowo- ści – czy to w wyniku samokontroli, czy przez ZUS. Konsekwencje ewentual- nych nieprawidłowości w zgłoszeniu do ubezpieczeń czy rozliczeniu składek mogą być poważne. Błędy w  dokumentacji mogą skutkować  m.in. koniecz- nością dopłaty składek, wypłatą nienależnych świadczeń chorobowych czy zaniżeniem przyszłej emerytury lub renty osoby ubezpieczonej. Z korektą dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS mamy do czynienia w przy- padku konieczności usunięcia nieprawidłowych (błędnych) danych wykazanych w uprzed- nio złożonej dokumentacji. ZUS może zwrócić się do płatnika składek o korektę doku- mentacji zgłoszeniowo-rozliczeniowej również za okresy przedawnione pod względem należności składkowych (co do zasady okres ten wynosi 5 lat). Przedawnienie składek nie powoduje, że jednocześnie przedawniają się obowiązki płatnika w zakresie sporządzania dokumentów za takie okresy. Żaden przepis nie określa bowiem terminu przedawnienia dla tego rodzaju obowiązków. Zatem płatnik składek powinien sporządzić i złożyć wy- maganą przez ZUS korektę, nawet jeżeli dotyczy ona np. okresu ostatnich 10 czy 15 lat. Przykład 1Przykład W sierpniu 2019 r. ZUS wystąpił do płatnika składek (spółki z o.o.) o sporządzenie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego za zleceniobiorcę, który w okresie od 7 marca do 17 kwietnia 2007 r. był zatrudniony w tej spółce przez 2 mie- siące. Osoba ta podlegała w tym czasie wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (według oświadczenia, które złożyła spółce z o.o.) ze względu na zatrudnienie w innym podmiocie (spółce jawnej). Równoległe zatrudnienie w obu tych spółkach trwało jednak tylko przez 15 dni (od 7 do 21 marca 2007 r.), a zatem w pozostałym niepokrywającym się okresie zleceniobiorca powinien zostać zgłoszony do obo- wiązkowych ubezpieczeń społecznych. Spółka z o.o. powinna zgłosić zlecenio- biorcę do ubezpieczeń społecznych i dokonać rozliczenia składek z tego tytułu za marzec i kwiecień 2007 r. ZUS nie wydał decyzji zobowiązującej spółkę z o.o. do zapłaty składek. Gdyby jed- nak taka decyzja została wydana przez organ, płatnik składek powinien odwołać się od niej do sądu, podnosząc zarzut przedawnienia składek. Przedawnione składki nie będą zapisane na koncie płatnika jako zobowiązanie, którego ZUS może sku- tecznie dochodzić i od którego są należne odsetki za zwłokę. Takie składki będą natomiast zapisane na koncie ubezpieczonego i stanowią podstawę do naliczenia świadczenia emerytalno-rentowego.   UWAGA! Błędy w dokumentacji ZUS nie ulegają przedawnieniu, dlatego płatnik jest zobowiązany złożyć korektę dokumentacji, nawet jeżeli wynikająca z niej zaległość lub nadpłata już uległa przedawnieniu. 3 wrzesień 2019 r. KOREKTA DOKUMENTACJI ZUS I JEJ WPŁYW NA ROZLICZENIA PŁACOWE Przy tworzeniu dokumentów – zarówno pierwszorazowych, jak i ich korekt – płatnicy za- sadniczo wykorzystują program Płatnik. Jeżeli rozliczają składki za nie więcej niż 100 ubez- pieczonych, mogą korzystać z aplikacji e-Płatnik (pod warunkiem posiadania profilu płat- nika składek na PUE ZUS). Jednak ze względu na jej nadal jeszcze niestabilne działanie i konieczność utrzymywania aktywnego łącza internetowego podczas korzystania z tej aplikacji rekomenduje się raczej używanie programu Płatnik. Wskazane w opracowaniu sposoby korekty przeprowadzono w programie Płatnik. 1. Korekta dokumentacji ZUS – zasady ogólne Korekta może dotyczyć dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Należy ją spo- rządzić w takiej formie, jaka jest właściwa dla płatnika składek przy zwykłym przekazy- waniu dokumentów do ZUS, czyli: ■■ dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogra- mowania, zgodnego z wymaganiami określonymi przez ZUS (np. z programu Płatnik lub e-Płatnik) – jeżeli płatnik rozlicza składki za nie więcej niż 5 osób, lub ■■ dokumentu elektronicznego z oprogramowania zgodnego z wymaganiami określo- nymi przez ZUS (np. z programu Płatnik lub e-Płatnik) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów – jeżeli płatnik rozlicza składki za więcej niż 5 osób. W uzasadnionych przypadkach ZUS może upoważnić płatnika składek rozliczającego składki za więcej niż 5 osób do przekazywania dokumentów w formie papierowej. Wy- maga to jednak uzyskania indywidualnej zgody ZUS. Nic natomiast nie stoi na prze- szkodzie, aby płatnik rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób przesyłał dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz ich korekty w postaci elektronicznej. Podział dokumentów składanych w ZUS Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty rozliczeniowe 1 ZUS ZUA ZUS ZCNA 2 zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłosze- nie zmiany danych osoby ubezpie- czonej zgłoszenie danych o członkach ro- dziny dla celów ubezpieczenia zdro- wotnego 3 ZUS RCA ZUS RCA cz. II ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdro- wotnego/zgłoszenie zmiany danych ZUS RZA ZUS ZIUA zgłoszenie zmiany danych identy- fikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS RSA ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS RPA 4 imienny raport miesięczny o należ- nych składkach i wypłaconych świad- czeniach imienny raport cz. II dla osoby fi- zycznej wykonującej działalność go- spodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubez- pieczenia społeczne imienny raport miesięczny o należ- nych składkach na ubezpieczenie zdrowotne imienny raport miesięczny o wypła- conych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek imienny raport miesięczny o przycho- dach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej 4 wrzesień 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korekta dokumentacji ZUS i jej wpływ na rozliczenia płacowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: