Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00317 007091 20495205 na godz. na dobę w sumie
Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom III. Wydanie 2 - ebook/pdf
Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom III. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 556
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-365-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka pt. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom 3 obejmuje tematykę:

Opracowanie składa się z trzech części:

Testy opierają się na brzmieniu przepisów. Nie przewidziano związkowego uwzględniania przepisów celem tworzenia pytań. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa spośród trzech wariantów odpowiedzi. Pytania często nie odpowiadają dosłownemu brzmieniu przepisu, ale stanowią ich modyfikację, np. Zadane od końca, dotyczące tylko części wielozdaniowego przepisu.

Autorzy zdecydowali się na przygotowanie trzech wariantów odpowiedzi z dwóch względów.

Kazusy znajdują swoje źródło w orzecznictwie. Niejednokrotnie należy skorzystać z kilku orzeczeń celem określenia linii orzeczniczej służącej rozwiązaniu problemu. W każdym z kazusów pierwsze pytanie jest teoretyczne – ma służyć wprowadzeniu w problematykę doktrynalną. Kolejne pytania zmierzają do udzielenia odpowiedzi na problem sformułowany w kazusie. Ostatnie z poleceń nakazuje przygotowanie projektu pisma procesowego, orzeczenia lub opinii prawnej celem przygotowania studentów i innych osób rozwiązujących kazusy do stosowania prawa.

Przy kazusach nie są formułowane odpowiedzi. Wskazuje się jednak na niezbędne dla rozwiązania kazusu – orzeczenia sądów i organów administracji, opracowania monograficzne lub artykułu w naukowych czasopismach prawniczych. Lektura wskazanych pozycji pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie sformułowane w kazusie. Dla celów przygotowania pism procesowych wskazuje się na przepisy prawa znajdujące zastosowanie w danym przypadku, np. Dla przypomnienia i utrwalenia elementów decyzji administracyjnych czy wymogów pisma procesowego w postępowaniu cywilnym.

Odpowiedzi do testów skonstruowane są na zasadzie:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I. Prawo podatkowe 1. Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) 1.1. Test 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: a) dochodów przedsiębiorstwa w spadku; b) przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; c) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. 2. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej uważa się osobę fizyczną, która: a) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów prywatnych b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku po- c) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 182 dni w roku po- lub ekonomicznych; datkowym; datkowym. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o dyskoncie oznacza to: a) różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emiten- ta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru wartościowego na rynku pier- wotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru wartościowego w drodze spadku lub darowizny – różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego papieru warto- ściowego; b) sklep wielkopowierzchniowy o miesięcznym obrocie nieprzekraczającym kwoty c) sklep średniopowierzchniowy o miesięcznym obrocie nieprzekraczającym kwoty 500 000 zł; 500 000 zł. 1 Część I . Prawo podatkowe 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji oznacza to: a) zaświadczenie o miejscu zameldowania podatnika dla celów podatkowych wyda- ne przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszka- nia podatnika; b) zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wyda- ne przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zameldowa- nia podatnika; c) zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wyda- ne przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszka- nia podatnika. 5. Małżonkowie podlegają: a) odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów; b) łącznemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów; c) wspólnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. 6. Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych: a) z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzi- com nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci; b) z wyjątkiem dochodów ze stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska; c) z wyjątkiem dochodów z ich pracy oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska. 7. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w któ- rymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć: a) 20 wysokości tej straty; b) 25 wysokości tej straty; c) 50 wysokości tej straty. 8. Źródłem przychodu nie jest: a) działalność wykonywana osobiście; b) nieodpłatne zbycie udziału w nieruchomości; c) pozarolnicza działalność gospodarcza. 2 1 . Ustawa z 26 .7 .1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (t .j . Dz .U . z 2019 r . poz . 1387 ze zm .) 9. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy, przychodami w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych są otrzymane lub po- stawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i warto- ści pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieod- płatnych świadczeń. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń, jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku, ustala się we- dług równowartości czynszu, jaki przysługiwałby: a) za 1 kwartał; b) za 2 miesiące w przyjętej w danej miejscowości wysokości; c) w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku. 10. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według: a) kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostat- niego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu; b) kursu średniego walut obcych w stosunku do euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc uzy- skania przychodu; c) kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostat- niego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc uzyskania przychodu. 11. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracowni- kowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: a) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3; b) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3; c) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. 12. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się: a) ostatni dzień każdego kwartału; b) ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej c) ostatni dzień każdego miesiąca, chyba że w umowie określono inny termin, który fakturze, nie rzadziej niż raz w roku; nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 3 Część I . Prawo podatkowe 13. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości pod warunkiem, że w okresie wskazanym w ustawie sporządzone przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez firmy audytorskie. W przypadku wyboru metody, o której mowa powyżej, podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż: a) jeden rok podatkowy; b) 2 lata podatkowe; c) 3 lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda. 14. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się: a) wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną; b) wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie zobowiązań walutą inną niż wirtualna; c) wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe, w tym inną walutę wirtualną lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. 15. Wolne od podatku dochodowego są: a) renty przyznane na podstawie przepisów ubezpieczenia społecznego; b) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; c) renty wynikające z przepisów prawa cywilnego. 16. Odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego: a) są wolne od podatku dochodowego; b) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w pełnej wysokości; c) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w połowie wysokości od kwoty przekraczającej równowartość 20 000 euro. 4 1 . Ustawa z 26 .7 .1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (t .j . Dz .U . z 2019 r . poz . 1387 ze zm .) 17. Z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie kosztami uzyskania przy- chodów są: a) koszty poniesione w związku z osiągniętym lub zachowanym albo zabezpieczo- b) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpie- nym źródłem przychodów; czenia źródła przychodów; c) koszty związane z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpie- czeniem źródła przychodów. 18. Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realiza- cji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracow- niczych programach emerytalnych: a) są kosztami uzyskania przychodów; b) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; c) stanowią koszt uzyskania przychodów do kwoty nie wyższej niż 128 zł na jedne- go pracownika. 19. Wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw eme- rytalnych: a) są kosztami uzyskania przychodu każdego pracodawcy; b) są kosztami uzyskania przychodu u pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych; c) nie są kosztami uzyskania przychodów. 20. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy: a) wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr; b) nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy; c) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł. 21. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje do- datku za rozłąkę: a) nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy; b) nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy; c) wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr. 5 Część I . Prawo podatkowe 22. Koszty zaniechanych inwestycji są: a) potrącalne tylko w dacie zbycia inwestycji; b) potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji; c) niepotrącalne. 23. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przy- chodów: a) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone; b) w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostały poniesione albo po- cząwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy; c) w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostały poniesione albo po- cząwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. 24. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy, budowle: a) podlegają amortyzacji w każdym przypadku; b) nie podlegają amortyzacji; c) podlegają amortyzacji, jeżeli przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok. 25. Amortyzacji nie podlegają: a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; b) dzieła sztuki; c) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe. 26. Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właścicie- la powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty: a) 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości; b) 746 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię użytkową bez ograniczeń przyjętych dla celów podatku od nieruchomości; c) 746 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. 6 1 . Ustawa z 26 .7 .1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (t .j . Dz .U . z 2019 r . poz . 1387 ze zm .) 27. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, nie może być krótszy niż: a) 24 miesiące; b) 30 miesięcy; c) 36 miesięcy. 28. Samochód osobowy uznaje się za używany, jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był wykorzystywany co najmniej przez okres: a) 6 miesięcy; b) 9 miesięcy; c) 12 miesięcy. 29. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: a) wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, w tym opłat za wieczyste użytkowanie gruntów; b) strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju dzia- łalności; c) wniesionej opłaty recyklingowej. 30. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 23b ust. 1 PDOFizU, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przed- miotem tej umowy, kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest: a) uzgodniona wartość brutto; b) rzeczywista wartość brutto; c) rzeczywista wartość netto. 31. Za podmioty powiązane uznaje się podmioty, pomiędzy którymi występują relacje: a) które są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicz- nych, w tym mające określoną strukturą właścicielską; b) które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekono- micznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub two- rzenie cyrkularnych struktur właścicielskich; c) które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekono- micznych, z wyłączeniem podmiotów mających na celu tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich. 7 Część I . Prawo podatkowe 32. Podmioty powiązane: a) są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane; b) nie są obowiązane ustalać cen transferowych; c) nie są obowiązane ustalać cen transferowych, chyba że przy czynności prawnej występują na warunkach podmiotów niepowiązanych. 33. Ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach, wybraną spośród wskazanych w ustawie metod. Do metod tych nie zalicza się metody: a) porównywalnej ceny niekontrolowanej; b) ceny odprzedaży; c) koszt minus. 34. W przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki, organ podat- kowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione ustalone w ustawie wa- runki, w tym: a) pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 3 lata; b) nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii; c) w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmio- tu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi, liczo- ny odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek, wynosi więcej niż 2 000 000 zł lub równowartość tej kwoty. 35. W przypadku, gdy dochody podatnika zostaną przez administrację podat- kową innego państwa uznane za dochody podmiotu powiązanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu: a) dokonuje się korekty dochodów podatnika, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują; b) dokonuje się korekty dochodów podatnika, nawet jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, takiej ko- rekty nie przewidują; c) nie dokonuje się korekty dochodów podatnika. 8 1 . Ustawa z 26 .7 .1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (t .j . Dz .U . z 2019 r . poz . 1387 ze zm .) 36. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o po- datek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne: a) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej; b) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej; c) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej. 37. Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej doku- mentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca: a) 3. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; b) 6. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; c) 9. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. 38. U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalno- ści gospodarczej uważa się: a) dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przy- chodów; b) przychód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszo- ny o przychody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosz- tów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów; c) dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o przychody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przy- chodów. 39. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różni- ce kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami wskazanymi w ustawie. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: a) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote we- dług kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; b) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote we- dług kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowa- nego kursu waluty z tego dnia; 9 Część I . Prawo podatkowe c) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od warto- ści tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. 40. Przez koszt nabycia pakietu wierzytelności rozumie się: a) wartość nabycia takiego pakietu wierzytelności pomniejszoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług; b) wartość nabycia takiego pakietu wierzytelności; c) cenę nabycia takiego pakietu wierzytelności. 41. Obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych: a) nie powstaje; b) powstaje na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwo- cie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatko- wanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi; c) powstaje na ostatni dzień miesiąca, w którym przychód ujawniono, w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowa- nymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. 42. Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub po- chodzących ze źródeł nieujawnionych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, zry- czałtowany podatek dochodowy wynosi: a) 75 podstawy opodatkowania; b) 60 podstawy opodatkowania; c) 50 podstawy opodatkowania. 43. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi daro- wiźnie, w terminie: a) tygodnia od dnia dokonania zwrotu; b) 14 dni od dnia dokonania zwrotu; c) miesiąca od dnia dokonania zwrotu. 44. Dla podstawy obliczenia podatku w złotych ponad 85 528 zł podatek wynosi: a) 18 minus kwota zmniejszająca podatek; b) 32 minus kwota zmniejszająca podatek; c) 15 395,04 zł + 32 nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca poda- tek. 10 1 . Ustawa z 26 .7 .1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (t .j . Dz .U . z 2019 r . poz . 1387 ze zm .) 45. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z przepisami ustawy, po- mniejszonego o kwotę składki, podatnik ma prawo odliczyć kwotę zgodnie z przepisami ustawy na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykony- wał władzę w stosunku do trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota: a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko; b) 164,67 zł na trzecie dziecko; c) 215 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. 46. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: a) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospo- darczego – w wysokości 15 wygranej lub nagrody; b) z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres 3 miesięcy – w wysokości 15 należności; c) z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościo- wo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty – w wysokości 19 świadczenia. 47. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi: a) 18 uzyskanego dochodu; b) 19 uzyskanego dochodu; c) 32 uzyskanego dochodu. 48. Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie: a) zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unika- niu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska; b) zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych z wyłączeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospoli- ta Polska; c) zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych, jak też wydanych decyzji administracyjnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 11 Część I . Prawo podatkowe 49. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzę- dom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia: a) 1 maja roku następującego po roku podatkowym; b) 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym; c) ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym. 50. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy wydał decyzję w sprawie po- rozumienia, o którym mowa w art. 20a OrdPU, dołączają do zeznania: a) sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej; b) stosowną decyzję; c) faktury VAT odnoszące się do ustalonych cen transakcyjnych. 1.2. Klucz odpowiedzi Nr pytania Odpowiedź C B A C A A C B C A A B C A B A B A B C C B A C B 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 12 Podstawa prawna art . 2 ust . 1 pkt 3 art . 3 ust . 1a pkt 2 art . 5a pkt 12 art . 5a pkt 21 art . 6 ust . 1 art . 7 ust . 1 art . 9 ust . 3 pkt 1 art . 10 ust . 1 pkt 8 lit . a a contrario art . 11 ust . 2a pkt 3 art . 11a ust . 1 art . 12 ust . 1 i 2a pkt 1 art . 14 ust . 1e art . 14b ust . 4 art . 17 ust . 1f art . 21 ust . 1 pkt 2 art . 21 ust . 1 pkt 3d art . 22 ust . 1 art . 22 ust . 1b art . 22 ust . 1c pkt 1 art . 22 ust . 2 pkt 1 art . 22 ust . 2 pkt 3 art . 22 ust . 5e art . 22 ust . 7b pkt 2 art . 22a ust . 1 pkt 1 art . 22c pkt 3 Nr pytania Odpowiedź 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . A B A B C B A C B A C C A B C B A C C A C B A B A Podstawa prawna art . 22g ust . 10 art . 22j ust . 1 pkt 2 art . 22j ust . 2 pkt 1 art . 23 ust . 1 pkt 6 art . 23c pkt 2 art . 23m ust . 4 art . 23o ust . 1 art . 23p ust . 1 art . 23s ust . 1 pkt 2 art . 23t ust . 1 art . 23w ust . 2 pkt 3 art . 23y ust . 1 art . 24 ust . 1 art . 24c ust . 1 i 2 pkt 2 art . 24e ust . 3 art . 25c art . 25e art . 26 ust . 6c art . 27 ust . 1 art . 27f ust . 2 pkt 3 lit . a art . 30 ust . 1 pkt 4b art . 30b ust . 1a art . 44f ust . 1 art . 45 ust . 1 art . 45 ust . 5a 1 . Ustawa z 26 .7 .1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (t .j . Dz .U . z 2019 r . poz . 1387 ze zm .) 1.3. Kazusy KAZUS 1. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Stan faktyczny: W stosunku do Podatnika toczyło się postępowanie podatkowe, które zostało wszczę- te w  efekcie przeprowadzenia kontroli podatkowej w  zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2013–2014 . Kontrola zakończyła się protokołem kontroli po- datkowej . Z protokołu kontroli wynika, że w ocenie kontrolujących Podatnik nie dopełnił w roku 2014 formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej . Jak wskazuje bowiem fragment protokołu kontroli: Z uwagi na fakt, że kontrolowany, zgodnie z ustalenia- mi kontroli podatkowej, zajmował się sprzedażą towarów za pośrednictwem portalu Ollegra, ponadto czynności te wykonywał zarobkowo i w sposób ciągły, należy przyjąć, że w 2014 r. kontrolowany prowadził działalność gospodarczą. Ponadto, kontrolujący w toku czynności kontrolnych uzyskali wyciągi bankowe rachunków bankowych i ustalili, że w 2014 r . od- notowane zostały na nich wpływy w łącznej wysokości 154 280,00 zł w związku z trans- akcjami realizowanymi za pośrednictwem portalu Ollegra . Wskazane wpływy zostały uznane przez Kontrolujących jako przychód Podatnika . Kontrolujący nie dotarli jednak do dowodów potwierdzających zakup towarów stanowiących przedmiot transakcji na por- talu internetowym, tym samym nie mając podstaw do wskazania ewentualnych kosztów uzyskania przychodu . Jak wynika z wyjaśnień Podatnika w toku postępowania podatko- wego, zarobkowanie nie było głównym celem Podatnika, ponieważ towary sprzedawane przez niego w większości należały do jego przyjaciół, członków rodziny i kolegów z pracy, którym Podatnik jedynie udostępniał swoje konto na portalu Ollegra w celu przeprowa- dzenia transakcji . Dodatkowo, według Podatnika, działalność w zakresie handlu na porta- lu internetowym miała charakter okazjonalny, ponieważ w niektórych miesiącach 2014 r . nie dokonywał żadnych transakcji . W ocenie Podatnika, w dobie istnienia sieci Internet, takie działania nie mogą być uznawane za działalność gospodarczą, bowiem w przeciw- nym razie większość użytkowników portali ogłoszeniowych, którzy okazjonalnie naby- wają i zbywają drobne przedmioty życia codziennego (odzież, sprzęt elektroniczny itp .) stałaby się przedsiębiorcami . Jednocześnie Podatnik stał na stanowisku, że nie jest w sta- nie określić ceny zakupu towarów, które były przedmiotem transakcji na portalu Ollegra, ponieważ konsekwentnie wskazywał, że zakupy tych towarów w większości nie dotyczyły jego samego . Natomiast w odniesieniu do towarów, które Podatnik sprzedawał we wła- snym imieniu, przyznał, że nie posiadał żadnych dowodów ich nabycia z  uwagi na ich zakup w sklepach stacjonarnych, w których płacił gotówką . Niezależnie od powyższych wyjaśnień Podatnika, na podstawie własnych ustaleń kontrolujących, Naczelnik Pierwsze- go Urzędu Skarbowego w Poznaniu zakończył postępowanie podatkowe i wydał Decyzję, w której określił Podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2014 w wysokości 27 770,00 zł (organ podatkowy uznał, że z uwagi na brak informacji na temat kosztów uzyskania przychodu, opodatkowaniu PIT podlegać bę- dzie dochód równy kwocie przychodu) . 13 Część I . Prawo podatkowe Pytanie: Sporządź odwołanie od decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poz­ naniu skupiając się wyłącznie na zarzutach dotyczących przepisów prawa material­ nego (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podstawa prawna: • art. 10, art. 5a ustawy PDOFiZU Orzecznictwo: Wyrok NSA z 18.8.2009 r., II FSK 1303/08 Wyrok WSA we Wrocławiu z 9.6.2011 r., I SA/Wr 391/11 Literatura: J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2017, ko- mentarz do art. 10, art. 5a, Legalis KAZUS 2. Impreza pracownicza w kosztach podatkowych pracodawcy Stan faktyczny: Spółka zatrudnia ok . 150 pracowników . Każdego roku w  Spółce organizowany jest wyjazd integracyjny, który trwa kilka dni . Organizacją wyjazdu integracyjnego zajmuje się firma specjalizująca się w tego typu wydarzeniach . W ramach wyjazdu przewidziane są gry plenerowe i inne atrakcje . W trakcie wyjazdu pracownicy mają zapewnione noc- legi i posiłki . Celem wyjazdu jest przede wszystkim budowanie dobrej atmosfery wśród pracowników i podniesienie efektywności pracy . Wyjazd ma również w założeniu zwięk- szyć lojalność doświadczonych pracowników wobec pracodawcy, a także budować po- zytywny wizerunek firmy wśród nowych pracowników . Koszty imprezy integracyjnej są sfinansowane ze środków obrotowych Spółki . Znana jest lista uczestników wyjazdu, jed- nak w praktyce trudno określić, który z pracowników w jakim stopniu skorzystał z atrakcji zaplanowanych w trakcie wyjazdu . Co więcej, udział w wyjeździe jest dobrowolny, a pra- cownicy mogą uczestniczyć jedynie w części wyjazdu . Spółka jako pracodawca powzięła wątpliwość, czy w związku z poniesionymi kosztami wyjazdu integracyjnego, jako płatnik powinna ustalić przychód ze stosunku pracy (nieodpłatne świadczenie w  stosunku do pracowników) i w konsekwencji pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycz- nych? Spółce zależy na pełnym bezpieczeństwie podatkowym, dlatego w jej ocenie naj- lepszym rozwiązaniem byłoby pobranie zaliczki na podatek dochodowy . Pytania: 1. Wskaż kryteria, które zasadniczo zwiększają ryzyko uznania przez organ podat­ kowy, że pracodawca jako płatnik powinien ustalić przychód pracownika ze sto­ sunku pracy. 2. Przedstaw generalne zasady ustalania wartości nieodpłatnych świadczeń na pod­ stawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 14 1 . Ustawa z 26 .7 .1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (t .j . Dz .U . z 2019 r . poz . 1387 ze zm .) 3. Udziel Spółce kompleksowej informacji na temat skutków podatkowych dla pra­ cowników w podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do opisane­ go powyżej wyjazdu integracyjnego. Podstawa prawna: • art. 11 i 12 PDOFiZU Orzecznictwo: Wyrok TK z 8.7.2014 r., K 7/13 Wyrok NSA z 30.9.2014 r., II FSK 2353/12 Literatura: J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2017, ko- mentarz do art. 11, art. 12, Legalis 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom III. Wydanie 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: