Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 005246 22584896 na godz. na dobę w sumie
Jak odnaleźć wartości nadrzędne - ebook/pdf
Jak odnaleźć wartości nadrzędne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: PII Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65552-48-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).

Podstawowym warunkiem harmonii wewnętrznej jest kierowanie się wartościami nadrzędnymi. Wykład zawiera praktyczną wiedzę, która umożliwia zdefiniowanie swojego systemu wartości, wyznaczenie zgodnych z nim celów i ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji.

Dojrzały system wartości kieruje naszym postępowaniem. Wartości nadrzędne wraz z najważniejszą z nich – nadwartością – oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Pełnią w życiu taką samą funkcję jak przepisy ruchu drogowego na ulicach. Bez ich respektowania uniknięcie kolizji byłoby niemożliwe. Treści wykładu mogą nam pomóc osiągnąć zgodność między tym, co myślimy i czujemy, a tym, co mówimy i robimy. Będziemy mogli nabyć umiejętność sterowania własnym potencjałem i zachowaniami w różnych sferach życia. To pozwoli osiągać założone cele i radzić sobie z zagrożeniami, takimi jak zniechęcenie, poczucie odrzucenia oraz wypalenie zawodowe.

 

Wykład Jak odnaleźć wartości nadrzędne jest piątym w kolekcji Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości wydanej przez PII. Kolekcja zawiera kompletny kurs samorozwoju, bogaty w konkretne podpowiedzi, inspirujące cytaty oraz przykłady z biografii ludzi znanych z historii i postaci nam współczesnych. Celem nauki jest wzrost kreatywności, rozwijanie cech kluczowych, takich jak wiara w siebie i odwaga, a także umiejętności umożliwiających świadome podejmowanie decyzji oraz planowanie i realizację celów w dłuższym i krótszym dystansie czasowym.

Nie pouczamy, inspirujemy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

inspirujemy, by życie było piękne A 1 Tom 5 Jak odNaleść warTości NadrzędNe BUDOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ OSOBOWOŚCI INSPIRUJĄCY  WYKŁAD BUDOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ OSOBOWOŚCI JAK JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNE  MOŻLIWOŚCI ZBADAĆ SWOJE I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U C I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U T O M 2 J A K Z B A D A Ć S W O J E M O Ż L I W O Ś C I C AslTEAqm1gUA AslTEAqm1gUA Zespół autorski Personality Improvement Institute Redaktor prowadzący Alicja Kaszyńska Zastępca redaktora prowadzącego Dorota Śrutowska Redakcja Ewa Ossowska, Joanna Sabak, Anna Skrobiszewska, Korekta Dorota Śrutowska Konsultacja merytoryczna psychologia – dr Izabela Sebastyańska-Targowska filozofia – dr Zofia Migus Projekt graficzny, DTP Tomasz Ciciński Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 978-83-65873-35-4 978-83-65552-36-5 Copyright © Personality Improvement Institute LLC 2016 Personality Improvement Institute LLC 1521 Concord Pike STE 303 Wilmington, DE 19803, USA www.piinstitute.info Licencja na Polskę: PII Polska sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk www.pii.com.pl Licencję wyłączną na Polskę ma PII Polska sp. z o.o. Objęta jest nią cała działalność wydawnicza i szkoleniowa Personality Improvement Institute. Bez pisemnego zezwolenia PII Polska sp. z o.o. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie tekstów, elementów graficznych, materiałów szkoleniowych oraz autorskich pomysłów sygnowanych znakiem firmowym PII. DD C Z Ę Ś Ć I J A K R O Z W I N Ą Ć S W Ó J P O T E N C J A Ł AslTEAqm1gUAEDCZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁCopyright © Personality Improvement Institute LLC 2016Licencję wyłączną na Polskę ma PII Polska sp. z o.o. Objęta jest nią cała działalność wydawnicza i szkoleniowa Personality Improvement Institute. Bez pisemnego zezwolenia PII Polska sp. z o.o. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie tekstów, elementów graficznych, materiałów szkoleniowych oraz autorskich pomysłów sygnowanych znakiem firmowym PII.Licencja na Polskę:PII Polska sp. z o.o.ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawawww.pii.com.plPersonality Improvement Institute LLC1521 Concord Pike STE 303Wilmington, DE 19803, USAwww.piinstitute.orgZespół autorski Personality Improvement Institute Redaktor prowadzący Alicja KaszyńskaZastępca redaktora prowadzącegoDorota ŚrutowskaRedakcja Ewa Ossowska, Joanna Sabak, Anna Skrobiszewska, Korekta Dorota Śrutowska Konsultacja merytoryczna psychologia – dr Izabela Sebastyańska-Targowska filozofia – dr Zofia MigusProjekt graficzny, DTP Tomasz Ciciński Wszelkie prawa zastrzeżone978-83-65552-33-4ETOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCIKrystyna CzubównaLubię ludzi, lubię robić coś co przyniesie im pożytek. Stąd też po zapoznaniu się z wykładami PII przyjęłam propozycję uczestniczenia w powstaniu ich wersji audio. Wiem, że taki sposób przekazu jest bardzo ważny dla ludzi mających kłopoty ze wzrokiem albo będących w ciągłym niedoczasie i wykorzystującym na przyswajanie nowej wiedzy godziny spędzane w samocho-dzie, pociągu czy autobusie. Muszę przyznać, że byłam pod wrażeniem inspirującej mocy wykładów. Zastanawiałam się, skąd się ona bierze. Doszłam do wniosku, że poza inspirującą treścią jest coś jeszcze. Wyczuwalny w stylu pisania szacunek do odbiorców wykładów i zrozumienie dla ich różnorodnych postaw, poglądów i przeko-nań. A także obrazowość idei oraz precyzja w doborze przykładów, pytań do osobistych przemyśleń i cytatów trafiających w sedno. Wykłady pokazują możliwe drogi, jednak nie wpychają na siłę na żadną z nich. Zachęcają odbiorcę do samodzielnego szukania w sobie, tego co dobre, szla-chetne, wartościowe. Do podejmowania prób zmiany swego życia na lepsze jakościowo poprzez szlifowanie osobowości, czy – jak powiedzieliby twórcy – strojenie osobowości. Myślę, każdy z nas ma w sobie potencjał do wykorzystania. Że każdy może wieść dobre i satys-fakcjonujące życie. Ja miałam szczęście, bo w moim życiu zadziałał przypadek. Przypadkiem tra-fiłam na rok do pracy w Komitecie Radia i Telewizji. Przypadkiem ktoś mnie tam usłyszał i wysłał na próbę mikrofonową. Dzięki temu odkryłam, że moim potencjałem jest głos, i znalazłam pracę, która mnie fascynuje do dziś. A gdyby tak się nie stało? Czy potrafiłabym świadomie szukać swo-jego przeznaczenia? Myślę, że bez odpowiedniego przewodnika byłoby to trudne. Dla Państwa takim przewodnikiem może być ta kolekcja wykładów. Serdecznie ją Państwu polecam.AslTEAqm1gUA Adam Ferency Zbyt rzadko zastanawiamy się, jak ma wyglądać nasze życie. Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, ale jest to najczęściej tylko jakieś mgliste wyobrażenie tego stanu. Rodzaj cze- kania na cud. Uświadomiłem sobie, że takie cuda zdarzają się rzadko, i właściwie tylko tym, którzy idąc za swoimi marzeniamim, intuicyjnie określą życiowe cele, a potem z uporem dążą do ich realizacji. Niestety, tego typu intuicja jest dana tylko nielicznym. Większość z nas potrzebuje wsparcia, by iść do przodu. Takim wsparciem mogą być wykłady, w których na- graniu uczestniczyłem. Nie dają one gotowych recept, zgodnie zresztą z misją wydawcy - zawartą w słowach: Nie pouczamy, inspirujemy. To mi się podoba, bo specjalistów od „je- dynie słusznych dróg” mamy już zbyt wielu. Podoba mi się także przewijająca się we wszystkich wykładach zachęta do zobaczenia w sobie wartościowego człowieka, który w każdym momencie może rozpocząć korzystne zmiany w swoim życiu, jeśli tylko na- prawdę będzie tego chciał. Zgadzam się z twórcami wykładów, że warto uwierzyć w swoje możliwości, dostrzec w sobie potencjał, na którym można zacząć budować „nowe” życie oparte na mą- drym poczuciu własnej wartości. W każdym z wykładów znalazłem przydatne narzędzia służące doskonaleniu osobowości. Niektóre są unikatowe. Warto skorzystać choćby z tych, które pomagają określić cechy charakteru, typ inteligencji oraz mocne i słabe strony oraz pozwalają uzmysłowić so- bie wartości nadrzędne, by uczynić z nich rzeczywisty drogowskaz kierujący w stronę realizacji marzeń i życiowej satysfakcji. FF C Z Ę Ś Ć I J A K R O Z W I N Ą Ć S W Ó J P O T E N C J A Ł dr Zofia Migus Patrząc na kolekcję wykładów przygotowaną przez Instytut i znając już ciekawą tematykę całości, zwróciłam uwagę na dwa aspekty. Przede wszystkim unikatowa forma przekazu treści. Większości z nas wyraz wykład kojarzy się ze statycznym, jednostronnym przekazem informacji. Uczeń, stu- dent, słuchacz siedział, a nauczyciel przekazywał treści dydaktyczne bardziej lub mniej interesująco. Jednak twórcy kolekcji odeszli od tego schematu. Wykłady PII zostały skonstruowane w inny spo- sób, dużo bardziej nowoczesny, chociaż nawiązujący do sokratejskich metod nauczania. Każdy z nich zawiera wiele pytań skierowanych do słuchacza, aby mógł już podczas czytania zatrzymać się i przemyśleć usłyszane treści. Wsparciem tego procesu są unikatowe ćwiczenia, które inspirują do formułowania własnych sądów i do tworzenia własnego punktu widzenia. To ogromna pomoc, a jednocześnie spełnienie zasady stosowania praktycznego działania w procesie poznawczym. Drugi aspekt to przydatność publikacji. Moją uwagę zwróciło połączenie różnych kręgów odbior- ców, zwłaszcza odbiorcy indywidualnego (w różnym wieku) z biznesowym. Autorzy wykładów wychodzą bowiem z nadzwyczaj słusznego, niestety nie zawsze docenianego założenia, że na sukces firmy w głównej mierze składa się powodzenie każdego po- jedynczego człowieka, który w niej pracuje. Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje. W związku z tym dbałość o samopoczucie pracownika i jego życiową satysfakcję powinna stać się ważnym zadaniem dla zarządów firm i gremiów kierowniczych. Wykłady, które podejmują wiele ważkich tematów z dziedziny rozwoju osobistego mogą stać się istotną pomocą w realizacji tego zadania. Tym samym mogą przyczynić się do wzmocnienia identyfikowania się z firmą, wzrostu motywacji, kreatywności, a także tolerancji na zmieniające się środowisko pracy. Pomoże to w osłabieniu lub nawet eliminacji tak niekorzystnych zjawisk jak nadmierna absencja, fluktuacja kadr czy wypalenie zawodowe. Jako filozof, nauczyciel i doradcza biznesowy polecam więc te kolekcję zarówno ludziom, pragnącym zmienić swoje życie prywatne, jak i firmom, których zamiarem jest stworzenie organizacji na miarę XXI wieku, efektywnej i satysfakcjonującej właścicieli oraz pracowników. W Y K Ł A D 5 J A K O D N A L E Ź Ć W A R T O Ś C I N A D R Z Ę D N E G G HHCZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁDanuta StenkaPrzypomina mi się ewangeliczna przypowieść o talentach… Pan przed wyjazdem we-zwał swoje sługi. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu – dwa, trzeciemu – jeden. Dwo-je z nich pracowało i pomnażało swoje talenty. Ten, który dostał jeden talent, zakopał go w ziemi, a potem go oddał. Został za to ukarany, bo nie pomnożył tego, co otrzymał.Tak mi się wydaje, że my – myślę tutaj o wszystkich ludziach na świecie – często prze-żywamy życie bez świadomości skarbu, jaki posiadamy. Bez świadomości talentów, którymi zostaliśmy obdarowani. Bez świadomości potencjału, który może nam służyć. Ten projekt pozwala dostrzec, że tkwią w nas ogromne możliwości, i dlatego bardzo mi się podoba. Pokazuje, że ludzie osiągający sukce-sy, robiący karierę, ludzie, o których myślimy, że dostali zdecydowanie więcej od losu, są właściwie tacy sami jak my. Oni tylko uświadomili sobie, że mają możliwości, że mają potencjał i zrobili z tego użytek. Mam nadzieję, że wykłady, które dostajemy właśnie do ręki, pomogą wielu ludziom niemającym jeszcze tej świadomości, dokonać odkrycia, że posiadają ogromny skarb – talenty, żeby zdążyli z nich zrobić użytek i nie ukrywali w głębinach swojego wnętrza do końca życia.Dodam jeszcze, że chciałabym, żeby te teksty towarzyszyły tak-że moim córkom u progu dorosłego życia. Żeby miały je przy so-bie i mogły do nich zajrzeć w chwilach zwątpienia, załamania czy niepewności. Wierzę, że pomogą im odzyskać zgubioną pewność i złapać właściwy kierunek. Ja sama podczas czytania tych tekstów, przyznam szczerze, odkurzyłam sobie dawno zapomnianą wiedzę, dodałam do niej nowe aspekty. Wiele dzięki temu zy-skałam i bardzo się z tego cieszę.AslTEAqm1gUAHHCZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁDanuta StenkaPrzypomina mi się ewangeliczna przypowieść o talentach… Pan przed wyjazdem we-zwał swoje sługi. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu – dwa, trzeciemu – jeden. Dwo-je z nich pracowało i pomnażało swoje talenty. Ten, który dostał jeden talent, zakopał go w ziemi, a potem go oddał. Został za to ukarany, bo nie pomnożył tego, co otrzymał.Tak mi się wydaje, że my – myślę tutaj o wszystkich ludziach na świecie – często prze-żywamy życie bez świadomości skarbu, jaki posiadamy. Bez świadomości talentów, którymi zostaliśmy obdarowani. Bez świadomości potencjału, który może nam służyć. Ten projekt pozwala dostrzec, że tkwią w nas ogromne możliwości, i dlatego bardzo mi się podoba. Pokazuje, że ludzie osiągający sukce-sy, robiący karierę, ludzie, o których myślimy, że dostali zdecydowanie więcej od losu, są właściwie tacy sami jak my. Oni tylko uświadomili sobie, że mają możliwości, że mają potencjał i zrobili z tego użytek. Mam nadzieję, że wykłady, które dostajemy właśnie do ręki, pomogą wielu ludziom niemającym jeszcze tej świadomości, dokonać odkrycia, że posiadają ogromny skarb – talenty, żeby zdążyli z nich zrobić użytek i nie ukrywali w głębinach swojego wnętrza do końca życia.Dodam jeszcze, że chciałabym, żeby te teksty towarzyszyły tak-że moim córkom u progu dorosłego życia. Żeby miały je przy so-bie i mogły do nich zajrzeć w chwilach zwątpienia, załamania czy niepewności. Wierzę, że pomogą im odzyskać zgubioną pewność i złapać właściwy kierunek. Ja sama podczas czytania tych tekstów, przyznam szczerze, odkurzyłam sobie dawno zapomnianą wiedzę, dodałam do niej nowe aspekty. Wiele dzięki temu zy-skałam i bardzo się z tego cieszę.AslTEAqm1gUA IHCZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁDanuta StenkaPrzypomina mi się ewangeliczna przypowieść o talentach… Pan przed wyjazdem we-zwał swoje sługi. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu – dwa, trzeciemu – jeden. Dwo-je z nich pracowało i pomnażało swoje talenty. Ten, który dostał jeden talent, zakopał go w ziemi, a potem go oddał. Został za to ukarany, bo nie pomnożył tego, co otrzymał.Tak mi się wydaje, że my – myślę tutaj o wszystkich ludziach na świecie – często prze-żywamy życie bez świadomości skarbu, jaki posiadamy. Bez świadomości talentów, którymi zostaliśmy obdarowani. Bez świadomości potencjału, który może nam służyć. Ten projekt pozwala dostrzec, że tkwią w nas ogromne możliwości, i dlatego bardzo mi się podoba. Pokazuje, że ludzie osiągający sukce-sy, robiący karierę, ludzie, o których myślimy, że dostali zdecydowanie więcej od losu, są właściwie tacy sami jak my. Oni tylko uświadomili sobie, że mają możliwości, że mają potencjał i zrobili z tego użytek. Mam nadzieję, że wykłady, które dostajemy właśnie do ręki, pomogą wielu ludziom niemającym jeszcze tej świadomości, dokonać odkrycia, że posiadają ogromny skarb – talenty, żeby zdążyli z nich zrobić użytek i nie ukrywali w głębinach swojego wnętrza do końca życia.Dodam jeszcze, że chciałabym, żeby te teksty towarzyszyły tak-że moim córkom u progu dorosłego życia. Żeby miały je przy so-bie i mogły do nich zajrzeć w chwilach zwątpienia, załamania czy niepewności. Wierzę, że pomogą im odzyskać zgubioną pewność i złapać właściwy kierunek. Ja sama podczas czytania tych tekstów, przyznam szczerze, odkurzyłam sobie dawno zapomnianą wiedzę, dodałam do niej nowe aspekty. Wiele dzięki temu zy-skałam i bardzo się z tego cieszę.IWYKŁAD 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNE Jerzy StuhrChciałbym zarekomendować cykl wykładów „Budowanie jakości życia poprzez roz-wój osobowości”, napisanych w bardzo przystępnej formie, z wieloma przekonującymi przykładami. Praca nad tymi wykładami uzmysłowiła mi, jaką oso-bowością ja sam dysponuję i co jeszcze powinienem w sobie zmienić, bo zawsze jest coś do zmiany. W tych tekstach znalazłem też potwierdzenie, że sukcesu w  znaczeniu pieniądze i sława jeszcze nie można na-zwać szczęściem. Dla mnie osobiście szczęściem jest bezpieczeństwo moich bliskich, radość z pracy, przezwyciężanie słabości czy chorób. Pomyślałem sobie, że właściwie to wszystko gdzieś we mnie jest. Ale nie zawsze uświadomione. Nie zawsze w postaci konkretnych myśli. Raczej jako towarzyszące mi od dawna poczucie, że sam jestem odpowiedzialny za swoje życie. W każdej sytuacji. Nawet w chorobie. Wierzę, że każdemu ze słuchaczy, troszeczkę za moją pomocą, te wykłady również mogą podpowiedzieć, kim rzeczywiście jest i do czego powinien dążyć w swoim ży-ciu, aby mógł uznać je za udane. AslTEAqm1gUAIHCZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁDanuta StenkaPrzypomina mi się ewangeliczna przypowieść o talentach… Pan przed wyjazdem we-zwał swoje sługi. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu – dwa, trzeciemu – jeden. Dwo-je z nich pracowało i pomnażało swoje talenty. Ten, który dostał jeden talent, zakopał go w ziemi, a potem go oddał. Został za to ukarany, bo nie pomnożył tego, co otrzymał.Tak mi się wydaje, że my – myślę tutaj o wszystkich ludziach na świecie – często prze-żywamy życie bez świadomości skarbu, jaki posiadamy. Bez świadomości talentów, którymi zostaliśmy obdarowani. Bez świadomości potencjału, który może nam służyć. Ten projekt pozwala dostrzec, że tkwią w nas ogromne możliwości, i dlatego bardzo mi się podoba. Pokazuje, że ludzie osiągający sukce-sy, robiący karierę, ludzie, o których myślimy, że dostali zdecydowanie więcej od losu, są właściwie tacy sami jak my. Oni tylko uświadomili sobie, że mają możliwości, że mają potencjał i zrobili z tego użytek. Mam nadzieję, że wykłady, które dostajemy właśnie do ręki, pomogą wielu ludziom niemającym jeszcze tej świadomości, dokonać odkrycia, że posiadają ogromny skarb – talenty, żeby zdążyli z nich zrobić użytek i nie ukrywali w głębinach swojego wnętrza do końca życia.Dodam jeszcze, że chciałabym, żeby te teksty towarzyszyły tak-że moim córkom u progu dorosłego życia. Żeby miały je przy so-bie i mogły do nich zajrzeć w chwilach zwątpienia, załamania czy niepewności. Wierzę, że pomogą im odzyskać zgubioną pewność i złapać właściwy kierunek. Ja sama podczas czytania tych tekstów, przyznam szczerze, odkurzyłam sobie dawno zapomnianą wiedzę, dodałam do niej nowe aspekty. Wiele dzięki temu zy-skałam i bardzo się z tego cieszę.ITOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCIJerzy StuhrChciałbym zarekomendować cykl wykładów „Budowanie jakości życia poprzez roz-wój osobowości”, napisanych w bardzo przystępnej formie, z wieloma przekonującymi przykładami. Praca nad tymi wykładami uzmysłowiła mi, jaką oso-bowością ja sam dysponuję i co jeszcze powinienem w sobie zmienić, bo zawsze jest coś do zmiany. W tych tekstach znalazłem też potwierdzenie, że sukcesu w  znaczeniu pieniądze i sława jeszcze nie można na-zwać szczęściem. Dla mnie osobiście szczęściem jest bezpieczeństwo moich bliskich, radość z pracy, przezwyciężanie słabości czy chorób. Pomyślałem sobie, że właściwie to wszystko gdzieś we mnie jest. Ale nie zawsze uświadomione. Nie zawsze w postaci konkretnych myśli. Raczej jako towarzyszące mi od dawna poczucie, że sam jestem odpowiedzialny za swoje życie. W każdej sytuacji. Nawet w chorobie. Wierzę, że każdemu ze słuchaczy, troszeczkę za moją pomocą, te wykłady również mogą podpowiedzieć, kim rzeczywiście jest i do czego powinien dążyć w swoim ży-ciu, aby mógł uznać je za udane. AslTEAqm1gUA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak odnaleźć wartości nadrzędne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: