Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 008538 23363595 na godz. na dobę w sumie
Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji - część I - ebook/pdf
Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji - część I - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 69
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-639-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. 
W części I zostały szczegółowo omówione nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów uor w zakresie terminów, częstotliwości i metod przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad przeprowadzania i rozliczania wyników spisu z natury. Z części tej można się m.in. dowiedzieć:
• jakim błędom zapobiega prawidłowo sporządzony harmonogram roczny inwentaryzacji oraz harmonogram przebiegu spisu z natury,
• w jakim zakresie zastąpienie spisu z natury lub uzgodnienia sald metodą weryfikacji zapisów ksiąg rachunkowych z dokumentacją jest niedopuszczalne,
• w jaki sposób nie można upraszczać czynności wykonywanych w czasie spisu z natury,
• jakie są najpowszechniejsze błędy w dokumentowaniu wyników spisu, skutkujące nierzetelnością spisu,
• jakie błędy są popełniane na etapie rozliczania wyników spisu z natury.
Dla każdej nieprawidłowości podano – krok po kroku – procedury, których stosowanie powinno pozwolić na jej wyeliminowanie jeszcze w trakcie trwania spisu. Wskazano osoby, które są odpowiedzialne za ich wykonanie. Ponadto podano właściwy sposób postępowania po ujawnieniu nieprawidłowości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Izabela Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Inwentaryzacja – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji część I Wstęp Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. Jej rolą jest zweryfikowanie prawdziwości danych zawartych w księgach rachunko- wych dotyczących wielkości poszczególnych aktywów i pasywów jednostki. Sam proces inwentaryzacji jest bardzo praco- i czasochłonny. Do tego musi być powtarzany rokrocznie w okresie, w którym obciążenie pracą pracowni- ków różnych komórek organizacyjnych jest większe niż w pozostałych częś- ciach roku. Dlatego ważne jest, aby proces ten przebiegał sprawnie, bez niepotrzebnego powtarzania nieprawidłowo wykonanych czynności. Celem dwuczęściowego e-booka jest omówienie najczęstszych niepra- widłowości w przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji. W publika- cji zostaną przedstawione opisy tych nieprawidłowości i ich powszechnie spotykane przykłady. Jednak głównym przedmiotem e-booków jest opis sposobów eliminowania tych nieprawidłowości – w zależności od eta- pu, na jakim zostały ujawnione. Przedstawione zostaną działania, jakie na- leży podjąć jeszcze w czasie trwania inwentaryzacji, następnie na etapie jej rozliczania, potem w czasie, jaki upływa od sporządzenia do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który była prze- prowadzana inwentaryzacja. Zaprezentujemy też sposoby zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości na przyszłość. W przypadkach nieprawidło- wości mogących skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostaną omówione działania, jakie należy podjąć, aby uniknąć odpowiedzialności z tego tytułu, a także ograniczyć ujemne skutki nieprawidłowości dla prowadzenia rachunkowości jednostki. W części I opracowania zostały szczegółowo omówione nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów uor w zakresie terminów, częstotliwości 3 październik 2019 r. INWENTARYZACJA – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY I SPOSOBY ICH ELIMINACJI CZĘŚĆ I i metod przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad przeprowadzania i roz- liczania wyników spisu z natury. Z części tej można się m.in. dowiedzieć: ■■ jakim błędom zapobiega prawidłowo sporządzony harmonogram roczny inwentaryzacji oraz harmonogram przebiegu spisu z natury, ■■ w jakim zakresie zastąpienie spisu z natury lub uzgodnienia sald meto- dą weryfikacji zapisów ksiąg rachunkowych z dokumentacją jest niedo- puszczalne, ■■ w jaki sposób nie można upraszczać czynności wykonywanych w czasie spisu z natury, ■■ jakie są najpowszechniejsze błędy w dokumentowaniu wyników spisu, skutkujące nierzetelnością spisu, ■■ jakie błędy są popełniane na etapie rozliczania wyników spisu z natury. Dla każdej nieprawidłowości podano – krok po kroku – procedury, których stosowanie powinno pozwolić na jej wyeliminowanie jeszcze w trakcie trwa- nia spisu. Wskazano osoby, które są odpowiedzialne za ich wykonanie, oraz właściwy sposób postępowania po ich ujawnieniu. Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane przykładami z praktyki jednostek sektora publicznego – łącznie ponad 60. W części II opracowania zostaną przedstawione błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji metodami uzgodnienia i weryfikacji sald oraz nieprawidłowo- ści dotyczące rozliczania ich wyników. 4 październik 2019 r. 1. INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych Inwentaryzacja – obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej – jest jedną z podstawowych dziedzin rachun- kowości (art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; dalej: uor). Obo- wiązek jej przeprowadzania w ustalonych okresach i terminach mają wszystkie jed- nostki sektora publicznego zobowiązane do stosowania uor (art. 26 i 27 uor w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: uofp). Inwentaryzację przeprowadza się w celu zweryfikowania lub ustalenia stanu aktywów i pasywów jednostki ujawnionego w księgach rachunkowych. Proces ten prowadzi do urealnienia tego stanu. Ponadto zapewnia wykazywanie informacji na temat rzeczywiste- go stanu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki w księgach rachunkowych oraz w sporządzanym na ich podstawie sprawozdaniu finansowym. W jednostkach sektora finansów publicznych inwentaryzacja pełni też ważną rolę w sy- stemie kontroli zarządczej (art. 68 uofp). Zarówno inwentaryzacje okresowe z uor, jak i do- raźne, przeprowadzane zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi jednostek, umożliwiają: ■■ ocenę przydatności gospodarczej poszczególnych składników mienia i podjęcie decy- zji co do zmian sposobu ich zagospodarowania, ■■ ujawnienie przypadków niegospodarności i marnotrawstwa oraz ustalenie ich przyczyn, ■■ ocenę sposobu zabezpieczenia majątku jednostki przed zniszczeniem lub zagarnię- ciem, ■■ rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych z powierzonego im mienia jednostki. Nieprzestrzeganie przepisów uor w zakresie inwentaryzacji w jednostkach sektora finan- sów publicznych stanowi podstawę do pociągnięcia ich kierowników do odpowie- dzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 18 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: ustawa o dyscyplinie finansów publicznych). Zgodnie z tym przepisem narusze- niem dyscypliny finansów publicznych jest: ■■ zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji, ■■ zaniechanie rozliczania inwentaryzacji, ■■ przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z uor. 2. Częstotliwość i terminy przeprowadzania inwentaryzacji Terminy i częstotliwość przeprowadzania obowiązkowych inwentaryzacji okresowych są ustalone w sposób ogólnie obowiązujący dla wszystkich jednostek sektora publicznego w art. 26 uor. Przepisy odnoszące się do częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji ustalają, jak często (raz na jaki czas) musi być przeprowadzana inwentaryzacja. Podstawową często- tliwością jest raz w roku obrotowym, według stanu na ostatni dzień tego roku. Usta- wa o rachunkowości dopuszcza wyjątki pozwalające na przeprowadzenie inwentaryzacji rzadziej i w innym terminie: ■■ raz w ciągu 2 lat (na dowolnie wybrany dzień) – zapasów materiałów, towarów, pro- duktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i ob- jętych ewidencją ilościowo-wartościową, 5 październik 2019 r. 2. CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMINY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI ■■ raz w ciągu 4 lat (na dowolnie wybrany dzień) – nieruchomości zaliczonych do środ- ków trwałych oraz środków trwałych użytkowanych na terenie strzeżonym, ■■ raz w roku (na dowolnie wybrany dzień) – zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki oraz zapa- sów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną. Natomiast do terminowości przeprowadzania inwentaryzacji odnoszą się przepisy, które wskazują, kiedy ma być przeprowadzona inwentaryzacja. Te terminy są ściśle uregulowane w uor tylko w odniesieniu do niektórych metod inwentaryzacji i składników majątkowych. Tam, gdzie termin nie jest określony, stosuje się ogólną zasadę z art. 24 ust. 5 pkt 2 uor dotyczącą terminowości prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone terminowo, jeśli zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej jest sporządzone za zamykany rok obrotowy nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym. W latach, kiedy luty ma 28 dni, termin ten upływa 26 marca kolejnego roku obrotowego, po roku zamykanym. W latach przestępnych (kiedy luty ma 29 dni) upływa 25 marca. Najpóź- niej więc w tym terminie powinno nastąpić zakończenie i rozliczenie inwentaryzacji. PRZYKŁAD 1 Zakończenie wszystkich czynności inwentaryzacyjnych i ujęcie wyników inwentary- zacji rocznej za 2019 r. powinno nastąpić nie później niż do 25 marca 2020 r. Sprecyzowanie terminów inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów następuje w zarządzeniach wewnętrznych kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwen- taryzacji okresowej (w harmonogramie rocznym inwentaryzacji). UWAGA! Naruszenie zarówno przepisów dotyczących częstotliwości, jak i terminów przeprowadzania inwentaryzacji okresowych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Inwentaryzacje doraźne pełne lub cząstkowe, zarządzane przez kierownika jednostki, są ważnym elementem kontroli zarządczej. Jest to kontrola w obszarze ochrony zasobów i prawidłowego ich wykorzystywania. Terminy i częstotliwość przeprowadzania tej inwen- taryzacji nie są określone w sposób ogólnie obowiązujący. Powinny być określone przez kierowników poszczególnych jednostek, odpowiednio do ryzyka powstania nieprawid- łowości w gospodarowaniu mieniem jednostki i do wielkości oraz wartości tego mienia. Zwyczajowo inwentaryzacje doraźne zarządza się w przypadkach wskazanych w ramce. Okoliczności, w których wskazane jest zarządzenie inwentaryzacji doraźnej 1. Konieczność bieżącego kontrolowania prawidłowości zabezpieczenia składników majątkowych zagrożonych znacznym ryzykiem zagarnięcia lub utraty (np. gotówka w kasie, zapasy magazynowe, środki trwałe użytkowane na niestrzeżonych terenach). 2. Potrzeba skontrolowania, czy gospodarka i ewidencja wybranych operacji jest pro- wadzona zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz procedurami wewnętrz- 6 październik 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji - część I
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: