Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 002302 22777549 na godz. na dobę w sumie
Monitor Księgowego. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - ebook/pdf
Monitor Księgowego. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-623-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. 
Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji, 
● czasie przechowywania dokumentacji, 
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, 
● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu – m.in. terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty. 
W publikacji Czytelnik odnajdzie informacje o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

ATUTY PUBLIKACJI:
Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Wstęp Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.), zwana dalej ustawą, definiuje zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dostoso- wując polski porządek prawny do przepisów dyrektywy 2015/8491 oraz rekomen- dacji Financial Action Task Force (FATF), w celu zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. System przeciwdziałania praniu pieniędzy został wzbogacony o nowe instytucje obo- wiązane do stosowania przepisów ustawy, zaś część dotychczasowych zadań niektó- rych podmiotów, w tym biur rachunkowych i doradców podatkowych, uległa zmianie. Przepisy poszerzają katalog podmiotów podlegających ustawie, tzw. instytucji obo- wiązanych, o przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przed- siębiorców (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), niebędący innymi instytucjami obo- wiązanymi, świadczący usługi polegające na: ■■ tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ■■ pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funk- cji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiada- jącej osobowości prawnej, ■■ zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu koresponden- cyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ■■ działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który po- wstał w drodze czynności prawnej, ■■ działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku re- 1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiega- nia wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmie- niająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (zwana dalej dyrektywą 2015/849). 5 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu NOWOŚĆ! Biura rachunkowe, spółki księgowe lub doradcze mogą w wielu obszarach pro- wadzić działalność współistniejącą lub pokrywającą się z działalnością tzw. tru- stów z uwagi na przedmiot i profesjonalny charakter świadczonych usług wspie- rających prowadzenie działalności gospodarczej. gulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom między- narodowym. Ta kategoria instytucji obowiązanych została określona ogólnym pojęciem „trustu”. Podobnie jak dotąd do grupy instytucji obowiązanych należą doradcy podatkowi, bieg li rewidenci i podmioty świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. Doradcy podatkowi i biegli rewidenci zostali wskazani jako instytucje obowiąza- ne w art. 2 ust. 1 pkt 14 i 15. W art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy wskazane zostały pod- mioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Mając na uwa- dze art. 76a ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), do tej kategorii instytucji obowiązanych wchodzą zarówno księgo- wi – osoby fizyczne prowadzące działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, jak i podmioty gospodarcze (spółki cywilne, spółki prawa hand- lowego), oferujące takie usługi, które zatrudniają pracowników do usługowego pro- wadzenia ksiąg. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez księgowych i biura rachunkowe na rzecz ich klientów, uznać należy, iż rozmiar zadań nałożonych na te podmioty nie sta- wia ich w pierwszoplanowej roli wśród podmiotów obowiązanych, jak ma to miej- sce w przypadku instytucji finansowych. Niemniej rola ta w całym systemie przeciw- działania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest z pewnością bardzo istotna w związku z rodzajem danych finansowych, do których mają dostęp z racji rodzaju świadczonych usług. WAŻNE! Za fundamentalne, z punktu widzenia dotychczasowych doświadczeń obowiązywania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, należy uznać wyraźne ustalenie odpowiedzialności członków or- ganów zarządzających, wyznaczanych przedstawicieli kadry kierowniczej oraz poszczególnych pracowników i współpracowników podmiotów usługowo pro- wadzących księgi rachunkowe za zapewnienie obowiązywania nowych zasad w ich organizacjach. Powyższe znajduje odzwierciedlenie zarówno w obowiązku wdrożenia odpowiednich procedur wewnętrznych, wprowadzania systemu anonimowej sygnalizacji o poten- 6 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu cjalnych naruszeniach przepisów, jak i w systemie szkoleń dla personelu biura rachun- kowego. Dodatkowo, aby wzmocnić skuteczność obowiązywania nowych zasad, na wyznaczo- nych członków organów zarządzających biura rachunkowego oraz przedstawicieli ka- dry kierowniczej, którzy nie dopełnią obowiązków określonych w ustawie, zostały na- łożone sankcje pieniężne do wysokości 1 000 000 zł. Zasadniczo poza przepisami dotyczącymi gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych ustawa weszła w życie w dniu 12 lipca 2018 roku. Przepisy dotyczące centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych objęte były jesz- cze dłuższym vocatio legis, weszły bowiem w życie 13 października 2019 roku. WAŻNE! Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie z 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikują- cego instytucję obowiązaną. Informacja o transakcjach oraz formularz identyfikujący są przekazywane zgod- nie z odpowiadającymi im wzorami dokumentów elektronicznych, opublikowanymi w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Ustawodawca przewidział maksymalną elektronizację formy oraz sposobu wysyłki tych dokumen- tów, uznając formę papierową za wtórną w stosunku do dokumentu elektronicznego oraz zapewniając instytucji możliwość generowania dokumentu papierowego za po- średnictwem strony internetowej. 2. Istotne obowiązki biur rachunkowych w systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu W odniesieniu do podmiotów świadczących usługi księgowe najwięcej zmian w za- kresie ich udziału w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy w stosunku do stanu sprzed 12 lipca 2018 roku dotyczy: ■■ wprowadzenia nowych obowiązków, w tym w zakresie stosowania środków bez- pieczeństwa finansowego, ■■ wprowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, ■■ modyfikacji przepisów dotyczących wstrzymywania transakcji i blokowania ra- chunków, ■■ zmiany przepisów o kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administra- cyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków na- łożonych na nie ustawą. 7 2.1. Rozszerzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ustawa wpływa na funkcjonowanie podmiotów z szeroko rozumianego rynku usług profesjonalnych, obejmując przepisami zawody prawnicze, doradców podatkowych, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachun- kowych. Ustawa z jednej strony zmniejsza liczbę obowiązków spoczywających na instytucjach obowiązanych, w tym posiadania przez instytucje obowiązane wydzielonego rejestru transakcji, i usprawnia powinności dotyczące raportowania transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), w szczególności tzw. transakcji podejrza- nych. Z drugiej strony precyzuje dodatkowe obowiązki instytucji obowiązanych, które obecnie są już wykonywane na podstawie przepisów obowiązującej ustawy. Istotne obowiązki dotyczą: ■■ sporządzania i aktualizowania przez instytucje obowiązane oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ■■ konieczności przekazywania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o podejrzanych transakcjach przez spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowie- dzialnością i akcyjne. Próg kwotowy transakcji wymagającej rejestracji w postaci transakcji gotówkowej przyjmowanej lub dokonywanej przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców wynosi 10 000 euro. Ten próg dotyczy zarówno pojedynczej transak- cji, jak i kilku, jeśli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane. spodarczymi lub transakcją okazjonalną. W celu określenia właściwego dla danej transakcji zakresu środków bezpieczeństwa finansowego biuro rachunkowe powinno najpierw rozpoznać związane z nimi ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terro- ryzmu, a następnie dokonać oceny rozpoznanego ryzyka. Artykuł 33 ust. 3 ustawy wskazuje otwarty katalog elementów stosunków gospodar- czych lub transakcji okazjonalnych, które powinny być wzięte pod uwagę w procesach rozpoznania oraz oceny ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zwią- zanych z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. Są to: 1) rodzaj klienta; 2) obszar geograficzny; 3) przeznaczenie rachunku; 4) rodzaj produktów, usług i sposobów ich dystrybucji; Ocena ryzyka dokonywana przez biuro księgowe ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu zakresu stosowanych w danym przypadku środków bezpieczeństwa finansowego, który jest uzależniony od stopnia rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami go- 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Monitor Księgowego. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: